Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương Mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 0556/2000/TT­B T M   B T n g µ y 03  th¸ng 4 n¨ m  2000 v Ò  viÖc ®i Ò u  ch Ø n h  b æ  s u n g   Q u y  ch Õ  kinh d o a n h  t¹m  h Ë p  t¸ix u Êt x¨ng d Ç u   n   ba n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õt ® Þ n h  sè 0123/1999/Q§­B T M   n g µ y 4/2/1999 cña  é   h ¬ n g  m ¹i B T B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh 95/CP  ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh   chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  Bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng  n¨m   31  7  1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt  Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc XÐt  thùc tÕ    kinh doanh  nhËp      t¹m  t¸ xuÊtx¨ng dÇu  i     trongthêigian qua;       Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Huû §iÒu  PhÇn  I 8  II Quy chÕ kinh doanh    t¹m nhËp  i t¸ xuÊt  x¨ng dÇu  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 0123/1999/Q§­BTM  ngµy  4/2/1999 cña  Th¬ng    thay thÕ    Bé  m¹ivµ    b»ng  §iÒu  míinh  8    sau: "§èivíic¸c doanh        nghiÖp    lµ ®Çu  mèi nhËp khÈu  x¨ng dÇu, khèi l    îng x¨ng dÇu thùc t¸ xuÊt ® îcphÐp     i     chªnh  lÖch  víi so   khèil   t¹m   îng ®∙  nhËp. ViÖc    xö    lýkhèil    îng chªnh  lÖch  îctiÕn hµnh  ®     theo nguyªn t¾c:     ­ NÕu     khèi l chªnh   îng  lÖch  nhá h¬n hoÆc  b»ng 10%  khèi l ®∙   îng  t¹m  nhËp  th× doanh nghiÖp  îc chuyÓn  ®   khèi l chªnh   îng  lÖch nµy  sang      tiªuthô néi®Þa      mµ kh«ng  cÇn    xingiÊy phÐp    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­ NÕu     khèil    îng chªnh lÖch      vîtqu¸ 10%  khèil   t¹m   îng ®∙  nhËp  phÇn  th×  vîtqu¸ 10%       chØ  îcchuyÓn  ®   sang        tiªuthô néi®Þa sau    cã    khi®∙  v¨n b¶n cho  phÐp  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Lîng x¨ng    dÇu chªnh  lÖch chuyÓn sang        tiªuthô néi®Þa ph¶ichÞu    thuÕ  nhËp  khÈu  c¸c kho¶n  kh¸c theo    vµ    thu    qui ®Þnh  hiÖn hµnh  ® îc tÝnh    vµ    trõ vµo chØ    tiªunhËp khÈu x¨ng dÇu cïng chñng  i Th¬ng    giao  lo¹ Bé  m¹i ®∙  cho  doanh  nghiÖp hµng n¨m. C¸c  doanh  nghiÖp  t¹ Kho¶ng  §iÒu  ph¶it¸ xuÊttoµn  khèil   nªu    i 2  3    i    bé   îng x¨ng dÇu  t¹m    ®∙  nhËp." §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký. §iÒu 3: C¸c doanh nghiÖp kinh doanh    t¹m nhËp  i t¸ xuÊt x¨ng    dÇu,  Vô  ëng    li   tr c¸cVô  ªnquan  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản