Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0602/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  è  0602/2001/Q§­B T M   B tr m S n g µ y 12  th¸ng 6 n¨ m  2001 v Ò  viÖc ®i Ò u  ch Ø n h  b æ  s u n g   Q u y  ch Õ  kinh d o a n h  t¹m  h Ë p  t¸ix u Êt x¨ng d Ç u   n   ba n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õt ® Þ n h  sè 0123/1999/Q§­B T M   n g µ y 4/2/1999 cña  é   h ¬ n g  m ¹i B T B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh 95/CP  ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh   chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh 57/1998/N§­   CP ngµy  31/7/1998 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt Th¬ng    ho¹t®éng    m¹i vÒ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu,  giac«ng  ®¹ilýmua      vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc Nh»m  t¨ng cêng    qu¶n    lý nguån cung øng x¨ng dÇu  t¹o ®iÒu  vµ    kiÖn  thuËn    lîcho    i ho¹t®éng  kinh doanh  nhËp      t¹m  t¸ xuÊtx¨ng dÇu; i     Sau    khithèng  nhÊt víi TµichÝnh  Tæng      Bé    vµ  côc    H¶i quan; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: §iÒu  chØnh    bæ sung  mét  quy  sè  ®Þnh   iQuy  t¹  chÕ  Kinh  doanh t¹m nhËp  t¸ xuÊt x¨ng dÇu  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  i 0123/1999/Q§­BTM  ngµy  4/2/1999 cña  Th¬ng    sau:   Bé  m¹inh  1. Bæ     sung  thªm Kho¶n  vµo  4  §iÒu  Môc    2  I Quy chÕ  Kinh doanh t¹m  nhËp    t¸ xuÊt x¨ng  i   dÇu  sau:"4.C¸c  nh      doanh nghiÖp  ViÖt Nam   chøc    cã  n¨ng  kinh doanh    dÞch  cung  vô  øng  tÇu biÓn    ®Ó cung øng  cho tÇu biÓn    nícngoµi  cËp c¶ng  ViÖtNam."   2. §iÒu    chØnh    l¹ Kho¶n  §iÒu  Môc    i 3  4  IIQuy chÕ  Kinh doanh  nhËp  t¹m  t¸  ixuÊt x¨ng    dÇu  sau:"Hîp ®ång  nh      b¸n  x¨ng dÇu  víidoanh  ký    nghiÖp  (nÕu  b¸n cho doanh  nghiÖp    nícngoµihoÆc     cho     îng quy  c¸c®èi t   ®Þnh  i t¹ Kho¶n    1  §iÒu  hoÆc   kiÕn    2)  dù  kÕ ho¹ch b¸n hµng  Gi¸m  do  ®èc doanh  nghiÖp    ®Ò nghÞ  êng      (tr hîp b¸n cho     îng quy  c¸c®èi t   ®Þnh    t¹ Kho¶n    i 2,Kho¶n  vµ  3  Kho¶n  4 §iÒu 2)". 3. Bæ     sung thªm §iÒu 8(b)vµo    PhÇn  I II Quy  chÕ Kinh doanh  nhËp  t¹m  t¸ xuÊt x¨ng    i   dÇu  sau:"8(b). nh     Toµn  khèil   bé   îng x¨ng dÇu    c¸cdoanh  nghiÖp  cung  øng  tÇu biÓn mua cña    c¸cdoanh nghiÖp  ®Çu  mèi nhËp khÈu  x¨ng dÇu    theo quy  chÕ  nµy chØ  îcsö  ®   dông    ®Ó cung øng  cho    c¸c tÇu biÓn    nícngoµi   cËp  c¶ng ViÖtNam,    tuyÖt®èi kh«ng  dông      sö  vµo    c¸cmôc  ®Ých  kh¸c". §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  1/7/2001.
  2. 2 §iÒu 3: C¸c doanh nghiÖp kinh doanh    t¹m nhËp  i t¸ xuÊt x¨ng    dÇu,  c¸c doanh    nghiÖp  chøc  cã  n¨ng kinh doanh    dÞch  cung  vô  øng tÇu biÓn, Vô    tr ëng    li   c¸cVô  ªnquan chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản