intTypePromotion=1

Quyết định 0611/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định 0611/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0611/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc giảm giá trúng thầu hạn ngạch xuất khẩu sang thị trường EU năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0611/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña C h ñ  tÞch H éi  å n g  ® Ê u   ® thÇ u  sè 0611/2001/Q§/BT M   n g µy  15 th¸ng 06 n¨ m  2001  Ò  viÖc gi¶ m  gi¸ tróng  v   thÇ u   h¹n n g¹ch xu Êt k h È u  san g  thÞ tr g  E U  n¨ m  2001 ên C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    1722/2000/Q§/BTM   Bé  m¹isè  ngµy 12/12/2000  viÖc  vÒ  thµnh  Héi ®ång  lËp    ®Êu   thÇu  ng¹ch hµng  h¹n    dÖt  m¸y; C¨n  Quy  cø  chÕ  ®Êu thÇu  ng¹ch  h¹n  hµng  dÖt  may  xuÊt khÈu    vµo  thÞ  tr êng  qui ®Þnh  cã    h¹n ng¹ch ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Bé Th¬ng  mai  0035/2001/Q§/BTM   sè  ngµy 11/01/2001  QuyÕt  vµ  ®Þnh cña  Bé  ëng  Th¬ng    0036/2001/Q§/BTM  tr Bé  m¹isè  ngµy 11/02/2001; C¨n cø C«ng  v¨n sè 4759 TC/TCDN  ngµy 24/05/2001 cña Bé  Tµi  chÝnh;  C¨n  ®Ò   cø  nghÞ  cña    Héi ®ång  ®Êu  thÇu    h¹n ng¹ch hµng    dÖt  may, Chñ tÞch H éi  å n g  ® Ê u  thÇu ® Q u y Õt  Þ n h ® §iÒu    1: Gi¶m 50%     gi¸tróng thÇu  ng¹ch xuÊt khÈu    h¹n      sang    EU n¨m  2001  ®èi    m Æt   víi7  hµng: ¸o    T.Shir t(Cat.4)  len  ,¸o  (Cat.5) ,QuÇn  (Cat.6)  , S¬mi n÷ (Cat.7) S¬mi nam  (Cat.8) ¸o kho¸c n÷ (Cat.15) , ,  vµ ¸p lãt nhá  (Cat.31)®èi víi   c¸c l«hµng        c¶      tÊt xuÊt trong n¨m      2001  (kÓ  nh÷ng    c¶  l«hµng  ®∙ xuÊt khÈu)    cña    c¸c doanh  nghiÖp  tróng thÇu    vµ/hoÆc   c¸c doanh nghiÖp  nhËn  chuyÓn  nhîng  h¹n ng¹ch tróng thÇu  Phô      nh  lôc kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy.§èivíi Æt         m hµng      ¸o lãtnhá (Cat.31), nh÷ng    l«tróng thÇu  îcgi¶m    ®   50%   nÕu  møc     cã  gi¸thÊp  h¬n  møc   phÝ  lÖ  hiÖn  hµnh    îc gi¶m  sÏ ®   b»ng møc     thu phÝ    h¹n ng¹ch hiÖn    hµnh. §iÒu 2:    kÕt  B∙ibá  qu¶ tróng thÇu  Æt     m hµng  quÇn  thÓ  bé  ¸o  thao  (Cat.73)vµ      gi¶ito¶ tiÒn  quÜ   nép  ký  ®∙  cña c¸c doanh nghiÖp tróng thÇu  m Æt   hµng nµy. §iÒu   3: Nh÷ng    l«hµng  îcxuÊt khÈu  ®     theo  ng¹ch tróng thÇu  íc h¹n      tr   khiban    hµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy    îctho¸i   sÏ®     phÇn  thu chªnh lÖch gi÷a sè    tiÒn   ®∙ nép  theo    gi¸trung thÇu  sè  vµ  tiÒn  îc gi¶m  ®   theo    qui ®Þnh. C¸c  doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  ®∙    Cat.73 theo    h¹n ng¹ch tróng thÇu    îctho¸i     sÏ®     phÇn  thu chªnh  lÖch gi÷a  tiÒn  nép  sè  ®∙  theo    gi¸tróng  thÇu  sè  vµ  tiÒn  phÝ  lÖ  nép  theo quy    ®Þnh. §iÒu 4: C¸c      Uû viªn Héi ®ång ®Êu  thÇu, c¸c doanh      nghiÖp tróng  thÇu vµ/hoÆc    doanh nghiÖp nhËn  chuyÓn  nhîng h¹n    ng¹ch tróng thÇu      chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      ngµy  vµ  cã  lùc kÓ tõ  ký  thay thÕ  QuyÕt ®Þnh  0096/2001/Q§/BTM   sè  ngµy 7/2/2001,Danh    s¸ch ®iÒu chØnh  sè  0461 TM/XNK   0462  sè  TM/XNK,  0463  sè  TM/XNK  ngµy 5/3/2001,sè    0881  TM/XNK ngµy 9/4/2001 vµ  1213    sè  TM/XNK   ngµy 16/5/2001.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2