intTypePromotion=1

Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
132
lượt xem
17
download

Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0715/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh  cña Bé trëng Bé th¬ng m¹i sè 0715/2004/Q§­BTM  n g µ y   0 7   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   q u ¶ n   l ý  nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu bé trëng bé th¬ng m¹i C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   29/2004/N§­CP   ngµy   16/01/2004   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   57/1998/N§­CP   ngµy   31/7/1998   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ  ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu,  gia c«ng vµ ®¹i lý mua  b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi; C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý kinh doanh x¨ng dÇu ban hµnh   kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 187/2003/Q§­TTg ngµy 15/9/2003 cña   Thñ tíng ChÝnh phñ; Sau khi trao ®æi víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ; QuyÕt ®Þnh §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ  qu¶n lý nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng  dÇu. §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   3:   C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó  s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 quy chÕ qu¶n lý nhËp khÈu nguyªn liÖu  ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 0715/2004/Q§­BTM  ngµy 07/6/2004 cña Bé Th¬ng m¹i) Ch¬ng I  Quy ®Þnh chung §iÒu   1:  Nguyªn liÖu quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy bao  gåm dÇu th« (dÇu má d¹ng th«), condensate... thuéc nhãm  2709, x¨ng cã trÞ sè octan cao vµ c¸c chÕ phÈm pha x¨ng  thuéc nhãm 2710 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i hiÖn hµnh,  ®îc nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu. §iÒu   2:  Nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ  x¨ng dÇu sö dông trong  níc ®îc tÝnh  trong  tæng c©n ®èi  cung cÇu x¨ng dÇu hµng n¨m. ViÖc nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó  s¶n xuÊt pha chÕ x¨ng dÇu thùc hiÖn theo h¹n møc do Bé  Th¬ng m¹i giao. §iÒu   3:   ChØ   c¸c   doanh   nghiÖp   cã   GiÊy   phÐp   kinh  doanh nhËp khÈu x¨ng dÇu vµ GiÊy x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kü  thuËt  s¶n  xuÊt,  pha chÕ x¨ng dÇu ®îc giao h¹n møc nhËp  khÈu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu GiÊy x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt s¶n xuÊt, pha chÕ  x¨ng dÇu do Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp.  Doanh  nghiÖp  chØ ®îc giao h¹n møc nhËp khÈu c¸c chñng lo¹i nguyªn liÖu  quy   ®Þnh   t¹i   GiÊy   x¸c   nhËn   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   kü   thuËt   s¶n  xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu. Ch¬ng II  Q u ¶ n   l ý   n h Ë p   k h È u ,   s ö   d ô n g   n g u y ª n   l i Ö u   ® Ó   s ¶ n   x u Ê t ,  pha chÕ x¨ng dÇu vµ lu th«ng s¶n phÈm §iÒu   4:  Bé Th¬ng m¹i giao h¹n møc nhËp khÈu nguyªn  liÖu ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu c¨n cø hå s¬ sau ®©y: a.   C«ng   v¨n   ®Ò   nghÞ   cña   doanh   nghiÖp   (theo   mÉu   t¹i  Phô lôc 1 ®Ýnh kÌm) b. GiÊy x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt s¶n xuÊt, pha  chÕ x¨ng dÇu (b¶n  sao  cña  doanh  nghiÖp  vµ b¶n  chÝnh  ®Ó  ®èi chiÕu).
  3. 3 c. GiÊy phÐp kinh doanh nhËp khÈu x¨ng dÇu (B¶n sao  cña doanh nghiÖp). §iÒu   5:   ThuÕ   nhËp   khÈu   nguyªn   liÖu   ®Ó   s¶n   xuÊt,  pha chÕ x¨ng dÇu vµ c¸c lo¹i thuÕ, phÝ kh¸c (nÕu cã) thùc  hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu   6:   Nguyªn liÖu nhËp khÈu chØ ®îc sö dông ®Ó  s¶n xuÊt,  pha  chÕ  x¨ng  dÇu, kh«ng  sö dông  vµo  môc  ®Ých  kh¸c. §iÒu   7:   X¨ng dÇu s¶n xuÊt, pha chÕ tõ nguyªn liÖu  nhËp khÈu  chØ  ®îc tham gia lu th«ng  trªn  thÞ trêng  néi  ®Þa sau khi ®∙ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý chÊt lîng hµng ho¸ cña Nhµ níc. ViÖc kinh doanh  s¶n phÈm x¨ng dÇu thùc hiÖn theo Quy ®Þnh t¹i Quy chÕ ®¹i  lý kinh doanh  x¨ng  dÇu ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  1505/2003/Q§­BTM ngµy 17/11/2003 cña Bé Th¬ng m¹i. §iÒu   8:   ViÖc xuÊt khÈu x¨ng dÇu s¶n xuÊt, pha chÕ  tõ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn khi cã v¨n b¶n cho  phÐp cña Bé Th¬ng m¹i Ch¬ng III  ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu   9:   C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó  s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c  quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, chÊt lîng,  gi¸ b¸n x¨ng dÇu vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan  kh¸c. §iÒu   10:  Hµng n¨m, doanh nghiÖp b¸o c¸o vÒ Bé Th­ ¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh kÕt qu¶ thùc hiÖn nhËp khÈu nguyªn  liÖu vµ s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu (theo mÉu t¹i Phô lôc  2 ®Ýnh kÌm). §iÒu   11:  Doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó s¶n  xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy,   tuú   theo  møc  ®é   vi   ph¹m   sÏ   bÞ   xö  lý   theo  c¸c  quy  ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng  m¹i vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
  4. 4 Phô lôc 1 UBNd tØnh, Tp, bé céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Doanh nghiÖp §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc              Sè:....... ../ ........., ngµy......  th¸ng...... n¨m....... V/v nhËp khÈu nguyªn   liÖu  ®Ó s¶n xuÊt, pha chÕ  x¨ng dÇu KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i Doanh nghiÖp:........... Trô së chÝnh t¹i............ Sè ®iÖn tho¹i:............... Sè  Fax:......... GiÊy   phÐp   kinh   doanh   nhËp   khÈu   x¨ng   dÇu:   sè.......  ngµy..... th¸ng....... n¨m.... Cã   c¬   së   s¶n   xuÊt   (pha   chÕ)   x¨ng   dÇu   t¹i   ®Þa  ®iÓm:........... C«ng suÊt s¶n xuÊt (pha chÕ):.......m3, tÊn/n¨m. Nhu   cÇu   sö   dông   nguyªn   liÖu:......   tÊn,   m3/n¨m,   gåm  c¸c chñng lo¹i:.... §îc Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kü  thuËt s¶n xuÊt pha chÕ x¨ng dÇu t¹i: v¨n b¶n sè.........  ngµy......... th¸ng...... n¨m... §Ò nghÞ Bé Th¬ng m¹i giao h¹n møc nhËp khÈu........  m3,   tÊn   nguyªn   liÖu   (ghi   tªn   cô   thÓ)   ®Ó   s¶n   xuÊt   (pha  chÕ)   x¨ng   dÇu   t¹i   c¬   së   trªn   cña   doanh   nghiÖp   trong  n¨m..... S¶n   phÈm   thu   ®îc   t¬ng   ®¬ng......   m3,   tÊn,   gåm:....  (ghi sè lîng tõng chñng lo¹i x¨ng dÇu) ®Ó tiªu thô trªn  thÞ trêng néi ®Þa (hoÆc xuÊt khÈu, nÕu cã, ghi râ sè l­ îng). Doanh nghiÖp cam kÕt thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i quy  chÕ Qu¶n lý nhËp khÈu  nguyªn  liÖu  ®Ó s¶n xuÊt,  pha chÕ  x¨ng dÇu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 0715/2004/Q§­BTM  ngµy 7/6/2004 cña Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c quy ®Þnh qu¶n lý cã  liªn quan kh¸c.
  5. 5 Gi¸m ®èc doanh nghiÖp Ký tªn vµ ®ãng dÊu
  6. 6 Phô lôc 2 Doanh nghiÖp céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè:........./..... .­BC .........,  ngµy.........th¸ng........n¨m....... KÝnh göi: ­ Bé Th¬ng m¹i ­ Bé Tµi chÝnh b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp khÈu nguyªn liÖu  vµ s¶n xuÊt, pha chÕ x¨ng dÇu n¨m...... §¬n   vÞ   tÝnh:   tÊn Nguyªn  H¹n møc  Thùc  Thùc hiÖn s¶n phÈm liÖu nhËp  ®îc cÊp hiÖn  Tæng  Trong ®ã chia ra khÈu nhËp  sè khÈu kú  X¨ng  X¨ng Diese Ma  DÇu  b¸o c¸o 83, 90,  l dót ho¶ 92 Tæng sè 1. 2. ....... Gi¸m ®èc doanh nghiÖp Ký tªn vµ ®ãng dÊu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2