Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

0
37
lượt xem
7
download

Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé X©y dùng sè 08/2005/q®-bxd ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc ban hµnh tcxdvn 333: 2005 “chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - tiªu chuÈn thiÕt kÕ” bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 333 : 2005 “ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCxdVN 333: 2005 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - tiªu chuÈn thiÕt kÕ Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure - Design standard Hµ néi 3 - 2005 lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 333: 2005 “ ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ “ ®îc Bé trëng Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè /2005/Q§-BXD ngµy th¸ng n¨m 2005.
  2. Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho tiªu chuÈn TCXD 95: 1983 “ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông “. chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - tiªu chuÈn thiÕt kÕ Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure - Design standard 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ, gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu ®¸nh gi¸ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ thay thÕ cho tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 95: 1983 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ ® îc hiÓu bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: - C¸c c«ng tr×nh ®« thÞ: §iÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoµi trêi; ® êng, cÇu vµ ®êng hÇm dµnh cho ngêi ®i bé; bªn ngoµi c¸c khu trêng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th¬ng m¹i, héi chî triÓn l·m vµ c¸c trô së. - C«ng viªn, vên hoa. - C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc - Tîng ®µi - §µi phun níc. - C¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi. Ghi chó: - Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng , ngoµi viÖc tu©n theo tiªu chuÈn nµy côn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cã liªn quan. - Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn trong c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ (Nhµ ga , bÕn xe ....) vµ c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao trong nhµ hoÆc cã m¸i che kÝn . - C¸c thuËt ng÷ kü thuËt chiÕu s¸ng sö dông trong tiªu chuÈn nµy ® îc gi¶i thÝch trong phô lôc 1, ngoµi ra cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn TCVN 4400: 1987 - Kü thuËt chiÕu s¸ng - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn 2.1. TCVN 4400: 1987 - KÜ thuËt chiÕu s¸ng - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. 2.2. TCXDVN 259: 2001 - Tiªu chuÈn TK chiÕu s¸ng nh©n t¹o ® êng, ®êng phè, qu¶ng trêng ®« thÞ. 2.3. 11 TCN 18: 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 1: Quy ®Þnh chung. 2.4. 11 TCN 19: 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 2: HÖ thèng ®êng d©y dÉn ®iÖn. 2.5. TCVN 5828: 1994 - §Ìn chiÕu s¸ng ®êng phè - yªu cÇu kü thuËt. 2.6. TCVN 4086: 1985 - Quy ph¹m an toµn l¬íi ®iÖn trong x©y dùng.
  3. 2.7. TCVN 4756: 1989 - Quy ph¹m nèi ®Êt vµ nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 2.8. C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam cã liªn quan trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i vµ c¶nh quan. 3. Quy ®Þnh chung 3.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o sö dông c¸c lo¹i bãng ®Ìn phãng ®iÖn (huúnh quang; Thñy ng©n cao ¸p; Metalhalide; Natri cao ¸p; Natri thÊp ¸p) vµ bãng ®Ìn sîi ®èt (KÓ c¶ bãng sîi ®èt Halogen ). §èi víi nh÷ng trêng hîp sö dông c¸c lo¹i nguån s¸ng ®Æc thï kh¸c (®Ìn LED c«ng suÊt cao, ®Ìn c¶m øng ®iÖn tõ) cã thÓ sö dông ph ¬ng ph¸p tra cøu t¬ng ®¬ng c¨n cø vµo c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cña bãng ®Ìn. 3.2. HÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ (trõ c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi) cã thÓ lµ mét thµnh phÇn cÊu thµnh cña hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng, ® îc cÊp nguån vµ ®iÒu khIÓn theo m¹ng ®iÒu khIÓn chung cña hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng cña ®« thÞ, hoÆc còng cã thÓ lµ mét hÖ thèng c«ng tr×nh ® îc qu¶n lý vµ vËn hµnh mét c¸ch ®éc lËp. HÖ thèng chiÕu s¸ng phôc vô luyÖn tËp vµ thi ®Êu t¹i c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi cÇn ® îc qu¶n lý vËn hµnh mét c¸ch ®éc lËp. 3.3. Khi x¸c ®Þnh ®é räi tiªu chuÈn (TÝnh b»ng lux) ph¶i theo thang ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1: Thang ®é räi tiªu chuÈn BËc than I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII g §é räi 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30 50 75 100 (lX) XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV 150 200 300 400 500 600 750 100 1250 1500 2000 2500 3000 0 3.4. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ cÇn tÝnh ®Õn hÖ sè duy tr× cña ®Ìn ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2: HÖ sè duy tr× cña ®Ìn CÊp b¶o vÖ cña bé ®Ìn IP 2X IP 5X IP 6X Ph©n lo¹i m«i trêng Ph©n lo¹i m«i trêng Ph©n lo¹i m«i trêng
  4. Chu §« thÞ §« thÞ §« thÞ §« thÞ §« thÞ §« thÞ kú lín, võa vµ lín, võa vµ lín, võa vµ b¶o khu nhá,khu N«ng khu nhá,khu N«ng khu nhá, N«ng dìng c«ng c«ng th«n c«ng c«ng th«n c«ng khu th«n ®Ìn nghiÖ nghiÖp nghiÖ nghiÖp nghiÖ c«ng (Th¸ng) p nhÑ p nhÑ p nghiÖp nÆng nÆng nÆng nhÑ 12 0,53 0,62 0,82 0,89 0,90 0,92 0,91 0,92 0,93 18 0,48 0,58 0,80 0,87 0,88 0,91 0,90 0,91 0,92 24 0,45 0,56 0,79 0,84 0,86 0,90 0,88 0,89 0,91 36 0,42 0,53 0,78 0,76 0,82 0,88 0,83 0,87 0,90 3.5. C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ® îc sö dông cÇn ph¶i cã hiÖu qu¶ sö dông ®iÖn n¨ng cao, ®é bÒn vµ kh¶ n¨ng duy tr× c¸c ®Æc tÝnh quang häc trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc ngoµi trêi tèt vµ ph¶i cã cÊp b¶o vÖ IP tèi thiÓu theo quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3: CÊp b¶o vÖ IP tèi thiÓu cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng TT §Æc ®IÓm - ph©n lo¹i m«i trêng lµm viÖc CÊp b¶o vÖ tèi thiÓu 1 §Ìn l¾p ®Æt trong khu vùc n«ng th«n IP 23 2 §Ìn l¾p ®Æt trong ®« thÞ võa vµ nhá, khu c«ng IP 44 nghiÖp nhÑ, khu nhµ ë 3 §Ìn l¾p ®Æt trong ®« thÞ lín, khu c«ng nghiÖp PhÇn quang häc : IP nÆng 54 C¸c phÇn kh¸c : IP 44 4 §Ìn ®Æt díi ®é cao 3m IP 44 5 §Ìn l¾p ®Æt trong hÇm, trªn thµnh cÇu IP 55 6 VÞ trÝ l¾p ®Æt ®Ìn cã kh¶ n¨ng xÈy ra óng ngËp IP 67 7 §Ìn ph¶i thêng xuyªn lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn IP 68 ng©m níc 3.6. ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn cho hÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn sau: 11 TCN 18: 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 1: Quy ®Þnh chung. 11 TCN 19: 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 2: HÖ thèng ® êng d©y dÉn ®iÖn. 3.7. HÖ thèng chiÕu s¸ng (®Ìn, cét ®Ìn, tñ ®iÖn) cÇn ® îc thiÕt kÕ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ an toµn vµ b¶o vÖ chèng sÐt, tiÕp ®Êt theo c¸c tiªu chuÈn: TCVN 4086: 1985 - Quy ph¹m an toµn l¬íi ®iÖn trong x©y dùng. TCVN 4756: 1989 - Quy ph¹m nèi ®Êt vµ nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 3.8. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm (®Ìn, cét ®Ìn, cÇn ®Ìn) ph¶i cã tÝnh thÈm mü, phï hîp víi c¶nh quan m«i tr êng vµ ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr êng. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho mét ®èi tîng hay mét khu vùc cô thÓ cÇn lu ý ®Õn ®Æc ®IÓm vµ yªu cÇu chiÕu s¸ng
  5. cña c¸c khu vùc phô cËn ®Ó tr¸nh g©y ra hiÖn t îng “« nhiÔm ¸nh s¸ng“ ®èi víi nh÷ng khu vùc nµy. 3.9. Møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu ®é räi ngang trung b×nh -En(tb), ®é räi ®iÓm trung b×nh - Ed(tb), ®é chãi trung b×nh - L(tb), cêng ®é ¸nh s¸ng - I ®îc hiÓu lµ ngìng tèi thiÓu mµ hÖ thèng chiÕu s¸ng cÇn ®¸p øng ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu ¸nh s¸ng cho ®èi t îng ®îc tiªu chuÈn ho¸. §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c«ng tr×nh vµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng tiªu thô, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi møc ®é chiÕu s¸ng tèi ®a cho phÐp kh«ng qu¸ 2 lÇn ng ìng tèi thiÓu, c¸c c«ng tr×nh kh¸c kh«ng qu¸ 1,5 lÇn ngìng tèi thiÓu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. 4. Yªu cÇu kü thuËt 4.1. ChiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ. 4.1.1. ChiÕu s¸ng c¸c ®IÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoµi trêi. 4.1.1.1. §é räi ngang trung b×nh vµ ®é räi ngang nhá nhÊt trªn mÆt nÒn c¸c ®IÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoµi trêi kh«ng ® îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 4: B¶ng 4: Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng c¸c ®IÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoµi trêi TT §èi tîng chiÕu s¸ng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 BÕn xe buýt - xe kh¸ch liªn tØnh 50 20 2 B·i ®ç xe ngoµi trêi khu vùc trung t©m ®« 30 10 thÞ 3 B·i ®ç xe ngoµi trêi khu vùc ngo¹i thµnh, 10 3 n«ng th«n 4 B·i ®ç xe - c¸c ®IÓm tr«ng gi÷ xe c«ng céng Theo T/C thiÕt kÕ CS nh©n t¹o ®- n»m trªn c¸c tuyÕn ®êng (ChiÕm 1 phÇn êng, ®êng phè, qu¶ng trêng ®« thÞ lßng ®êng, vØa hÌ) TCXDVN 259: 2001 quy ®Þnh cho tuyÕn ®êng ®ã Chó thÝch: - En(tb): §é räi ngang trung b×nh, En(min) : §é räi ngang nhá nhÊt. - C¸c chØ sè trªn ®· tÝnh ®Õn yÕu tè suy gi¶m cña hÖ thèng chiÕu s¸ng. 4.1.1.2. HÖ sè ®ång ®Òu cña ®é räi En(min) / En(tb) ph¶i ®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n 0,2. 4.1.1.3. §Ìn ph¶i ®îc bè trÝ thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o kh«ng g©y chãi lãa cho ngêi l¸i xe . 4.1.1.4. Líi ®o kiÓm vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®é räi ngang ®èi víi b·i ®ç xe ngoµi trêi ®îc quy ®Þnh trong phô lôc 4. 4.1.2. ChiÕu s¸ng ®êng, cÇu vµ ®êng hÇm dµnh cho ngêi ®i bé. 4.1.2.1. §é räi ngang trung b×nh vµ ®é räi ngang nhá nhÊt trªn mÆt ® êng vµ khu vùc dµnh cho ngêi ®i bé kh«ng ®îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 5:
  6. B¶ng 5: Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng c¸c khu vùc dµnh cho ng êi ®i bé TT §èi tîng chiÕu s¸ng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 §êng vµ khu ®i bé ë vïng trung t©m ®« thÞ , gÇn 10 5 c¸c c©u l¹c bé gi¶i trÝ, khu vùc mua s¾m, cã mËt ®é giao th«ng cao , t×nh h×nh an ninh trËt tù phøc t¹p 2 §êng vµ khu ®i bé ë vïng ngo¹i thµnh cã mËt ®é 7 3 giao th«ng ë møc trung b×nh 3 §êng vµ khu ®i bé ë vïng n«ng th«n, thÞ trÊn, 3 1 trong c¸c khu nhµ ë , mËt ®é giao th«ng thÊp , t×nh h×nh an ninh trËt tù tèt 4.1.2.2. §é räi ngang trung b×nh vµ ®é räi ngang nhá nhÊt trªn cÇu vµ trong ®êng hÇm dµnh cho ngêi ®i bé kh«ng ®îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 6: B¶ng 6: Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng cÇu vµ ®êng hÇm dµnh cho ngêi ®i bé Ban ngµy Ban ®ªm §èi tîng chiÕu s¸ng En (tb) En (min) En (tb) En (min) (lx) (lx) (lx) (lx) §êng hÇm cho ngêi ®i bé L 75 30 75 30 ( 60m §êng hÇm cho ngêi ®i bé L > 300 100 75 30 60m 75 30 75 30 Khu vùc 20 m hai ®Çu hÇm Khu vùc gi÷a hÇm CÇu cho ngêi ®i bé Hë K/a K/a 30 10 KÝn 75 30 75 30 CÇu thang , lèi lªn Hë K/a K/a 30 10 xuèng KÝn 75 30 75 30 Chó thÝch: - En(tb): §é räi ngang trung b×nh, En(min): §é räi ngang nhá nhÊt. - C¸c chØ sè trªn ®· tÝnh ®Õn yÕu tè suy gi¶m cña hÖ thèng chiÕu s¸ng. - K/a : kh«ng ¸p dông. 4.1.2.3. §èi víi ®êng hÇm cho ngêi ®i bé, ®Ìn ph¶i ® îc bè trÝ sao cho tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt cña hÇm, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt ®øng ®îc chiÕu s¸ng. 4.1.2.4. §Ìn dïng cho chiÕu s¸ng ® êng hÇm dµnh cho ngêi ®i bé cÇn cã gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 15 o, c«ng suÊt bãng ®Ìn sö dông vµ quang th«ng tèi ®a ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 7: B¶ng 7: Tæng c«ng suÊt bãng vµ quang th«ng tèi ®a cña bé ®Ìn chiÕu s¸ng ®êng hÇm TT Lo¹i bãng ®Ìn sö dông Tæng c«ng suÊt bãng tèi Tæng quang th«ng tèi ®a ®a trong bé ®Ìn (W) ph¸t ra tõ bé ®Ìn (Lm) 1 §Ìn Huúnh quang, HQ 80 7000
  7. compact 2 §Ìn Thñy ng©n cao ¸p 125 6500 3 §Ìn Sodium cao ¸p 70 6000 4 §Ìn Metalhalide 70 5500 4.1.2.5. HÖ thèng ®iÒu khIÓn chiÕu s¸ng sö dông r¬ le thêi gian hoÆc r¬ le quang ®iÖn cÇn ®îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ ®iÒu khIÓn thay ®æi møc ®é chiÕu s¸ng ®¸p øng tiªu chuÈn quy ®Þnh theo thêi gian ngµy - ®ªm. 4.1.2.6. §èi víi nh÷ng ®êng hÇm cã ®é dµi lín vµ phøc t¹p hoÆc cã l u lîng ngêi ®i bé cao (trong khu vùc nhµ ga, trung t©m th ¬ng m¹i, héi chî trIÓn l·m vv...) th× ngoµi hÖ thèng chiÕu s¸ng chung cÇn cã hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè ®¶m b¶o duy tr× møc ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu En(tb) = 5 lx trong vßng 1 giê khi mÊt ®iÖn líi. 4.1.2.7. HÖ thèng chiÕu s¸ng cÇu thang ph¶i t¹o ra sù t ¬ng ph¶n râ rÖt gi÷a c¸c bÒ mÆt th¼ng ®øng vµ bÒ mÆt n»m ngang cña bËc thang ngay c¶ khi chóng ®îc l¸t b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã mÇu s¾c kh¸c nhaô Tû sè gi÷a ®é räi trung b×nh trªn bÒ mÆt ngang vµ ®é räi trung b×nh trªn bÒ mÆt ®øng cña c¸c bËc cÇu thang kh«ng ®îc nhá h¬n 3 : 1. 4.1.2.8. Bè trÝ ®Ìn trong hÇm vµ trªn cÇu cÇn xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng b¶o vÖ chèng ph¸ ho¹i vµ thuËn tiÖn trong vËn hµnh b¶o d ìng ®Ìn. 4.1.3. ChiÕu s¸ng bªn ngoµi c¸c khu tr êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th - ¬ng m¹i, héi chî trIÓn l·m vµ c¸c trô së. 4.1.3.1. §é räi ngang trung b×nh bªn ngoµi c¸c khu tr êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th¬ng m¹i - héi chî trIÓn l·m vµ c¸c trô së kh«ng ® îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 8: B¶ng 8: Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng bªn ngoµi c¸c khu trêng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th¬ng m¹i, héi chî triÓn l·m vµ c¸c trô së TT §èi tîng chiÕu s¸ng En (tb) (lx) Ghi chó 1 Trêng häc - Cæng vµo 10 - §êng néi bé 5 S©n ch¬i vµ tËp thÓ dôc 5 2 BÖnh viÖn - Cæng vµo, khu vùc tiÕp nhËn bÖnh 20 nh©n 5 - §êng gi÷a c¸c khu ®iÒu trÞ 3 - Khu vùc s©n nghØ ng¬i 10 - S©n ®ç xe 3 Trung t©m th¬ng m¹i - Héi chî trIÓn l·m - Cæng vµo 20 - §êng gi÷a c¸c khu trng bÇy , b¸n hµng 10 - S©n trng bÇy s¶n phÈm , b¸n hµng ngoµi 50 trêi 10 - S©n ®ç xe 4 Trô së - Cæng vµo 20 - §êng néi bé 5
  8. - S©n ®ç xe 10 4.1.3.2. Tû sè gi÷a gi¸ trÞ ®é räi ngang lín nhÊt vµ ®é räi ngang trung b×nh ë c¸c ®èi tîng chiÕu s¸ng kh«ng ®îc vît qu¸: - 3 : 1 - Trong trêng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn trªn 6 lx. - 5 : 1 - Trong trêng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 4 lx ®Õn 6 lx. - 10 : 1 - Trong trêng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn nhá h¬n 4 lx. 4.2. ChiÕu s¸ng c«ng viªn, vên hoa 4.2.1. C¸c nguyªn t¾c chung 4.2.1.1. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chiÕu s¸ng c«ng viªn, v ên hoa ngoµi viÖc ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cßn cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn yÕu tè trang trÝ, thÈm mü. 4.2.1.2. KIÓu d¸ng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (®Ìn, cét ®Ìn, cÇn ®Ìn) cÇn cã phong c¸ch ®ång nhÊt vµ phï hîp víi c¶nh quan m«i tr êng kiÕn tróc trong khu vùc. 4.2.1.3. Tïy theo h×nh thøc vµ quy m« cña mçi c«ng viªn, v ên hoa mµ hÖ thèng chiÕu s¸ng cã thÓ bao gåm toµn bé hoÆc mét sè trong nh÷ng thµnh phÇn sau ®©y: a) ChiÕu s¸ng chung khu vùc cæng ra vµo : ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh. b) ChiÕu s¸ng s©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi : ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh. c) ChiÕu s¸ng ®êng d¹o: Ngoµi viÖc ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh , thiÕt kÕ bè trÝ ®Ìn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh dÉn h íng t¹o cho ngêi ®i bé cã c¶m nhËn râ rµng vÒ h×nh d¹ng vµ híng cña con ®êng. d) ChiÕu s¸ng c¶nh quan th¶m cá, bån hoa, mÆt níc. e) ChiÕu s¸ng t¹o ph«ng trang trÝ: Sö dông c¸c ®Ìn pha chiÕu s¸ng t¸n l¸ c©y. f) ChiÕu s¸ng t¹o c¸c ®IÓm nhÊn kiÕn tróc nh ®µi phun níc, c¸c côm tIÓu c¶nh c©y xanh - non bé. 4.2.2. ChØ tiªu kü thuËt 4.2.2.1. §é räi ngang trung b×nh trong c¸c c«ng viªn, v ên hoa kh«ng ®îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 9: B¶ng 9: Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng c«ng viªn, vên hoa TT §èi tîng chiÕu s¸ng En(tb) (lx) C«ng viªn Vên hoa 1 C«ng viªn vên hoa ë khu vùc trung t©m ®« thÞ lín, cã lu lîng ngêi qua l¹i cao, kh¶ n¨ng xÈy ra c¸c téi ph¹m h×nh sù ë møc cao - Cæng vµo chÝnh 20 K/a - Cæng vµo phô 10 K/a - §êng trôc chÝnh 10 7
  9. - §êng nh¸nh, ®êng d¹o cã nhiÒu c©y xanh 5 3 - S©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi 10 10 2 C«ng viªn vên hoa ë khu vùc ngo¹i thµnh ®« thÞ lín, cã lu lîng ngêi qua l¹i trung b×nh, kh¶ n¨ng xÈy ra c¸c téi ph¹m h×nh sù ë møc trung b×nh - Cæng vµo chÝnh 10 K/a - Cæng vµo phô 7 K/a - §êng trôc chÝnh 5 3 - §êng nh¸nh, ®êng d¹o cã nhiÒu c©y xanh 3 2 - S©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi 7 7 3 C«ng viªn vên hoa ë khu vùc ®« thÞ nhá, cã l u lîng ngêi qua l¹i thÊp, kh¶ n¨ng xÈy ra c¸c téi ph¹m h×nh sù ë møc thÊp - Cæng vµo chÝnh 7 K/a - Cæng vµo phô 5 K/a - §êng trôc chÝnh 5 3 - §êng nh¸nh, ®êng d¹o cã nhiÒu c©y xanh 2 1 - S©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi 5 5 4.2.2.2. TØ sè gi÷a gi¸ trÞ ®é räi ngang lín nhÊt vµ ®é räi ngang trung b×nh ë c¸c ®èi tîng chiÕu s¸ng kh«ng ®îc vît qu¸: - 3 : 1 - Trong trêng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn trªn 6 lx. - 5 : 1 - Trong trêng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 4 lx ®Õn 6 lx. - 10 : 1 - Trong trêng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn nhá h¬n 4 lx. 4.2.2.3. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®îc sö dông cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ chãi lãa tèt. VÞ trÝ, cao ®é ®Æt ®Ìn vµ gãc chiÕu cÇn tÝnh to¸n ®Ó kh«ng g©y c¶m gi¸c chãi lãa cho ngêi sö dông. Chñng lo¹i ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn vên hoa ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 10: B¶ng 10: Chñng lo¹i ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn vên hoa Chñng lo¹i ®Ìn TT §èi tîng vµ môc ®Ých §Ìn §Ìn §Ìn §Ìn ®- §Ìn §Ìn pha chiÕu s¸ng pha chïm nÊm êng chiÕu chiÕu níc ®IÓm 1 ChiÕu s¸ng cæng ra Cã Cã Cã Cã K/a K/a vµo 2 ChiÕu s¸ng s©n tæ Cã Cã Cã Cã K/a K/a chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi 3 ChiÕu s¸ng ®êng d¹o K/a Cã Cã Cã K/a K/a 4 ChiÕu s¸ng c¶nh quan K/a Cã Cã K/a K/a K/a th¶m cá,bån hoa, mÆt níc 5 ChiÕu s¸ng t¹o ph«ng Cã K/a K/a K/a K/a K/a trang trÝ 6 ChiÕu s¸ng t¹o c¸c Cã K/a K/a K/a Cã Cã ®IÓm nhÊn kiÕn tróc
  10. 4.2.2.4. Nguån s¸ng ®îc lùa chän nªn cã thµnh phÇn quang phæ phï hîp víi m«i trêng cã nhiÒu c©y xanh, gam mµu ¸nh s¸ng tr¾ng l¹nh ®Ó t¹o c¶m gi¸c m¸t mÎ, th gi·n . Chñng lo¹i vµ c«ng suÊt bãng ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn vên hoa ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 11: B¶ng 11: Chñng lo¹i vµ c«ng suÊt bãng ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn vên hoa §èi tîng vµ môc ®Ých C«ng suÊt bãng ®Ìn (W) TT chiÕu s¸ng Metalhalide Ca HQ Halogen Ca Natri T.ng©n Compact 1 ChiÕu s¸ng cæng ra 70 - 400 80 - 250 K/a K/a 70 - 250 vµo 2 ChiÕu s¸ng s©n tæ 70 - 400 80 - 250 K/a K/a 70 - 400 chøc c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi 3 ChiÕu s¸ng ®êng d¹o 70 - 150 80 - 125 15 - 40 K/a K/a 4 ChiÕu s¸ng c¶nh quan 70 - 250 80 - 125 15 - 40 K/a K/a th¶m cá, bån hoa, mÆt níc 5 ChiÕu s¸ng t¹o ph«ng 70 - 400 K/a K/a K/a K/a trang trÝ 6 ChiÕu s¸ng t¹o c¸c 70 - 400 80 - 125 15 - 40 80 - 300 70 - 250 ®IÓm nhÊn kiÕn tróc
Đồng bộ tài khoản