Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 09/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 02 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU L PHÍ C P CH NG MINH NHÂN DÂN TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 03/12/2004; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 05/1999/N -CP ngày 03/02/1999 c a Chính ph v ch ng minh nhân dân; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 c a B Công an hư ng d n m t s quy nh c a Ngh nh s 05/1999/N -CP ngày 03/02/1999 c a Chính ph v ch ng minh nhân dân; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 c a B Công an hư ng d n m t s i m v l phí ăng ký cư trú, c p ch ng minh nhân dân; Căn c Ngh quy t s 124/2008/NQ-H ND ngày 05/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh ng Nai v vi c thu các lo i phí, l phí trên a bàn t nh ng Nai; Theo ngh c a Giám c Công an t nh t i T trình s 17/TTr-CAT-PC13 ngày 21/01/2009, QUY T NNH:
  2. i u 1. Quy nh v vi c thu l phí c p gi y ch ng minh nhân dân trên a bàn t nh ng Nai như sau: 1. Ph m vi áp d ng Áp d ng i v i nh ng cá nhân t 14 tu i tr lên ã ư c ăng ký thư ng trú trên a bàn t nh ng Nai. 2. i tư ng thu l phí bao g m a) Nh ng ngư i c p l i do b m t ch ng minh nhân dân (CMND); b) C p i CMND do: CMND hư h ng không s d ng ư c; thay i h tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh; thay i nơi ăng ký thư ng trú ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (k c thay i nơi ăng ký thư ng trú trong và ngoài ph m vi th xã, thành ph thu c t nh, trong và ngoài xã, th tr n c a huy n thu c t nh); thay i c i m nh n d ng. 3. Các trư ng h p không thu l phí và mi n thu l phí a) Không thu l phí c p ch ng minh nhân dân i v i các trư ng h p b , m , v (ho c ch ng) c a li t s ; con dư i 18 tu i c a li t s ; thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh; công dân thu c xã, th tr n vùng cao theo quy nh c a y ban Dân t c. b) Mi n thu l phí c p ch ng minh nhân dân i v i các trư ng h p c p m i ch ng minh nhân dân; c p i CMND do CMND h t th i h n s d ng (quá 15 năm k t ngày c p); công dân thu c h nghèo; các trư ng h p ính chính các thông tin trong gi y CMND do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, i tên ư ng ph , s nhà, bu c ph i d i nhà do thu h i t. 4. Cơ quan thu l phí a) c p t nh: Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v Tr t t xã h i (Công an t nh). b) c p huy n: i C nh sát Qu n lý hành chính (Công an các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa). 5. M c thu l phí M c thu l phí c p i, c p l i CMND trên a bàn t nh ng Nai như sau: VT: ng/l n Khu v c thu M c thu Các phư ng thu c TP. Biên Hòa 6.000
  3. Các a phương còn l i 3.000 Ghi chú: L phí CMND không bao g m ti n ch p nh c a ngư i ư c c p CMND. Cơ quan Công an hư ng d n cho công dân t ch p nh theo quy nh; trư ng h p công dân không t ch p nh thì cơ quan Công an có th ch p nh và công dân ph i tr ti n ch p nh, giá ti n ch p nh không ư c cao hơn giá th thư ng. 6. M c trích l phí Trích 100% t ng s ti n l phí thu ư c cho các ơn v t ch c thu l phí, c th : a) i v i Công an t nh: M c trích 100% t ng s ti n l phí thu ư c. b) i v i Công an các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa: M c trích 100% t ng s ti n l phí thu ư c, trong ó: - 50% l i cho Công an các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa; - 50% n p v cho Công an t nh. 7. Ch thu n p, qu n lý, s d ng và quy t toán l phí a) Ch ng t thu l phí - Ch ng t thu l phí do C c Thu ng Nai phát hành theo quy nh t i i m 1 ph n A, m c IV Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí. - i v i t ch c thu l phí ph i l p và c p biên lai cho i tư ng n p l phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . b) Qu n lý, s d ng l phí - T ch c thu l phí c p ch ng minh nhân dân ư c trích theo các t l % nêu trên ph i s d ng theo quy nh t i i m 8 Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/6/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC và các quy nh hi n hành v tài chính. - Hàng năm n u s ti n l phí c p gi y ch ng minh nhân dân ư c trích l i không m b o kinh phí ph c v cho công tác c p ch ng minh nhân dân a phương thì ơn v t ch c thu l phí l p d toán thu, chi và làm văn b n ngh kinh phí c a ngành. c) L p d toán và quy t toán - Hàng năm, t ch c thu l phí có trách nhi m l p d toán thu, chi v l phí c p CMND theo úng quy nh c a B Tài chính v hư ng d n phân c p, l p, ch p hành và quy t toán theo Lu t Ngân sách hi n hành (d toán kê khai chi ti t n i dung thu,
  4. chi phí úng quy nh và kèm thuy t minh) g i cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p, Kho b c Nhà nư c nơi t ch c thu m tài kho n t m gi ti n thu l phí ki m soát chi theo quy nh hi n hành. - nh kỳ cu i quý, năm, t ch c thu l phí ph i l p quy t toán thu l phí g i v cơ quan thu , tài chính cùng c p thNm tra quy t toán và thông báo duy t quy t toán. Sau khi quy t toán úng ch , ti n l phí ư c trích l i chưa chi h t trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. - Riêng i v i v t tư, phương ti n, bi u m u ph c v công tác c p CMND thì ph i g i báo cáo quy t toán và d trù v T ng c c C nh sát và T ng c c H u c n. 8. Công khai thu l phí T ch c thu l phí ph i niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu l phí v trí thu n ti n các i tư ng n p l phí d nh n bi t theo quy nh t i ph n , m c IV c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính g m: Tên l phí, m c thu, ch ng t thu; văn b n quy nh thu l phí. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các s , ngành: Công an, Tài chính, Tư pháp, C c Thu ng Nai, Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH inh Qu c Thái
Đồng bộ tài khoản