intTypePromotion=1

Quyết định 0939/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
5
download

Quyết định 0939/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0939/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc thành lập Tổ công tác thường trực hợp tác với Hoa Kỳ về chống gian lận thương mại trong quá trình thực hiện Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0939/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  Cña bé trëng bé th¬ng m¹i Sè 0939/2003/Q§­BTM  ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2003 VÒ viÖc thµnh lËp Tæ c«ng t¸c th­ êng trùc hîp t¸c víi Hoa Kú vÒ chèng gian lËn  th¬ng m¹i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn HiÖp ®Þnh  DÖt may ViÖt Nam ­ Hoa Kú Bé Trëng bé th¬ng m¹i   C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy   4 th¸ng 12 n¨m 1993   cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i   C«ng v¨n sè 669/CP­KTTH ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2003 cña V¨n   phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai HiÖp ®Þnh DÖt may ViÖt   Nam  ­ Hoa  Kú  vµ  Th«ng  t  liªn  tÞch  sè  02/2003/TTLT/BTM­ KH§T­CN ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i, Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t  vµ Bé c«ng nghiÖp híng dÉn viÖc giao vµ   thùc hiÖn h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ trêng  Hoa Kú n¨m 2003. Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu; QuyÕt ®Þnh  §iÒu   1:   Thµnh lËp Tæ C«ng t¸c thêng trùc hîp t¸c  víi Hoa Kú vÒ chèng  gian lËn trong  qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  HiÖp ®Þnh DÖt may ViÖt Nam ­ Hoa Kú (díi ®©y gäi t¾t lµ  Tæ C«ng t¸c Thêng trùc) gåm: ­  ¤ng Lª V¨n Th¾ng ­ Phã Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu  (Tæ trëng) ­   ¤ng NguyÔn §øc ThÞnh ­ Phã Côc trëng Côc Qu¶n lý  ThÞ trêng  ­  ¤ng NguyÔn V¨n B×nh ­ Phã Vô trëng Vô ¢u Mü ­  ¤ng NguyÔn  Thµnh Hng ­ Phã Vô trëng Vô Ph¸p chÕ ­  ¤ng NguyÔn TiÕn §¹t ­ Chuyªn viªn Côc Qu¶n lý ThÞ  trêng  ­  ¤ng TrÇn ViÖt ­ Chuyªn viªn Vô ¢u Mü ­  ¤ng NguyÔn ViÖt Hïng ­ Chuyªn viªn Vô ph¸p chÕ ­  Bµ Lª ThÞ Mü H¹nh ­ Chuyªn viªn Vô XuÊt nhËp khÈu  ­  Bµ Hoµng Hoµi H¹nh ­ Chuyªn viªn Vô XuÊt nhËp khÈu 
  2. 2 ­ ¤ng §oµn Ngäc Dòng ­ Chuyªn viªn Vô XuÊt nhËp khÈu §iÒu  2:  NhiÖm vô cña Tæ C«ng t¸c Thêng trùc 1. Phèi hîp   víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt  Nam vµ H¶i quan Hoa Kú ®Ó ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò  ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   HiÖp   ®Þnh   DÖt   may  ViÖt Nam ­ Hoa Kú. 2. KiÓm tra t¹i c¬ së s¶n xuÊt vµ n¨ng lùc xuÊt khÈu  thùc   tÕ   theo   ®Ò   nghÞ   cña   H¶i   quan   Hoa   Kú.   Sau   mçi   ®ît  kiÓm tra ph¶i cã b¸o c¸o vµ c¸c kiÕn nghÞ göi L∙nh ®¹o Bé  Th¬ng m¹i. 3.   Nghiªn   cøu   chÝnh   s¸ch,   biÖn   ph¸p   chèng   gian   lËn  th¬ng m¹i cña Hoa Kú vµ c¸c níc kh¸c ®Ó kiÕn nghÞ viÖc ¸p  dông t¹i ViÖt Nam. 4. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p chèng gian lËn th¬ng m¹i, biÖn  ph¸p   xö   lý   ®èi   víi   nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   cã  liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn HiÖp ®Þnh DÖt may ViÖt Nam ­  Hoa Kú. §iÒu  3:  Kinh phÝ ho¹t ®éng  Kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   cña   Tæ   C«ng   t¸c   Thêng   trùc   ®îc  trÝch tõ nguån thu phÝ h¹n ng¹ch hµng dÖt may vµo thÞ tr­ êng Hoa Kú theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu  4:  §iÒu kho¶n thi hµnh  1. QuyÕt ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc C¸n  bé, Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu vµ c¸c thµnh viªn nªu t¹i  §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2