Quyết định 100/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 100/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 100/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, c nhà nước trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 100/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 100/2003/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia tại công văn số 330/KHCNQG-KHTC, số 388/KHCNQG-KHTC; ý kiến các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia giai đoạn 2003 - 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia trong việc thực hiện Phương án này theo các thủ tục, quy định hiện hành.
  2. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 100/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN: a) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh giữ nguyên như hiện có: 1. Công ty Phát triển công nghệ sinh học, 2. Công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới, 3. Công ty Vật liệu và Công nghệ, 4. Công ty Xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật, 5. Công ty Tinh dầu và Các sản phẩm tự nhiên, 6. Công ty Hoá sinh và Phát triển công nghệ mới. b) Các doanh nghiệp hoạt động theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 1. Công ty NETNAM,
  3. 2. Công ty Phát triển công nghệ. II. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH SẮP XẾP, VỚI LỘ TRÌNH: 1. Năm 2003: a) Doanh nghiệp thực hiện giao: Nhà In khoa học và Công nghệ. b) Doanh nghiệp thực hiện giải thể: Công ty Điện tử và Quang học. 2. Năm 2004: a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu khoa học và Kỹ thuật. b) Doanh nghiệp thực hiện giao: Xí nghiệp Khoa học sản xuất quang học. c) Doanh nghiệp thực hiện bán: Công ty Điện tử. 3. Năm 2005: a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: 1. Công ty Công nghệ mới, 2. Công ty Phát triển đầu tư du lịch khoa học kỹ thuật. b) Doanh nghiệp thực hiện giao: Công ty Xây dựng và Triển khai công nghệ mới.
Đồng bộ tài khoản