Quyết định 1019/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 1019/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1019/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1019/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  1019/TTg n g µ y 29 th¸ng  11 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  Ç u  t d ù  ¸n N h µ  m ¸y  xi m ¨ n g ® H ¶i P h ß n g  ( m íi) Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  1996  µ  è  v s 92/CP  µy  th¸ng 8  ng 23    n¨m   1997  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Tæng  c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam  (Tê tr×nh sè   1211/XMVN­H§QT   µy  th¸ng9  ng 18    n¨m 1997) vµ    B¸o    Èm  nh  ña  é   c¸o th ®Þ cB K Õ   ¹ch  µ  Çu    (c«ng  ho v§ t v¨n  è  s 7435  BKH/VPT§  µy  th¸ng  n¨m   ng 21  11  1997),ý  Õn  ña  é  ©y  ùng    ki c B X d (c«ng    è  v¨n s 1260  BXD/KH­§T  µy  th¸ng  ng 15  9 n¨m  1997),Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è    Nh d th ph H¶i Phßng  (c«ng    è  v¨n s 2095 CV/ KH§T  µy  th¸ng10  ng 25    n¨m  1997), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1:  Çu   ù  Nhµ   § t d ¸n  m¸y    xim¨ng    H¶i Phßng  íi)víinh÷ng  éi (m     n  dung  Ýnh    ch nh sau: 1.Tªn  ù    µ     d ¸n:Nh m¸y    xim¨ng    H¶iPhßng  íi) (m . 2. Chñ   u  : C«ng        ®Ç t  ty xim¨ng    H¶i Phßng  éc  thu Tæng  c«ng      ty xim¨ng  ViÖtNam.   3.H×nh    thøc qu¶n  ýdù    ñ  Öm   iÒu  µnh  ù    µ    l   ¸n:Ch nhi ® h d ¸n v Ban  qu¶n  ý l  dù    ñ  u    ×nh duyÖt theo quy  nh. ¸n,Ch ®Ç ttr       ®Þ 4.§Þa  iÓ m   µ  Ön  Ých  t  ö  ông:   ® v di t ®Ê s d T¹i Æt  b»ng X Ý  nghiÖp ®¸ Trµng Kªnh cña C«ng  ty xi  m  m¨ng H¶i  Phßng,thuéc thÞ  Ên Minh      tr   §øc,huyÖn  û    Thu Nguyªn,thµnh  è      ph H¶i Phßng. DiÖn  Ých  t  ö  ông  t ®Ê s d cho  Æt   m b»ng  t  µ  ®Ê nh m¸y:30,5 ha.     5.C«ng  ÊtthiÕtkÕ   µ    su     v s¶n  È m: ph C«ng  Êt thiÕtkÕ:  su     3.300  Ên  t Clinker/ngµy,t ng   ¬ øng 1,4  iÖu tÊn    tr   xi m¨ng/n¨m. S¶n  È m   Ýnh: Xi  ph ch   m¨ng  PCB­30, PCB­40, PC50      (theo TCVN     6260­ 1997)vµ    ¹ xim¨ng  Æc   ñng    c¸clo     i ® ch kh¸c,®¹ttiªuchuÈn  èc  Õ  ïng lo¹ .     qu t c   i 6.ThiÕtbÞ      c«ng  Ö: ngh ­ C«ng  Ö   ÕtbÞ   Ön  i,®¹t tr×nh ®é     Õn    Õ  í hiÖn    ngh thi   hi ®¹       tiªnti trªnth gi   i nay.
  2. 2 ­ ChØ   è  ång    ôi th¶i  íc th¶i®¹t tiªuchuÈn  Ö   sn ®é b   ,n         v sinh m«i  êng  tr theo ph¸p luËtvÒ         b¶o  Ö   v m«i  êng. tr ­S¶n  Êtxim¨ng    xu     b»ng    lßquay,ph¬ng    ph¸p kh«.   ­Nguyªn  Öu sö  ông:100%     li   d   than Antraxi Qu¶ng      t Ninh. ­Tiªuhao  Ötn¨ng:730­    nhi     750  Kcal/ ÊnClinke. t  ­Tiªuhao  iÖn     ® n¨ng:96KW/h/tÊn xim¨ng.      7.Nguån    nguyªn liÖu chÝnh:    ­ §¸    îc khaith¸ct¹    á   ¸    Ön  ã  ña    v«i®       i m ® v«ihi c c C«ng      c¸c ty xim¨ng    H¶i Phßng  Ó  khaith¸c®¸  Ç m   í cèt ­ 10  Ðt)  µ    ói ®¸    (k c¶      ng t i    m   v c¸c n   v«iGia  íc, §  Nam  Quan,  Hang  ¬ng  µ  ét  è  L vm s khu  ùc  Çn  µ  vg nh m¸y  éc  a   Ën  thu ®Þ ph thµnh  è    ph H¶i Phßng  µ  v tØnh  Qu¶ng  Ninh. ­  Êt  Ðt:® îc khai th¸c t¹  ói  Chang  §s      i N M∙  (H¶i Phßng),Nói        Na (Qu¶ng  Ninh). Khi khaith¸c®¸    µ  t  Ðt cÇn        v«iv ®Ê s   b¶o  Ö       Ých  Þch sö,v¨n ho¸, v c¸c dit l      ®¸p  øng    Çu  ña  èc  yªu c c qu phßng. ­ C¸c    nguyªn liÖu kh¸cphôc  ô       v s¶n  Êt® îcmua  õc¸cnguån  xu     t    trong níc,    chØ  mua  õnícngoµinh÷ng  t      nguyªn liÖu trongníckh«ng        s¶n  Êt® îc. xu   8.§iÖn,níc:     ­ §iÖn:lÊy tõ l i iÖn  èc    Õn         í  ® Qu gia tuy 110KW   õ tr¹m  µng  ¹ch.­ N íc: t  Tr B      lÊy  õ  å  µ   ½ ng   Þ  Ên  th § N th tr Minh §øc  Ön  huy Thuû  Nguyªn  µnh  è    th ph H¶i Phßng. 9.C Êp    c«ng  ×nh vµ  Õt  Êu  ©y  ùng: tr   k c x d C«ng  ×nh ® îcx©y  ùng    è,kÕt  Êu  tr     d kiªnc   c khung  t«ng cètthÐp  bª     hoÆc   khung  Ðp, phï hîp  íiyªu  Çu  ¾p  Æt   ÕtbÞ   µ  th     v  c l® thi   v yªu  Çu  ö  ông  ña  c sd c tõng  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh,®¶m   tr   b¶o    Òn  ÷ng  µ      Èn  ü  Ët ®é b v v c¸c tiªuchu k thu   x©y  ùng. d ­C Êp    c«ng  ×nh:cÊp  . tr   II ­BËc  Þu  öa:   ch l B Ëc   I(TCVN)  i víi   ¹ng  ôc  ®è     h c¸c m c«ng  ×nh d Ô   ã  tr   c nguy  ¬ c ch¸ynæ.   B Ëc    II(TCVN)  i víi   ®è     c«ng  ×nh cßn  ¹ . c¸c tr   li 10.V Ò   Ën  :   v t¶i V Ën     ¸  µ  t  Ðt  t¶i® v ®Ê s b»ng  êng  é  Õt  îp  êng  û. VËn       ® bk h ® thu   t¶ic¸c nguyªn liÖu kh¸cvµ       s¶n  È m     ph xim¨ng  ñ  Õu  ch y b»ng  êng  û. ® thu X ©y  ùng  êng  é  õ ng∙ ba  d ® b t     Hang  ¬ng  Ò   µ  L v nh m¸y  µ  Çu  vc qua s«ng  Th¶i,n¹o  Ðt luång  ¹ch®Ó   ¶m     v  l  ® b¶o  toµn  an  giao th«ng  µ    v m«i  êng      tr ë khu vùc  öa  c s«ng,Chñ  u    ïng Uû     ®Ç tc   ban  ©n  ©n  µnh  è    Nh d th ph H¶i Phßng  µ  é   vB Giao th«ng  Ën    èng  Êt h×nh  V t¶ith nh   thøc ®Ç u  .   t 11.Lao  ng    ®é trong nhµ    m¸y:755  êi.   ng Lao  ng  ®é trong l th«ng,tiªuthô s¶n  È m:   u      ph 300  êi. ng Nguån lao  ng  Ón  än  ñ  Õu   õ  ®é tuy ch ch y t c«ng  ©n  ña  µ   nh c Nh m¸y    xi m¨ng  ò. c
  3. 3 12.Tæng    møc  u    µ  ån  èn  ®Ç tv ngu v huy  ng: ®é ­ Tæng  møc   u   : 2.420,7  û  ng     Ýnh  ®Ç t   t ®å (gi¸t theo thêi ®iÓ m     n¨m  1997),t ng   ¬ øng  208,68 tr ÖuUSD   í tûgi¸1USD   11.600  ng).  i   (v       i =  ®å Bao  å m: g X ©y  ¾p:623,2tû®ång, l     ThiÕtbÞ: 1.248,1tû®ång,       KTCB   kh¸c:199,4tû®ång,      L∙i  vay  trongthêigian x©y  ùng:204,2tû®ång,      d      Dù   phßng:93,6 tû®ång,      Vèn u  ng: 52,2 tû®ång. l ®é      ­Nguån  èn:   v Vèn  ùcã  ña  t   c Tæng c«ng      tyxim¨ng:20%     tæng  møc  u  , ®Ç t Vèn  vay  trong nícvµ  ícngoµi:     n   80%   tæng  møc  u  . ®Ç t 13.Ph¬ng    thøc thùc hiÖn  ù      d ¸n: ­ Chñ  u  ,Chñ  Ö m  iÒu  µnh  ù    µ    ®Ç t  nhi ® h d ¸n v Ban qu¶n  ýdù    ã  l   ¸n,c tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ hi h c Nh n   qu¶n  ý®Ç u   l  tvµ  ©y  ùng,b¶o  ¶m   Õn ®é   ©y  ùng  µ  Êtl ng c«ng  ×nh.  x d   ® ti   x d v ch  î   tr ­ §Êu  Çu  èc  Õ    än  µ  Çu  ùc hiÖn  ÕtkÕ   µ    th qu t ®Ó ch nh th th   thi   v cung  Êp  c thiÕtbÞ  ng  é.   ®å b ­ §Êu  Çu    th trong  íc vÒ   ©y  ¾p, gia c«ng  Õ   ¹o s¶n  È m   ¬  Ý  n  x l   ch t   ph c kh trongníc.   14.Thêigian thùc hiÖn  u  :         ®Ç t ­Thêigian chuÈn  Þ  ©y  ùng:8        bx d   th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  u     t  c quy   ®Ç t . ­Thêigian x©y  ¾p:26        l   th¸ng. ­Nhµ     m¸y  a  µo  ® v s¶n  Êt:n¨m  xu   2000. ­Thêigian hoµn  èn  u  :9        v ®Ç t  n¨m.   15.C¸c    quy  nh  ®Þ kh¸c®èi víi ù        ¸n: d Dù   Nhµ   ¸n  m¸y    xi m¨ng  H¶i Phßng  íi)® îc ®Ç u    x©y  ùng      (m     t d ®Ó di chuyÓn  µ   Nh m¸y    xim¨ng    H¶i Phßng  ò),   Õt  (c  gi¶iquy m«i  êng  ña  µnh  è  tr c th ph H¶i Phßng  µ    Õt  Öc  µm  ña    v gi¶iquy vi l c c¸n  é, c«ng  ©n  µ   b  nh Nh m¸y   xim¨ng  H¶i Phßng  ò).Dù   tù vay  èn    u    íi nªn  îc hëng    Õ         (c   ¸n    v ®Ó ®Ç t m   ®  c¸c ch ®é u ®∙ivÒ   u      ®Ç ttrong nícnh  Ôn      mi gi¶m  Õ  thu theo quy  nh,  îcvay  èn  ®∙i ®Þ ®  v u    Nhµ   íc,Bé  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   ícb¶o    èn  n  T  v Ng h Nh n   l∙nhv vay  ícngoµicña  n    dù    ¸n kh«ng ph¶ithÕ  Êp  µi   ch t   s¶n. §i Ò u      2. Tæ chøc  ùchiÖn: th   1. Bé   ©y  ùng  µ  éi ®ång   X d vH  qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng      tyxim¨ng  Öt Nam   Vi   chØ  o  ñ   u    iÓn khainhanh  ù    µ  ùc hiÖn  ng    ®¹ Ch ®Ç ttr     d ¸n v th   ®ó c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc,lËp  ¬ng  sö  ông  Æt   h c Nh n   ph ¸n  d m b»ng  µ   Nh m¸y   xim¨ng 
  4. 4 H¶i Phßng  ò)cã  Öu    (c   hi qu¶      ®Ó bæ sung  èn  u    v ®Ç t cho  ù  xim¨ng    d ¸n    H¶i Phßng  íi) µ    Õt viÖc  µm  (m   gi¶i v quy   l cho c«ng  ©n. nh 2. Tæng     c«ng      ty xi m¨ng  Öt Nam   ©n  i  èn  õ nguån  ü  u   Vi   c ®è v t   qu ®Ç t ph¸ttr Ón tËp   i   trung cña    Tæng  c«ng    ¶m   ty,® b¶o    ®ñ 20%  tæng møc   u   ®Ç t cho  ù    d ¸n,chØ  o  ñ  u    chøc  iÓn khaithùc hiÖn  ù    µ  ®¹ ch ®Ç ttæ  tr       d ¸n v kh¶o    s¸t nguån nguyªn liÖu bæ       sung    ¶m   ®Ó ® b¶o s¶n  Êtl©u  µicña  µ  xu   d   nh m¸y. 3. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  ©n  i cho  ù      K ho v§ t  T   c ®è   d ¸n vay  èn  Ýn  vt dông  ®∙icña  µ   íc.Bé  u    Nh n   Giao  th«ng  Ën  , û   V t¶i U ban  ©n  ©n  µnh  è    Nh d th ph H¶i Phßng, Uû       ban  ©n   ©n  Nh d tØnh Qu¶ng  Ninh,Bé     C«ng  nghiÖp  ¹o®iÒu  t  kiÖn  µ  ç  î ù    ©y  ùng    v h tr  ¸n x d d c¸cc«ng  ×nh h¹ tÇng  µihµng  µo  µ  tr     ngo   r nh m¸y,   cung  Êp  iÖn,nguyªn nhiªnliÖu cho  c®        s¶n  Êt. xu 4.C¸c  ¬    c quan  ªnquan    Õt nh÷ng  Ên    ã  ªnquan  li   gi¶iquy   v ®Ò c li   trongqu¸    tr×nh tr Ónkhaidù   i     ¸n. §i Ò u    é  ëng    é: X ©y  ùng,K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Khoa  äc  µ  3. B tr c¸cB   d   ho   § t  hv c«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng, Tµi chÝnh, Quèc  tr      phßng, C«ng    nghiÖp,Giao    th«ng  VËn    t¶i V¨n      , ho¸ ­Th«ng    èng  c  ©n  µng  µ   íc,Tæng  ôc  ëng  tin,Th ®è Ng h Nh n   c tr Tæng  ôc    Ýnh,Chñ  Þch  û   c §iach   t U ban  ©n  ©n  µnh  è    Nh d th ph H¶i Phßng,Chñ     tÞch  û   U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  Qu¶ng  Ninh,c¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan, Chñ     Ng c li     tÞch  éi®ång  h  qu¶n  Þ,vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng      tyxim¨ng  Öt Nam,  Vi   Gi¸m  c  ®è C«ng      tyxim¨ng    H¶i Phßng  Þu  ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản