intTypePromotion=1

Quyết định 1022/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 1022/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1022/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt Nam để xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1022/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  è  1022/1999/Q§­B T M   b ën m S n g µy  01 th¸ng 9 n¨ m  1999 B a n  h µ n h  D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸  k h« n g  thuéc ® èi  tîng d o a n h  n g hi Ö p  cã vèn  Ç u  t  ® n íc n g o µi  u a  t¹iVi Öt N a m  ® Ó  x u Êt  h È u   m   k B é  tr ëng bé th¬ng m ¹i ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   10/1998/N§­   sè  CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh  phñ    vÒ mét  biÖn  sè  ph¸p khuyÕn khÝch  b¶o  vµ  ®¶m     ho¹t®éng  ®Çu    t trùc  tiÕp nícngoµit¹ ViÖtNam;         i   ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  53/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  26/3/1999  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  mét  biÖn  vÒ  sè  ph¸p khuyÕn    khÝch ®Çu      tnícngoµi; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  254/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 30/12/1998  cña  Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh  xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m  1999; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: Nay ban hµnh Danh môc  hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi  îng t   doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµimua  i   t¹ ViÖtNam         ®Ó xuÊt khÈu.Danh      môc  nµy thay thÕ  Danh  môc  II Phô  lôc I kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  I 0321/1998/Q§­BTM     ngµy 14/3/1998 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹ivÒ  ban  hµnh Quy  ®inh      chitiÕtthùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  12/CP  sè  ngµy  18/2/1997  vµ  NghÞ  ®Þnh   10/1998/N§­   sè  CP ngµy  23/01/1998  cña ChÝnh  phñ  ªnquan  li   ®Õn  xuÊt nhËp    khÈu, tiªuthô      s¶n phÈm   iViÖt nam   gia  t¹    vµ  c«ng cña    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi vµ    t     c¸c bªn  hîp doanh    së    trªnc¬  hîp ®ång      hîp t¸ckinh doanh.   §iÒu 2: C¸c  doanh  nghiÖp  îc cÊp  ®   GiÊy phÐp  ®Çu    hoÆc   t GiÊy  phÐp  kinh doanh    ®Ó s¶n  xuÊt nh÷ng  Æt     m hµng thuéc Danh môc  nµy, th×     thùc hiÖn  viÖc xuÊt khÈu theo GiÊy phÐp  ®Çu    hoÆc   t GiÊy  phÐp  kinh  doanh §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
  2. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Danh   ô c m  h µ n g  h o¸ k h « n g  thuéc ® èi tîng d o a n h  n g hi Ö p  c ã v è n ® Ç u  t n íc  n g o µi m u a  ® Ó  x u Êt k h È u     (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh    sè 1022 /1999/Q§­   BTM   ngµy 01    /9/1999) 1­ Cµ      phª nh©n 2­ §éng      vËtrõng  xuÊtkhÈu   3 Thùc    ­ vËtrõng  dïng lµm    gièng 4­ §¸ quÝ, kim  i       lo¹ quÝ, ngäc          trai nhiªn tù 5­ S¶n    phÈm   (trõhµng    gç    thñ c«ng    mü nghÖ, hµng s¶n xuÊt tõ gç      rõng  trång,hµng    s¶n xuÊt tõ gç      nhËp  khÈu, hµng    s¶n xuÊt tõ v¸n      nh©n    t¹o thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh  cña  Thñ  t íng ChÝnh  phñ  t¹  QuyÕt  ®Þnh  sè  i 136/1998/Q§­ TTg  ngµy  31/7/1998)   6­ Kho¸ng    s¶n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2