intTypePromotion=1

Quyết định 103/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định 103/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 103/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 103/1998/Q§/BT C ën n g µy  06 th¸ng 02 n¨ m  1998  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g v ® tªn vµ thu Õ  s u Êt c ña m ét sè  h ã m  m Æ t  h µ n g  trong n Bi Ó u  thu Õ   u Êt kh È u,  Ó u  thu Õ  n h Ë p  k h È u x Bi B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  26/12/1991; C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i   t¹  BiÓu  c¸c thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu ban hµnh  kÌm theo NghÞ quyÕt  537a  sè  ngµy 22/2/1992 cña    Héi  ®ång Nhµ    îc söa  æi, bæ   níc,®   ®   sung  i t¹ NghÞ  quyÕt  31/NQ/UBTVQH9   sè  ngµy 9/3/1993, NghÞ     quyÕt  174  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy 26/3/1994, NghÞ     quyÕt  sè  290  NQ/UBTVQH9  ngµy  7/9/1995, NghÞ  quyÕt  sè  416  NQ/UBTVQH9   ngµy 1/9/1997 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸9;   C¨n  thÈm   cø  quyÒn quy ®Þnh   i§iÒu  ­  t¹  3  QuyÕt ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy 28/5/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu,BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP; sè  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1124/1997/Q§­ sè  TTg ngµy  25/12/1997 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ,NghÞ    quyÕt sè    02/1998/NQ­CP  ngµy  26/01/1998 cña    ChÝnh   phñ  ý  vµ  kiÕn chØ  ®¹o cña  ChÝnh phñ th«ng b¸o  iC«ng  t¹  v¨n  08/TB­ sè  VPCP  ngµy 14/01/1998 cña    V¨n phßng  ChÝnh  phñ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1.­Söa  æi  ® thuÕ  suÊt thuÕ    xuÊt khÈu    cña  mét  nhãm   Æt   sè  m hµng  trong BiÓu thuÕ  xuÊt khÈu  quy ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ xuÊt khÈu ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  280/TTg  sè  ngµy 28/5/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ, QuyÕt    ®Þnh   684  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  9/8/1996 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh  thµnh thuÕ suÊt thuÕ    xuÊt khÈu      míiquy  ®Þnh  i t¹ Danh môc  Iban  sè   hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu 2.­ Söa    ®æi, bæ     sung    thuÕ  tªn vµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu cña  nhãm   Æt   m hµng  trong BiÓu    thuÕ nhËp  khÈu quy  ®Þnh  i t¹ BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  280/TTg  sè  ngµy 28/5/1994 cña    Thñ ­ t íng ChÝnh  phñ  Danh  vµ  môc  söa  æi, bæ   ®   sung BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  443  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  4/5/1996,QuyÕt    ®Þnh  sè 496A TC/Q§/TCT  ngµy 15/7/1997 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    thµnh    tªnvµ  thuÕ suÊt míiquy      ®Þnh  i t¹ Danh môc  IIban  sè    hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 §iÒu 3.­QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ® îc ¸p  vµ    dông cho  tÊt c¶    khai hµng    c¸c Tê    ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan H¶i quan b¾t  ®Çu     tõngµy  15/2/1998. D a n h  m ô c  s è I D a n h  m ô c  söa  æ i  thu Õ  su Êt cña  ét sè n h ã m  m Æ t  h µ n g ® m cña  Ó u  thu Õ  x u Êt k h È u Bi (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  103/1998/Q§­ sè  BTC ngµy  th¸ng02  06    n¨m  1998 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé     M∙    sè Nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt  %)    1       2 3      0300  C¸  ®éng        vµ  vËt gi¸px¸c(t«m,cua,v.v. .      . )®éng    , vËt     th©n  Ò m   c¸c lo¹  m vµ    i ®éng    vËt kh«ng x¬ng sèng  díi     kh¸c.  níc   0301.00 C¸    sèng    ic¸ t       c¸c lo¹    ¬i,íp l¹nhthuéc nhãm   ,   030200;  0      c¸  ®«ng  íp  thuéc nhãm   030300; c¸    khóc   thuéc  nhãm  030400  0306.00 §éng    vËt gi¸p x¸c    (t«m cua.. )cã  .  mai, vá    hoÆc       kh«ng, sèng  ¬i,íp    t   ®«ng,  l¹nh,sÊy  íp    kh«, muèi     hoÆc  ng©m  níc muèi; ®éng  vËt gi¸p x¸c cã  mai,vá, vá  hÊp      ®∙  chÝn  ®éng    vµ  vËt th©n  Ò m   m cã mai,  vá hoÆc   kh«ng, ®éng  vËt kh«ng  x¬ng  sèng  kh¸c sèng        díiníc thuéc nhãm  030700, sèng,     t     ¬i,ípl¹nh,     ®«ng, sÊy  íp   kh«,ph¬ikh«,muèi hoÆc           ng©m     nícmuèi.          ­T«m     sèng,t      ¬i,ípl¹nh,     ®«ng, sÊy  íp   kh«,ph¬ikh«         c¸clo¹   i 0                ­Cua    sèng,t      ¬i,ípl¹nh,     ®«ng    i íp c¸clo¹  0                ­ Mùc, mùc  èng sèng, t   l¹nh,íp    ¬i,íp    ®«ng, sÊy  0      kh«,ph¬ikh«    i     c¸clo¹           ­C¸c  Æt     m hµng  kh¸cthuéc nhãm       0300  0      1006 G¹o    i c¸clo¹          1006.10 Lo¹itõ25%       tÊm      trëlªn 0      1006.90 Lo¹ikh¸c       0      2701.10 Than    ®¸  0      2701.20 Than    b¸nh, than    qu¶ bµng  c¸c  inhiªn liÖu vµ  lo¹      0      r¾n  s¶n xuÊttõthan ®¸        4001.00 Cao  su  tù nhiªn,    nhùa  c©y  balata, nhùa  kÐt  0      (guttapercha),nhùa    guayule,nhùa    hång  xiªm vµ  c¸c lo¹    inhùa  nhiªn t tù    ¬ng  ë  tù  d¹ng nguyªn sinh 
  3. 3 hoÆc   d¹ng  tÊm, l¸ d¶i.   ,                 Riªng:         4001.10 ­Mñ     cao  tùnhiªn su      0      4001.20 ­Cao  tùnhiªndíi       su        d¹ng  c¸c kh¸c     0                                                                     D a n h  m ô c  s è II D a n h  m ô c  söa  æ i  tªn  ® vµ thu Õ   u Êt cña m ét sè n h ã m   s m Æ t  h µ n g  cña  Ó u  thu Õ  n h Ë p  k h È u Bi (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  103/1998/Q§­ sè  BTC ngµy  th¸ng02  06    n¨m 1998 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé     M∙    sè    Nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt  (%)    1     2      3   3403  C¸c chÕ  phÈm       b«itr¬n (kÓ  c¸c chÕ  c¶    phÈm                       dÇu    c¾t, c¸c chÊt dïng cho  viÖc th¸o   buloong,c¸cchÊt chèng          gØ hoÆc   chèng mµi  mßn   chÊt  vµ  dïng  cho viÖc  t¸ch khu«n    ®óc  cã thµnh  phÇn  b¶n    c¬  lµ dÇu  tr¬n);c¸c chÕ      phÈm   dïng  lýb«i tr¬n c¸c           nguyªn  xö               liÖu dÖt, da    thuéc, da    l«ng  hay  c¸c nguyªn   liÖu kh¸c nhng          trõc¸c chÕ  phÈm   thµnh phÇn  c¬ b¶n  chøa  cã  70%  träng l         i  îng trëlªnc¸c lo¹   dÇu  hay      idÇu  mì  tõ c¸c lo¹  chÕ  biÕn      tõ c¸c kho¸ng chÊtcã      chøa  bitum. 3403.10  ­ DÇu     nhên    i c¸c lo¹ ®ùng  trong bao  díi20    b×        lÝt:       3403.10.10 ­­ DÇu  thuû lùc chÕ  biÕn tõ dÇu  kho¸ng  25    (HYDRAULIC  OIL) dïng trong c¸c    hÖ thèng  thuû lùc   3403.10.20­ DÇu  nhên c¸c  i lo¹ dïng cho m¸y biÕn thÕ,     ­  ®éng  m¸y  c¬  bay 12    3403.10.90 ­    ­Lo¹ikh¸c 25    3403.20 ­ DÇu  nhên c¸c lo¹ cha cã bao b× hoÆc   i   ®ùng trongbao  tõ20             b×    lÝttrëlªn:      3403.20.10­ DÇu  thuû lùc chÕ  biÕn  tõ dÇu  kho¸ng   22    ­  (HYDRAULIC  OIL) dïng trong c¸c    hÖ thèng  thuû lùc   3403.20.20 ­­ DÇu  nhên, lo¹ dïng cho m¸y biÕn thÕ, i       ®éng  m¸y  c¬  bay 10             3403.20.90 ­    ­Lo¹ikh¸c  22    3403.90 ­Lo¹ikh¸c           
  4. 4 3403.90.10­ DÇu   i   sil condïng ®Ó         b«itr¬nbao cao  tr¸nh su    5    ­  thai (condom)  ®Çu     vµ  mòi kim tiªm, xilanh     b¬m  tiªm 3403.90.90 ­    ­Lo¹ikh¸c 10    4407.00  Gç   hoÆc     ca  xÎ theo  chiÒu däc, l¹ng thµnh      0     tÊm  máng,      hoÆc   t¸ch líp,®∙  cha bµo, ®¸nh    giÊy    r¸p hoÆc  ghÐp   méng,  ®é   cã  dµy    trªn 6mm   4408.00 Líp gç m Æt  vµ tÊm  gç d¸n (®∙ hoÆc  cha  0     ghÐp  méng)  c¸c  igç  vµ  lo¹  kh¸c    xÎ däc, l¹ng     máng,  t¸ch líp,®∙      hoÆc   cha bµo ®¸nh giÊy  r¸p hoÆc     ghÐp  méng   ®é   cã  dµy  kh«ng    qu¸ 6mm   4409.00     Gç  (kÓ  gç  c¶  v¸n  gç      vµ  trô ®Ó lµm  sµn    gç, 3     cha  ghÐp)  îct¹od¸ng  ªntôc (t¹oméng,    ®     li       soi r∙nh,bµo    r∙nh,v¹tc¹nh,ghÏp ch÷          V,t¹ochuçi,     t¹okhu«n,tiÖn trßn hoÆc             c¸ch×nh  thøc t  ¬ng  tù) däc theo c¸c c¹nh hoÆc  bÒ  m Æt, ®∙  hoÆc   cha         bµo, ®¸nh    giÊy    r¸p hoÆc   ghÐp  méng  4410.00 V¸n  Ðp  c¸c lo¹    t gç  vµ    i gç ¬ng    v¸n tù hoÆc     c¸c    lo¹  ivËt  liÖu  chøa  kh¸c,®∙  cã  gç    hoÆc   cha  3     kÕt  i l¹ b»ng    i   c¸c lo¹ nhùa  hoÆc     c¸c chÊt li     ªn kÕt  h÷u  kh¸c c¬  4411.00  TÊm   Ðp  x¬  b»ng  hoÆc       gç  c¸c vËt liÖu chøa    3     gç kh¸c, ®∙ hoÆc  cha ghÐp   ib»ng nhùa  l¹  hoÆc     c¸cchÊth÷u  kh¸c   c¬  4412.00 Gç    d¸n,panen  m Æt,  l¹ngmáng ¬ng    gç  gç    t tù 3     4413.00 Gç  Ðp, d¹ng khèi,tÊm,      d¶i hoÆc  c¸c d¹ng  3     h×nh 7305 C¸c  i lo¹ èng  èng  vµ  dÉn  kh¸c b»ng    s¾t hoÆc       thÐp (vÝ    ® îchµn,t¸n®inh  dô: ®∙      hoÆc  ghÐp  víinhau    b»ng c¸ch ¬ng    m Æt   t tù)cã  c¾t bªn  trong vµ    bªn                      ngoµi h×nh    trßn,® êng    kÝnh  Æt   m c¾t ngoµitrªn496,4mm                    ­ èng    dÉn thuéc d¹ng  dông    sö  cho  êng  ® èng      dÉn dÇu hoÆc  khÝ:        7305.11 ­  ­Hµn  ch×m   theo chiÒu    däc  b»ng  quang  hå  0     7305.12  ­    ­Lo¹ikh¸chµn    theo chiÒu    däc  0     7305.19  ­    ­Lo¹ikh¸c:         7305.19.10 ­ ­Lo¹ihµn  ­    xo¾n 5     7305.19.90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­      0     7305.20 ­ Lo¹i  bäc ngoµi thuéc lo¹ sö dông trong i      khoan dÇu  khÝ vµ  0    
  5. 5             ­C¸c  i   lo¹ kh¸ccã      hµn:         7305.31     ­  ­Hµn  theo chiÒu    däc 1     7305.39  ­  ­C¸c  i lo¹ kh¸c          7305.39.10 ­ ­Lo¹ihµn  ­    xo¾n    10    7305.39.90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1     7305.90  ­Lo¹ikh¸c        1     7616.00      C¸c  s¶n  phÈm   kh¸c,b»ng    nh«m                             7616.00.10 ­ Vá      lon lµm    bia hép, vá    hép        níc gi¶ikh¸tcã  20    ga 7616.00.90 ­C¸c    s¶n  phÈm   kh¸c  20   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2