Quyết định 103/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định 103/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 103/2003/qđ-ttg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ văn hoá - thông tin đến năm 2005 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 103/2003/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2003 PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B VĂN HOÁ - THÔNG TIN N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a B Văn hoá - Thông tin (công văn s 49/ TTr-BVHTT, công văn s 1180/ A-BVHTT ngày 27 tháng 3 năm 2003, công văn s 1696/VHTT KH ngày 25 tháng 4 năm 2003), ý ki n c a các B : K ho ch và u tư (công văn s 2441 BKH/DN ngày 23 tháng 4 năm 2003), Tài chính (công văn s 4287 TC/TCDN ngày 28 tháng 4 năm 2003), Lao ng - Thương binh và Xã h i (công văn s 1169/L TBXH-CSL VL ngày 15 tháng 4 năm 2003), N i v (công văn s 704/BNV- TCBC ngày 11 tháng 4 năm 2003) và Ban Kinh t Trung ương (công văn s 182 CV/KTTW ngày 15 tháng 4 năm 2003), QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Văn hoá - Thông tin n năm 2005 như Ph l c kèm theo. i u 2. B trư ng B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung Phương án ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin trong vi c th c hi n Phương án nói trên.
  2. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Văn hoá - Thông tin và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B VĂN HOÁ - THÔNG TIN TH C HI N S P X P, IM I N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 103/2003/Q -TTg ngày 27 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C. I. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C GI NGUYÊN PHÁP NHÂN - Nhà xu t b n Văn hoá dân t c, - Nhà xu t b n Văn hoá - Thông tin, - Nhà xu t b n Văn h c, - Nhà xu t b n Th gi i, - Nhà xu t b n Âm nh c, - Hãng phim Tài li u khoa h c Trung ương, - Hãng phim Ho t hình, - Hãng phim Truy n Vi t Nam , - Hãng phim Gi i phóng, - Hãng phim Truy n I , - Công ty In Tr n Phú,
  3. - Công ty In và Văn hoá phNm, - Công ty M thu t Trung ương, - Công ty Tu b di tích và Thi t b văn hoá, - Công ty Xu t nh p khNu và Phát hành phim Vi t Nam, - Trung tâm H i ch tri n lãm Vi t Nam, - Công ty Xu t nh p khNu sách báo (T ng công ty Phát hành sách). II. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N CÁC HÌNH TH C S P X P 1. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá. a) Năm 2003. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n : - Công ty Xây d ng công trình văn hoá, - Công ty Xây d ng và S a ch a nhà c a, - Công ty Tư v n và ThiƠt kƠ công trình văn hoá, - Công ty Nhi p nh và Diafilm, - Công ty Khách s n và D̃ ch v văn hoá (T ng công ty Phát hành sách). b) Năm 2004. * Doanh nghi p thành viên T ng công ty Phát hành sách th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty In khoa h c k thu t, - Công ty Phát hành sách H i Dương, - Công ty Phát hành sách Hà Tây, - Công ty Phát hành sách khu v c II, - Công ty Phát hành sách Ngh An, - Công ty Phát hành sách Thanh Hoá. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%, khi bán c ph n l n u :
  4. - Công ty Xu t nh p khNu v t tư - ThiƠt b̃ ngành in, - Công ty Xu t nh p khNu ngành in. c) Năm 2005. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p : - Công ty In Th ng Nh t, - Công ty Phát hành sách Nam Hà (T ng công ty Phát hành sách), - Công ty Phát hành sách Qu ng Ninh (T ng công ty Phát hành sách), - Công ty Phát hành sách Ninh Bình (T ng công ty Phát hành sách), - Công ty Phát hành sách à N ng (T ng công ty Phát hành sách). * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%, khi bán c ph n l n u : - Công ty Xu t nh p khNu và Phát tri n văn hoá, - Công ty Xu t nh p khNu thiƠt b̃ i n nh - Tru n hình. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n : - Công ty Xu t nh p khNu v t tư - Thi t b văn hoá, - Công ty Phát tri n công ngh và Tru n hình. 2. Doanh nghi p th c hi n bán, giao cho ngư i lao ng t i doanh nghi p : Năm 2004. - Công ty Xu t nh p khNu văn hoá phNm. B. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C Gi nguyên pháp nhân, ti p t c c ng c T ng công ty Phát hành sách Vi t Nam (năm 2003 chuy n Nhà xu t b n Văn hoá - Thông tin, Nhà xu t b n Âm nh c và Công ty In khoa h c k thu t làm thành viên T ng công ty) và i tên thành T ng công ty Sách Vi t Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản