Quyết định 103/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
8
download

Quyết định 103/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 103/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 240/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 103/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH B SUNG, S A I M T S N I DUNG QUY NNH T I QUY T NNH S 240/2005/Q -UB NGÀY 30/12/2005 V HO T NG C A CÁC PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân. Căn c Lu t giao thông ư ng b . Căn c Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i m c a Lu t giao thông ư ng b . Căn c Ngh nh s 152/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b . Theo ngh c a Giám c S Giao thông công chính và Giám c Công an Thành Ph Hà N i t i t trình s 256 TTr/GTCC-CATP ngày 09/5/2006, QUY T NNH i u 1: B sung, s a i m t s i u t i Quy t nh s 240/2005/Q -UB ngày 30 tháng 12 năm 2005 như sau: i u 2: Th i gian ho t ng c a các phương ti n trong khu v c h n ch : - Kho n 3: i v i các lo i xe ô tô v n t i có t i tr ng trên 2,5 t n và các lo i xe máy thi công: + C m ho t ng t 6h00’ n 21h00’ hàng ngày. - Kho n 7 - i v i các lo i xe ô tô chuyên dùng: + i m b: Các lo i xe c t s a cây, xe tư i nư c r a ư ng, xe hút b i, xe hút bùn, xe v n chuy n bùn, xe ch nư c sinh ho t và xe s a ch a c u ư ng, xe nâng và ưa ngư i làm vi c trên cao ư c ho t ng trên các ư ng ph tr gi cao i m: sáng t 6h30’ n 8h30’; chi u t 16h30’ n 20h00’. - i m c: xe ch th c phNm tươi s ng, t i tr ng 2,5 t n ư c ho t ng trên các ư ng ph tr gi cao i m: Sáng t 6h30’ n 8h30’; Chi u t 16h30’ n 20h00’. Xe ch ti n, vàng b c, ngo i t ư c ho t ng 24h00’/24h00’ theo quy nh t i kho n 3 i u 16, chương 4 Ngh nh s 81/1998/N -CP ngày 01/10/1998 c a Chính ph .
  2. - i m e: Các lo i xe chuyên dùng v n chuy n rác (tr xe v n chuy n rác t ng v sinh), xe hút phân, xe thu gom rác Ny tay (tr các xe tham gia t ng v sinh, ph c v nhi m v t xu t) ch ư c phép ho t ng trên các ư ng ph t 18h30’ n 6h00’ hôm sau. - i u ch nh i m g thành kho n 8: Các lo i xe ho t ng trái v i quy nh t i Quy t nh này ph i có gi y phép c a Công an Thành ph . i u 3: i v i các lo i xe khác và xe thô sơ: - Kho n 1: C m các lo i xe lambrô, (xe t ch ho c có k t c u tương t ), xe công nông, xe bông sen, máy tr n bê tông t hành ho t ng trên các tuy n Qu c l và t tuy n ư ng vành ai III tr vào. - Kho n 3: C m các lo i xe lôi ho c Ny, xe i n lôi ho c Ny, xe p t 2 ch ng i p tr lên ho t ng trên các tuy n ư ng, ph thu c a ph n Hà N i. - Kho n 4: C m các lo i xe: Súc v t kéo, xe ngư i kéo, xe Ny tay (tr xe c a ngư i tàn t t, xe nôi tr em), xe p th ho t ng trên các ư ng ph quy nh t i kho n 1, i u 1. i v i xe gom bùn c ng ngang ch ư c ho t ng ngoài gi cao i m sáng t 6h30’ n 8h30’, chi u t 16h30’ n 20h00’. - Kho n 5: C m các lo i xe xích lô ho t ng trên các tuy n ư ng ph thu c a ph n Hà N i. i v i lo i xe xích lô du l ch ã ăng ký t năm 2005 tr v trư c m b o an toàn và m thu t ch ư c ho t ng ngoài gi cao i m sáng t 6h30’ n 8h30’, chi u t 16h30’ n 19h00’. i u 4: X lý vi ph m: - Kho n 1: T t c các phương ti n giao thông vi ph m quy nh t i quy t nh này b x lý theo các quy nh t i các Ngh nh c a Chính Ph và Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b hi n hành. - Kho n 2: Các phương ti n giao thông vi ph m b t m gi trư c ngày Quy t nh 240/2005/Q -UB có hi u l c x lý theo Quy t nh 167/2003/Q -UB ngày 30/12/2003 c a UBND Thành ph . i u 5: Phân công trách nhi m: - Kho n 2: Công an Thành ph có trách nhi m: + i u b: T ch c vi c c p phép cho các lo i xe cơ gi i qui nh t i kho n 8 c a Quy t nh này. i u 6: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các n i dung khác v n th c hi n theo Quy t nh s 240/2005/Q -UB ngày 30/12/2005 c a UBND Thành ph . i u 7: Chánh Văn phòng U Ban nhân dân Thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n; Giám c Công an Thành Ph ; Giám c S Giao thông công
  3. chính và Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, ơn v có liên quan và m i ngư i tham gia giao thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản