Quyết định 103/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
228
lượt xem
41
download

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 103/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ T CH C B MÁY, BIÊN CH , TI N LƯƠNG, TI N CÔNG, CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ LAO NG H P NG TRONG CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THU C THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh liên quan; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c các Ngh nh c a Chính ph : Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Ngh nh s 71/2003/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p; Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003; Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 và Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan hành chính Nhà nư c; Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 v th c hi n ch h p ng m t s lo i công vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p; Xét ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy nh v qu n lý t ch c b máy, biên ch , ti n lương, ti n công, cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng trong các cơ quan, ơn v thu c thành ph Hà N i.
 2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh s 1759/2005/Q -UBND ngày 28 tháng 11 năm 2005 c a UBND t nh Hà Tây, Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 c a UBND thành ph Hà N i (trư c h p nh t). i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S và tương ương, Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, các cơ quan, ơn v thu c thành ph , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - B Tài chính; - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - oàn i bi u Qu c h i Thành ph ; Nguy n Th Th o - Các Thành viên UBND Thành ph ; - Như i u 3; - Kho b c Nhà nư c TP; - BHXH Thành ph ; - C/PVP UBND TP; - Các phòng Chuyên viên, HCTC; - Trung tâm Công báo, C ng Giao ti p i n t TP; - Báo Hà N i m i, Báo Kinh t & ô th ; - Lưu VT, S N i v (2b). QUY NNH V QU N LÝ T CH C B MÁY, BIÊN CH , TI N LƯƠNG, TI N CÔNG, CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C NHÀ NƯ C VÀ LAO NG H P NG TRONG CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THU C THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 103/2009/Q -UBND ngày 24/9/2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p nhà nư c; các t ch c xã h i thu c thNm quy n qu n lý c a UBND Thành ph Hà N i; 2. Cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; lao ng h p ng làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c thNm quy n qu n lý c a UBND Thành ph Hà N i và cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c ư c cơ quan có thNm quy n thu c thành ph i u ng bi t phái sang các t ch c khác.
 3. i u 2. Nguyên t c qu n lý 1. Th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý t ch c b máy, biên ch , ti n lương, ti n công, cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng trong các cơ quan, ơn v c a Nhà nư c; 2. B o m s th ng nh t qu n lý t ch c b máy, biên ch , ti n lương, ti n công, cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng trong các cơ quan, ơn v thu c thành ph Hà N i. Chương 2. QU N LÝ T CH C B MÁY i u 3. Th m quy n qu n lý t ch c b máy hành chính, s nghi p, các h i thu c thành ph 1. UBND Thành ph a) Xây d ng án thành l p các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã theo hư ng d n c a Chính ph , trình H ND Thành ph quy t nh; b) Quy nh c th nhi m v , quy n h n, t ch c b máy các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph (g m các s và cơ quan tương ương s ); các chi c c và tương ương tr c thu c các s trên cơ s quy nh pháp lu t hi n hành; hư ng d n UBND các qu n, huy n, th xã xây d ng nhi m v , quy n h n, t ch c b máy các cơ quan chuyên môn (g m các phòng và cơ quan tương ương phòng), ơn v s nghi p tr c thu c; c) Quy t nh thành l p, h p nh t, chia tách, gi i th các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân tr c thu c các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã (tr các trư ng m m non, ti u h c, trung h c cơ s tr c thu c UBND các qu n, huy n, th xã); d) Quy t nh thành l p, sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th ; quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy; quy t nh phân lo i và giao quy n t ch , t ch u trách nhi m i v i các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph ; quy t nh thành l p, sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th các ơn v tr c thu c các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph ; ) Quy t nh thành l p, gi i th ; phê duy t quy ch làm vi c c a các t ch c, ph i h p liên ngành c p thành ph như Ban ch o, H i ng tư v n, … do cơ quan thư ng tr c c a t ch c ph i h p liên ngành so n th o; e) Quy t nh cho phép thành l p, sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th ; phê duy t i u l ho t ng c a các H i ho t ng trên a bàn thành ph . 2. S N i v
 4. a) Hư ng d n các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã; các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph th c hi n quy t nh c a UBND Thành ph v qu n lý t ch c b máy; b) ThNm nh ho c xây d ng các án v t ch c b máy ư c nêu t i kho n 1 i u này theo ngh c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã; các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph , trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh; c) T ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n quy t nh c a UBND Thành ph v công tác t ch c b máy t i các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã; các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph . 3. Các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph a) Xây d ng án v t ch c b máy i v i ơn v mình theo quy nh t i các i m a, b, c kho n 1 i u này; b) T ch c th c hi n các quy t nh c a Nhà nư c và c a UBND Thành ph v t ch c b máy i v i ơn v mình; c) Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a văn phòng, các phòng nghi p v , ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân tr c thu c ơn v mình; d) Hư ng d n UBND các qu n, huy n, th xã; UBND các xã, phư ng, th tr n th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c theo lĩnh v c thu c ph m vi chuyên môn ơn v mình qu n lý; ) Xây d ng và ban hành quy ch làm vi c c a ơn v mình; e) Giúp UBND Thành ph th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các H i ho t ng trong lĩnh v c thu c ph m vi chuyên môn ơn v mình qu n lý; g) Trình UBND Thành ph quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c phân lo i, x p h ng các t ch c s nghi p, d ch v công l p ư c phân c p qu n lý theo quy nh pháp lu t; h) Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a UBND các qu n, huy n, th xã; UBND các xã, phư ng, th tr n v qu n lý nhà nư c theo lĩnh v c thu c ph m vi chuyên môn ơn v mình qu n lý. 4. Các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph a) Xây d ng án v t ch c b máy i v i ơn v mình theo quy nh t i i m d kho n 1 i u này; b) T ch c th c hi n các quy t nh c a Nhà nư c và c a UBND Thành ph v t ch c b máy i v i ơn v mình; c) Quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy các ơn v s nghi p tr c thu c;
 5. d) Xây d ng và ban hành quy ch làm vi c c a ơn v mình. 5. UBND các qu n, huy n, th xã a) Xây d ng án v t ch c b máy các cơ quan chuyên môn tr c thu c theo quy nh t i các i m a, c kho n 1 i u này; b) T ch c th c hi n các quy t nh c a Nhà nư c và UBND Thành ph v qu n lý t ch c b máy c a UBND qu n, huy n, th xã; UBND các xã, phư ng, th tr n; c) Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p tr c thu c theo hư ng d n c a UBND Thành ph ; d) Quy t nh thành l p, sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th ; quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a các trư ng trung h c cơ s , ti u h c, m m non theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a UBND Thành ph (sau khi có ý ki n b ng văn b n c a S Giáo d c và ào t o i v i trư ng trung h c cơ s và ti u h c), g i 01 b n quy t nh v S N i v t ng h p, qu n lý; ) Xây d ng và ban hành quy ch làm vi c c a ơn v mình; e) Quy t nh thành l p, gi i th , phê duy t quy ch làm vi c c a các t ch c ph i h p liên ngành c p mình như Ban ch o, H i ng tư v n, v.v … g) Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , t ch c b máy c a UBND các xã, phư ng, th tr n và các ơn v khác thu c quy n qu n lý c a ơn v mình. Chương 3. QU N LÝ BIÊN CH , TI N LƯƠNG, TI N CÔNG i u 4. Th m quy n qu n lý biên ch , ti n lương, ti n công 1. UBND Thành ph a) Trình H ND Thành ph phê duy t ch tiêu biên ch hành chính trư c khi báo cáo B N i v ; trình H ND Thành ph quy t nh ch tiêu biên ch s nghi p; b) Quy t nh giao ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p cho các cơ quan, ơn v thu c thành ph sau khi ư c giao ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p; c) Th c hi n qu n lý biên ch , ti n lương, ti n công i v i các cơ quan, ơn v thu c thành ph . 2. S N i v a) Hư ng d n cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã; các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph xây d ng k ho ch s d ng
 6. biên ch ; thNm nh, t ng h p báo cáo UBND Thành ph trình H ND Thành ph phê duy t và báo cáo B N i v ; b) Trình UBND Thành ph quy t nh giao ch tiêu biên ch và thông báo giao ch tiêu biên ch cho các cơ quan, ơn v ; c) Ph i h p S Tài chính trong t ch c tri n khai th c hi n cơ ch khoán biên ch và kinh phí hành chính i v i các cơ quan hành chính; cơ ch t ch v tài chính i v i ơn v s nghi p thu c thành ph ; d) Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v vi c qu n lý, s d ng biên ch ; th c hi n chính sách ti n lương c a các cơ quan, ơn v theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 3. S Tài chính a) Ph i h p v i S N i v xây d ng các bi u m u qu n lý, s d ng biên ch , qu ti n lương, ti n công c a các ơn v hàng quý và hàng năm ph c v vi c c p phát, thanh, quy t toán qu ti n lương, ti n công c a cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng trong các ơn v thu c thành ph ; b) Ph i h p v i S N i v t ng h p, thNm nh k ho ch s d ng biên ch , qu ti n lương, ti n công c a các ơn v theo nh kỳ, trình UBND Thành ph phê duy t; c) Thư ng tr c giúp UBND Thành ph t ch c tri n khai th c hi n cơ ch khoán biên ch và kinh phí hành chính i v i các cơ quan hành chính; cơ ch t ch v tài chính i v i ơn v s nghi p thu c thành ph ; d) Ph i h p v i Kho b c Nhà nư c th c hi n c p phát ti n lương, ti n công hàng tháng cho cán b công ch c, viên ch c và lao ng h p ng theo danh sách ã ư c duy t; hư ng d n các ơn v th c hi n thanh, quy t toán qu ti n lương, ti n công theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; ti n hành thNm tra quy t toán chi tiêu qu ti n lương, ti n công c a các cơ quan, ơn v ; ) Th c hi n thanh tra, ki m tra lĩnh v c chuyên môn, nghi p v i v i vi c qu n lý, s d ng qu ti n lương và nh m c qu ti n công c a các ơn v thu c thành ph . 4. Các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã; các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph . a) Trư c ngày 01 tháng 9 hàng năm, xây d ng k ho ch s d ng biên ch hành chính, s nghi p hàng năm c a ngành, a phương theo nh m c biên ch do Nhà nư c quy nh, báo cáo UBND Thành ph (qua S N i v thNm nh); b) S d ng, qu n lý biên ch và qu ti n lương, qu ti n công ư c giao theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph ; c) Hàng quý phê duy t qu ti n lương, ti n công; thanh tra, ki m tra vi c qu n lý, s d ng biên ch , qu ti n lương c a các ơn v tr c thu c.
 7. i u 5. Ch nâng b c lương 1. Hàng năm vào tháng 6 và tháng 12, các cơ quan, ơn v th c hi n xét nâng b c lương thư ng xuyên i v i cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng trong cơ quan, ơn v theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. 2. Th c hi n nâng b c lương trư c th i h n a) Cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng ư c nâng b c lương trư c th i h n do l p thành tích xu t s c ph i m b o y các i u ki n, yêu c u sau: - Hoàn thành xu t s c nhi m v trong th i h n gi b c lương hi n hư ng, ư c c p có thNm quy n quy t nh khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; - Hi n chưa hư ng b c lương cu i cùng trong ng ch mà còn thi u t 01 tháng n 12 tháng ư c nâng b c lương thư ng xuyên thì ư c xét nâng m t b c lương trư c th i h n (th i h n hư ng b c lương trư c th i h n t i a là 12 tháng); - Các i tư ng ư c nâng b c lương trư c th i h n không vư t quá 5% t ng s cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng thu c biên ch tr lương c a cơ quan, ơn v ; - Các i tư ng ư c nâng b c lương trư c th i h n ph i ư c H i ng Xét nâng b c lương c a cơ quan, ơn v nh t trí thông qua. b) Công ngh , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng chưa x p b c lương cu i cùng trong ng ch; có thông báo chuNn b ngh hưu (trư c 6 tháng) theo quy nh c a Nhà nư c; hoàn thành nhi m v ư c giao; không b k lu t; còn thi u t 01 n 12 tháng theo quy nh nâng b c lương thư ng xuyên thì ư c nâng m t b c lương trư c th i h n (Th i i m nâng b c lương trư c th i i m ngh hưu 6 tháng). 3. Các trư ng h p nâng b c lương thư ng xuyên th c hi n theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph và các Thông tư s 03, 04/TT- BNV ngày 05/01/2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch nâng b c lương thư ng xuyên, trư c th i h n và ph c p thâm niên vư t khung. i u 6. Th m quy n quy t nh x p lương và ph c p ch c v lãnh o; nâng b c lương cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng 1. Ch t ch UBND Thành ph quy t nh a) Nâng b c lương thư ng xuyên, ph c p ch c v i v i cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương; cán b , công ch c, viên ch c thu c di n Thành y qu n lý; ngh B N i v quy t nh x p lương, nâng b c lương trư c th i h n và ph c p thâm niên vư t khung i v i cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương;
 8. b) X p lương, nâng b c lương trư c th i h n và ph c p thâm niên vư t khung i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a Thành y sau khi có thông báo c a Ban Thư ng v Thành y (tr cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương); c) X p lương và b nhi m vào ng ch sau khi có k t qu thi ho c xét nâng ng ch i v i cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương; d) Quy t nh ph c p ch c v lãnh o i v i cán b , công ch c, viên ch c gi ch c v là c p trư ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c thu c các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph . 2. Giám cS N iv a) ThNm nh và trình UBND Thành ph quy t nh x p lương, ph c p ch c v , nâng b c lương, ph c p thâm niên vư t khung i v i các ch c v và ch c danh ư c nêu t i kho n 1 i u này. b) Quy t nh x p lương các i tư ng hư ng lương ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng trong các trư ng h p sau: - Các i tư ng theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 9 c a quy nh này; - Các i tư ng ư c tuy n d ng vào công ch c, công ch c d b ; th a thu n v i UBND các qu n, huy n, th xã v x p lương công ch c xã, phư ng, th tr n. 3. Ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã quy t nh: a) Ph c p ch c v lãnh o i v i cán b , công ch c, viên ch c gi ch c v là c p trư ng, c p phó các cơ quan, ơn v tr c thu c (tr các i tư ng quy nh t i i m d kho n 1 i u này); b) Nâng b c lương thư ng xuyên, trư c th i h n và nâng m c ph c p thâm niên vư t khung i v i cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng hư ng lương ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng (tr các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 i u này); c) X p lương cho viên ch c; lao ng h p ng; d) X p lương công ch c xã, phư ng, th tr n sau khi có th a thu n c a S N i v . Chương 4. QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ LAO NG H P NG i u 7. Th m quy n phê chu n, b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m ch c v ; i u ng, luân chuy n cán b , công ch c, viên ch c
 9. 1. Ch t ch UBND Thành ph a) Phê chuNn k t qu b u c các ch c danh Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên UBND c p qu n, huy n, th xã thu c thành ph ; b) Quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n i v i: - Cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a Thành y (sau khi có thông báo c a Ban Thư ng v Thành y); - Cán b , công ch c, viên ch c gi ch c v là c p trư ng (k c các ch c danh là Quy n ho c Phó ph trách) các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân tr c thu c các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph . 2. Ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n i v i a) Trư ng, phó các phòng, ban chuyên môn, nghi p v và tương ương tr c thu c ơn v mình; b) C p phó các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân tr c thu c ơn v mình. 3. Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã phê chuNn k t qu b u c các ch c danh Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên UBND c p xã, phư ng, th tr n; quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n i v i Trư ng, phó phòng ban chuyên môn, nghi p v và tương ương; c p trư ng, c p phó các ơn v s nghi p tr c thu c UBND qu n, huy n, th xã sau khi có thông báo c a Ban thư ng v Qu n, Huy n, Th y theo phân c p qu n lý cán b . 4. Th trư ng các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân thu c các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n i v i c p trư ng, c p phó các t ch c tr c thu c ơn v (tr m t s ch c v , ch c danh ư c quy nh riêng t i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c và Thành ph ). 5. S N i v hư ng d n, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan chuNn b h sơ nhân s , th c hi n quy trình theo quy nh c a Nhà nư c, trình UBND Thành ph th c hi n thNm quy n theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 8. Tuy n d ng công ch c, viên ch c 1. Ch t ch UBND Thành ph th ng nh t qu n lý vi c tuy n d ng công ch c, viên ch c trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c thành ph và tr c ti p th c hi n m t s vi c sau ây: a) Ban hành k ho ch tuy n d ng công ch c, công ch c d b các cơ quan hành chính; phê duy t k ho ch tuy n d ng viên ch c các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph ; thành l p H i ng Tuy n d ng công ch c, công ch c d b ;
 10. b) Quy t nh công nh n danh sách thí sinh t k t qu thi tuy n công ch c, công ch c d b các cơ quan hành chính và viên ch c các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph theo ngh c a H i ng Tuy n d ng. 2. S N i v a) Là cơ quan thư ng tr c c a H i ng Tuy n d ng công ch c hành chính, công ch c d b thành ph ; b) Xây d ng ho c thNm nh k ho ch tuy n d ng, danh sách thí sinh t k t qu thi tuy n công ch c, công ch c d b , viên ch c ư c nêu t i kho n 1 i u này, trình UBND Thành ph phê duy t; c) ThNm nh k ho ch c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã v tuy n d ng viên ch c các ơn v s nghi p tr c thu c, công ch c xã, phư ng, th tr n trư c khi ban hành. d) Quy t nh công nh n danh sách thí sinh t k t qu thi tuy n i v i các i tư ng do các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã t ch c tuy n d ng; ) Quy t nh tuy n d ng công ch c hành chính, công ch c d b ; e) Hư ng d n, thanh tra, ki m tra các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph , UBND các qu n, huy n, th xã trong vi c tuy n d ng viên ch c các ơn v s nghi p và công ch c xã, phư ng, th tr n. 3. Ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph a) Xây d ng k ho ch tuy n d ng viên ch c g i S N i v thNm nh; thành l p H i ng Tuy n d ng viên ch c i v i các ơn v s nghi p không năng l c t ch c tuy n d ng; b) Phê duy t k ho ch tuy n d ng viên ch c i v i các ơn v s nghi p năng l c t ch c tuy n d ng; c) Công nh n danh sách thí sinh t k t qu thi tuy n i v i các i tư ng ư c nêu i m b kho n này; quy t nh tuy n d ng i v i viên ch c các ơn v s nghi p tr c thu c. 4. Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph a) Xây d ng k ho ch tuy n d ng viên ch c, trình UBND Thành ph (sau khi S N i v thNm nh); thành l p H i ng Tuy n d ng viên ch c; b) Quy t nh tuy n d ng i v i viên ch c ơn v mình và các ơn v tr c thu c. 5. Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã
 11. a) Xây d ng k ho ch tuy n d ng viên ch c g i S N i v thNm nh; thành l p H i ng Tuy n d ng viên ch c i v i các ơn v s nghi p không năng l c t ch c tuy n d ng; b) Phê duy t k ho ch tuy n d ng viên ch c i v i các ơn v s nghi p năng l c t ch c tuy n d ng. c) Xây d ng k ho ch tuy n d ng công ch c xã, phư ng, th tr n g i S N i v thNm nh; thành l p H i ng Tuy n d ng công ch c xã, phư ng, th tr n; d) Công nh n danh sách thí sinh t k t qu thi tuy n i v i các i tư ng ư c nêu i m b, c kho n này; quy t nh tuy n d ng i v i viên ch c các ơn v tr c thu c và công ch c xã, phư ng, th tr n. 6. Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã (tr các ơn v không năng l c t ch c tuy n d ng) xây d ng k ho ch; thành l p H i ng Tuy n d ng và t ch c thi tuy n, xét tuy n viên ch c ơn v mình, theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . 7. Th trư ng các ơn v s nghi p có thu, t ch và t ch u trách nhi m v tài chính, t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên ư c t ch vi c tuy n d ng viên ch c c a ơn v mình theo quy t nh giao quy n t ch c a UBND Thành ph . i u 9. Nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c, viên ch c 1. ThNm quy n c công ch c, viên ch c d thi nâng ng ch a) Ch t ch UBND Thành ph c cán b , công ch c, viên ch c d thi nâng ng ch công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; b) Ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph , Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã c cán b , công ch c, viên ch c d xét nâng ng ch công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. ThNm quy n quy t nh nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i và b nhi m vào ng ch công ch c, viên ch c a) Ch t ch UBND Thành ph - Quy t nh nâng ng ch, chuy n ng ch và b nhi m vào ng ch công ch c, viên ch c i v i cán b , công ch c, viên ch c gi các ch c v lãnh o do UBND Thành ph quy t nh b nhi m (riêng i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a Thành y, th c hi n sau khi có thông báo c a Ban Thư ng v Thành y); cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương; - Phê duy t k t qu xét nâng ng ch, chuy n lo i t nhân viên lên cán s ; nhân viên, cán s lên chuyên viên và tương ương.
 12. b) Giám cS N iv - Hư ng d n, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan chuNn b h sơ nhân s , th c hi n quy trình theo quy nh c a Nhà nư c, trình UBND Thành ph th c hi n thNm quy n theo quy nh t i i m a kho n 1, i m a kho n 2 i u này; - Quy t nh nâng ng ch, chuy n lo i và b nhi m vào ng ch i v i cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng sau khi UBND Thành ph có quy t nh phê duy t k t qu trúng tuy n; quy t nh chuy n ng ch tương ương công ch c, viên ch c. i u 10. Th m quy n ti p nh n, i u ng, thuyên chuy n cán b , công ch c, công ch c d b , viên ch c; cán b chuyên trách và công ch c xã, phư ng, th tr n; ký h p ng lao ng 1. Ch t ch UBND Thành ph quy t nh ti p nh n, i u ng, thuyên chuy n, bi t phái i v i a) Cán b , công ch c, viên ch c gi các ch c v lãnh o, qu n lý cơ quan, ơn v thu c thNm quy n qu n lý c a Thành y khi có thông báo c a Ban Thư ng v Thành y; b) Cán b , công ch c, viên ch c gi các ch c v lãnh o, qu n lý cơ quan, ơn v do UBND Thành ph quy t nh b nhi m; c) Các i tư ng thu c di n thu hút nhân tài c a thành ph Hà N i. 2. Giám c S N i v quy t nh a) Ti p nh n, i u ng cán b , công ch c, viên ch c hi n ang công tác, làm vi c t i các cơ quan trung ương và các a phương khác v công tác, làm vi c t i các cơ quan, ơn v thu c thNm quy n qu n lý c a UBND Thành ph Hà N i; b) Ti p nh n, i u ng các i tư ng vào làm vi c t i các cơ quan hành chính thu c thành ph Hà N i theo quy nh t i kho n 6 m c 1 Thông tư s 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15/01/2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v “Tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c”, g m có: - Viên ch c ang làm vi c các ơn v s nghi p nhà nư c có th i gian làm vi c liên t c t 3 năm ( 36 tháng) tr lên; - Viên ch c ang làm công tác qu n lý, lãnh o t c p phòng tr lên trong các doanh nghi p nhà nư c có th i gian làm vi c liên t c t 3 năm ( 36 tháng) tr lên; - Cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n có th i gian làm vi c liên t c t i c p xã t 3 năm ( 36 tháng) tr lên;
 13. - Sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p trong Quân i nhân dân Vi t Nam và Công an nhân dân Vi t Nam có th i gian công tác liên t c trong l c lư ng vũ trang t 3 năm ( 36 tháng) tr lên; c) Hư ng d n, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan chuNn b h sơ nhân s , th c hi n quy trình theo quy nh c a Nhà nư c, trình UBND Thành ph th c hi n thNm quy n theo quy nh t i kho n 1 i u này; 3. Ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã quy t nh a) Ti p nh n cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan ng, oàn th , cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c thành ph Hà N i n làm vi c t i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p tr c thu c (tr các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 i u này); b) Thuyên chuy n cán b , công ch c, viên ch c n làm vi c các cơ quan, ơn v khác không thu c thNm quy n qu n lý c a thành ph Hà N i (tr các i tư ng ư c nêu t i kho n 1 i u này). Trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c ã ư c thành ph c p kinh phí ào t o sau i h c trong nư c và nư c ngoài, ph i thu h i kinh phí ào t o theo quy nh t i Ngh nh s 54/2005/N -CP ngày 19/4/2005 c a Chính ph v ch thôi vi c, ch b i thư ng chi phí ào t o i v i cán b , công ch c, n p v Qu ào t o c a thành ph trư c khi quy t nh thuyên chuy n; c) Tuy n d ng và ký h p ng lao ng v i ngư i lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17/11/2000 c a Chính ph v vi c th c hi n ch h p ng m t s lo i công vi c trong cơ quan hành chính, ơn v s nghi p Nhà nư c và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, c a Thành ph (áp d ng i v i các cơ quan, ơn v ư c UBND Thành ph giao biên ch hàng năm). i u 11. Ch ngh hưu, ngh vi c riêng và thôi vi c 1. Cơ quan, ơn v ư c giao thNm quy n qu n lý cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng quy t nh vi c ngh hưu, ngh vi c riêng (không hư ng lương ho c ư c hư ng lương), thôi vi c, ch m d t h p ng lao ng, h p ng làm vi c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và g i báo cáo v S N i v t ng h p, qu n lý. 2. Ngh hưu a) Vào quý 1 hàng năm, cơ quan, ơn v tr c ti p s d ng cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng l p danh sách cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng n tu i ngh hưu c a năm sau báo cáo lên c p trên tr c ti p; b) Trư c 06 tháng khi cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng tu i ngh hưu (n tròn 55 tu i, nam tròn 60 tu i), cơ quan, ơn v qu n lý, s d ng ph i thông báo b ng văn b n cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng bi t và chuNn b ngư i thay th ; ng th i xem xét, gi i quy t các ch , chính sách (n u có) và làm th t c hư ng ch hưu cho cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng
 14. t i cơ quan B o hi m Xã h i theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph ; c) Trư c 03 tháng n th i i m tu i ngh hưu, cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u này ban hành quy t nh cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng ư c ngh công tác, hư ng lương hưu và các ch khác t i cơ quan B o hi m Xã h i úng th i i m tu i ngh hưu. 3. Ngh vi c riêng Cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u này quy t nh cho phép cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng ngh vi c riêng, hư ng lương ho c không hư ng lương, theo ngh c a cơ quan, ơn v tr c ti p s d ng lao ng và ngư i lao ng theo quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 9 Pháp l nh Cán b công ch c hi n hành. 4. Ngh thôi vi c theo ch b o hi m xã h i a) Cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng ngh thôi vi c theo ch b o hi m xã h i ph i có ơn xin ngh vi c g i cơ quan, ơn v có thNm quy n xem xét, quy t nh; b) Trong th i h n 01 tháng (30 ngày), k t ngày nh n ư c ơn xin ngh vi c c a cá nhân, cơ quan, ơn v có thNm quy n có văn b n cá nhân ư c ngh thôi vi c theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Ch m d t h p ng lao ng Cơ quan, ơn v qu n lý, s d ng lao ng theo thNm quy n ư c giao th c hi n ch m d t h p ng lao ng v i ngư i lao ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c (tr trư ng h p b k lu t bu c thôi vi c), sau ó g i báo cáo v S N i v t ng h p báo cáo UBND Thành ph . i u 12. Qu n lý h sơ cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng 1. Các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã qu n lý h sơ g c c a cán b , công ch c, viên ch c gi ch c v lãnh o (c p trư ng, c p phó) các ơn v tr c thu c. 2. S N i v qu n lý h sơ cán b , công ch c, viên ch c gi các ch c v lãnh o do UBND Thành ph quy t nh b nhi m (tr các cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a Thành y và các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này). 3. Các cơ quan chuyên môn, ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã quy nh vi c qu n lý h sơ g c c a cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng c a các ơn v tr c thu c. 4. Hàng năm, cơ quan qu n lý h sơ yêu c u cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng b sung h sơ theo quy nh.
 15. i u 13. Ch báo cáo, th ng kê 1. Ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c Thành ph ; Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã có trách nhi m báo cáo th ng kê v s lư ng và ch t lư ng cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng c a cơ quan, ơn v theo các bi u m u quy nh v i UBND Thành ph (qua S N i v t ng h p) vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm. 2. Giám c S N i v có trách nhi m: a) Xây d ng các bi u m u, hư ng d n công tác báo cáo th ng kê v qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng i v i các cơ quan, ơn v thu c thành ph ; b) T ng h p báo cáo th ng kê s lư ng và ch t lư ng cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng c a các cơ quan, ơn v trình UBND Thành ph phê chuNn và báo cáo B N i v theo nh kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm; c) Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh báo cáo, th ng kê v công tác qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng c a các cơ quan, ơn v thu c thNm quy n qu n lý c a UBND Thành ph . Chương 5. KHEN THƯ NG, K LU T CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ LAO NG H P NG i u 14. Khen thư ng Cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng có thành tích trong vi c th c hi n nhi m v , thi hành công v thì ư c xét khen thư ng theo các quy nh hi n hành và phân c p thNm quy n quy t nh khen thư ng c a Nhà nư c và c a Thành ph . i u 15. K lu t Vi c k lu t cán b , công ch c, viên ch c th c hi n theo Ngh nh s 35/2005/N - CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph và các văn b n pháp lu t hi n hành. i v i các i tư ng ư c quy nh t i i m a, i m g kho n 1 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2003, có văn b n hư ng d n riêng. i v i i tư ng là lao ng h p ng, vi c x lý k lu t theo quy nh c a B Lu t Lao ng. i u 16. H i ng k lu t 1. H i ng K lu t cán b , công ch c (k c công ch c d b , công ch c cơ s ), viên ch c và lao ng h p ng do ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có tư cách pháp nhân, tr c ti p qu n lý, s d ng cán b , công ch c, viên ch c quy t nh thành l p. H i ng K lu t th c hi n nhi m v tư v n cho ngư i có thNm quy n quy t nh hình th c k lu t v vi c áp d ng hình th c k lu t phù h p v i m c vi ph m c a
 16. cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng. H i ng K lu t làm vi c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . 2. S lư ng thành viên H i ng K lu t g m a) Ch t ch H i ng là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v ; b) M t y viên H i ng là i di n Ban ch p hành Công oàn cùng c p v i cơ quan, t ch c, ơn v . Trư ng h p cơ quan, t ch c, ơn v chưa có t ch c Công oàn thì i di n Công oàn c p trên m t c p là y viên H i ng; c) M t y viên H i ng là i di n cán b , công ch c, viên ch c c a b ph n công tác có ngư i vi ph m k lu t (do t p th cán b , công ch c, viên ch c b ph n ó c ra); d) M t y viên H i ng là ngư i tr c ti p qu n lý hành chính và chuyên môn nghi p v c a ngư i vi ph m k lu t; ) M t y viên H i ng là ngư i ph trách t ch c cán b c a cơ quan, t ch c, ơn v có ngư i vi ph m. 3. i v i các ơn v có quy mô nh , không s lư ng thành viên tham gia H i ng K lu t theo quy nh t i kho n 2 i u này, thì s lư ng thành viên H i ng K lu t g m a) Ch t ch H i ng là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c ơn v ; b) M t y viên H i ng là i di n Ban ch p hành Công oàn cùng c p v i cơ quan, t ch c, ơn v . Trư ng h p cơ quan, t ch c, ơn v chưa hình thành t ch c Công oàn thì i di n Công oàn c p trên m t c p là y viên H i ng; c) M t y viên H i ng là ngư i tr c ti p qu n lý hành chính và chuyên môn nghi p v c a ngư i vi ph m k lu t. 4. Trư ng h p ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v vi ph m k lu t thì ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p quy t nh thành l p H i ng K lu t g m các thành viên sau a) Ch t ch H i ng là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan t ch c, ơn v c p trên tr c ti p; b) M t y viên là i di n ng y c p trên tr c ti p c a ng y cơ quan, t ch c, ơn v ; c) M t y viên là i di n Ban ch p hành Công oàn c a cơ quan, t ch c, ơn v có cán b , công ch c, viên ch c vi ph m k lu t. i u 17. Th m quy n quy t nh hình th c k lu t
 17. 1. Khi cán b , công ch c, viên ch c, lao ng h p ng vi ph m k lu t, H i ng K lu t c a cơ quan, ơn v xu t hình th c k lu t, trình c p có thNm quy n quy t nh. Trư ng h p xu t hình th c k lu t c a H i ng K lu t khác v i xu t hình th c k lu t c a c p có thNm quy n quy t nh, sau khi trao i, th o lu n v n không th ng nh t, thì c p có thNm quy n s quy t nh và ch u trách nhi m trách nhi m v quy t nh c a mình. 2. Ch t ch UBND Thành ph quy t nh hình th c k lu t a) i v i cán b , công ch c, viên ch c gi các ch c v lãnh o do Thành ph ký quy t nh b nhi m có hành vi vi ph m k lu t (riêng i v i các ch c v thu c thNm quy n qu n lý c a Thành y thì ph i có thông báo c a Ban Thư ng v Thành y); b) H ng ch i v i cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương có vi ph m k lu t. c) Báo cáo c p có thNm quy n xem xét quy t nh k lu t cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương có vi ph m k lu t v i hình th c h b c lương, h ng ch, bu c thôi vi c. 3. Giám c S N i v quy t nh hình th c k lu t h ng ch i v i cán b , công ch c, viên ch c có vi ph m k lu t (tr các i tư ng ư c nêu t i kho n 2 i u này). 4. Ngư i ng u cơ quan chuyên môn, Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c Thành ph ; Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã quy t nh hình th c k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng (tr các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này). Trong th i h n 15 ngày, k t ngày ký quy t nh k lu t, ơn v g i 01 b n quy t nh k lu t v S N iv . 5. i v i hình th c k lu t cách ch c do c p có thNm quy n quy t nh b nhi m, mi n nhi m ch c v ho c ch c danh ó quy t nh. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 18. Trách nhi m t ch c th c hi n Ngư i ng u các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph ; Th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c UBND Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã; Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m t ch c th c hi n quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v k p th i ph n nh v S N iv t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, gi i quy t. i u 19. Trách nhi m hư ng d n, thanh tra, ki m tra
 18. Giao Giám c S N i v hư ng d n, thanh tra, ki m tra các cơ quan, ơn v t ch c th c hi n quy nh này.
Đồng bộ tài khoản