intTypePromotion=1

Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   1 0 3 5 / 2 0 0 3 / Q § ­ N H N N   N g µ y  04 th¸ng 9 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  c h o   v a y   c ñ a   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   ® è i   v í i   c ¸ c   n g © n   h µ n g   t h ¬ n g  m¹i Nhµ níc cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 vµ  LuËt Tæ chøc tÝn dông sè   02/1997/QH10  ngµy 12/12/1997. ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  453/Q§­TTg ngµy 14/6/2002 cña   Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh Tr¸i phiÕu cña ChÝnh   phñ   ®Ó  cÊp bæ sung vèn  ®iÒu lÖ  cho c¸c Ng©n hµng th¬ng   m¹i Nhµ níc giai ®o¹n 2002­2004; ­ Sau khi ®∙ thèng nhÊt c¸c néi dung liªn quan víi Bé   trëng Bé Tµi chÝnh; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô TÝn dông; Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ níc ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng  m¹i Nhµ níc cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. §i Ò u   2:   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3:   Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô tÝn dông, Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  cã  liªn quan  thuéc  Ng©n hµng  Nhµ  níc,  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc c¸c ng©n hµng  th¬ng  m¹i  Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n  hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2  
 3. 3 Quy chÕ Cho vay cña ng©n hµng Nhµ níc ®èi víi c¸c  ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc cã b¶o ®¶m b»ng  cÇm cè tr¸i phiÕu ®Æc biÖt Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1035/2003/Q§­NHNN ngµy 04/9/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc I. Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy híng dÉn nghiÖp vô  t¸i cÊp vèn cña Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ ng©n hµng) díi h×nh thøc cho vay  cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt nh»m cung øng  vèn ng¾n h¹n vµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n cho c¸c ng©n hµng. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông C¸c ng©n hµng  ®îc t¸i cÊp vèn theo quy  ®Þnh cña Quy  chÕ nµy lµ c¸c ng©n hµng ®îc cÊp bæ dung vèn ®iÒu lÖ giai  ®o¹n   2002­2004   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   453/Q§­TTg   ngµy  14/6/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, bao gåm: ­ Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam; ­ Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam; ­ Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam; ­ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt  Nam; ­ Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ §ång b»ng S«ng Cöu Long. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt lµ Tr¸i phiÕu cña ChÝnh phñ ® ­ îc sö  dông  ®Ó  cÊp bæ sung vèn  ®iÒu lÖ  cho c¸c ng©n hµng  th¬ng m¹i Nhµ  níc giai  ®o¹n 2002 ­ 2004 theo QuyÕt  ®Þnh  sè 453/Q§­TTg ngµy 14/6/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; 2. Cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt  (sau ®©y gäi t¾t lµ cho vay) lµ h×nh thøc t¸i cÊp vèn cña   Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n hµng trªn c¬  së  cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®Ó  b¶o  ®¶m nghÜa vô  tr¶ nî   trong thêi gian ng©n hµng cã nî.
 4. 4 3. CÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt lµ  viÖc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam  gi÷  B¶n  chÝnh  GiÊy chøng  nhËn së  h÷u Tr¸i  phiÕu  ®Æc biÖt cña ng©n hµng cã  nî  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  b¶o  ®¶m nghÜa vô  tr¶ nî  cho mét hay nhiÒu kho¶n vay  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc víi tæng c¸c kho¶n vay nµy kh«ng v­ ît qu¸ møc cho vay tèi  ®a  ®èi víi gi¸ trÞ  gèc cña Tr¸i  phiÕu ®Æc biÖt ®îc chÊp nhËn cÇm cè. 4. Møc cho vay lµ  sè  tiÒn mµ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam sö  dông  ®Ó  cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc biÖt. Møc cho nay tèi  ®a b»ng 95% gi¸ trÞ  gèc Tr¸i  phiÕu ®Æc biÖt ®îc chÊp nhËn cÇm cè. §i Ò u  4.  Nguyªn t¾c cho vay 1. Cho vay cã b¶o ®¶m; 2. Cung øng vèn ng¾n h¹n vµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n cho  c¸c ng©n hµng; 3.   Hoµn   tr¶   nî   gèc   vµ   tiÒn   l∙i   vay   ®Çy   ®ñ   vµ   ®óng  thêi h¹n; 4. Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cã thÓ sö dông lµm tµi s¶n b¶o  ®¶m nghÜa vô tr¶ nî cho nhiÒu kho¶n vay t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam víi tæng c¸c kho¶n vay nµy kh«ng vît qu¸ møc  cho vay tèi ®a. §i Ò u  5.  L∙i suÊt cho vay 1.  ¸p   dông   l∙i   suÊt   t¸i   cÊp   vèn   do   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc quy ®Þnh trong cïng thêi kú; 2. Sè nî vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt qu¸ h¹n thanh  to¸n bÞ  chuyÓn nî  qu¸ h¹n vµ  ph¶i chÞu l∙i suÊt qu¸ h¹n  theo   quy   ®Þnh   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tõ   thêi  ®iÓm chuyÓn nî qu¸ h¹n §i Ò u  6.  Ph©n cÊp thùc hiÖn cho vay 1. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam thùc hiÖn cho vay cÇm  cè ®èi víi c¸c ng©n hµng cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi. 2.   Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng) thùc hiÖn  cho   vay   cÇm   cè   tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   theo   ñy   quyÒn   cña  Thèng  ®èc ng©n hµng nhµ  níc  ®èi víi ng©n hµng kh«ng  ®Æt  trô së chÝnh t¹i Hµ Néi.
 5. 5 II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u  7.  §iÒu kiÖn chÊp nhËn cho vay Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh chÊp   thuËn   cho   vay   khi   ng©n   hµng   ®Ò   nghÞ   vay   vèn   cã   ®ñ   c¸c  ®iÒu sau ®©y: 1. Lµ  ngêi thô  hëng vµ  lµ  ngêi n¾m gi÷  hîp ph¸p Tr¸i  phiÕu ®Æc biÖt; 2. Kh«ng cã nî qu¸ h¹n t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  ®Õn ngµy ®Ò nghÞ vay vèn; 3. Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  vay vèn theo  quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 3 Quy chÕ nµy. §i Ò u  8.   Hå s¬ ®Ò nghÞ vay vèn Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn göi tíi Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam 01 bé hå s¬ ®Ò nghÞ vay vèn, bao gåm: 1.  §Ò  nghÞ   cho vay  cÇm cè  Tr¸i  phiÕu   ®Æc  biÖt theo  MÉu 01/CC­TP§B; 2. B¶ng c©n  ®èi nguån vèn, sö  dông vèn kÌm theo gi¶i  tr×nh vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn ®Õn thêi ®iÓm gÇn nhÊt; 3.   B¶n   chÝnh   GiÊy   chøng   nhËn   së   h÷u   Tr¸i   phiÕu   ®Æc  biÖt. §i Ò u  9.   ChÊp thuËn cho vay 1. Trêng hîp ng©n hµng cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 7 Quy chÕ  nµy vµ  göi tíi Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt Nam  01 bé  hå  s¬  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 Quy chÕ  nµy, Ng©n  hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   c¨n   cø   vµo   gi¸   trÞ   gèc   cña   Tr¸i  phiÕu  ®Æc biÖt  ®Ó  x¸c  ®Þnh møc cho vay theo quy  ®Þnh t¹i  Kho¶n 4 §iÒu 3 Quy chÕ nµy. 2. Trong thêi gian tèi  ®a 02 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi  nhËn  ®îc hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam sÏ  th«ng b¸o cho Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn viÖc chÊp  thuËn hay kh«ng chÊp thuËn cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc  biÖt theo mÉu sè 02/CC­TP§B (hoÆc mÉu sè 03/CC­TP§B). §i Ò u  10.   X¸c ®Þnh thêi h¹n cÇm cè, kú h¹n tr¶ nî Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay  tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n cho vay vµ x¸c ®Þnh c¸c kú h¹n tr¶   nî trªn c¬ së môc ®Ých cña viÖc vay vèn vµ kh¶ n¨ng thanh   to¸n cña Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn, tèi  ®a lµ  12 th¸ng 
 6. 6 nhng kh«ng qu¸ thêi h¹n thanh to¸n cßn l¹i cña Tr¸i phiÕu   ®Æc biÖt. C¸c tho¶ thuËn cô  thÓ  vÒ  thêi h¹n cho vay, kú  h¹n tr¶ nî ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn Hîp ®ång cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. §i Ò u  11.   Thùc hiÖn cho vay 1. Sau khi nhËn  ®îc Th«ng b¸o chÊp thuËn cho vay cña   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, ng©n hµng ®Ò nghÞ vay lËp Hîp  ®ång cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (4 b¶n chÝnh theo  mÉu sè  04/CC ­ TP§B) göi Ng©n hµng Nhµ  níc (Së  Giao dÞch  hoÆc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng); 2.  Ng©n hµng  Nhµ   níc  ViÖt Nam  vµ  ng©n  hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn c¨n cø th«ng b¸o cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  vÒ viÖc chÊp thuËn cho vay ®Ó lµm thñ tôc ký Hîp ®ång cho   vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt (4 b¶n chÝnh). Mçi bªn gi÷  hai b¶n ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n, chuyÓn tiÒn vµ theo dâi; 3. Sè  tiÒn cho vay  ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi  cña ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam; 4. Sau khi chÊp thuËn vµ thùc hiÖn cho vay, Ng©n hµng   Nhµ níc ViÖt Nam thùc hiÖn lu gi÷, b¶o qu¶n hå s¬ ®Ò nghÞ  vay theo quy ®Þnh. §i Ò u  12.  Tr¶ nî gèc vµ l∙i tiÒn vay 1. Ng©n hµng cã  nî  vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt cã  tr¸ch nhiÖm vµ  chñ   ®éng thùc hiÖn tr¶ nî  theo  ®óng thêi  h¹n vµ  kú  h¹n  ®∙ ghi trong Hîp  ®ång cho vay cÇm cè  Tr¸i  phiÕu ®Æc biÖt. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam kh«ng xem xÐt gia h¹n  ®èi víi c¸c kho¶n nî cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. §i Ò u  13.  Xö lý thu håi nî Trêng hîp  ®Õn h¹n thanh to¸n mµ  ng©n hµng cã  nî  vay  cÇm cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc  biÖt  kh«ng tr¶  ®îc nî, Ng©n  hµng  Nhµ níc ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: 1. TrÝch ngay tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n   hµng Nhµ  níc ViÖt Nam cña ng©n hµng  ®ã   ®Ó  thùc hiÖn thu  nî  b¾t buéc  ®èi víi mét sè  nî   ®Õn h¹n (gèc vµ  l∙i t¬ng  øng); 2.  Trêng  hîp sè   d  trªn tµi  kho¶n  tiÒn  göi cña  ng©n  hµng kh«ng  ®ñ   ®Ó  thu nî  b¾t buéc, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam sÏ  trÝch hÕt tiÒn  trªn  tµi kháan tiÒn  göi  cña  ng©n  hµng  ®Ó  thu håi nî, sè  nî  gèc cßn l¹i bÞ  chuyÓn qu¸ h¹n 
 7. 7 vµ  ph¶i chÞu l∙i suÊt qu¸ h¹n b»ng 150% l∙i suÊt t¸i cÊp  vèn tÝnh tõ  thêi  ®iÓm chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ®Õn khi thu hÕt  nî   (gèc   vµ   l∙i).   Trong   thêi   gian   bÞ   chuyÓn   nî   qu¸   h¹n  kho¶n vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt, Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam tiÕp tôc thùc hiÖn trÝch tµi kho¶n tiÒn göi t¹i  ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cña ng©n hµng ®ã ®Ó thu håi nî   cho  ®Õn khi thu håi hÕt sè  nî  gèc vµ  l∙i (kÓ  c¶ l∙i qu¸  h¹n). §i Ò u  14.   ChÊm døt quan hÖ cho vay 1.  Quan hÖ   cho vay  cÇm cè  Tr¸i  phiÕu   ®Æc  biÖt gi÷a  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam víi ng©n hµng vay vèn chÊm døt  trong c¸c trêng hîp: Ng©n hµng vay vèn tr¶ hÕt nî vay cÇm  cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc  biÖt  hoÆc Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  thu nî  b¾t buéc hÕt sè  nî  (gèc vµ  l∙i) kho¶n cho vay cÇm   cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. 2.  Khi chÊm  døt quan  hÖ  cho  vay,  Ng©n hµng  Nhµ   níc  ViÖt Nam lµm thñ  tôc giao tr¶ B¶n chÝnh giÊy chøng nhËn  së h÷u Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cho ng©n hµng vay vèn. III. Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  15.  Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng vay vèn  1. Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c hå s¬, tµi liÖu theo  qui  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  chÞu tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p  luËt vÒ  tÝnh hîp ph¸p vµ  chÝnh x¸c cña sè  liÖu, hå  s¬  vµ   tµi liÖu cung cÊp; 2. Thùc hiÖn  ®óng c¸c cam kÕt víi Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam t¹i hîp ®ång cho vay, sö dông kho¶n vèn vay ®óng  môc ®Ých vµ tr¶ nî vay ®Çy ®ñ, ®óng h¹n; 3. Thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  thñ  tôc  ®Ó  vay vèn vµ  chÊm døt  quan hÖ vay vèn. §i Ò u   16.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam  1. Vô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ: a)  X¸c  ®Þnh  møc cung  øng  tiÒn cho  môc tiªu  t¸i  cÊp  vèn hµng quý, hµng n¨m, tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc  quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan; b) Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng   khã   kh¨n,  víng  m¾c  ph¸t   sinh   trong  qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn   cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt.
 8. 8 2. Vô tÝn dông: a)   Tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   phª   duyÖt   ®Ò  nghÞ  vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc biÖt cña c¸c ng©n hµng;  th«ng b¸o møc cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt sau khi  ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc phª duyÖt  ®Õn c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan; b) B¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc t×nh h×nh cho  vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam;   ®ång   thêi   phèi   hîp   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   liªn   quan   gi¶i  quyÕt nh÷ng khã  kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh   thùc hiÖn viÖc cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt. 3. Së giao dÞch: a)   TiÕp   nhËn,   thÈm   ®Þnh   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   vay   vèn   cña  ng©n hµng vµ thùc hiÖn cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt  theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ nµy; b) Thùc hiÖn viÖc lu gi÷, b¶o qu¶n, bµn giao an toµn   hå  s¬, tµi liÖu, tµi s¶n cÇm cè  vµ  thùc hiÖn h¹ch to¸n  theo quy ®Þnh; c)   Hµng   th¸ng   tæng   hîp   c¸c   th«ng   tin,   sè   liÖu   vÒ   nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt, ph¸t hiÖn  kÞp thêi c¸c khã  kh¨n víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh   thùc hiÖn, b¸o c¸o Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, ®ång thêi  göi Vô tÝn dông, Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ Vô KÕ to¸n­ Tµi   chÝnh  d)  Ngay sau  khi thùc  hiÖn  nghiÖp  vô  cho  vay cÇm  cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc biÖt, Së  Giao dÞch  cã  v¨n b¶n th«ng  b¸o  cho Bé Tµi chÝnh vÒ giao dÞch nµy. 4. Vô  KÕ  to¸n – Tµi chÝnh híng dÉn h¹ch to¸n cho vay  cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt; 5. Vô tæng kiÓm so¸t kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh cho   vay cÇm cè  tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt t¹i Së  Giao dÞch vµ  chi  nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   thùc   thuéc   trung  ¬ng   theo   thÈm  quyÒn, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô; 6. Thanh tra ng©n hµng nhµ  níc thùc hiÖn thanh tra,  gi¸m s¸t t×nh  h×nh  thùc hiÖn vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu   ®Æc  biÖt t¹i c¸c ng©n hµng theo thÈm quyÒn, chøc n¨ng nhiÖm   vô. 7. Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng: a) Thùc hiÖn viÖc tiÕp nhËn, thÈm  ®Þnh hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn vµ  cho vay theo sù  uû  quyÒn cña Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc; b) B¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  ®ång thêi göi  Bé  Tµi chÝnh sau khi thùc hiÖn nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt;
 9. 9 c) Thùc hiÖn viÖc lu gi÷, b¶o qu¶n, bµn giao an toµn   hå  s¬, tµi liÖu, tµi s¶n cÇm cè  vµ  thùc hiÖn h¹ch to¸n  theo quy ®Þnh; d) Ph¸t hiÖn vµ  ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c víng m¾c ph¸t  sinh trong qu¸ tr×nh cho vay cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  b¸o   c¸o   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®ång   göi   Vô   ChÝnh  s¸ch tiÒn tÖ, Vô tÝn dông, Vô kÕ to¸n tµi chÝnh. §i Ò u  17.   §iÒu kho¶n thi hµnh  ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
 10. 10 mÉu sè 01/cc – tp®b n g © n  céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ h¹nh phóc hµng............ Sè:......../..... .............   ®Ò nghÞ cho vay cÇm cè tr¸i phiÕu ®Æc biÖt KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. (Vô TÝn dông/ Chi nh¸nh........) Ng©n hµng  ®Ò  nghÞ  vay vèn:........................ M∙  sè:.......................... §Þa  chØ:..................................................... .......................................... Sè   hiÖu   tµi   kho¶n   tiÒn  göi:............................   Sè   hiÖu   tµi   kho¶n   tiÒn  vay:   ........................  t¹i..................................................... C¨n cø Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi  ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i  phiÕu   ®Æc  biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   ..../   2003/   Q§­   NHNN   ngµy   ......./......../2003   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc; C¨n   cø   t×nh   h×nh   c©n   ®èi   nguån   vèn   vµ   sö   dông   vèn  ( theo c©n ®èi ®Õn ngµy .... th¸ng........ n¨m 200.......  göi   kÌm   c«ng   v¨n   nµy),   nhu   cÇu   nguån   vèn   ho¹t   ®éng   vµ  khèi lîng Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt ®ang n¾m gi÷; §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cho vay cã b¶o ®¶m  b»ng   cÇm   cè   Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   cho   Ng©n   hµng   .......  theo néi dung sau: Sè   tiÒn   xin   vay:   ...................................  b»ng ch÷:........................................... ..................................................... ......................................................... ............ L∙i   suÊt   vay  vèn:   .................................................... .........................................
 11. 11 Thêi   h¹n   vay  vèn:..................................................... ........................................ Môc   ®Ých   vay  vèn:   ................................................... ........................................ Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   sö   dông   lµm   tµi   s¶n   cÇm   cè   cã  khèi   lîng   ...........   ®ång,   kú   h¹n..........   n¨m,   l∙i  suÊt.........   %   n¨m,   ngµy   ph¸t   hµnh:   .......,   ngµy   ®¸o  h¹n:........, ngµy thanh to¸n l∙i hµng n¨m:........ Ng©n hµng .......... cam kÕt thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  cho vay cña ng©n hµng Nhµ  nø¬c  ®èi víi  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh  sè   ........../   2003/   Q§­   NHNN  ngµy ......../........./2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc. ......, ngµy .........  th¸ng......... n¨m ........200...... tæng gi¸m ®èc (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu). mÉu sè 02/cc­ tp®b N g © n   h µ n g   n h µ   n í c  céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ h¹nh phóc viÖt nam Sè:......../TB­ Hµ Néi, ngµy       th¸ng      n¨m   CCTP§B 200.... th«ng b¸o VÒ viÖc chÊp thuËn cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt                               KÝnh   göi:   Ng©n   hµng................................................. C¨n cø Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã   ®¶m baá  b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  ...... / 2003/Q§­   NHNN   ngµy......./......./   2003   cña   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc;
 12. 12 ­ Sau khi xem xÐt hå s¬ ®Ò nghÞ cÇm cè tr¸i phiÕu ®Æc   biÖt   cña   Quý   Ng©n   hµng   ngµy   .....   th¸ng   ........   n¨m  200.....,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chÊp   thuËn   cho   vay   cÇm   cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®èi víi Ng©n hµng ......... víi c¸c  néi dung sau: 1. Sè tiÒn cho vay: 2. L∙i suÊt cho vay: 3. Thêi h¹n cho vay lµ.......... víi c¸c kú  h¹n tr¶   nî nh sau: 3.1 3.2 3.3 ...... 4. Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt  ®îc chÊp nhËn lµm tµi s¶n cÇm  cè t¹i Ng©n hµng Nhµ níc víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt cã  khèi lîng..............  ®ång,  kú   h¹n   ......   n¨m,   l∙i   suÊt   ......./n¨m,     ngµy   ph¸t  hµnh:............... ngµy  ®¸o h¹n:................., ngµy  thanh to¸n l∙i hµng n¨m: ............ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o ®Ó Quý Ng©n hµng   biÕt vµ thùc hiÖn. TL/thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Gi¸m ®èc....... (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: ­ Nh ®Ò göi, ­ Thèng ®èc NHNN, ­ Bé Tµi chÝnh, ­   C¸c   Vô:   CSTT,   TD,  KTTC,    Thanh tra, ­ Lu VP, ......... mÉu sè 03/cc – tp®b N g © n   h µ n g   n h µ   n í c  céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ h¹nh phóc Sè:......../TB­ Hµ Néi, ngµy       th¸ng      n¨m   CCTP§B 200....
 13. 13 th«ng b¸o VÒ viÖc kh«ng chÊp thuËn cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc  biÖt                                 KÝnh   göi:   Ng©n  hµng ........................................... ­ C¨n cø vµo Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng  cÇm   cè   Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh  sè   .....   /2003/Q§­   NHNN   ngµy   ....../   .....   /   2003   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ nø¬c; ­ Sau khi xem xÐt hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn cÇm cè  Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   cña   Quý   Ng©n   hµng   ngµy   ......  th¸ng ....... n¨m 200....., Ng©n hµng Nhµ  níc kh«ng chÊp  thuËn   cho   vay   cÇm   cè   Tr¸i   phiÕu   ®Æc   biÖt   ®èi   víi   Ng©n  hµng .......... víi c¸c néi dung sau: 1/ 2/ 3/ ... Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o ®Ó Quý Ng©n hµng   biÕt vµ thùc hiÖn. TL/thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Gi¸m ®èc....... (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: ­ Nh ®Ò göi, ­ Thèng ®èc NHNN, ­   C¸c   Vô:   CSTT,   TD,  KTTC,    Thanh tra, ­ Lu VP, .........
 14. 14 MÉu sè 04/CC­TP§B Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – tù do – h¹nh phóc. Hîp ®ång cho vay cÇm cè tr¸i phiÕu ®Æc biÖt Sè:.............. ­ C¨n cø quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng   Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o   ®¶m b»ng cÇm cè  Tr¸i phiÕu  ®Æc biÖt ban hµnh theo QuyÕt   ®Þnh sè  ../200../Q§­NHNN ngµy .. th¸ng .. n¨m 200.. cña   Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. ­   C¨n   cø   néi   dung   Th«ng   b¸o   sè   .....   ngµy .../../200... cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ viÖc   chÊp thuËn cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt vµ Hå s¬ ®Ò   nghÞ vay vèn cña kh¸ch hµng; H«m   nay,   ngµy   ...   th¸ng   ...   n¨m   200...   t¹i   ......,   chóng t«i gåm: Bªn cho vay (bªn A): ­ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Së Giao dÞch/Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè ... ­ §Þa chØ: ..................... ­   §iÖn   tho¹i:   ......................................  FAX: ........................... ­ Ngêi  ®¹i diÖn: ............................... Chøc  vô: ............................ Bªn ®i vay (bªn B): Ng©n hµng ........................................ M∙  sè  ........................ ­ Sè hiÖu tµi kho¶n tiÒn göi: .......................  Sè hiÖu tµi kho¶n tiÒn vay ............ Më t¹i: .................... ­ §Þa chØ: ....................... ­   §iÖn   tho¹i:   ......................................  FAX: ........................... ­ Ngêi  ®¹i diÖn: ............................... Chøc  vô: ............................
 15. 15 ­ GiÊy uû quyÒn sè .... ngµy ... th¸ng ... n¨m ... do  «ng   (Bµ)   ....................   Tæng   Gi¸m   ®èc   Ng©n  hµng ................ ký. Hai bªn thèng nhÊt viÖc Bªn A cho Bªn B vay tiÒn theo  néi dung tho¶ thuËn díi ®©y: 1.   Sè   tiÒn  vay: ............................................. B»ng  ch÷:................................................. 2. L∙i suÊt vay vèn:  ...................  3.   Thêi   h¹n   vay   vèn:   ......................   kÓ   tõ  ngµy nhËn tiÒn vay víi c¸c kú  h¹n tr¶ nî  t¹i B¶ng theo  dâi cho vay thu nî kÌm Hîp ®ång nµy. 4.   Môc   ®Ých   vay  vèn:   .................................................... .... 5.  Tµi s¶n  cÇm cè:  Tr¸i phiÕu   ®Æc  biÖt  ®îc sö  dông  cÇm   cè   cã   khèi   lîng   ...   ®ång,   kú   h¹n   ...   n¨m,   l∙i   suÊt .../n¨m, ngµy ph¸t hµnh:  ....., ngµy ®¸o h¹n: ....,   ngµy thanh to¸n l∙i hµng n¨m: .... Hai bªn xin cam kÕt thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh t¹i  Quy chÕ  cho vay cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n  hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  tr¸i phiÕu  ®Æc   biÖt   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè.../200.../Q§­NHNN  ngµy... th¸ng... n¨m 200... cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc. Bªn cho vay ........., ngµy....... th¸ng.......  n¨m 200..... Trëng phßng ..... TL/ Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc..... (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Bªn ®i vay ........., ngµy....... th¸ng.......  n¨m 200..... Trëng phßng ..... tæng Gi¸m ®èc..... (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)
 16. 16 B¶ng theo dâi cho vay – thu nî KÌm theo hîp ®ång cho vay cÇm cè Tr¸i phiÕu ®Æc biÖt  sè ......., ngµy ..... NhËn nî vµ kú h¹n tr¶ nî Ph¸t tiÒn vay Kú h¹n tr¶ nî Ngµy,  Sè tiÒn  Ký nhËn  Ngµy,  Sè tiÒn  th¸ng, n¨m cho vay  (§ãng  th¸ng, n¨m tr¶ nî cÇm cè dÊu) Theo dâi tr¶ nî vµ nî qu¸ h¹n Ngµy,  Sè tiÒn Sè tiÒn  D nî th¸ng, n¨m tr¶ nî chuyÓn nî  Tæng sè Qu¸ h¹n qu¸ h¹n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2