intTypePromotion=1

Quyết định 105/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định 105/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  105/1999/Q§­T T g   n g µ y 16  th¸ng    n¨ m  1999  hª d u y Öt Q u y   o¹ch c h u n g   4  P h K h u  kinh tÕ c öa kh È u  M é c  B µi,  tØ n h  T © y  Ninh thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  qu¶n    cø  lÖ  lý quy ho¹ch    ®« thÞ ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh  91/CP  sè  ngµy  th¸ng8  17    n¨m 1994 cña ChÝnh phñ; Theo    ®Ò nghÞ  cña Chñ  tÞch  ban  ñy  nh©n d©n tØnh  T©y Ninh  Bé  ­ vµ  tr ëng  X©y  Bé  dùng      t¹ têtr×nh sè  i   314/UB­ BXD   ngµy  th¸ng12  31    n¨m 1998, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    duyÖt  1. Phª  Quy  ho¹ch chung    Khu kinh tÕ    cöa  khÈu Méc    Bµi, tØnh  T©y Ninh    tõnay  thêikú    ®Õn   n¨m 2020    víinh÷ng    néidung chñ  yÕu sau: 1.TÝnh    chÊt Khu  kinh  cöa  tÕ  khÈu  Méc   Bµi,tØnh    T©y  Ninh    lµ khu vùc cöa  khÈu  quèc  gåm     tÕ  c¸c cöa khÈu  chÝnh   lµ Méc   Bµi  c¸c cöa  vµ    khÈu Phíc ChØ,    Long  ThuËn  phôc  cho      vô  c¸c ho¹t®éng  giao l kinh tÕ,v¨n hãa  c¸c quan   u        vµ    hÖ  chÝnh    trÞ,ngo¹igiao gi÷a ViÖt Nam             víiCampuchia vµ        c¸c níctrong khèi     ASEAN;   lµ trung t©m   ¬ng    lÞch,dÞch  vµ  th m¹i,du    vô  ®Çu   mèi giao th«ng  trong nícvµ      quèc      tÕ;lµ trung t©m     kinh tÕ,v¨n hãa, khoa          häc  thuËtquan  kü    träng cña    tØnh  T©y  Ninh  vïng §«ng  vµ    Nam     vÞ    Bé, cã  trÝ quan  träng vÒ    an  ninh,quèc    phßng. 2.Ph¹m        vilËp quy  ho¹ch chung   Ph¹m   vikhu vùc nghiªn cøu    lËp quy ho¹ch chung réng  21.292    ha, bao  gåm  ®Þa  phËn  hµnh chÝnh cña      c¸c x∙ Long ThuËn, Tiªn ThuËn, LîiThuËn,           An Th¹nh thuéc  huyÖn BÕn  CÇu   c¸c x∙ Phíc Lu, B×nh  vµ          Thanh, Phíc ChØ       thuéc huyÖn    Tr¶ng Bµng,tØnh    T©y Ninh. Ph¹m      vilËp quy  ho¹ch chung  îcx¸c®Þnh  sau:   ®     nh  ­ PhÝa    B¾c         gi¸pc¸cx∙Long Kh¸nh,Long    Giang,Long    Ch÷  thuéc huyÖn    BÕn   CÇu   mét  vµ  phÇn s«ng Vµm   §«ng; Cá  ­PhÝa    Nam     gi¸ptØnh  Long  An; ­PhÝa    §«ng    gi¸ps«ng  Vµm   §«ng; Cá  ­PhÝa    T©y        gi¸pbiªngiíCampuchia. i 3.Quy      m« d©n  vµ  sè  ph©n  d©n  bè  c a) Quy      m« d©n  sè:
  2. 2 ­D©n   hiÖn    sè  tr¹ngn¨m    1998:   66.952  ngêi; ­Dù  d©n  ®Õn     b¸o  sè  n¨m  2005: 87.689    ngêi,trong ®ã      d©n  ®«  sè  thÞ  26.500  ngêi; ­Dù  d©n  ®Õn     b¸o  sè  n¨m  2020: 126.113    ngêi,trong      ®ã d©n   ®«  sè  thÞ    lµ56.000  ngêi. b) Ph©n  d©n  n¨m    bè  c  2020  sau:Tæng  126.113  nh    sè  ngêi ­Khu  thÞ    ®«  cöa  khÈu:  30.000  ngêi; ­C¸c    ®iÓm   d©n  tËp  c  trung:26.000  ngêi; ­D©n   n«ng    c  th«n: 70.113  ngêi. 4.Quy    quy    m« vµ  ho¹ch sö    dông  ®Êt  ®ai a) Quy    m«: DiÖn  tÝch    tùnhiªnkhu    kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc    Bµi:21.283,95ha   ­Thuéc    huyÖn  BÕn   CÇu:  13.156,02ha;   ­Thuéc    huyÖn  Tr¶ng  Bµng:  8.127,93ha.   b) Quy    ho¹ch sö    dông  ®Êt  ®ai: ­§Êt d©n      c 1.605       ha     chiÕm  7,54%; ­§Êt chuyªn dïng       64      ha     chiÕm  0,3%; ­§Êt n«ng,l©m        nghiÖp    17.600           ha    chiÕm  82,69%; ­§Êt kh¸c                                   2.019,95ha      chiÕm  9,47%. 5.§Þnh    híng ph¸ttr       iÓnkh«ng  gian a) HÖ     thèng  thÞ  ®iÓm   ®«  vµ  d©n  n«ng  c  th«n: ­ §«    thÞ  cöa khÈu Méc    diÖn  Bµi cã  tÝch ®Êt kho¶ng 600  bao  ha  gåm   thÞ  trÊn BÕn     CÇu   khu  vµ  dÞch  th vô  ¬ng    m¹icöa khÈu Méc Bµi; ­ C¸c    khu d©n  tËp  c  trung cã    tæng  diÖn tÝch kho¶ng 305  bao  ha  gåm   ®Êt d©n  c t¹  itrung t©m  c¸c    x∙ Long ThuËn, Tiªn ThuËn,      LîiThuËn  An  vµ  Th¹nh,Phíc Lu, B×nh        Th¹nh,Phíc ChØ   t¹        vµ  i cöa  hai khÈu phô Long ThuËn  vµ  PhícChØ;   ­ C¸c    khu d©n  n«ng  c  th«n  diÖn  cã  tÝch ®Êt kho¶ng 700  bao  ha  gåm   ®Êt  cña    c¸ckhu d©n  t¹ c¸cx∙nªu  c        trªn. i b) HÖ     thèng  cöa  khÈu: ­ Cöa    khÈu chÝnh Méc    diÖn  Bµi cã  tÝch  kho¶ng  ha, x©y  5    dùng    c¸c c¬  quan qu¶n    Biªn phßng, H¶i quan, KiÓm   lýnh          dÞch quèc  vµ    quan  tÕ  c¸c c¬  qu¶n      lý, cöa  c¸c hµng    giíthiÖu s¶n  i   phÈm, cöa hµng  miÔn  thuÕ; ­    Hai cöa khÈu  phô    lµ Long ThuËn  Phíc ChØ   diÖn  vµ    cã  tÝch kho¶ng 2  ha, x©y    dùng    quan  c¸c c¬  qu¶n    Biªn phßng, H¶i quan, ThuÕ     lýnh          vô, KiÓm   dÞch  ®éng  thùc vËt.   c)HÖ     thèng    c¸ctrung t©m  ¬ng    th m¹i: ­ Trung    t©m   ¬ng    th m¹i quèc  cã  tÕ  diÖn  tÝch kho¶ng  ha, gåm   25    trung  t©m       iÓn l∙m  héichîtr   quèc        tÕ,c¸c v¨n phßng dÞch    vô,giao dÞch, v¨n phßng       
  3. 3 ®¹idiÖn,ng©n      hµng,c¸ccöa      hµng    gií thiÖu s¶n  i   phÈm,  kh¸ch s¹n,nhµ      hµng,  kho hµng  îcx©y  ®   dùng c¸ch ® êng        biªngií380  i m; ­ Kho    ngo¹iquan  chîbiªngií cã    vµ        diÖn  i tÝch  ha  îcx©y  10  ®   dùng    ­ s¸t® êng    i biªngií ; ­ Trung    t©m   ¬ng      th m¹i néi ®Þa     cã  diÖn tÝch  ha, bè    i 15    trÝ t¹ khu vùc  ng∙ t quèc    vµ     lé 22  tØnh    lé 786, gåm       c¸c cöa hµng  dÞch    ¬ng      vô, th m¹i,v¨n phßng    ®¹idiÖn,kh¸ch s¹n,nhµ        hµng. d) HÖ     thèng    c¸ckhu c«ng  nghiÖp kho tµng  x©y  dùng  kho¶ng  ë  gi÷a thÞ    trÊn BÕn     CÇu   ng∙ tquèc    cã  vµ     lé22  diÖn  tÝch kho¶ng  ha, gåm:    25    c¸c kho  trung chuyÓn, t¸      ichÕ, ®ãng      nghiÖp  gãi,c¸c xÝ  c«ng nghiÖp  chÕ  biÕn hµng  n«ng, l©m,      h¶i s¶n. Ngoµi ra        c¸c c«ng  nghiÖp  kh¸c nh vËt    liÖu x©y  dùng,  ph©n  h÷u    c¬, than bïn,® îc x©y      dùng  nh÷ng  ë  khu vùc  nguyªn  cã  liÖu cã  diÖn tÝch kho¶ng  ha. 30  ®)    HÖ thèng    c¸c c«ng tr×nh phôc  chÝnh        vô  trÞ,v¨n hãa, gi¸odôc,y        tÕ  vµ thÓ dôc thÓ thao  îcx©y  ®   dùng  i thÞ  t¹  ®«  cöa khÈu  diÖn  cã  tÝch kho¶ng  109,4 ha  t¹ c¸c®iÓm     vµ      i d©n  tËp  c  trung cã    diÖn tÝch  kho¶ng  ha. 61  e) Vïng    n«ng,l©m    nghiÖp  rõng  vµ  b¶o    tån sinhth¸i   : ­ Vïng    n«ng nghiÖp  diÖn  cã  tÝch  kho¶ng 16.000  ® îcx©y  ha    dùng      t¹ c¸c i vïng ®Êt    canh    c¸c khu  t¸cvµ    vùc  tròng,phÌn sÏ® îcc¶it¹o®Ó               s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp; ­Rõng    phßng  däc      diÖn  hé  biªngiícã  i tÝch  kho¶ng  1.000  ha; ­ Rõng    b¶o tån sinh  ivµ  lÞch  diÖn  th¸  du  cã  tÝch kho¶ng 600    îc ha, ®   x©y  dùng  phÝa  Nam  quèc    thuéc x∙An  lé22      Th¹nh,huyÖn    BÕn   CÇu. 6.§Þnh    híng Quy    ho¹ch ph¸ttr         iÓnh¹ tÇng  thuËt kü    KÕt cÊu    h¹ tÇng  thuËtkhu  kü    kinh tÕ    cöa  khÈu  Méc     Bµi­T©y  Ninh  ph¶i   ® îcx©y    dùng ®ång    bé,hoµn  chØnh, tõng bíchiÖn   hãa:       ®¹i  a) VÒ     giao th«ng:dµnh      ®Êt      ®Ó më réng    îcn©ng  khi®   cÊp  Quèc    lé22  (®êng  Xuyªn    kiÕn) khi® îcn©ng  ¸ dù        cÊp; tØnh      lé786 n©ng  cÊp    më réng    lé gií   ix©y  ; dùng  êng  ® däc      däc  biªngií vµ  i s«ng  Vµm   §«ng;x©y  Cá    dùng  cÇu  2  nèiquèc    ®i    lé 22  thÞ   x∙ T©y Ninh  huyÖn    vµ  Gß DÇu;  x©y dùng  c¶ng s«ng:   bè      trÝt¹ khu  i vùc      x∙LîiThuËn;      nótgiao th«ng    x©y dùng        phïhîp víiquèc    lé22  vµ tØnh    lé786. b) VÒ     chuÈn  kü  bÞ  thuËt:Cao  thiÕtkÕ    ®é    nÒn,  tho¸tnícm a      cÇn  ®¶m   b¶o    yªu cÇu  thuËt. kü  c)VÒ     cÊp  ®iÖn:  Sö dung  nguån ®iÖn íiquèc    l  gia ®¸p øng cho ®êi sèng kinh tÕ  s¶n    vµ  xuÊttrong khu      vùc. d) CÊp     níc:Theo híng sö    dông    Æt       níc m lÊy tö cöa s«ng Vµm   §«ng  Cá  ®∙  îcxö      ®   lý®Ó ®¸p  øng    nícsinhho¹tnh©n      d©n  phôc  s¶n  vµ  vô  xuÊt. ®)  lýnícth¶ivµ  sinh m«i  êng:R¸c    îcthu gom   a  xö    Xö        vÖ    tr   th¶i®     ® vÒ  lý tËp trung  ikhu  t¹  vùc    x∙ Long Ch÷, nghÜa ®Þa   trÝ  khu  bè  ë  vùc    x∙ Long  ThuËn. 7.Quy    ho¹ch x©y    dùng    ®ît®Çu  
  4. 4 Môc    b¶n  tiªuc¬  trong quy    ho¹ch x©y dùng    ®ît ®Çu     tiªnx©y  lµ u    dùng  hÖ   thèng    h¹ tÇng  khu  cöa khÈu  Méc    Bµi,khu  ¬ng    th m¹iquèc  vµ  tÕ  khu c«ng  nghiÖp BÕn  CÇu. §iÒu    2. Giao  ban  ñy  nh©n  d©n  tØnh  T©y  Ninh: 1. Tæ     chøc c«ng  Quy  bè  ho¹ch chung      chøc, c¸ nh©n  ®Ó c¸c tæ      biÕt,  thùc hiÖn; lËp  s¬    hå  c¾m   mèc  êng  ® ®á, lËp,xÐt    duyÖt    c¸c quy ho¹ch    chi tiÕtvµ    ¸n    c¸c dù  ®Çu    t theo ®óng  quy ®Þnh  hiÖn hµnh. Ban    hµnh §iÒu  lÖ  qu¶n    lýx©y dùng theo Quy    ho¹ch chung    khu kinh tÕ    cöa khÈu  Méc     Bµi­T©y  Ninh sau    tháa thuËn  khicã    cña  X©y  Bé  dùng. 2.Phèihîp víi             Bé, ngµnh  li   c¸c cã  ªnquan nghiªncøu      c¸cchÝnh s¸ch,gi¶i     ph¸p huy    ®éng    c¸cnguån  vèn    ®Ó ®Çu      iÓnKhu  tph¸ttr   kinh tÕ    cöa khÈu Méc  Bµitheo Quy      ho¹ch chung  îcduyÖt.   ®   §iÒu   QuyÕt  3.   ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. Chñ tÞch  ban  ñy  nh©n d©n tØnh T©y  Ninh,Bé  ëng  X©y    tr Bé  dùng  vµ  c¸c Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr   tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh  phñ,c¸ctæ      chøc  li   cã  ªnquan  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2