intTypePromotion=1

Quyết định 105/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 105/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  105/2003/Q §­T T g   T t n g µ y 28  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m thu é c  h « n g  t Ê n x∙ Vi Ö t  a m  ® Õ n  n¨ m  2005 T N Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n XÐt    Þ  ña  ®Ò ngh c Th«ng  Ên    ÖtNam;    Õn  ña    é: K Õ   ¹ch vµ   t x∙Vi   ý ki c c¸cB   ho   §Çu   t(c«ng    è  v¨n s 2598 BKH/DN  µy  th¸ng5  ng 05    n¨m 2003),Néi vô      (c«ng   v¨n sè 808/BNV­ TCBC   µy  th¸ng 4  ng 22    n¨m 2003),Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh vµ  X∙     héi(c«ng    è    v¨ns 1313/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng4  ng 29    n¨m  2003)vµ    Ban  Kinh  tÕ  Trung  ng  ¬ (c«ng    è  v¨ns 215­CV/KTTW   µy  th¸ng4 n¨m  ng 22     2003), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  ícthuéc Th«ng  Ên    ÖtNam   n   nh n     t x∙Vi   ®Õ n¨m  2005    nh sau: 1.Doanh    nghiÖp  µ   µ   íctiÕp tôcn ¾ m   ÷100%   èn  iÒu  Ö: m Nh n      gi   v® l    Ý   ­X nghiÖp      InI­Th«ng  Ên    ÖtNam, t x∙Vi      µ   ­Nh m¸y    InTh«ng  Ên    ÖtNam   t x∙Vi   (ITAXA). 2.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ëp  ùchiÖn  th   s¸p nh (th   n¨m  2004): ­C«ng      äc    tyTin h Th«ng  Ên    ÖtNam     Ëp  µo  Ý   t x∙Vi   (s¸pnh v X nghiÖp       InI­ Th«ng  Ên    ÖtNam). t x∙Vi   3.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa  ùchiÖn  th   cæ ph h (th   n¨m  2004): ­C«ng    Ön  ö­Tin häc    ty§i t      Th«ng  Ên    ÖtNam. t x∙Vi   §i Ò u    2. Tæng Gi¸m  c  ®è Th«ng  Ên    Öt Nam   ã  t x∙Vi   c tr¸chnhiÖ m     chØ   ®¹o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc theo nh n         ®óng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Trêng  îp  iÒu  n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.Trong    ×nh thùc hiÖn,     ch thu c Th t   ph   qu¸ tr       cÇn  ã  ÷ng  Ön  c nh bi ph¸p  ô  Ó, kÞp  êi®Ó   ¶m   c th   th   ® b¶o    Õt  y     gi¶iquy ®Ç ®ñ chÕ   ,  Ýnh  ®é ch s¸ch cho  êi lao ®éng      s ¾p  Õp  ¹ doanh  ng     d«i d do  x li  nghiÖp  nhµ  íc. n
  2. 2 §i Ò u 3. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh, Bé   éi  ô, Bé     K ho v§ t  T     N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi  Th«ng  Ên    ÖtNam   t x∙Vi   trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng      th   Ph ¸n. Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     kiÓm    «n  c, híng dÉn  µ  tra,® ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.       §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Tæng  Gi¸m  c  ®è Th«ng  Ên    Öt Nam   µ  ñ  ëng    ¬  t x∙ Vi   v Th tr c¸c c quan  ªn li   n  quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2