Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
119
lượt xem
9
download

Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu và Quy chế về kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA QUYÕT   ®ÞNH CñA   TR ëNG   TH ¬NG     1064­ Bé  Bé  M¹I Sè  TM/PC  NGµY   8­ 18­ 1994 BAN   HµNH   QUY   CHÕ   VÒ   KINH  DOANH   THEO   H×NH   THøC   CHUYÓN   KHÈU   QUY   Vµ  CHÕ   VÒ   KINH DOANH  THEO  H×NH  THøC  T¹M NHËP       ®Ó T¸IXUÊT Bé  ëNG   TH ¬NG   TR Bé  M¹I C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95­   sè  CP ngµy  12­ 4­ 1993 cña ChÝnh phñ, quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm  quyÒn    tæ    vô  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  33/CP  sè  ngµy  4­ 19­ 1994 cña ChÝnh phñ  qu¶n  vÒ  lýNhµ          níc®èi víihµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. QUYÕT   ®ÞNH §iÒu   Nay  1: ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy    hai Quy chÕ  sau  ®©y: ­Quy    chÕ  kinhdoanh  vÒ    theo h×nh    thøc chuyÓn    khÈu. ­Quy    chÕ  kinhdoanh  vÒ    theo h×nh    thøc t¹m    nhËp      ®Ó t¸ xuÊt. i §iÒu    2:QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. C¸c  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh  trong QuyÕt    ®Þnh  nµy  ®Òu   bÞ  b∙i  bá. §iÒu   C¸c  3: «ng  tr Vô  ëng    cã  ªnquan, Trëng    c¸c Vô  li     c¸c Phßng giÊy  phÐp xuÊt,nhËp    khÈu chÞu tr¸chnhiÖm     híng dÉn thùc hiÖn    c¸c Quy chÕ  nµy. QUY   CHÕ VÒ   KINH  DOANH   THEO   H×NH   THøC   CHUYÓN   KHÈU (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1064­ sè  TM/PC  ngµy  8­ 18­ 1994) C¨n  §iÒu  NghÞ  cø  26  ®Þnh  33/CP  sè  ngµy  4­ 19­ 1994  cña ChÝnh phñ  vÒ qu¶n    lýNhµ          níc®èi víiho¹t®éng  xuÊt,nhËp    khÈu  c¨n cø  vµ    tËp  qu¸n  ­ th ¬ng    m¹i quèc    Th¬ng    tÕ,Bé  m¹i quy ®Þnh  nh÷ng nguyªn t¾c  thñ tôc kinh  vµ      doanh theo h×nh    thøc chuyÓn    khÈu  sau: nh  I­NH÷NG     QUY   ®ÞNH   CHUN G: §iÒu   ChuyÓn  1. khÈu (Swicht­ Trade) lµ h×nh         thøc kinh doanh xuÊt  nhËp khÈu  îc sö  ®   dông  th«ng  êng  th trong quan    ¬ng  hÖ th mai quèc  vµ  tÕ 
  2. 2 chÞu  ®iÒu  sù  chØnh cña    luËtph¸p quèc    tÕ, tËp qu¸n  ¬ng    th m¹i quèc  vµ  tÕ  luËtlÖ    cña      li   c¸cníccã  ªnquan. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam   îc  ® phÐp  kinh doanh theo h×nh thøc  chuyÓn  khÈu ph¶ichÊp    hµnh ®Çy  quy  ®ñ  ®Þnh  nµy. §iÒu    2.Trong  ®Þnh        díi quy  nµy,c¸ctõng÷    ®©y  îchiÓu  sau: ®   nh  2.1.ChuyÓn    khÈu    lµmua  hµng  cña mét    ícxuÊt khÈu) ®Ó     níc(n       b¸n cho  mét    níckh¸c(n     ícnhËp  khÈu) mµ     kh«ng  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu  vµo ViÖtNam     vµ  kh«ng  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      tõViÖtNam.   2.2.H×nh    thøc chuyÓn    khÈu  bao  gåm     c¸cd¹ng  sau: 2.2.1.Hµng    îcvËn    ho¸ ®   chuyÓn  th¼ng      tõ nícxuÊt khÈu    ®Õn     nícnhËp  khÈu  th«ng qua  ViÖtNam.   2.2.2.  Hµng    îcvËn  ho¸ ®   chuyÓn  ®Õn   ViÖtNam     nhng  kh«ng  lµm      thñ tôc nhËp khÈu vµo  ViÖtNam     lu«n tínícnhËp    mµ ®i        i khÈu. 2.2.3.Hµng    îc vËn    ho¸ ®   chuyÓn ®Õn  ViÖt Nam     t¹m  a  ® vµo kho ngo¹i   quan      råimíivËn chuyÓn      tí nícnhËp  i khÈu,kh«ng    lµm      thñ tôcnhËp  khÈu vµo  ViÖtNam.   §iÒu    së  3.C¬  ph¸p    h×nh  lýcña  thøc chuyÓn    khÈu        lµhaihîp ®ång  riªng   biÖt:Hîp    ®ång  mua  hµng (do doanh nghiÖp ViÖt Nam   víidoanh    ký    nghiÖp  níc xuÊt    khÈu)  hîp  vµ  ®ång  b¸n hµng (do doanh  nghiÖp ViÖt Nam   víi ký    doanh  nghiÖp    nícnhËp  khÈu).Hîp    ®ång mua  hµng  thÓ  tr   cã  ký  íchoÆc  sau  hîp ®ång  hµng,tuú theo    b¸n      ®iÒu kiÖn  thÓ  doanh  cô  do  nghiÖp ViÖtNam       tù quyÕt ®Þnh.   §iÒu 4.  Doanh  nghiÖp ViÖt Nam  ® îc kinh doanh theo h×nh thøc   chuyÓn khÈu    lµdoanh  nghiÖp  îcBé  ®   Th¬ng    m¹i cÊp  giÊy phÐp  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu hµng  ho¸  ® îc Bé  vµ    Th¬ng    m¹i cho phÐp  kinh doanh    theo  h×nh thøc nµy.   II­  §IÒU  KIÖN,  THñ  TôC  KINH  DOANH   THEO   H×NH   THøC   CHUY ÓN   KHÈU §iÒu    Æt   5.M hµng  kinh doanh:   5.1.M Æt     hµng  kinh doanh    phô  thuéc vµo    chÝnh  s¸ch m Æt     hµng  cña    níc bªn  vµ  b¸n  cña    mua,  nícbªn  theo th«ng  vµ  qu¸n quèc    lÖ  tËp    tÕ. 5.2.M Æt     hµng  kinh doanh    phô thuéc vµo    ph¹m    vikinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu    ghi trong giÊy  phÐp  kinh doanh xuÊt,nhËp    khÈu  cña doanh nghiÖp  ViÖt Nam.    Trêng  ngoµiph¹m    hîp    vikinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ph¶i® îc Bé      Th¬ng    m¹ixem    íckhiký    xÐt tr     hîp ®ång  mua  hµng,b¸n hµng.     §iÒu   C¸c  6. doanh nghiÖp kinh doanh theo h×nh thøc chuyÓn khÈu  kh«ng  ph¶ixingiÊy phÐp        xuÊtnhËp    khÈu  tõng chuyÕn, mµ       thùc hiÖn      trªnc¬ 
  3. 3 së    hîp ®ång mua  hµng      (ký víidoanh nghiÖp cña    nícxuÊt khÈu) vµ        hîp ®ång  b¸n hµng        (kývíidoanh nghiÖp  cña    nícnhËp khÈu). §iÒu   ViÖc  7. thanh to¸n tiÒn    hµng theo h×nh thø chuyÓn khÈu  ph¶i  th«ng qua ng©n hµng    n¬i danh  nghiÖp      më tµikho¶n  tu©n  vµ  thñ    c¸c quy  ®Þnh  híng dÉn  thanh    vµ    vÒ  to¸nquèc  cña  tÕ  Ng©n hµng Nhµ    nícViÖtNam.   §iÒu    s¬  quy  8.Hå  vµ  tr×nh thùc hiÖn,c¸cdoanh          nghiÖp  ph¶i: 8.1.Nép    cho Phßng  GiÊy  phÐp  xuÊtnhËp    khÈu mét b¶n    hîp ®ßng  mua  hµng, mét    b¶n    hîp ®ång  b¸n hµng  (b¶n photocopy  c«ng  cã  chøng).NÕu       c¸c hîp ®ång  nµy  ®Òu  hîp    lÖ, chËm  nhÊt    ngµy        nhËn, Phßng  lµ 7  kÓ tõ lóc ký    GiÊy phÐp  xuÊt nhËp    khÈu    sÏ®ãng  dÊu  ký    vµ  tªnvµo  b¶n    hîp ®ång  chÝnh,   x¸c nhËn  hîp ®ång  ® îc ®¨ng  t¹  ®∙    ký  iPhßng  GiÊy  phÐp  xuÊt nhËp  khÈu  (ngµy.. th .n¨m). . ¸ng.  . 8.2.Nép    cho    H¶i quan cöa khÈu    tê khaikÌm      c¸c chøng    tõ sau ®©y     ®Ó lµm        thñ tôch¶iquan trongc¸ctr     êng        hîp nãit¹ §iÒu  i 2.22 vµ    2.23.. . 8.2.1.Hîp    ®ång mua hµng,hîp ®ång  hµng      b¸n  (b¶n  photocopy cã    c«ng  chøng) ®∙  îcPhßng    ®   GiÊy phÐp xuÊt nhËp    khÈu  tªn®ãng  ký    dÊu    x¸c nhËn  "®∙®¨ng    ký". 8.2.2.  VËn    t¶i®¬n  (b¶n  copy). 8.2.3.Ho¸    ®¬n   ¬ng    Invoice ­  doanh  th m¹i ­    do  nghiÖp    níc ngoµi (b¸n     hµng) lËp    ®ßi  tiÒn doanh nghiÖp  ViÖt Nam   ho¸ ®¬n  ¬ng    doanh    vµ    th m¹i do  nghiÖp ViÖtNam       lËp ®ßi  tiÒn doanh    nghiÖp    nícngoµi(mua    hµng)b¶n    copy. 8.2.4.  PhiÕu  ®ãng    gãihµng     ho¸ ­Packinglis ­b¶n       t copy. C¨n  c¸c chøng  trªn,H¶i  cø    tõ    quan cöa khÈu cho lµm    c¸c thñ      tôc h¶i quan  cÇn thiÕt. 8.3.Nép    cho ng©n hµng  ¬ng    th m¹i mét b¶n hîp ®ång  mua  hµng, mét    b¶n hîp ®ång b¸n hµng (b¶n chÝnh)  ® îc Phßng  ®∙    GiÊy  phÐp xuÊt,nhËp    khÈu  tªn, ký    ®ãng dÊu    x¸cnhËn    "®∙®¨ng      ký"®Ó lµm      thñ tôcthanh to¸n. §iÒu   Hµng  9. quý, doanh    nghiÖp kinh doanh theo h×nh  thøc chuyÓn  khÈu ph¶ib¸o  t×nh    c¸o  h×nh  kÕt  vµ  qu¶ thùc hiÖn      Th¬ng      göi vÒ Bé  m¹i vµ  Tæng côc    H¶i quan. II   I§IÒU  ­ KHO¶N   CUèI  CïNG §iÒu    10.Mäi  êng      tr hîp viph¹m  quy  ®Þnh  nµy  ®Òu   ph¶ixö      lýtheo  ph¸p  luËthiÖn    hµnh. §iÒu  11. Quy chÕ  nµy  hiÖu      ngµy  vµ  cã  lùc kÓ tõ  ký  thay thÕ Quy  ®Þnh  t¹m    4914­ thêisè  TN­XNK  ngµy  8­ 03­ 1991  cña  Th¬ng  Bé  nghiÖp vÒ  kinhdoanh    theo ph¬ng    thøc chuyÓn    khÈu.
Đồng bộ tài khoản