intTypePromotion=1

Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH V/v phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương; Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước; Căn cứ Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010; Căn cứ Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước; Căn cứ Thông tư số 103/2006/TT-BTC ngày 2/11/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước; Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước với tổng số tiền là 22.000 tỷ đồng Việt Nam. Điều 2. Đồng tiền phát hành: Trái phiếu Chính phủ được phát hành và thanh toán bằng tiền Việt Nam, dưới hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ. Điều 3. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm. Điều 4. Thời gian phát hành: Từ ngày 15/3/2007 đến hết 31/12/2007. Điều 5. Trái phiếu Chính phủ đợt V/2007 chỉ phát hành qua kênh đấu thầu, bảo lãnh và Bảo hiểm Xã hội mua, không phát hành trực tiếp (bán lẻ) qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
  2. Giao Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện huy động theo tiến độ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, (đã ký) - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp, - Công báo, Vũ Văn Ninh - Các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, - Lưu VT, KBNN. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2