Quyết định 110/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 110/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 110/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước cấp độ tuyệt mật, tối mật của ngành thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 110/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 110/2003/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 V DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C TUY T M T, T I M T C A NGÀNH TH Y S N NĂM 2003 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c s 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a y ban Thư ng v Qu c h i khoá X; Theo ngh c a B trư ng B Th y s n và B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Danh m c bí m t Nhà nư c tuy t m t trong ngành Th y s n g m nh ng tin trong ph m vi sau : 1. K ho ch c a ngành Th y s n tham gia phòng th t nư c và k ho ch ng viên l c lư ng c a ngành Th y s n ph i h p v i B Qu c phòng i phó v i chi n tranh. 2. N i dung chuNn b àm phán liên quan n phân nh vùng bi n và khu v c ánh cá chung trên bi n gi a Vi t Nam và các nư c có bi n ti p giáp. i u 2. Danh m c bí m t Nhà nư c t i m t trong ngành Th y s n g m nh ng tin trong ph m vi sau: 1. N i dung chuNn b àm phán, ký k t v h p tác gi a ngành Th y s n v i nư c ngoài ho c t ch c qu c t chưa công b . 2. Tài li u, s li u v ngu n l i th y s n c a Vi t Nam chưa công b . 3. Tài li u i phó v i các v ki n tranh ch p thương m i, b n quy n, s h u trí tu . 4. K ho ch i u ng tàu, thuy n ra khai thác vùng bi n ông và vùng bi n qu n o Trư ng Sa trong các tình hu ng c bi t b o v ch quy n qu c gia, ph c v an ninh, qu c phòng. 5. Ý ki n c a lãnh o ng, Nhà nư c, Chính ph ch o ngành Th y s n trong các ho t ng ph c v an ninh, qu c phòng.
  2. 6. N i dung, biên b n h p Ban Cán s ng B Th y s n v nh ng ch trương, chính sách, chi n lư c phát tri n h p tác qu c t và vi c chuNn b nhân s c a ngành Th y s n chưa công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 576/TTg ngày 29 tháng 11 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v Danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành Th y s n. i u 4. B trư ng B Th y s n, B trư ng B Công an có trách nhi m ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản