Quyết định 1107/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 1107/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1107/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án VIE/01/024 "Hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn 2001-2010" do chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1107/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1107/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 1107/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T D ÁN VIE/01/024 - "H TR TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001-2010" DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N C A LIÊN H P QU C (UNDP) TÀI TR TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA); Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i Văn b n s 5811 BKH/KTDN ngày 11 tháng 9 năm 2002. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án VIE/01/024 - "H tr th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001-2010" do chương trình phát tri n c a Liên h p qu c (UNDP) tài tr v i n i dung chính c a d án như sau: - Cơ quan ch qu n: B N i v - Cơ quan th c hi n: B N i v - Cơ quan ng th c hi n: B Tư pháp, B Tài chính và Văn phòng Chính ph - Th i gian th c hi n: 04 năm T ng kinh phí c a d án: 5.500.000 USD, trong ó: UNDP tài tr : 3.000.000 USD Các ngu n ng tài tr khác: 2.500.000 USD Thi t b : 01 xe ôtô Land Cruiser và 01 xe ôtô Minibus 15 ch ng i (nh p khNu) V n i ng c a Chính ph : 600.000 USD
  2. - M c tiêu và k t qu cơ b n c a d án: + H tr tăng cư ng năng l c c a B N i v và các B , cơ quan liên quan ki m tra, ch o th c hi n có hi u qu Chương trình t ng th C i cách hành chính (CCHC), + H tr tri n khai các n i dung và m c tiêu c a Chương trình t ng th CCHC ư c tuyên truy n ph bi n, tr thành nh n th c chung c a toàn xã h i, + B y chương trình hành ng CCHC ư c xây d ng v i l trình và k ho ch hành ng y v i các m c ánh giá, ch s thành công, trách nhi m th c hi n và gi i trình rõ ràng, + Hư ng d n, theo dõi và h tr có hi u qu công tác l p k ho ch CCHC c a các B và a phương, + Ph bi n, tuyên truy n và nhân r ng các mô hình CCHC thí i m thành công các B , ngành, a phương thông qua Qu h tr CCHC (Facilities), + Tăng cư ng quan h i tác và thu hút tài tr qu c t nh m th c hi n có hi u qu m c tiêu Chương trình CCHC. i u 2. V n i ng cho d án ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B N i v và các cơ quan ng th c hi n, theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 3. U quy n cho lãnh o B N i v ký và ch trì tri n khai th c hi n d án trên theo úng các quy nh hi n hành. Trong quá trình tri n khai d án, B N i v xác nh rõ ph n vi c và kinh phí tài tr c a các cơ quan liên quan (B Tư pháp, B Tài chính, Văn phòng Chính ph ) tham gia d án. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. B trư ng B N i v , Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản