intTypePromotion=1

Quyết định 111/1999/QĐ-TCHQ của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tạm thời

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định 111/1999/QĐ-TCHQ của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tạm thời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111/1999/QĐ-TCHQ của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tạm thời về dịch vụ thủ tục hải quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111/1999/QĐ-TCHQ của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tạm thời

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 111/1999/Q§­T C H Q  n g µy  08  T ën c th¸ng 04 n¨ m  1999 B a n  h µ n h  Q u y   h Õ  t¹m thêi c   v Ò   Þ c h   ô  thñ tôc H ¶i q u a n   d v T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  th¸ng2  20    n¨m  1990; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  15/CP ngµy  th¸ng 3  2    n¨m  1993  cña ChÝnh  phñ  vÒ  nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   qu¶n    vµ      lýnhµ    níc cña Bé,  quan  c¬  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  16/CP ngµy  th¸ng 3  7    n¨m 1994 cña ChÝnh phñ  vÒ chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña Tæng  côc H¶i  quan; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  161999/N§­   CP ngµy  th¸ng  n¨m   27  3  1999 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh    tôc h¶i quan, gi¸m      vÒ thñ        s¸th¶i quan  lÖ  vµ  phÝ    h¶i quan; ­ C¨n  ý    cø  kiÕn chØ  ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ      t¹ v¨n b¶n  162/CP­ i sè  KTTH   ngµy  th¸ng2  17    n¨m 1998  c¶itiÕn thñ tôch¶iquan; vÒ            ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸tqu¶n    h¶iquan. lývÒ    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Ban hµnh “Quy chÕ t¹m    thêidÞch  thñ      vô  tôc h¶iquan” ®Ó     tr   iÓnkhaithÝ    ®iÓm   dÞch  thñ tôch¶iquan. vô        §iÒu  2: QuyÕt  ®Þnh  nµy thay thÕ QuyÕt  ®Þnh   15/1999/Q§­ sè  TCHQ  ngµy  th¸ng 01  08    n¨m  1999 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  vµ  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. §iÒu    3: Thñ  ëng    tr c¸c®¬n  trùcthuéc Tæng  vÞ      côc    H¶i quan;Côc  ­   tr ëng Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh    phè; HiÖu  ëng    tr Trêng Cao ®¼ng     H¶i quan chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu  4: Côc  ëng  tr Côc Gi¸m    s¸t qu¶n        lý vÒ h¶i quan chÞu tr¸ch   nhiÖm  híng dÉn, tæ    chøc  chØ  ®¹o    thihµnh “Quy chÕ  t¹m    thêidÞch  thñ vô    tôch¶iquan”ban        hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh nµy.  
  2. 2 Q uy   Õ   ch t¹m thêi Ò  d Þ c h  v ô    v thñ tôc H ¶i  u a n   q  (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  111/1999/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  th¸ng04  08    n¨m  1999 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan) C h ¬ n g  I  T h ñ  tôc ®¨n g k ý lµ m  d Þ c h  v ô  thñ tôc H ¶i q u a n   §iÒu    1: Doanh  nghiÖp  lµm  dÞch  thñ tôch¶iquan  vô        1. C¸c    doanh  nghiÖp lµm dÞch  thñ tôc h¶iquan      vô        lµc¸c doanh nghiÖp  ®∙  îcthµnh  vµ  ®   lËp  ®¨ng  kinh doanh  ký    theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, ®éi     cã  ngò nh©n    îc ®µo      viªn®   t¹o,båi dìng nghiÖp  lµm  tôc h¶iquan  ® îc vô  thñ      ®∙    cÊp chøng  chØ  lµm  dÞch  thñ tôch¶iquan  ® îccÊp    vô        vµ    thÎchuyªn dïng    lµm  dÞch  thñ tôch¶iquan; vô        2. KhitiÕn hµnh        lµm dÞch  thñ tôch¶iquan,doanh  vô          nghiÖp  ph¶i®¨ng    ký    quan    víi c¬  h¶iquan  nh»m  môc  ®Ých    t¹o®iÒu  kiÖn  thuËn    lîcho  quan  i c¬  h¶iquan    trong c«ng      t¸cqu¶n    lýnghiÖp    vô, chèng  gian lËn  ¬ng    th m¹i,chèng  thÊtthu thuÕ      cho  ng©n s¸ch nhµ      níc.Doanh  nghiÖp  d¨ng  ® îcc¬  ®∙  ký    quan  h¶iquan     t vÊn  nghiÖp      vÒ  vô, t¹othuËn    lî trong viÖc  i   ®µo      t¹o,båidìng  kiÕn  thøc vÒ    nghiÖp  lµm        vô  thñ tôch¶iquan  cho  nh©n    viªncña  doanh  nghiÖp. §iÒu  Thñ    2: tôc®¨ng  ký 1. Thñ      tôc ®¨ng  ® îc tiÕn  ký    hµnh  i   t¹  Côc    c¸c h¶iquan tØnh, thµnh    phè  n¬idoanh    nghiÖp  lµm  dÞch  thñ tôch¶iquan,bao  vô          gåm     i c¸clo¹ giÊy tê:     a) C«ng      v¨n ®¨ng  lµm  ký  dÞch  thñ tôc h¶iquan  vô        (theo mÉu   Tæng     do  côc    H¶i quan  ban  hµnh); b) GiÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp  GiÊy  vµ  chøng nhËn ®¨ng ký  kinhdoanh    (B¶n  sao c«ng  chøng); c) Chøng chØ  lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan cña tõng nh©n      viªn trùc tiÕp lµm    dÞch  (B¶n  vô  sao  c«ng chøng); 2. Côc      H¶i quan tØnh, thµnh    phè    së    trªnc¬  c¸c giÊy    th«ng    tê vµ  tindo  doanh  nghiÖp  cung cÊp,lËp hå  göiTæng      s¬    côc    H¶i quan kÌm  theo c¸cnhËn      xÐt,®Ò     xuÊt.Trong    15    thêih¹n  ngµy,Tæng    côc    H¶i quan ph¶itr¶lêi       Côc    h¶i quan tØnh,thµnh    phè  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  îc chÊp  ®   nhËn  hay  kh«ng  chÊp  nhËn.    NÕu  doanh  nghiÖp  ®¸p øng  ®Çy  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  t¹ §iÒu  Quy  nªu  i   1  chÕ nµy,Tæng    côc    H¶i quan    ra th«ng  cho  b¸o  Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  viÖc  vÒ  chÊp nhËn  lµm dÞch  thñ tôch¶iquan  vô        cña doanh  nghiÖp. 3. Côc      H¶i quan  tØnh,thµnh    phè cÊp    thÎchuyªn dïng    cho  nh©n    viªn®∙  ® îcdoanh    nghiÖp  ®¨ng  vµ  cã  ký  ®∙  chøng  chØ lµm dÞch  thñ tôch¶iquan. vô          ThÎ chuyªn    dïng  îc cÊp  gi¸trÞ sö  ®   cã      dông  lµm  tôc h¶i quan  i thñ      t¹ ®¬n  vÞ  h¶iquan      n¬i ®¨ng  cã  ªnquan  ký  li   ®Õn     l« hµng lµm      i   thñ tôc t¹  cöa  c¸c khÈu.  §èivíitr     êng   hîp doanh  nghiÖp  ®¨ng    ®∙  ký,nhng  cha kÞp  ®µo    t¹onh©n  viªn,   Côc  H¶i quan tØnh, thµnh    phè    sÏ cÊp    thÎchuyªn  dïng t¹m    hiÖu    thêicã  lùc
  3. 3 trong thêih¹n  th¸ng kÓ        6    tõ ngµy  îccÊp. HÕt    6  ®     thêih¹n  th¸ngnãitrªn,       nh©n  viªnmuèn    tiÕp    tôc lµm dÞch  thñ tôc h¶iquan  vô        ph¶iqua      líp®µo      t¹o,båid­ ìng ®Ó   îccÊp    ®   chøng  chØ lµm        thñ tôch¶iquan; 4. Doanh    nghiÖp lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan ph¶i nép    phÝ cÊp    thÎ chuyªn dïng cho      nh©n    viªntheo quy    ®Þnh. §iÒu    3: Ph¹m    dÞch  vilµm  vô Doanh  nghiÖp  lµm dÞch  thñ tôch¶iquan,c¨n cø    vô            hîp ®ång  hoÆc     c¸c giÊy    gi¸trÞ t tê cã     ¬ng  ¬ng  ® gi÷a ngêi lµm      xuÊt khÈu  doanh    vµ  nghiÖp  lµm  dÞch  thñ      vô  tôc h¶iquan  theo ph¸p    luËtViÖt Nam     quy ®Þnh,  îc thay m Æt   ®     chñ hµng  thùc hiÖn    mét hoÆc     c¸cviÖc  tÊtc¶    sau: 1.Khaib¸o vµ  tªntrªntêkhaih¶iquan;       ký            2. Hoµn    nép/xuÊt tr×nh  hå  h¶i quan  li     tÊtvµ    bé  s¬    cã  ªnquan ®Õn     l« hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; 3.XuÊt    tr×nh hµng          ho¸ ®Ó H¶iquan  kiÓm  tra; 4. Nép    thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu, c¸c lo¹      i thuÕ kh¸c,lÖ    phÝ  c¸c kho¶n  vµ    thu kh¸cli       ªnquan  ®Õn  hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu; 5. TiÕn    hµnh        c¸c thñ tôc khiÕu  , n¹i  cÇu  yªu  xÐt    l¹ hay  i ®iÒu chØnh  ªn li   quan  ®Õn  hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu. §iÒu    4. NghÜa  cña  vô  doanh  nghiÖp  lµm  dÞch  thñ tôc    vô     h¶iquan 1.Kh«ng  îccho    ®   ®¬n  kh¸cm îndanh  vÞ      nghÜa    ®Ó lµm  dÞch  thñ tôc vô      h¶iquan;   2. Kh«ng  îc tiÕtlé nh÷ng  mËt   îm  îc khithùc hiÖn    ®       bÝ  thu l ®       c«ng viÖc  cña  m×nh  lµm  tæn    h¹i®Õn     lîÝch  i cña  chñ  hµng; 3. Bè      trÝph¬ng tiÖn vµ    nh©n  c«ng  phôc  cho  vô  viÖc  kiÓm    trahµng    ho¸ cña  quan    c¬  h¶iquan; 4. LËp      sæ theo      dâi,ghi chÐp trung thùc,chÝnh      liÖu  li       x¸c c¸c sè  cã  ªn quan ®Õn   tõng    l« hµng xuÊt nhËp    khÈu  doanh  do  nghiÖp  lµm dÞch  thñ vô    tôch¶iquan,l gi÷ ®Çy  c¸clo¹  s¬,chøng    li        u    ®ñ    i hå    tõ cã  ªnquan  ®Õn     l«hµng  xuÊt nhËp    khÈu  theo ph¸p    luËtquy ®Þnh  trong thêih¹n    n¨m  tõ ngµy      lµ 5  kÓ    hoµn  thµnh thñ      tôc h¶i quan  cã  vµ  tr¸chnhiÖm     xuÊt tr×nh    ®Çy     ®ñ cho c¬  quan    h¶iquan    yªu cÇu. khicã    §iÒu    c¸o ho¹t®éng  nh÷ng    5: B¸o      vµ  thay ®æi  cña  doanh  nghiÖp  1. Hµng    n¨m    khilµm  c¸o víic¬  b¸o      quan  thuÕ, doanh    nghiÖp  lµm  dÞch  vô thñ      tôc h¶i quan  b¸o  cã  c¸o    göi Côc    h¶i quan tØnh, thµnh    phè, trong ®ã       nªu    l     râ sè îng c¸cdÞch  thñ tôch¶iquan  thùc hiÖn  vô        ®∙    trong n¨m, nh÷ng        sai sãt x¶y  vµ    ra  nguyªn  nh©n,  t×nh h×nh chÊp  hµnh    c¸c quy ®Þnh   ªnquan  li   ®Õn  xuÊtnhËp    khÈu  h¶iquan,c¸ckiÕn  vµ        nghÞ      quan    ®èi víic¬  h¶iquan; 2. Khi gi¶ithÓ        hay  ph¸  bÞ  s¶n, hay  thay ® æi          cã    vÒ tªn gäi,®Þa  chØ,  ngêichÞu    tr¸chnhiÖm       trùctiÕp vÒ    dÞch  thñ tôc h¶iquan,nh©n      vô          viªntrùc tiÕp lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan, doanh    nghiÖp ph¶i th«ng    b¸o b»ng    v¨n
  4. 4 b¶n  cho Côc    h¶i quan tØnh, thµnh    phè  biÕt.Trong  êng    tr hîp  ph¸  bÞ  s¶n,   doanh  nghiÖp  chuyÓn  giao cho Côc    h¶i quan tØnh, thµnh    phè    n¬i doanh  nghiÖp  ®¨ng  lµm  ký  dÞch  toµn  c¸c sæ   vô  bé    s¸ch,chøng    li     tõ cã  ªnquan    trùc tiÕp ®Õn         c¸c l«hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu    mµ doanh nghiÖp  lµm  ®∙  dÞch vô  thñ tôch¶iquan.       §iÒu    6: Tr¸chnhiÖm    ph¸p lý   1. Doanh    nghiÖp lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm   íc   tr   ph¸p luËtvÒ        ho¹t®éng  lµm dÞch  thñ tôch¶iquan  vô        cña m×nh; 2. Trßng      hîp chøng minh  îclµ®∙  ®     lµm  ®óng theo    c¸c chØ dÉn  cña chñ  hµng, doanh    nghiÖp  lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan  thÓ  îc miÔn  cã  ®   tr¸ch   nhiÖm   ph¸p    lýtheo quy ®Þnh cña ph¸p    theo    luËtvµ  hîp ®ång  ký  ®∙  kÕt  gi÷a  ngêilµm    xuÊtnhËp    khÈu  doanh  vµ  nghiÖp lµm dÞch  thñ tôch¶iquan. vô        §iÒu  Xö      7:  lýviph¹m Doanh nghiÖp lµm dÞch  thñ  vô  tôc    h¶i quan  thÓ    cã  bÞ t¹m  ngõng  kh«ng  îclµm  ®   dÞch  thñ tôc h¶iquan  vô        nÕu    viph¹m mét  trong c¸c tr     êng   hîp sau  ®©y: 1.Nh©n        viªntrùctiÕp lµm    dÞch  thñ tôch¶iquan  ªntôcviph¹m  vô        li       ph¸p  luËtvÒ      h¶iquan  c¸c quy  vµ    ®Þnh  cã  ªnquan    li   ®Õn     ho¹t®éng lµm dÞch vô  thñ tôch¶iquan;       2. Kh«ng  nh©n        cã  viªntrùctiÕp lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶iquan ®¸p øng  c¸c®iÒu    kiÖn  quy ®Þnh trongQuy    chÕ  nµy; 3. Kh«ng    chÊp hµnh hoÆc  chÊp hµnh kh«ng ®óng    c¸c quyÕt ®Þnh xö  ph¹tcña  quan      c¬  h¶iquan    hµnh      khicã  viviph¹m ph¸p luËtvÒ        h¶iquan  hoÆc   c¸cquy    ®Þnh kh¸ccã  ªnquan;   li   4. Kh«ng    th«ng  tr   b¸o  íccho  quan    c¬  h¶iquan    c¸c thay ®æi    trong nh÷ng    néidung  ®¨ng  cña    ®∙  ký  doanh nghiÖp,cho  îndanh    m   nghÜa  trong ho¹t®éng      dÞch    vô,kh«ng  chÊp  hµnh ®óng viÖc x©y dùng    hÖ thèng    sæ s¸ch,theo      dâi dÞch      vô,c¸cquy  ®Þnh  l gi÷hå  vÒ u    s¬. C h ¬ n g  II N h © n  viªn lµ m  d Þ c h  v ô  thñ tôc h ¶i q u a n   §iÒu    8: §iÒu  kiÖn      ®èi víinh©n    viªnlµm  dÞch  thñ tôch¶iquan. vô        Nh©n      viªntrùctiÕp lµm    dÞch  thñ tôch¶iquan  vô        ph¶i®¸p    øng    c¸c®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh  sau ®©y: 1.Ngêicã  n¨ng        ®ñ  lùchµnh    n¨ng    vivµ  lùcph¸p lý;   2. §ñ    ®iÒu  kiÖn tham    gia kho¸®µo        t¹o, dìng nghiÖp  lµm  båi   vô  dÞch  vô  thñ tôc h¶iquan        theo quy ®Þnh  cña  Gi¸o dôc  §µo    qua  Bé    vµ  t¹o;®∙  ®µo    t¹o vµ  îccÊp  ®   chøng  chØ lµm dÞch  thñ tôch¶iquan,® îccÊp    vô            thÎchuyªn dïng    ®Ó  xuÊttr×nh víi quan          c¬  khilµm        thñ tôch¶iquan.
  5. 5 §iÒu    9: NghÜa  cña  vô  nh©n    viªnlµm  dÞch  thñ tôch¶iquan. vô        Khi ®i    lµm  thñ      tôc h¶i quan, nh©n      viªn lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan  ph¶itu©n        thñ c¸cnghÜa  sau: vô  1. XuÊt    tr×nh thÎchuyªn dïng  c¬        do  quan    h¶iquan  cÊp, tr   êng    hîp kh«ng  xuÊttr×nh,kh«ng  îclµm      ®   dÞch  thñ tôch¶iquan; vô        2.XuÊt    tr×nh hîp ®ång      hoÆc   giÊy têcã     ¬ng  ¬ng        gi¸trÞt ® hîp ®ång lµm  dÞch  thñ tôch¶iquan,trong ®ã        vô            ghirâ:tªn,®Þa  chØ,  sè  m∙  doanh  nghiÖp  cña chñ  hµng (nÕu    cã),còng  cña  nh  doanh  nghiÖp lµm dÞch  thñ tôc h¶i vô        quan,tr¸chnhiÖm,      quyÒn    h¹n cña    haibªn; 3. Thùc    hiÖn ®Çy  c¸c quy  ®ñ    ®Þnh  thñ tôc h¶iquan;cã  Æt   vÒ          m trong  thêigian    kiÓm     trahµng    ho¸;cung  cÊp    c¸c th«ng    tincÇn thiÕtcho    nh©n    viªn h¶iquan    trong c«ng      t¸ckiÓm   trachøng    tõ,kiÓm    trathùc tÕ    hµng    ªnhÖ   ho¸;li   víi  ®¬n  chñ  vÞ  hµng theo yªu cÇu      cña  quan    c¬  h¶iquan; 4. Kh«ng  îc cho  ®   ngêi kh¸c  în    m chøng chØ  lµm  dÞch  thñ  vô  tôc    h¶i quan  thÎchuyªn dïng  vµ      cña m×nh,  kh«ng  îcphÐp  ®   lµm  dÞch  thñ tôc h¶i vô        quan cho nhiÒu  doanh nghiÖp lµm dÞch  thñ tôch¶iquan.Trêng    vô          hîp muèn  thay ®æi doanh  nghiÖp lµm viÖc th× ph¶i th«ng    b¸o cho  quan    c¬  h¶i quan  ®Ó  ®¨ng  l¹ . ký  i §iÒu 10:  lýviph¹m      Xö      ®èi víinh©n    viªnlµm  dÞch  vô. 1. Nh©n       viªnlµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶iquan, nÕu      viph¹m mét trong c¸c     quy  ®Þnh   díi®©y,  thÓ  thu håithÎchuyªn dïng  cã  bÞ          lµm dÞch  thñ tôc h¶i vô        quan: a)  ph¹m  (3)lÇn      c¸c quy  Vi  ba    trëlªnvÒ    ®Þnh  ªnquan  li   ®Õn  viÖc lµm  thñ tôch¶iquan        cho hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu; b) Cho  phÐp ngêi kh¸c  dông      sö  thÎchuyªn dïng cña m×nh  hoÆc  sö  dông    thÎchuyªn dïng cña      ngêikh¸c;   c)  ý   Tù  thay ®æi    ®¬n    vÞ c«ng      t¸cmµ kh«ng  th«ng    b¸o cho  quan  c¬  H¶i  quan    n¬icÊp    thÎchuyªn dïng;   d) Cã    hµnh        vihèilénh©n      viªnh¶iquan  c¸c hµnh      vµ    vitiªucùc  kh¸c li     ªn quan  ®Õn  viÖc  lµm        thñ tôch¶iquan cho hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu. 2. Trêng  viph¹m    hîp    nghiªm träng,tuú    theo  hµnh      viviph¹m  thÓ  cã  bÞ  xö      lýviph¹m hµnh  chÝnh  hay  truytètr   bÞ      ícph¸p luËt.   §iÒu    11: §µo    cÊp  t¹ovµ  chøng  chØ.     1. Trêng Cao  ®¼ng   H¶i quan ViÖt Nam     chÞu tr¸chnhiÖm   íc Tæng    tr   côc    H¶i quan  Bé  vµ  Gi¸odôc  §µo    chøc      vµ  t¹otæ  c¸ckho¸®µo        t¹o, dìng,h­ båi   íng dÉn    nghiÖp  lµm        vô  thñ tôch¶iquan,cÊp    chøng chØ  lµm dÞch  thñ tôc vô      h¶iquan    cho nh÷ng  ngêi®∙    qua  kho¸®µo        t¹o, dìng vµ  qua  båi   ®∙  kiÓm      tras¸t h¹ch ®¹tyªu cÇu;      
  6. 6 2. Héi    ®ång kiÓm       tra,s¸th¹ch bao gåm     ®¹idiÖn cña  êng  tr Cao ®¼ng   H¶i quan  c¸c Vô, Côc    vµ      chuyªn m«n     thuéc c¬    quan  Tæng  côc    H¶i quan  îc ®   thµnh    lËp theo quyÕt ®Þnh      cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan; 3. Ngêi ®¨ng  tham    ký  gia häc kho¸ ®µo       t¹o,båi dìng nghiÖp  lµm  vô  dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan ph¶i nép    häc phÝ  tiÒn    vµ  tµiliÖu theo quy ®Þnh  cña  Nhµ  êng. tr                         C h ¬ n g  III  §iÒ u K h o ¶ n  T hi H µ n h §iÒu    12. Ph¹m    vi®iÒu  chØnh. Mäi ho¹t®éng    lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan ®Òu  ph¶ithùc hiÖn      theo  c¸cquy    ®Þnh  cña  Quy chÕ nµy. §iÒu      13. Tæ chøc    thùc hiÖn. 1. Côc  ëng    tr Côc Gi¸m    s¸tqu¶n        lývÒ h¶i quan chÞu tr¸chnhiÖm     híng  dÉn, tæ    chøc  chØ  ®¹o    thihµnh Quy chÕ  thêinµy; t¹m    2. Côc      H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   chøc  cã    tæ  viÖc tiÕp  nhËn  ®¨ng  cho    ký  c¸c doanh  nghiÖp lµm dÞch  thñ      vô  tôc h¶i quan, cÊp      thÎ chuyªn dïng    cho nh©n    viªnlµm  dÞch    vô;theo    tæng  dâivµ  kÕt    ho¹t®éng  cña  c¸c doanh    nghiÖp  nµy  i t¹ ®Þa  ph¬ng  ®Þnh  s¸u th¸ng,mét  vµ  kú      n¨m  c¸o b¸o    Tæng  côc    H¶i quan; 3. Quy    chÕ  t¹m    thêinµy thay cho Quy chÕ  t¹m    ban  thêi®∙  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   15/1999/Q§­ sè  TCHQ  ngµy  th¸ng  n¨m   08  01  1999 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  cã  vµ  hiÖu    lùc sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ký.
  7. 7 Tªn  c«ng  ty Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc §¬n ®¨ng ký  L µ m  d Þ c h  vô  thñ tôc  ¶i q u a n H KÝnh     göi: Côc    ­ h¶iquan  tØnh,thµnh    phè... . ................. . . ................ C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh   h¶iquan  ngµy  20/02/1990; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  16/1999/N§­   sè  CP ngµy  27/08/1999 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        thñ tôch¶iquan,gi¸m        s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ   h¶iquan; C¨n cø  QuyÕt ®Þnh  sè: 111/1999/Q§­ TCHQ  ngµy 08/04/1999 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  ban hµnh  Quy  chÕ  thêivÒ  t¹m    dÞch  vô  thñ tôch¶iquan.       Tªn  ®¬n  .. . ..................................... vÞ  . . ..................................... §Þa  chØ... . ........................................ . . ....................................... §iÖn  tho¹i . . ............. Fax . ...................   . .............. . . ................... .. Ngêi®¹idiÖn        hîp ph¸p lµ«ng (bµ). . .................       . . ................. Chøc  vô.. . ....................................... . . ...................................... GiÊy  phÐp/QuyÕt ®Þnh    thµnh    lËp Doanh  nghiÖp  sè.. .ngµy.. / ./ . . .  . . . . 19 . N¬i cÊp... . ...........................................   . . .......................................... GiÊy  ®¨ng  kinh doanh  ký    sè:. . ................  . . ................ngµy.. / ./ . .. . . . 199. . N¬i cÊp... . ..............................................   . . ............................................. M∙  doanh  sè  nghiÖp.. . ......................  . . ......................ngµy.. / ./ . .. . . . 199. . N¬i cÊp... . ..............................................   . . ............................................. Sè    tµikho¶n.. . ................    . . ................t¹ Ng©n  . i . hµng... . ........... . ............ Sè  vèn ®¨ng  ký.. . ........................................ . . ........................................ Xin ® îclµm      dÞch  thñ tôch¶iquan. vô        T«ixincam      kÕt: ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p    mäi    tr   luËtvÒ  th«ng      tin, dung  néi nªu    trªnvµ  hå  cña  s¬  doanh  nghiÖp  kÌm  theo. ­ ChÊp   hµnh  nghiªm  chØnh  ®Çy       vµ  ®ñ c¸c quy  ®Þnh     vÒ xuÊt  nhËp  khÈu, h¶iquan  c¸c ®iÒu      vµ    kho¶n  cña Quy  chÕ  thêivÒ  t¹m    dÞch  thñ tôc vô      h¶iquan.  
  8. 8 Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199... Ngêi®¹idiÖn        hîp ph¸p cña    doanh  nghiÖp (Ký        tªn, râ chøc    ghi vô,®ãng dÊu) Hå  kÌm  s¬  theo: ­GiÊy    phÐp thµnh    lËp doanh nghiÖp  (b¶n sao c«ng chøng); ­GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    (b¶n sao c«ng chøng); ­ Danh    s¸ch nh©n      viªn®¨ng  trùctiÕp  ký    lµm dÞch  thñ tôc h¶iquan  vô        kÌm chøng chØ  lµm  dÞch  thñ tôch¶iquan  vô        cña tõng ngêi(b¶n      sao  c«ng chøng) (nÕu  cã);   ®∙  ­ MÉu     dÊu cña doanh  nghiÖp  mÉu   vµ  ch÷  cña  ký  ngêi ®¹i diÖn      doanh nghiÖp lµm  dÞch  thñ tôch¶iquan  trªntêkhaih¶iquan  c¸cgiÊy    vô        ký          vµ    têkh¸ccã  i     l ªnquan; Tªn c«ng ty Céng  hoµ      x∙héichñ nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc D a n h  s¸ch n h © n  viªn c ña D o a n h  n g hi Ö p   §¨ng ký trùc tiÕp lµ m  d Þ c h  v ô  thñ tôc h¶i q u a n   Sè  Hä vµ  N¨m   Sè CMTND   Tr×nh ®é Sè chøng  Ghi chó   TT tªn sinh n¬i,  ngµy  cÊp v¨n ho¸   chØ  îccÊp ®   Lµm   i . .ngµy.. th¸ng..n¨m  t¹ . ..  ,   .   . 1999 Gi¸m  ®èc doanh  nghiÖp  lµm  dÞch  thñ tôch¶i vô        quan (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
  9. 9                               
  10. 10 Tªn  c«ng  ty Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc   M É u  d Ê u   ña D o a n h  n g hi Ö p   c Dïng trong d Þ c h  vô  thñ tôc H ¶i q u a n MÉu                       1                   MÉu                      2                  MÉu   3               M É u  ch÷ ký  ña n g êi ®¹i di Ö n  D o a n h  n g hi Ö p   c L µ m   Þ c h   ô  thñ tôc h ¶i q u a n   d v ký tªn trªn tê k hai  ¶i q u a n   H vµ c¸c giÊy  tê  h¸c cã liªn u a n k  q MÉu                     MÉu                    MÉu   1                    2                   3                                                                Lµm   i . .  t¹ . ..ngµy.. . . ., . . . th¸ng.. .  ... 1999  n¨m  Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp  lµm  dÞch  thñ tôch¶i vô        quan    tªn, (Ký   ®ãng  dÊu) 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2