Quyết định 111/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
63
lượt xem
6
download

Quyết định 111/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 111/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 111/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh   cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 111/2004/Q§­NHNN  n g µ y   0 2   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   ® Ê u  thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11   ngµy   17/6/2003;  ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  141/2003/N§­CP ngµy 20/11/2003   cña ChÝnh phñ    vÒ  viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§­TTg ngµy 05/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi quan   träng cña ®Êt níc; ­ Sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ theo ®Ò nghÞ   cña Vô  trëng Vô TÝn dông, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng   Nhµ níc. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  
 2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   TÝn   dông,  Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch  Ng©n  hµng Nhµ  níc, Thñ  trëng  c¸c  ®¬n vÞ    cã  liªn quan   thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc  Ng©n   hµng  Nhµ  níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 q uy ch Õ §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 111/2004/Q§­NHNN ngµy   02/02/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy quy  ®Þnh viÖc  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ b»ng ngo¹i tÖ  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ  nµy c¸c thuËt ng÷  sau  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1.   §Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng   ngo¹i   tÖ   t¹i  Ng©n hµng Nhµ  níc lµ  viÖc Ng©n hµng Nhµ  níc lµm  ®¹i lý  cho Bé  Tµi chÝnh trong viÖc ph¸t hµnh vµ  thanh to¸n tr¸i  phiÕu  ChÝnh   phñ   b»ng   ngo¹i   tÖ  theo   ph¬ng   thøc   b¸n   bu«n  víi c¸c thµnh viªn trªn thÞ  trêng s¬  cÊp th«ng qua h×nh  thøc ®Êu thÇu. 2. §Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt lµ h×nh thøc ®Êu thÇu   l∙i suÊt gi÷a c¸c thµnh viªn ®Ó x¸c ®Þnh l∙i suÊt vµ khèi  lîng tróng thÇu cña c¸c thµnh viªn trong phiªn ®Êu thÇu. 3.   §Êu   thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt   lµ   h×nh   thøc  ®Êu thÇu khèi lîng gi÷a c¸c thµnh viªn  ®Ó  x¸c  ®Þnh khèi  lîng  tróng   thÇu   trong   phiªn   ®Êu   thÇu.   L∙i   suÊt   ¸p   dông   cho  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt lµ  l∙i suÊt tróng  thÇu trong ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt. 4. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ   ®îc ph¸t hµnh  díi h×nh  thøc  ngang mÖnh  gi¸  lµ  tr¸i  phiÕu   ®îc b¸n víi  gi¸ b»ng mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu vµ   ®îc thanh to¸n tiÒn  gèc mét lÇn khi  ®Õn h¹n; tiÒn l∙i  ®îc thanh to¸n  ®Þnh kú  mét n¨m mét lÇn vµo ngµy ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  hµng n¨m.
 4. 4 § i Ò u  3.  Nguyªn t¾c ®Êu thÇu 1.   C«ng   khai,   b×nh   ®¼ng   vÒ   quyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   gi÷a c¸c thµnh viªn; 2.  BÝ  mËt th«ng  tin   ®Æt thÇu  cña  c¸c thµnh  viªn  vµ  l∙i suÊt trÇn (nÕu cã). §i Ò u  4.  H×nh thøc ®Êu thÇu Trong mét phiªn  ®Êu thÇu Ng©n hµng Nhµ  níc ¸p dông  mét trong hai h×nh thøc ®Êu thÇu sau: 1. §Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt;  2. KÕt hîp gi÷a  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ   ®Êu  thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt. Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh h×nh thøc  ®Êu thÇu trong tõng   phiªn cô thÓ. §i Ò u   5.   §iÒu   kiÖn   tham   gia   ®Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu   ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ C¸c tæ chøc tÝn dông ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo  LuËt   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   ®îc   tham   gia   ®Êu   thÇu   tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc khi  héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. §îc phÐp kinh doanh ngo¹i hèi; 2.   Cã   tµi   kho¶n   ngo¹i   tÖ   më   t¹i   Së   Giao   dÞch   Ng©n  hµng Nhµ níc. §i Ò u   6.  Tr¸ch nhiÖm cña Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho  b¹c Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c liªn Bé Ng©n hµng Nhµ  níc ­ Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc, gi¸m s¸t ho¹t  ®éng ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ t¹i Ng©n   hµng Nhµ níc.  
 5. 5 Ch¬ng II  Quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u  7.  C«ng nhËn thµnh viªn  1.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   xem   xÐt   cÊp   giÊy   c«ng   nhËn  thµnh viªn cho c¸c tæ chøc tÝn dông ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh  t¹i §iÒu 5 cña Quy chÕ  nµy, cã  giÊy  ®Ò  nghÞ  tham gia  ®Êu   thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ vµ danh s¸ch ng êi  ®îc uû  quyÒn ký  c¸c v¨n b¶n tham gia ®Êu thÇu tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc theo MÉu sè  01/TPCP ®Ýnh kÌm.  2.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   thu   håi   giÊy   c«ng   nhËn   thµnh  viªn trong c¸c trêng hîp sau: a) Tæ chøc tÝn dông kh«ng cßn  ®ñ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy;  b) Tæ chøc tÝn dông bÞ ®Æt trong t×nh tr¹ng kiÓm so¸t   ®Æc biÖt. §i Ò u  8.  Ph¬ng thøc ®Êu thÇu 1. §Êu thÇu trùc tiÕp: C¸c thµnh viªn  ®Æt thÇu trùc  tiÕp t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. 2. §Êu thÇu qua m¹ng vi tÝnh: Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp  m∙ sè, m∙ kho¸ vµ  m∙ ch÷  ký  cho nh÷ng ngêi  ®îc uû  quyÒn  cña thµnh viªn ®Ó thùc hiÖn giao dÞch qua m¹ng. §i Ò u  9.  Th«ng b¸o ®Êu thÇu 1. Tríc ngµy tæ chøc  ®Êu thÇu  Ýt nhÊt hai ngµy lµm  viÖc, c¨n cø vµo  ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  cña Bé  Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc th«ng  b¸o ®Êu thÇu cho c¸c thµnh viªn. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc (Së  Giao dÞch) sÏ  göi th«ng b¸o  ®Êu thÇu theo c¸c h×nh thøc sau: a) Th«ng b¸o qua m¹ng vi tÝnh cho c¸c thµnh viªn cã  nèi m¹ng trùc tiÕp víi Ng©n hµng Nhµ níc; b)   Th«ng   b¸o   qua   FAX   cho   c¸c   thµnh   viªn   kh«ng   nèi  m¹ng víi Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc ®îc chØ ®Þnh. Trêng hîp c¸c thµnh viªn kh«ng nèi m¹ng  víi Ng©n hµng Nhµ  níc mµ  kh«ng  ®¨ng ký   ®Êu thÇu trong 5  phiªn liªn tôc th×  Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ  ngõng viÖc th«ng  b¸o   trùc   tiÕp   b»ng   FAX   cho   c¸c   thµnh   viªn   nµy   vµo   c¸c  phiªn  ®Êu thÇu tiÕp theo. ViÖc th«ng b¸o trùc tiÕp b»ng 
 6. 6 Fax sÏ   ®îc tiÕp tôc trë  l¹i khi c¸c thµnh viªn nµy tiÕp  tôc ®¨ng ký ®Êu thÇu.  c)   Th«ng   b¸o   trªn   mét   sè   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin   ®¹i  chóng. 3. Néi dung th«ng b¸o  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ   b»ng ngo¹i tÖ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc theo MÉu sè  02/TPCP  ®Ýnh kÌm. §i Ò u  10.  §¨ng ký ®Êu thÇu 1.   Vµo   ngµy   ®Êu   thÇu,   c¸c   thµnh   viªn   ®¨ng   ký   ®Êu   thÇu theo MÉu sè 03/TPCP ®Ýnh kÌm.  2. Néi dung ghi trong phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu cña c¸c  thµnh viªn quy ®Þnh nh sau: a) H×nh thøc ®Êu thÇu: ­ MÉu phiÕu  ®¨ng ký  sè  03/TPCP ¸p dông chung cho c¸c  h×nh thøc  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  h×nh thøc kÕt  hîp gi÷a  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ   ®Êu thÇu kh«ng  c¹nh   tranh   l∙i   suÊt.   Thµnh   viªn   tham   dù   thÇu   ®iÒn   vµo  phÇn thÝch hîp tïy theo tõng h×nh thøc tham dù thÇu. ­   Trong   c¸c   phiªn   ®Êu   thÇu   kÕt   hîp   gi÷a   c¹nh   tranh  l∙i suÊt vµ  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt, c¸c thµnh viªn cã  thÓ   ®¨ng ký   ®Êu thÇu c¹nh  tranh  l∙i suÊt hoÆc   ®Êu  thÇu  kh«ng  c¹nh  tranh l∙i suÊt  hoÆc  c¶ 2 h×nh thøc   ®Êu  thÇu  c¹nh   tranh   l∙i   suÊt   vµ   ®Êu   thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt.  b) Khèi lîng ®Æt thÇu ­ C¸c thµnh viªn tham gia kh«ng bÞ  giíi h¹n vÒ  khèi  lîng   ®Æt   thÇu   tèi   thiÓu   nhng   ph¶i   lµm   trßn   ®Õn   ®¬n   vÞ  tiÒn tÖ  cña tr¸i phiÕu. Trêng hîp  ®Êu thÇu kÕt hîp c¹nh  tranh  l∙i  suÊt   vµ  kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt,   khèi  l îng  ®Æt thÇu cña mçi thµnh viªn tham gia  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh  tranh   l∙i   suÊt   tèi   ®a   b»ng   30%   khèi   lîng   dù   kiÕn   ph¸t  hµnh; ­ Khèi lîng ®¨ng ký ë mçi møc l∙i suÊt trong ®Êu thÇu  c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  tæng sè  ph¶i ghi b»ng ch÷  vµ  b»ng  sè. Trêng hîp cã  sù  kh¸c biÖt gi÷a sè  vµ  ch÷  th×  phiÕu  ®¨ng ký ®Êu thÇu ®ã bÞ lo¹i bá. c) L∙i suÊt ­ Trêng hîp ®¨ng ký ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt, mçi   phiÕu   ®îc   ®¨ng   ký   tèi   ®a   5   møc   l∙i   suÊt   ®Æt   thÇu.   L∙i  suÊt t¹i mçi møc thÇu  ®îc tÝnh theo tû  lÖ  phÇn tr¨m trªn  1 n¨m (%/n¨m) vµ ®îc viÕt ®Õn 2 con sè sau dÊu phÈy; 
 7. 7 ­   Trêng   hîp   ®¨ng   ký   ®Êu   thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i  suÊt, c¸c phiÕu thÇu chØ ®¨ng ký khèi l îng dù thÇu, kh«ng  ®¨ng ký c¸c møc l∙i suÊt. 3. PhiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu (b¶n chÝnh) göi Ng©n hµng   Nhµ  níc ph¶i cã  ch÷  ký  cña ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt  cña thµnh viªn ®∙ ®¨ng ký ch÷ ký t¹i Ng©n hµng Nhµ n íc vµ  bá  vµo phong b×  cã  dÊu niªm phong. Trêng hîp phiÕu  ®¨ng  ký   ®îc truyÒn qua m¹ng vi tÝnh nèi víi Ng©n hµng Nhµ  níc  th× ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ b¶o mËt th«ng tin cña  Ng©n hµng Nhµ níc.  4. C¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu kh«ng ph¶i ký quü   t¹i Ng©n hµng Nhµ níc.  §i Ò u  11.  C¸ch thøc göi phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu 1. Trong mçi phiªn ®Êu thÇu, thµnh viªn tham gia ®Êu   thÇu  ®îc göi mét phiÕu  ®¨ng ký  cho mçi lo¹i kú  h¹n cña  tr¸i phiÕu.  Trong thêi h¹n göi phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu, thµnh viªn   cã  thÓ  thay  ®æi néi dung phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu b»ng mét  phiÕu míi vµ  hñy bá  phiÕu  ®¨ng ký  cò  th«ng qua m¹ng vi  tÝnh. Trêng hîp bá  thÇu trùc tiÕp vµo hßm phiÕu  ®Æt t¹i  Ng©n hµng  Nhµ  níc (Së  Giao dÞch Ng©n  hµng  Nhµ  níc hoÆc  Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc chØ  ®Þnh),viÖc xÐt thÇu  ®îc thùc hiÖn c¨n cø vµo phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu lÇn sau  cïng cña c¸c thµnh viªn. 2. PhiÕu  ®¨ng ký  chuyÓn trùc tiÕp vµo hßm phiÕu  ®Æt   t¹i Ng©n hµng Nhµ níc hoÆc truyÒn qua m¹ng vi tÝnh cho Së  Giao   dÞch   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   mËt  th«ng tin cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Hßm phiÕu  ®îc khãab»ng 2 khãa do 2 c¸n bé  cã  thÈm  quyÒn gi÷, mçi   ngêi gi÷  mét ch×a khãa. Trêng hîp phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu qua m¹ng vi tÝnh th×  m∙ khãa do ng êi cã  thÈm quyÒn gi÷   ®Ó   ®¶m b¶o bÝ  mËt cña phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu  thÇu tríc khi më thÇu. §i Ò u  12.  Më thÇu 1. Tríc 13 giê cña ngµy më thÇu, c¸c thµnh viªn tham  gia ®Êu thÇu ph¶i göi phiÕu ®Æt thÇu cho Ng©n hµng Nhµ n­ íc. Giê  më  thÇu b¾t  ®Çu tõ  13 giê  30 phót cña ngµy  ®Êu  thÇu   díi   sù   chøng   kiÕn   cña   Ban   ®Êu   thÇu   tÝn   phiÕu   Kho  b¹c. 2. Bé  phËn xö  lý  cña Ng©n hµng Nhµ  níc (Së  Giao dÞch  Ng©n hµng  Nhµ  níc hoÆc Chi nh¸nh  Ng©n  hµng Nhµ  níc  ®îc  chØ  ®Þnh) sÏ  kiÓm tra tÝnh hîp lÖ  cña c¸c phiÕu  ®¨ng ký 
 8. 8 thÇu (qua hai nh©n viªn kiÓm tra vµ ký x¸c nhËn riªng vµo  phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu, ngêi phô  tr¸ch bé  phËn xö  lý  ký  x¸c nhËn).  Nh÷ng phiÕu   ®¨ng ký   ®Êu thÇu vµ  møc  ®¨ng ký  ®Êu thÇu kh«ng ®óng quy ®Þnh sÏ bÞ lo¹i bá.  Sau khi lo¹i bá c¸c phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu vµ c¸c møc  ®¨ng ký ®Êu thÇu kh«ng hîp lÖ, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­ íc  ®îc chØ  ®Þnh truyÒn m¹ng vµ  Fax (theo chÕ   ®é  b¶o mËt)  b¶ng tæng hîp  ®Êu thÇu theo tõng h×nh thøc  ®Êu thÇu c¹nh  tranh vµ  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  c¸c phiÕu  ®¨ng ký  ®Êu thÇu cña c¸c thµnh viªn vÒ Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  xÐt thÇu tËp trung t¹i Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc. Së   Giao   dÞch   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   th«ng   b¸o   cho   c¸c  thµnh viªn cã phiÕu ®¨ng ký ®Êu thÇu hoÆc møc ®¨ng ký ®Êu  thÇu bÞ lo¹i bá vµ nªu râ lý do kh«ng hîp lÖ. §i Ò u  13.  XÐt thÇu  1. Trêng hîp ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt:  Khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu ®îc xÐt chän theo l∙i  suÊt   ®Æt   thÇu   tõ   thÊp   ®Õn   cao,   trong   ph¹m   vi   l∙i   suÊt  trÇn; t¹i møc l∙i suÊt tróng thÇu cao nhÊt mµ  khèi lîng  tr¸i phiÕu  ®Æt thÇu vît qu¸ khèi lîng tr¸i phiÕu dù  kiÕn  ph¸t   hµnh  theo   h×nh   thøc   c¹nh  tranh   th×   khèi   l îng  tr¸i  phiÕu tróng thÇu  ®îc ph©n bæ cho mçi phiÕu  ®Æt thÇu theo  tû lÖ thuËn víi khèi lîng tr¸i phiÕu ®Æt thÇu t¹i møc l∙i  suÊt ®ã. L∙i suÊt tróng thÇu cao nhÊt lµ l∙i suÊt ph¸t hµnh ¸p   dông chung cho mäi ®èi tîng tróng thÇu. 2. Trêng hîp ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt kÕt hîp ®Êu   thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt trong mét phiªn ®Êu thÇu:  a) X¸c ®Þnh khèi lîng ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt vµ  kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt:  ­ Trêng hîp khèi lîng  ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt cña c¸c thµnh viªn trong phiªn ®Êu thÇu nhá h¬n hoÆc   b»ng   30%   khèi   lîng   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   dù   kiÕn     ph¸t  hµnh   th×   khèi   lîng   ®Êu   thÇu   kh«ng   c¹nh   tranh   l∙i   suÊt  b»ng khèi lîng ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt cña c¸c   thµnh viªn. Khèi lîng  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt b»ng  khèi lîng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh trõ ®i (­) khèi l­ îng ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt.  ­ Trêng hîp khèi lîng  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt cña c¸c thµnh viªn trong phiªn  ®Êu thÇu lín h¬n 30%  khèi lîng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ dù kiÕn ph¸t hµnh th× khèi   lîng  ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt b»ng 30% vµ  khèi  
 9. 9 lîng   ®Êu  thÇu   c¹nh   tranh  b»ng   70%   khèi   lîng  tr¸i   phiÕu  ChÝnh phñ dù kiÕn ph¸t hµnh. b) X¸c  ®Þnh l∙i suÊt vµ  khèi lîng tróng thÇu cña c¸c  thµnh viªn tham gia ­   X¸c   ®Þnh   l∙i   suÊt   vµ   khèi   lîng   tr¸i   phiÕu   tróng  thÇu cña c¸c thµnh viªn  ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt  ®îc  thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu nµy.  L∙i  suÊt  tróng thÇu trong ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt ® îc ¸p dông  ®Ó  tÝnh l∙i cho c¶ khèi lîng tróng thÇu kh«ng c¹nh tranh  l∙i suÊt. ­ Trêng hîp khèi lîng  ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i  suÊt   lín   h¬n   30%   khèi   lîng   dù   kiÕn   ph¸t   hµnh   th×   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   sÏ   ph©n   bæ   khèi   lîng   tróng   thÇu   cho   c¸c  thµnh viªn tham gia tû lÖ thuËn víi khèi lîng dù thÇu cña  tõng thµnh viªn.   ­ NÕu trong mét phiªn ®Êu thÇu kh«ng x¸c ®Þnh ® îc l∙i  suÊt   tróng   thÇu   cña   h×nh   thøc   ®Êu   thÇu   c¹nh   tranh   l∙i  suÊt th× phiªn ®Êu thÇu ®ã kh«ng cã kÕt qu¶ tróng thÇu. c) KÕt qu¶  ®Êu thÇu ph¶i  ®îc  ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn  cña Bé  Tµi chÝnh vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc trong Ban  ®Êu thÇu  tÝn phiÕu Kho b¹c ký x¸c nhËn. §i Ò u   14.   X¸c  ®Þnh tiÒn l∙i ph¶i tr¶ hµng n¨m cña  tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. C«ng   thøc   x¸c   ®Þnh   tiÒn   l∙i   ph¶i   tr¶   hµng   n¨m   cña  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng  ngo¹i   tÖ   (®îc   thanh   to¸n  vµo  ngµy ph¸t hµnh hµng n¨m)  L = MG x Ls L: Sè tiÒn l∙i thanh to¸n ®Þnh kú hµng n¨m. MG: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. Ls:   L∙i   suÊt   tróng   thÇu   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   (tÝnh   theo tû lÖ %/n¨m).
 10. 10 § i Ò u  15.  Th«ng b¸o vµ b¸o c¸o kÕt qu¶  ®Êu thÇu Sau khi Ban  ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho b¹c x¸c  ®Þnh  ®îc  kÕt qu¶  ®Êu thÇu, Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc göi b¸o  c¸o kÕt qu¶  ®Êu thÇu (b»ng v¨n b¶n) cho Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh,  Thèng  ®èc Ng©n  hµng  Nhµ  níc,  Kho  b¹c  Nhµ  níc vµ  c¸c vô, côc cã liªn quan cña Ng©n hµng Nhµ níc; ®ång thêi  fax   hoÆc   truyÒn   qua   m¹ng   vi   tÝnh   (nÕu   cã)   kÕt   qu¶   ®Êu  thÇu cho c¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu theo MÉu sè 04/ TPCP ®Ýnh kÌm vµ c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu trªn mét sè ph ­ ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. §i Ò u   16.   Thanh   to¸n   tiÒn   mua   vµ   h¹ch   to¸n   tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. 1. C¨n cø vµo  th«ng  b¸o kÕt qu¶  ®Êu thÇu cña Ng©n  hµng Nhµ  níc, c¸c thµnh viªn tróng thÇu ph¶i thanh to¸n  ®Çy ®ñ tiÒn mua tr¸i phiÕu cho Ng©n hµng Nhµ níc (Së Giao  dÞch Ng©n hµng Nhµ níc) vµo ngµy ph¸t hµnh. 2. Ngµy ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®îc Ên ®Þnh vµo ngµy lµm  viÖc thø 2 kÓ  tõ  sau ngµy  ®Êu thÇu. Ng©n hµng Nhµ  n íc sÏ  h¹ch to¸n ghi Cã  tµi kho¶n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  cho c¸c  thµnh viªn tróng thÇu vµ  ghi Cã  tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i  tÖ  cña Kho b¹c Nhµ  níc më  t¹i Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ   níc sè tiÒn thu b¸n tr¸i phiÕu vµo ngµy ph¸t hµnh; 3. Trêng hîp kh«ng nhËn  ®îc tiÒn thanh to¸n cña c¸c  thµnh viªn tróng thÇu vµo ngµy ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, Ng©n   hµng Nhµ níc sÏ tù ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ  cña   c¸c   thµnh   viªn   tróng   thÇu   t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  chuyÓn cho Kho b¹c Nhµ  níc. NÕu tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i  tÖ   kh«ng   ®ñ   sè   tiÒn   ph¶i   thanh   to¸n   th×   phÇn   kÕt   qu¶  tróng thÇu cha ®îc thanh to¸n sÏ bÞ hñy bá. Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ  trÝch  tiÒn  ph¹t lµ  5% tÝnh  trªn khèi lîng tróng  thÇu bÞ  hñy bá   ®Ó  chuyÓn cho Kho b¹c Nhµ  níc. Trêng hîp  tµi kho¶n ngo¹i tÖ  cña thµnh viªn kh«ng cã  hoÆc kh«ng  ®ñ  tiÒn  ®Ó  trÝch ph¹t 5% khèi lîng tróng thÇu bÞ  hñy bá  th×  Ng©n hµng Nhµ  níc tiÕp tôc trÝch khi tµi kho¶n tiÒn göi  cã sè d cho ®Õn khi ®ñ tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh. §i Ò u   17.  Thanh to¸n gèc vµ  l∙i tr¸i phiÕu khi  ®Õn  h¹n 1. Thanh to¸n tiÒn l∙i ®Þnh kú hµng n¨m, tiÒn gèc vµ  l∙i cña n¨m  ®Õn h¹n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  (sè  tiÒn thanh  to¸n gèc vµ  l∙i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ   ®îc lµm trßn  ®Õn 2  con sè sau dÊu phÈy cña ®¬n vÞ tiÒn tÖ ph¸t hµnh). Tríc ngµy  ®Õn h¹n thanh to¸n tiÒn l∙i hµng n¨m, tiÒn  gèc   vµ   l∙i   cña   n¨m   ®Õn   h¹n   mét   ngµy   lµm   viÖc,   Bé   Tµi  
 11. 11 chÝnh   (Kho   b¹c   Nhµ   níc   Trung  ¬ng)   chuyÓn   sè   tiÒn   ph¶i  thanh to¸n tr¸i phiÕu cho Ng©n hµng Nhµ níc (Së Giao dÞch  Ng©n hµng Nhµ níc) b»ng ngo¹i tÖ ph¶i tr¶. §Õn ngµy thanh   to¸n,  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   kh«ng   nhËn   ®îc   chøng   tõ   chuyÓn  tiÒn   cña   Kho   b¹c   Nhµ   níc     th×   Ng©n   hµng  Nhµ  níc   sÏ   tù  ®éng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ cña Kho b¹c Nhµ n­ íc Trung ¬ng  ®Ó  thanh to¸n cho c¸c chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu  (nÕu tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña Kho b¹c Nhµ níc kh«ng cã lo¹i  ngo¹i tÖ ph¶i thanh to¸n, Ng©n hµng Nhµ níc sÏ chuyÓn ®æi  tõ  ngo¹i tÖ  hiÖn cã  sang lo¹i  ngo¹i  tÖ  ph¶i thanh  to¸n  theo tû  gi¸ b¸n ngo¹i tÖ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm giao dÞch). 2.  Ng©n hµng  Nhµ   níc  thanh  to¸n cho  c¸c chñ  së  h÷u  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng   ngo¹i   tÖ   tiÒn   l∙i   hµng   n¨m,  tiÒn gèc vµ l∙i cña n¨m ®Õn h¹n vµo kú h¹n thanh to¸n cña   tr¸i   phiÕu.   Trêng   hîp   ngµy   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n   tiÒn   l∙i   hµng n¨m, tiÒn gèc vµ  l∙i cña n¨m  ®Õn h¹n trïng vµo ngµy  nghØ cuèi tuÇn, ngµy lÔ, ngµy tÕt th×  sÏ   ®îc thanh to¸n  vµo ngµy lµm viÖc tiÕp theo.  3. Trêng hîp sè  d tµi kho¶n ngo¹i tÖ  cña Kho b¹c Nhµ  níc kh«ng cã  hoÆc kh«ng  ®ñ  tiÒn  ®Ó  thanh to¸n cho chñ  së  h÷u   tr¸i   phiÕu,   Ng©n   hµng  Nhµ  níc   trÝch   tµi   kho¶n   tiÒn  göi néi tÖ  cña Kho b¹c Nhµ  níc  ®Ó  mua ngo¹i tÖ  do Ng©n  hµng Nhµ níc b¸n theo tû gi¸ trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn  ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm giao dÞch. Ch¬ng III Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u   18.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc 1. Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc a) Xem xÐt cÊp vµ  thu håi giÊy c«ng nhËn thµnh viªn  cho c¸c  ®èi tîng tham gia thÞ  trêng  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ; b) CÊp m∙ sè, m∙ khãa ®Ó c¸c thµnh viªn giao dÞch qua  m¹ng   vi   tÝnh   vµ   m∙   ch÷   ký   cho   ngêi   ®¹i   diÖn   ®îc   thµnh  viªn uû quyÒn tham gia giao dÞch; c) Thùc hiÖn chØ  ®¹o cña Ban  ®Êu thÇu tÝn phiÕu Kho  b¹c   trong  viÖc   th«ng   b¸o   ®Êu   thÇu  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng ngo¹i tÖ, tiÕp nhËn phiÕu  ®¨ng ký   ®Êu thÇu, tæ chøc  xÐt   thÇu,   vµ   th«ng   b¸o   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   cho   c¸c   thµnh  viªn tham gia vµ  c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc  ®îc chØ  ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy;
 12. 12 d)  LËp b¸o  c¸o kÕt  qu¶  ®Êu  thÇu göi  Thèng   ®èc Ng©n  hµng Nhµ  níc vµ  Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh,  ®ång göi Kho b¹c  Nhµ  níc Trung ¬ng,Vô  TÝn dông, Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Vô   KÕ to¸n tµi chÝnh; ®) NhËn tiÒn mua tr¸i phiÕu cña c¸c thµnh viªn tróng  thÇu vµ  thanh  to¸n  tiÒn l∙i  ®Þnh kú  hµng n¨m,  tiÒn  l∙i  n¨m  ®Õn h¹n vµ  tiÒn gèc cho c¸c chñ  së  h÷u tr¸i phiÕu.  Thùc hiÖn lu ký tr¸i phiÕu cña c¸c thµnh viªn; e)   H¹ch   to¸n   kÕ   to¸n   nghiÖp   vô   ®Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu  ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ theo quy ®Þnh; g) C¨n cø vµo c¸c Quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy, Gi¸m  ®èc  Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc ban hµnh Quy tr×nh nghiÖp  vô ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. 2. Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh Híng dÉn chÕ   ®é  h¹ch to¸n kÕ  to¸n nghiÖp vô   ®Êu thÇu   tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. 3. Côc C«ng nghÖ tin häc ng©n hµng  LËp tr×nh phÇn mÒm ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng   ngo¹i  tÖ,  cµi   ®Æt  ch¬ng  tr×nh  vµ  nèi m¹ng  ®¶m b¶o ho¹t  ®éng an toµn, b¶o mËt. 4. Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh a) KiÓm tra t  c¸ch cña c¸c thµnh viªn trªn  ®Þa bµn,  th«ng b¸o cho Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt, thu  håi giÊy c«ng nhËn cña c¸c thµnh viªn trªn  ®Þa bµn kh«ng  ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia thÞ trêng ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ b»ng ngo¹i tÖ.  b)   NhËn   phiÕu   ®¨ng   ký   ®Êu   thÇu   cña   c¸c   thµnh   viªn  trªn ®Þa bµn tham gia ®Êu thÇu.  c) Më  thÇu vµ  tæng hîp phiÕu thÇu cña c¸c thµnh viªn  trªn  ®Þa bµn tham gia  ®Êu thÇu (sau khi  ®∙ lo¹i bá  nh÷ng  phiÕu thÇu vµ  møc thÇu kh«ng hîp lÖ) truyÒn qua m¹ng vi  tÝnh vÒ  Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  xÐt thÇu. §ång  thêi ghi ký  hiÖu mËt trªn B¶ng tæng hîp, c¸c phiÕu  ®¨ng  ký vµ Fax vÒ Së Giao dÞch ®Ó lu hå s¬ dù thÇu. §i Ò u  19.  Söa ®æi, bæ sung ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.       
 13. 13 MÉu sè: 01/TPCP Tªn ®¬n vÞ: Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: …..., ngµy… th¸ng…  n¨m… giÊy ®Ò nghÞ tham gia ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ  t¹i Ng©n hµng Nhµ níc KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Së Giao dÞch) Tªn ®¬n vÞ: §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Telex:  Telefax: Tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ:  C¨n cø  ®iÒu kiÖn tham gia  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ  b»ng ngo¹i tÖ  t¹i Quy chÕ   ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ   b»ng   ngo¹i   tÖ   t¹i  Ng©n   hµng   Nhµ   níc     ban   hµnh   kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè..... cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc,  Ng©n hµng......    ®∙ héi  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn vµ   ®Ò  nghÞ   ®îc  tham   gia   thÞ   trêng   ®Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng  ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc víi c¸c cam kÕt sau: * ChÊp hµnh mäi quy  ®Þnh trong Quy chÕ   ®Êu thÇu tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. * Cung cÊp cho Ng©n hµng Nhµ  níc mäi th«ng tin liªn  quan ®Õn giao dÞch tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ cña   ®¬n vÞ. chóng  t«i  xin giíi  thiÖu    danh  s¸ch c¸n  bé  cã  thÈm  quyÒn ký c¸c chøng tõ giao dÞch: Hä   vµ   tªn:                                               Chøc   vô   Ch÷ ký 1               Ch÷ ký 2 Ngêi thø nhÊt: Ngêi thø hai: Ngêi thø ba:
 14. 14 §Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt cÊp giÊy c«ng nhËn  thµnh viªn vµ  c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  ®Ó  chóng t«i cã  thÓ  tham gia  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  t¹i  Ng©n hµng Nhµ níc. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) MÉu sè: 02/TPCP Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:............ Hµ Néi, ngµy…. th¸ng…  n¨m…. Th«ng b¸o ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ KÝnh göi: Theo   Th«ng   b¸o   ®Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng   ngo¹i tÖ  sè.... ngµy cña Ban  ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c,  Ng©n hµng Nhµ  níc th«ng b¸o chi tiÕt  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu   ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ ®ît.... nh sau: * Lo¹i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ : * H×nh thøc tr¸i phiÕu:  * Thêi h¹n cña tr¸i phiÕu ChÝnh phñ: * Kú  h¹n thanh to¸n l∙i vµ  gèc cña tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ: * H×nh thøc ®Êu thÇu: * Khèi lîng dù kiÕn ph¸t hµnh: * Ngµy ®Êu thÇu: * Ngµy c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu: * Ngµy ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tiÒn mua tr¸i phiÕu: * Ngµy ®Õn h¹n: * Ngµy thanh to¸n l∙i ®Þnh kú hµng n¨m: * Thêi h¹n nép phiÕu ®Êu thÇu: * N¬i nép phiÕu ®Êu thÇu: * N¬i thanh to¸n l∙i  ®Þnh kú  vµ  gèc, l∙i tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ khi ®Õn h¹n:
 15. 15   TL/Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Gi¸m ®èc Së giao dÞch (ký tªn, ®ãng dÊu hoÆc ch÷  ký ®iÖn tö) N¬i göi:  ­ C¸c thµnh viªn thÞ trêng §TTPCP;         ­ C¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc ®îc chØ ®Þnh; ­ Lu Së Giao dÞch. MÉu sè: 03/TPCP Tªn ®¬n vÞ: Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:.......... … ngµy… th¸ng…  n¨m….  §¨ng ký ®Êu thÇu lÇn thø:....... ®¨ng ký ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam C¨n  cø th«ng  b¸o  cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc  ViÖt Nam  vÒ  viÖc tæ chøc  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  vµo ngµy… th¸ng… n¨m…, Ng©n hµng… cã  tµi kho¶n ngo¹i tÖ  sè  t¹i.....    ®¨ng ký  tham gia  ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh  phñ b»ng ngo¹i tÖ nh sau: 1. §¨ng ký ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l∙i suÊt: Khèi lîng ®¨ng ký: (b»ng sè).……………………………………………. (b»ng ch÷)………………………………………………………………….. 2. §¨ng ký ®Êu thÇu c¹nh tranh l∙i suÊt: STT L∙i suÊt (viÕt 2 ch÷ sè  Sè tiÒn thËp ph©n) B»ng sè B»ng ch÷ 1 2 3 4 5 Tæng 
 16. 16 sè Chóng t«i xin cam kÕt thanh to¸n tiÒn mua tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ ®óng h¹n vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trong  Quy chÕ   ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  t¹i  Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè .. ngµy  … th¸ng…  n¨m cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc.  Ngêi cã thÈm quyÒn (Ký tªn, ®ãng dÊu hoÆc ch÷ ký  ®iÖn tö) phÇn dµnh riªng cho NHNN Ngêi kiÓm tra Ch÷  ký  Ngêi kiÓm tra  1 Ngêi kiÓm tra  2 Ngêi   phô  tr¸ch * M∙ sè m¸y tÝnh: * M∙ sè ®¨ng ký: * Sè liÖu l«: * Chi nh¸nh nhËn: (thêi gian lu tr÷ 1 n¨m)
 17. 17 MÉu sè: 04/TPCP Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:............ Hµ Néi, ngµy…. th¸ng…  n¨m…. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ Ngµy ®Êu thÇu: Ngµy ph¸t hµnh: Ngµy thanh to¸n l∙i ®Þnh kú hµng n¨m: Ngµy   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n   gèc   vµ   l∙i  n¨m ®Õn h¹n: KÝnh göi: C¨n   cø   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng  ngo¹i tÖ  ngµy…, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam th«ng b¸o kÕt  qu¶ ®Êu thÇu cña quý ®¬n vÞ nh sau:                                                  L∙i  suÊt (%/n¨m)                èi l ng (®¬nvÞ:..) Kh  î   * Khèi lîng tróng thÇu: Tæng  sè:   ..................................................... ...................................................... B»ng  ch÷:..................................................... .................................................... *   Khèi   lîng   kh«ng   tróng  thÇu:.................................................... .........……. *   L∙i   suÊt   tróng  thÇu: ........... ........... ........... ........... ... ........ ........... ............. *   Sè   tiÒn   l∙i   thanh   to¸n   ®Þnh   kú   hµng   n¨m: ........... .......... ............ ........... ... * Sè tiÒn ( gèc+ l∙i) thanh to¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ khi  ®Õn h¹n:.............. §Ò   nghÞ   quý   ®¬n   vÞ   thanh   to¸n   vµ   nhËn   tr¸i   phiÕu   ChÝnh  phñ   ®óng  h¹n t¹i Së  Giao  dich Ng©n hµng  Nhµ  níc. 
 18. 18 Trêng hîp  ®¬n vÞ  kh«ng thanh to¸n  ®óng h¹n th×  th«ng b¸o  kÕt qu¶ tróng thÇu nµy sÏ hÕt hiÖu lùc vµ ®¬n vÞ sÏ bÞ xö  lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  TL. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Gi¸m ®èc Së Giao dÞch (ký tªn, ®ãng dÊu hoÆc ch÷  ký ®iÖn tö)
Đồng bộ tài khoản