intTypePromotion=1

Quyết định 1116/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
104
lượt xem
5
download

Quyết định 1116/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1116/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế thưởng xuất khẩu đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2003 vượt so với năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1116/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

 1. QUYÕT  §ÞN H   C ñ A   é   R¦ë N G  B é  T H¦¥ N G  M ¹I  è  1116/2003/Q§­B T M   B T S n g µ y 09 th¸ng 09 n¨ m   2003 B a n   µ n h  Q u y  ch Õ  thë n g   h xu Êt k h È u  ® èi víi h Ç n  ki m   g¹ch x u Êt  h È u    p n k n¨ m   2003 vît s o  víi n¨ m  2002     B é  T R¦ëN G  B é  T H¦¥N G  M ¹I  C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 95/N§­  ngµy 04 th¸ng 12 n¨m  1993 cña  CP ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 09  27    n¨m  1999  cña  ChÝnh  phñ  viÖc    dông  qu¶n    vÒ  lËp,sö  vµ  lýQuü  trî Hç   xuÊtkhÈu;   C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  02/2003/NQ­CP   sè  ngµy 17/01//2003 cña ChÝnh   phñ  mét  chñ  ¬ng,gi¶i vÒ  sè  tr     ph¸p chñ    yÕu cÇn  trung chØ  tËp    ®¹o thùc hiÖn    nhiÖm  ph¸ttr   vô    iÓnkinhtÕ         ­x∙héin¨m  2003; Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  ic«ng  t¹  v¨n sè  78/CP­KTTH  ngµy 20/01/2003 cña ChÝnh phñ    vÒ thóc ®Èy    xuÊt khÈu    n¨m   2003; Sau      æi    TµichÝnh,Bé    khitrao® víiBé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu   t QUY ÕT   NH §Þ §iÒu 1. Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ   ëng  th xuÊt  khÈu      ®èi víiphÇn  kim  ng¹ch xuÊtkhÈu      n¨m 2003    víi vîtso   n¨m  2002. §iÒu    2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  c«ng  b¸o.
 2. Q UI  H Õ   C T H¦ë N G  X U Ê T  K H È U  § èI VíI H Ç N  KI M  N G ¹ C H  X U Ê T  K H È U  N¡ M   P 2 0 03 V¦îT S O  VíI N¡ M  2 00 2 (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1116/2003/Q§­ sè  BTM   ngµy  th¸ng09  09    n¨m  2003 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) C h ¬ n g  I Q UI § Þ N H  C H U N G §iÒu      1. Néi dung    ëng xÐt th Quy chÕ nµy quy ®Þnh viÖc  xÐt  ëng  th cho phÇn kim ng¹ch xuÊt khÈu    cña  mét  m Æt   sè  hµng n¨m  2003    víi vîtso    kim  ng¹ch xuÊtkhÈu      n¨m 2002  (sau  ®©y      ëng    gäilµth vîtkim  ng¹ch). §iÒu    2. Ph¹m      vi¸p dông: 2.1.Quy    chÕ  ëng    th vîtkim ng¹ch nµy      ¸p dông cho phÇn  kim ng¹ch xuÊt     khÈu  n¨m  2003    víin¨m  vîtso    2002  tÝnh b»ng        ®« la Mü (USD)  theo    gi¸FOB   t¹  ic¶ng ViÖt Nam     (hoÆc    c¸c ph¬ng  thøc giao  hµng ¬ng  ¬ng).§èi víikim  t ®       ng¹ch xuÊtkhÈu    îcb»ng    i     thu ®   c¸clo¹ tiÒn kh¸c®Òu   îcquy  æi    laMü         ®   ® ra ®«    t¹ thêi®iÓm       i thanh to¸n. 2.2.Quy    chÕ nµy kh«ng    ¸p dông cho    êng    c¸c tr hîp hµng    ho¸ xuÊt khÈu    tr¶ nî,xuÊt khÈu        viÖn    trîcho    níc ngoµi,xuÊt khÈu      theo HiÖp ®Þnh  hoÆc   Hîp  ®ång   sù  cã  can  thiÖp cña ChÝnh  phñ, hµng    t¹m nhËp  ixuÊt,hµng  t¸    chuyÓn  khÈu,xuÊtkhÈu  æi      ® hµng.   2.3. C¸c  Æt     m hµng  îc xÐt  ëng    ®   th vîtkim  ng¹ch gåm   m Æt   13  hµng,   nhãm   Æt   m hµng      phª,l¹cnh©n,  lµ:g¹o,cµ      thÞtlîn,     thÞtgia sóc        gia cÇm     c¸c lo¹   i rau  , qu¶    i chÌ,h¹ttiªu,h¹t®iÒu    c¸c lo¹       ,     (®∙ qua chÕ  biÕn),thñ    c«ng    mü nghÖ,  m©y     , nhùa,hµng  khÝ. trel¸ ®å      c¬  §iÒu     îng xÐt th 3. §èit     ëng:  Th¬ng  nh©n thuéc  mäi thµnh phÇn kinh  ® îc thµnh  tÕ    lËp, ho¹t®éng      theo      c¸c qui ®Þnh cña  ph¸p luËtViÖt Nam         trùc tiÕp xuÊt khÈu    îc c¸c   ®¹t ®     ®iÒu kiÖn    qui®Þnh    t¹ §iÒu  díi i 4    ®©y ®Òu   îcxÐt th ®     ëng  theo Qui chÕ      nµy.                       C h ¬ n g  II §I Ò U  KI Ö N, H å  S ¥   X Ð T  T H¦ë N G  V µ  M ø C  T H¦ë N G §iÒu    4. §iÒu  kiÖn    ëng: xÐt th ­ Th¬ng    nh©n xuÊt khÈu    Æt     c¸c m hµng trong sè  m Æt     13  hµng, nhãm     m Æt   hµng thuéc Kho¶n      2.3 §iÒu  Quy  2  chÕ  nµy. 2
 3. ­ Kim    ng¹ch xuÊt khÈu      mçi  Æt   m hµng  n¨m  2003  ph¶icao    h¬n  kim  ng¹ch  xuÊtkhÈu    n¨m  2002.  Riªng ®èi víi         nhãm   Æt   c¸c m hµng    phª,h¹ttiªu    g¹o,cµ      , ®iÒu    h¹t (®∙qua  chÕ biÕn) viÖc  ëng    th kim ng¹ch xuÊt khÈu      n¨m 2003 chØ    ¸p dông        ®èi víic¸c tr êng hîp kim ng¹ch  xuÊt khÈu    cña    c¸c nhãm   Æt   m hµng nµy n¨m 2002    ®¹t møc sau:  +  G¹o:1.000.000 USD         trëlªn +  phª:500.000  Cµ    USD     trëlªn +        H¹ttiªu, ®iÒu    h¹t (®∙qua  chÕ  biÕn):100.000    USD       trëlªn ­Cã  s¬    hå  ®Çy  ®ñ,    hîp lÖ. §iÒu   Hå  xÐt th 5.   s¬    ëng: 5.1.Hå  xÐt th   s¬    ëng gåm   cã: C«ng    thµnh  v¨n nªu  tÝch  ®Ò   vµ  nghÞ    ëng  xÐt th cña  ¬ng  th nh©n. B¶ng  kim  kª  ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2002 theo biÓu mÉu   01(A) vµ  sè    01(B) Th¬ng  nh©n   ® îc xÐt  ëng  ®∙    th n¨m  2002 th× lËp theo BiÓu mÉu  sè  01(A) göi kÌm      theo    c¸c QuyÕt ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  ­ Bé    vÒ  th ëng theo kim  ng¹ch xuÊt khÈu    n¨m 2002 (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh  cña  ¬ng  th nh©n).   Th¬ng  nh©n  ®ñ  cã  ®iÒu kiÖn    ëng  xÐt th n¨m 2002 nhng  kh«ng  lµm    thñ tôc ®Ò     nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    xÐt  ëng  th th× lËp theo  BiÓu  mÉu   01(B) göi sè      kÌm  khaixuÊt khÈu ¬ng  Tê      t øng  (b¶n  sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh  cña  th¬ng nh©n). B¶ng  sè îng  kª  l hµng  xuÊt khÈu, kim      ng¹ch xuÊt khÈu    n¨m 2003 (theo  biÓu  mÉu   02) cã    sè    x¸c nhËn  sè  vÒ  ngo¹itÖ  thùc thu cña    ®∙      ng©n hµng  ªn li   quan kÌm theo  khaixuÊt khÈu ¬ng  Tê      t øng (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh cña  ¬ng  th nh©n). 5.2.Hå   xÐt  ëng    s¬  th cña  ¬ng  th nh©n  îc göi ®Õn   trong  c¬  ®     1  2  quan  tiÕp nhËn  s¬.Cô    hå    thÓ: ­Ngoµiphong  ®Ò: Hå  xÐt th     b×    s¬    ëng    vîtkim  ng¹ch xuÊtkhÈu      (Ghirâ tªn,®Þa        chØ,  ®iÖn  sè  tho¹ifax,sè        tµikho¶n  , tiÒn ViÖtNam,        tªn ng©n hµng      më tµikho¶n cña  ¬ng  th nh©n) + Göi    Th¬ng    tí Bé  i m¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu),21    Ng« QuyÒn     Hµ   ­   Néi  ®èi víi   ¬ng      th c¸c nh©n  thuéc khèic¸cc¬        quan  trung¬ng.     + Göi tí Së        Th¬ng    hoÆc   Th¬ng    Du  i m¹ivµ  Së  m¹ivµ  lÞch (gäichung        lµ Së Th¬ng  m¹i)c¸c tØnh, thµnh        phè    trùc thuéc Trung ¬ng ®èi      ¬ng  víic¸c th nh©n kh¸ccã    chÝnh    trôsë  ®ãng    trªn®Þa  bµn tØnh,thµnh    phè ®ã.           H¹n  nép  s¬  ícngµy  th¸ng5 n¨m  hå  tr   1      2004  (theodÊu  ®iÖn    Bu  göi). 3
 4. §iÒu    6. Møc  ëng: th Th¬ng  nh©n  thµnh  cã  tÝch xuÊt khÈu      vîtkim  ng¹ch ® îcth     ëng b»ng  tiÒn  tÝnh        trªntrÞgi¸kim  ng¹ch vît víi     so   n¨m 2002  theo møc    sau: STT M Æt   hµng Møc  ëng th 1 ThÞt lînc¸clo¹       i 1.000 ®ång/USD 2 Rau  qu¶    i c¸clo¹ 1.000 ®ång/USD 3 ChÌ    i c¸clo¹ 1.000 ®ång/USD 4 ThÞt giasóc        giacÇm     i…. c¸clo¹ 1.000 ®ång/USD 5 G¹o    i c¸clo¹ 300 ®ång/USD 6 Hµng    thñ c«ng    mü nghÖ 300 ®ång/USD 7 Hµng  m©y     trel¸ 300 ®ång/USD 8 Cµ      i phª c¸clo¹ 300 ®ång/USD 9 L¹c nh©n   300 ®ång/USD 10 H¹ttiªu   300 ®ång/USD 11 H¹t®iÒu      (®∙qua  chÕ biÕn) 300 ®ång/USD 12 §å nhùa 300 ®ång/USD 13 Hµng  khÝ  c¬  300 ®ång/USD C h ¬ n g  III T æ  C H ø C  X Ð T  T H¦ë N G §iÒu    7. TiÕp  nhËn  s¬: hå  7.1.Bé  ¬ng      th m¹i tiÕp nhËn  s¬  hå  cña    ¬ng  c¸c th nh©n h¹ch to¸n ®éc    lËp thuéc khèic¸cc¬          quan  trung ¬ng,bao      gåm     c¸cdoanh nghiÖp  Thñ íng do  t   ChÝnh  phñ, Bé  ëng, thñ  ëng  quan    tr   tr c¬  Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh    phñ thµnh    lËp. 7.2.Së    Th¬ng   m¹itiÕp nhËn  s¬    hå  cña    ¬ng  c¸c th nh©n  thuéc khèi®Þa      ph¬ng, cã    chÝnh    trôsë  ®ãng    trªn®Þa  bµn tØnh,thµnh    phè bao gåm   c¸c c¶    doanh nghiÖp Nhµ  nuícdo    chñ  tÞch UBND  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung     ¬ng quyÕt ®Þnh  thµnh lËp,  doanh nghiÖp thµnh lËp theo LuËt doanh  nghiÖp,LuËt ®Çu          tnícngoµi.  §iÒu    8. ThÈm   ®Þnh  s¬ hå  8.1.Bé    Th¬ng    m¹i(Vô XuÊt nhËp    khÈu) thÈm    ®Þnh  ®Ò   vµ  nghÞ    ­ xÐt th ëng  cho    ¬ng  c¸cth nh©n thuéc Kho¶n      7.1,§iÒu  quy  7  chÕ nµy.   8.2.Së    Th¬ng    m¹i thÈm  ®Þnh  ®Ò   vµ  nghÞ  xÐt  ëng  th cho  ¬ng  th nh©n  thuéc Kho¶n    7.2,§iÒu  quy  7  chÕ  nµy theo BiÓu mÉu   03  sè  (kÌm  sau);sau    ®ã    göib¸o    c¸o thÈm ®Þnh  (BiÓu mÉu   03) vÒ  Th¬ng   u    s¬  sè    Bé  m¹i;l gi÷ hå  cña  ¬ng  th nh©n  ® îcthÈm  ®∙    ®Þnh    Th¬ng  t¹ Së  i m¹i. 4
 5. §iÒu    th 9. XÐt  ëng  9.1.ViÖc    ëng  Héi ®ång    ëng    xÐt th do    xÐt th thùc hiÖn.Héi ®ång    ­       xÐt th ëng  Bé  ëng  Th¬ng    do  tr Bé  m¹i quyÕt ®Þnh  thµnh lËp bao gåm     c¸c thµnh  phÇn: L∙nh ®¹o  Th¬ng        Bé  m¹ilµChñ  tÞch    Héi ®ång. §¹idiÖn    Th¬ng        c¸c Bé  m¹i,Tµi chÝnh, KÕ     ho¹ch §Çu    t (cÊp Vô)    lµ uû  viªn. Héi ®ång  tæ    cã  chuyªn viªngióp      viÖc tiÕp nhËn, thÈm    ®Þnh  s¬  hå  vµ  tæng        hîp b¸o c¸o tr×nh Héi ®ång        xÐt duyÖt. 9.2.Héi ®ång    ëng      xÐt th chÞu tr¸chnhiÖm     gióp Bé  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i xem  xÐt quyÕt ®Þnh  viÖc  ëng  cø  th c¨n  vµo      Dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ    níc vÒ  chiphÝ  ëng. C¨n  b¸o    th   cø  c¸o cña  Th¬ng    cña  Th¬ng    Së  m¹i vµ  Bé  m¹i (Vô  XuÊt  nhËp khÈu), Héi    ®ång  xÐt  ëng  th kiÕn nghÞ  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i quyÕt ®Þnh  ëng    th cho  tõng th   ¬ng  nh©n      ®¹ttiªuchuÈn    qui®Þnh. 9.3.ViÖc    ëng  îctiÕn hµnh    xÐt th ®     trong QuÝ   I   II n¨m    2004.   §iÒu    10. C«ng  th bè  ëng,trÝch th     ëng,sö    dông  tiÒn th   ëng: 10.1.QuyÕt    ®Þnh  ëng  th cña  Th¬ng    îc c«ng  c«ng  Bé  m¹i ®   bè  khaitrªn     c¸c b¸o    Th¬ng    m¹i,§Çu , Tµi chÝnh. Bé  t      Th¬ng    chøc  m¹i tæ  trao th   ëng cho  mét  th sè  ¬ng nh©n    tiªubiÓu. 10.2.Bé      TµichÝnh  quyÕt  ®Þnh  xuÊt Ng©n    s¸ch nhµ      ëng    nícchith xuÊt  khÈu    tõ QuÜ   trîxuÊt khÈu  Hç      cho    ¬ng  c¸c th nh©n      ®¹t tiªuchuÈn    qui ®Þnh  trong Qui chÕ  nµy vµo    tµikho¶n cña  ¬ng  th nh©n theo  QuyÕt  ®Þnh   ëng  th cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. 10.3.Th¬ng    nh©n  h¹ch    tiÒn  ëng  to¸nsè  th vµo    thu nhËp  doanh nghiÖp  ®Ó     bï ®¾p     chi phÝ vµ/hoÆc    ëng  ®Ó th cho    c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n      trong vµ  ngoµi ®¬n  ®∙  ®ãng    vÞ  cã  gãp vµo viÖc ®Èy m¹nh  t¨ng tr vµ    ëng xuÊt khÈu    cña ®¬n vÞ. §iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm       cña  ¬ng  th nh©n  c¸c c¬  vµ    quan  li   cã  ªnquan  ®èi víi     viÖc    kª khaivµ    ëng      xÐt th vîtkim ng¹ch xuÊtkhÈu     Th¬ng  nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËtvÒ     tÝnh  ph¸p    tÝnh  lý vµ  chÝnh    x¸c cña  s¬  liÖu  ªnquan  hå  sè  li   ®Õn  viÖc  ëng    th vîtkim ng¹ch  xuÊt  khÈu.  Ng©n  hµng  ¬ng    th m¹i chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ viÖc    x¸c nhËn  ngo¹itÖ  sè    hoÆc   ngo¹itÖ    quy  ®æi  thùc thu tõho¹t®éng          xuÊtkhÈu    cña  ¬ng  th nh©n. Bé  Th¬ng    m¹i (Vô XuÊt nhËp khÈu) thÈm  ®Þnh  chÞu  vµ  tr¸ch     nhiÖm  vÒ  liÖu ®∙  sè    thÈm  ®Þnh theo Hå  cña    ¬ng    s¬  c¸cth nh©n theo  quy  ®Þnh cña  Kho¶n    7.1,§iÒu  Quy  7  chÕ nµy. Së  Th¬ng    m¹i thÈm   ®Þnh   chÞu  vµ  tr¸ch nhiÖm     liÖu  thÈm    vÒ sè  ®∙  ®Þnh theo  s¬  Hå  cña    ¬ng  c¸c th nh©n theo quy ®Þnh  cña Kho¶n    7.2,§iÒu 7  Quy  chÕ  nµy. 5
 6. Bé    TµichÝnh  tr¸chnhiÖm   cã    xuÊt quü    ng©n s¸ch nhµ    tiÒn th   nícsè    ëng  chuyÓn  cÊp vµo    tµikho¶n  cña  ¬ng  th nh©n  îcth ®   ëng.   Héi ®ång  xÐt  ëng  th xuÊt khÈu  dù    cã  to¸n tiÒn  ëng  c¸c kho¶n      th vµ    chi cho    ho¹t®éng    ëng  xÐt th cña    Héi ®ång    tµiliÖu,®¨ng  a        (inÊn      ® tintrªnc¸cph­ ¬ng tiÖn th«ng        tin®¹ichóng…)      ®Ó ®Ò nghÞ  TµichÝnh  Bé    tæng    a  hîp ® vµo  dù    to¸nNg©n  s¸ch nhµ    níc. §iÒu          tõng  12. VÒ thêigian cho  kh©u  thùc hiÖn   Hå   ®Ò   s¬  nghÞ xÐt  ëng  th cña  ¬ng  th nh©n     göi ®Õn   quan  c¬  thÈm  ®Þnh  s¬  hå  chËm  nhÊt vµo ngµy  th¸ng 5  n¨m  1      2004  (theo dÊu  ®iÖn  Bu  göi). C¬  quan thÈm  ®Þnh  s¬  hå  tiÕn hµnh thÈm  ®Þnh  ®Ò   vµ  nghÞ xÐt  ­ th ëng    göib¸o    c¸o thÈm ®Þnh  Héi ®ång    ëng  vÒ    xÐt th sau  ngµy  tõ ngµy  20  kÓ    nhËn  îchå  cña  ¬ng  ®   s¬  th nh©n. Héi ®ång xÐt  ëng    th sÏ tiÕn hµnh xÐt  ëng  th trong th¸ng 07/2004  ra   vµ    quyÕt ®Þnh    khen  ëng  th cho tõng th   ¬ng nh©n. Bé    TµichÝnh    quyÕt  sÏcã  ®Þnh xuÊt Quü  trî   Hç    xuÊt khÈu    chuyÓn cÊp  vµo    tµikho¶n cña  ¬ng  th nh©n  îc th ®   ëng  sau  ngµy        QuyÕt  15  kÓ tõ khi cã  ®inh  ëng  th cña  Th¬ng    Bé  m¹i, C h ¬ n g  IV X ö  L ý  VI P H¹ M  V µ  §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H §iÒu    lýviph¹m  13. Xö       Th¬ng  nh©n  hµnh      cã  viviph¹m, cè  gian      ý  lËn,lËp  s¬  hå  kh«ng  ®óng  thùc tÕ, khiph¸thiÖn    thu håitoµn  tiÒn  ëng  tuú theo            sÏ bÞ      bé  th vµ    lçinÆng   nhÑ    xö    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËt.     §iÒu    14. §iÒu  kho¶n    thihµnh: Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    quan  c¸c c¬  thuéc ChÝnh  phñ, c¸c Bé,  ban      Uû  Nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan  trung ¬ng    cña  c¸c ®oµn  thÓ  th«ng b¸o    néi dung  Qui chÕ  nµy cho  c¸c  ¬ng  th nh©n  thuéc  quyÒn  qu¶n    lýcña  m×nh biÕt,thùc hiÖn, ®ång          thêiph¶n  ¸nh  Bé  vÒ  Th¬ng  m¹i nh÷ng    vÊn    ®Ò ph¸tsinh    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    ®Ó tæng  hîp ®iÒu  chØnh.   6
 7. BiÓu  mÉu   01  sè  (A) B ¶ N G  K £  S è  TI Ò N  §∙ §¦îC T H¦ë N G  T H E O  Q U Y Õ T  § Þ N H  C ñ A  B é  T µI C H Ý N H  § èI VíI  KI M  N G ¹ C H  X U Ê T  K H È U  N¡ M  2 0 02 (®èivíi ¬ng      th nh©n  ® îcxÐt th ®∙      ëng  n¨m  2002  ) M Æt   hµng:… … … … … … . Doanh  nghiÖp… … Sè  quyÕt Ngµy,th¸ng Sè      tiÒn ® îcth     ëng Sè  kim  ng¹ch ®∙  îcxÐt th   ®     ëng ®Þnh Tæng  sè Ngµy…   th¸ng…  n¨m  2004 Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp  (kýtªn,     ®ãng  dÊu) 7
 8. BiÓu  mÉu   01(B) sè  B ¶ N G  K £  KI M  N G ¹ C H  X U Ê T  K H È U  N¡ M  2 0 02 M Æt   hµng:… … … … … … .   Doanh  nghiÖp… … (®èivíi ¬ng      th nh©n  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn    ëng  xÐt th n¨m  2002  nhng  kh«ng  lµm        thñ tôc®Ò nghÞ  TµichÝnh  ëng) Bé    th Sè  TT H§XK Tê  khaiH¶i quan     Ho¸  ®¬n  xuÊtkhÈu    KN   (FOB) GiÊy    b¸o cã Sè Ngµy Sè Ngµy Lîng TiÒn Sè Ngµy Lîng TiÒn Ngµy Sè  tiÒn Ghi chó:§èivíi         kim  ng¹ch xuÊtkhÈu    îcb»ng    i     thu ®   c¸clo¹ tiÒn kh¸c® îcquy          ®æi    laMü   ra ®«    (USD)      t¹ thêi®iÓm   i thanh  to¸n. Ngµy…th¸ng…n¨m  2004 Ngµy…th¸ng…n¨m  2004 X¸c  nhËn  cña  ng©n   hµng Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp (kýtªn,     ®ãng  dÊu)
 9. BiÓu  mÉu   02 sè  B ¶ N G  K £  KI M  N G ¹ C H  X U Ê T  K H È U  N¡ M  2 0 03 M Æt   hµng:… … … … … … . Doanh  nghiÖp:tªn,     ®Þa  chØ,  ®iÖn  sè  tho¹isè    Fax,sè    ,   tµikho¶n  tiÒn VN§,      tªnng©n  hµng      më tµikho¶n. Tªn  kh¸ch hµng:   Sè  TT H§XK Tê  khaiH¶i quan     Ho¸  ®¬n  xuÊtkhÈu   KN   GiÊy    b¸o cã (FOB) Sè Ngµy Sè Ngµy Lîng TiÒn Sè Ngµy Lîng TiÒn Ngµy Sè  tiÒn Ghi chó:§èivíi         kim  ng¹ch xuÊtkhÈu    îcb»ng    i     thu ®   c¸clo¹ tiÒn kh¸c® îcquy          ®æi    ra ®«la    Mü (USD)      t¹ thêi®iÓm   i thanh  to¸nh.        Riªng l            îng hµng  cuèith¸ng12/2003,ngµy      XK        trªntêkhaiHQ       lµngµy  hoµn  ®∙  thµnh        thñ tôch¶iquan Ngµy…th¸ng…n¨m  2004 Ngµy…th¸ng…n¨m  2004 X¸c  nhËn  cña  ng©n   hµng  th¬ng  m¹i Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp (kýtªn,     ®ãng  dÊu)
 10. BiÓu  mÉu   03 sè  Së  ¬ng    th m¹itØnh.... CéNG   HOµ   HéI  X∙  CHñ   NGHÜA   VIÖT  NAM §éc       ­H¹nh  lËp ­Tù do   phóc …,  ngµy… …   th¸ng….  n¨m  2004 B¸ O  C¸ O  V Ò  VI Ö C  T H È M  § Þ N H  S è  LI Ö U  T H¦ë N G  V¦îT KI M  N G ¹ C H  X U Ê T   K H È U  N¡ M   2 00 3 S O  VíI  N¡ M  2 0 02 C ñ A  … … … M Æt   hµng… … … … … … … … … .. C¨n  ®Ò   cø  nghÞ    ëng    xÐt th vîtkim  ng¹ch xuÊt khÈu      n¨m  2003  cña… … … … ..    t¹i C«ng    v¨n sè.. .ngµy…   . . th¸ng…  n¨m  2004  Sau  khi xem  xÐt, thÈm  ®Þnh  hå  s¬ cña… …  (theo mÉu  biÓu cña Q§   sè…/2003/Q§­ BTM   cña  Th¬ng    Bé  m¹i)gåm:  ­B¸o      c¸o thµnh  tÝch  ®Ò   vµ  nghÞ    ëng. xÐt th B¶ng    kª kim  ng¹ch xuÊtkhÈu      n¨m  2002  (theobiÓu    mÉu   01): sè  (§èivíith     ¬ng  nh©n  ® îc xÐt  ëng  ®∙    th n¨m 2002  cã  th×  BiÓu mÉu   01(A) göi sè      kÌm  theo    c¸c QuyÕt ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc  ëng  Bé    vÒ  th theo kim  ng¹ch  xuÊtkhÈu    n¨m  2002 (b¶n  sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh  cña  ¬ng  th nh©n).  §èi víith     ¬ng  nh©n  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn xÐt  ëng  th n¨m 2002 nhng kh«ng lµm    thñ tôc ®Ò     nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    xÐt  ëng  th th× cã   BiÓu mÉu   01(B) göi kÌm  khai sè      Tê    xuÊtkhÈu ¬ng    t øng  (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh cña  ¬ng  th nh©n).) B¶ng  sè îng  kª  l hµng  xuÊt khÈu, kim    ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2003 (theo biÓu  mÉu   02)  x¸c nhËn    ngo¹itÖ  thùc thu  sè  cã    vÒ sè    ®∙    cña  ng©n hµng  ªnquan  li   kÌm  theo  khaixuÊt khÈu ¬ng  Tê      t øng (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh cña  ¬ng  th nh©n). Së  Th¬ng    m¹inhËn  thÊy  s¬  hå  cña   ….      ®Çy  vµ      ®ñ  hîp lÖ. Së  Th¬ng m¹i….  b¸o c¸o kÕt luËn    liÖu  vÒ sè  thÈm  ®Þnh  xÐt  ëng    th vîtkim  ng¹ch xuÊtkhÈu  Æt       m hµng….  n¨m 2003 cho…..nh    sau: ChØ   tiªu §V  Sè    Sè  ®Ò ®∙  Sè    ®Ò tÝnh nghÞ cña  thÈm  nghÞ  ëng th ®¬n vÞ ®Þnh  1 2 3 4 5 N¨m   2002: ­Lîng XK      n¨m  2002 TÊn ­KN   n¨m    XK  2002 USD N¨m   2003 ­Lîng XK      n¨m  2003 TÊn ­KN   n¨m    XK  2003. USD Møc      vîtKN cña n¨m  2003  víi so   n¨m  2002 Møc    ®Ò nghÞ  ëng  th (…..®/USD) USD
 11. ThuyÕt  minh  thÓ  liÖu chªnh  cô  sè    lÖch  (nÕu  cã)….. C¨n  sè    cø  liÖu thÈm  ®Þnh  trªn, Th¬ng    nªu   Së  m¹itØnh,thµnh    phè…     ®Ò nghÞ  Bé  Th¬ng m¹i  lµm thñ tôc  ëng    th vîtkim  ng¹ch  Æt   m hµng… … …   n¨m  2003 cho  doanh nghiÖp… …   tiÒn.…….. ®ång  sè    (b»ng ch÷… … … … … ).   tiÒn th Sè    ëng nµy  ­ ® îcchuyÓn    vµo    tµikho¶n tiÒn VN     ®ång  sè… …     t¹ Ng©n  i hµng  … … … … . … ….,  ngµy  ….   … th¸ng… …     n¨m Gi¸m  ®èc  Th¬ng  Së  m¹i... (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
 12. B ¶ N G  K £  S è  TI Ò N  §∙ §¦îC T H¦ë N G   T H E O  Q U Y Õ T  § Þ N H   C ñ A  B é  T µI C H Ý N H  § èI VíI KI M  N G ¹ C H  X U Ê T  K H È U  N¡ M  2 0 02 (KÌm  theo  b¸o  thÈm   c¸o  ®Þnh   ngµy…   th¸ng…   n¨m  cña  Th¬ng  Së  m¹i…)                         Æt                         M hµng:… … … … … … .                                               Doanh  nghiÖp… … Sè  quyÕt  Ngµy,  Sè  tiÒn ® îcth     ëng Sè  kim  ng¹ch ®∙  îcxÐt th   ®     ëng ®Þnh th¸ng Tæng   sè C¸n  thÈm   bé  ®Þnh (kýtªn,     ®ãng  dÊu)
 13. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA B ¶ N G  K £  KI M  N G ¹ C H  X U Ê T  K H È U  N¡ M  2 0 02 (KÌm  theo  b¸o  thÈm   c¸o  ®Þnh   ngµy...  th¸ng.. n¨m    . cña  Th¬ng  Së  m¹i…) M Æt   hµng:… … … … … … . D oanh   nghiÖp Sè  TT H§XK Tê  khaiH¶i quan     Ho¸  ®¬n  xuÊtkhÈu   KN   GiÊy    b¸o cã (FOB) Sè Ngµy Sè Ngµy Lîng TiÒn Sè Ngµy Lîng TiÒn Ngµy Sè  tiÒn C¸n  thÈm   bé  ®Þnh (kývµ          ghirâ hä,tªn)
 14. 14 B ¶ N G  K £  KI M  N G ¹ C H  X U Ê T  K H È U  N¡ M  2 0 03 (KÌm  theo b¸o c¸o thÈm        ®Þnh  ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . cña  Th¬ng  Së  m¹i…) M Æt   hµng:… … … … … … .   Doanh  nghiÖp… … Sè  TT H§XK Tê  khaiH¶i quan     Ho¸  ®¬n  xuÊtkhÈu   KN   (FOB) GiÊy    b¸o cã Sè Ngµy Sè Ngµy Lîng TiÒn Sè Ngµy Lîng TiÒn Ngµy Sè  tiÒn C¸n  thÈm   bé  ®Þnh (kývµ          ghirâ hä,tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2