intTypePromotion=1

Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 1124/1997/Q§­T T g   n g µy  25 th¸ng 12 n¨ m  1997  Ò  viÖc xu Êt k h È u  s¶n p h È m  g ç,  m  s¶ n  v l© vµ n h Ë p  k h È u  g ç   g u yªn  n liÖu Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt B¶o  vµ    iÓnrõng  cø    vÖ  ph¸ttr   ngµy  th¸ng8  19    n¨m  1991; XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,  Bé  ëng  Th¬ng  tr Bé  m¹i, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Trong QuyÕt ®Þnh  nµy, c¸c tõ      ng÷  sau ®©y   îc hiÓu  ®   nh  sau:   1.S¶n    phÈm   hoµn  gç  chØnh: lµc¸cs¶n        phÈm   ® îcs¶n  gç    xuÊtb»ng      c¸c quy tr×nh c«ng    nghÖ,  gi¸trÞsö  cã      dông    râ rµng  sö  vµ  dông  îcngay  ®   cho    tiªu dïng,kh«ng    thÓ  dông  sö  lµm nguyªn liÖu ®Ó     chÕ  biÕn tiÕp thµnh    c¸c s¶n  phÈm   kh¸cmét    c¸ch cã    hiÖu qu¶; 2. S¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ:      lµ c¸c s¶n phÈm   hoµn  gç  chØnh  s¶n xuÊt   b»ng  ph¬ng ph¸p    thñ c«ng hoÆc  m¸y,hoÆc       thñ c«ng kÕt    hîp m¸y;® îchoµn      thiÖn b»ng    c¸c c«ng  nghÖ  ®ôc, ch¹m,  træ, kh¾c,    kh¶m, tiÖn,trang        trÝ bÒ m Æt   s¬n  nh  mµi,m¹    vµng,s¬n    bãng    i c¸clo¹ ; 3. V¸n    nh©n      ilµv¸n d¸n,v¸n Ðp,    t¹oc¸c lo¹           : v¸n d¨m, v¸n sîi v¸n ghÐp, cã          ,   phñ    Æt   bÒ m hoÆc  kh«ng phñ    Æt,  trang trÝ bÒ   Æt   bÒ m cã      m hoÆc  kh«ng  trangtrÝbÒ  Æt;     m 4. Gç    nhãm    I.A,nhãm   .A:lµ c¸c chñng  i quý  II       lo¹ gç  hiÕm  rõng    tù nhiªn   thuéc nhãm     II   I.A vµ  .Atrong  danh môc   thùc vËt ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng 01  17    n¨m  1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµ     ChÝnh  phñ); 5.      Gç c¸c nhãm   nhãm   ®Õn   tõ  1  nhãm         8: lµ c¸c chñng  igç  lo¹  rõng    tù nhiªn® îcph©n        lo¹ theo chÊtl     i    îng gç;danh môc ph©n  i Bé  lo¹ do  N«ng    nghiÖp  vµ Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n ban    hµnh; 6. Gç     rõng  trång:lµ c¸c chñng  i khaith¸ctõ rõng        lo¹ gç        trång thuéc      c¸c nguån vèn kh¸cnhau,bao      gåm   gç  c¶  cao  thanh    vên  gç  su  lý,gç  vµ  c©y  trång  ph©n t¸n; 7. Gç     nguyªn  liÖu nhËp    khÈu: lµ gç      nhËp khÈu    díid¹ng  trßn,gç    gç    xÎ, v¸n nh©n      igç  dông      t¹oc¸clo¹   tËn  , tõbao  nhËp  b×  khÈu; 8. Nguån  hîp ph¸p:lµc¸cnguån  nhËp    gç          gç  khÈu  nguån  trong níc vµ  gç      ® îccÊp  thÈm    cã  quyÒn cho phÐp khaith¸c.  
  2. 2 Bé N«ng nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n ban hµnh Th«ng   híng  t dÉn  ®Ó     x¸cnhËn    c¸cnguån  hîp ph¸p. gç    §iÒu   2. S¶n  phÈm   ® îcphÐp  gç    xuÊt khÈu        tõ c¸c nguån  hîp ph¸p: gç      1. S¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ   îc chÕ   ®   biÕn    rõng    tõ gç  tù nhiªn (trõc¸c lo¹        i gç  thuéc nhãm     I.A),   i nhËp    lo¹ gç  c¸c   khÈu  gç  vµ  rõng  trång,bao    gåm     i c¸clo¹  sau  ®©y: a) C¸c    s¶n  phÈm   s¬n  mµi. b) C¸c   îng b»ng        lo¹ t   i gç,c¸cs¶n  phÈm   b»ng  gèc  c©y. rÔ  c) C¸c  i   lo¹  tranh gç:tranh tr¹m        kh¾c, tranh kh¶m         trai tranh ghÐp      ,   gç,lÌo gç. d)  C¸c s¶n phÈm  trang   u  trÝ,l niÖm,  qu¶ng c¸o    nh: cèc, chÐn,    ®Üa,  khay, th×a    (muçng),qu¹t,lä,b×nh, cung, kiÕm,                ®Õ lä,®Ìn, guèc, bµi vÞ,         th¶m    h¹t,chuçih¹t,hép    i huy      c¸c lo¹   , hiÖu, biÓu îng,biÓu  ng, khung    t   tr   tranh,   khung ¶nh,phµo      mü nghÖ, mµnh  trangtrÝ,gi¸®ì        hµng    mü nghÖ. ®) Nh¹c      cô, ®å ch¬i trÎem,        vîtcÇu l«ng,vîttennis,vîtbãng          bµn, gËy    ch¬ibil rds(bi­ a),gËy    la   d   ch¨n cõu,ãt giÇy  i       (c¸ ®ãn    gãt)ch©n          tay gi¶,c¸n dï, c¸n chæi    s¬n. e) Bµn ghÕ,  êng      i ®«n    th   gi tñ c¸c lo¹   , kû, ¸n  , bµn          trµ,tñ chÌ,tñ chïa,tñ     ®ång    hå, bµn      thê,tñ cao cÊp. TÊt  c¸c s¶n    c¶    phÈm  nµy ®Òu  ph¶icã    ®ôc;   ch¹m;træ;kh¾c; kh¶m        hoÆc   kÕt      cã  hîp c¸cc«ng  ®o¹n    giac«ng  nµy. g) C¸c s¶n phÈm   mü   gç  nghÖ   kÕt  cã  hîp    víisong, m©y,      tre,tróc,vËt     liÖu kh¸c.   2. S¶n phÈm   hoµn  gç  chØnh s¶n xuÊt  gç  tõ  rõng trång  gç  vµ  nhËp  khÈu; 3.C¸c    s¶n  phÈm   song,m©y,      tre,tróc,       liÖu kh¸ckÕt        vËt   hîp víigç; 4. D¨m   (d¨m    gç  m¶nh),gç    l¹ng,v¸n nh©n    ghÐp      t¹o,gç  thanh    (v¸nghÐp,  thanh ghÐp)  s¶n  xuÊttõgç      rõng trångvµ  nhËp    gç  khÈu; 5.C¸c    s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu  îcphÐp          ®   th¸orêikhixuÊtkhÈu.   §iÒu    lo¹  phÈm   3. C¸c  i s¶n  l©m  s¶n  kh¸c® îcphÐp      xuÊtkhÈu:   ­C¸c    s¶n phÈm   chÕ  biÕn      tõtre,nøa,giang,vÇu, luång,tróc,               «,song, lå   m©y,   l¸c©y rõng hoÆc  chÕ biÕn      tõ c¸c l©m s¶n      nãi trªnkÕt  víic¸c vËt hîp        liÖu kh¸c.   ­ Bét gç,bétgiÊy,bétnhang..              . chÕ biÕn        tõgç,tre,nøa,lå«...hoÆc          vá  c©y  rõng  cña      c¸cloµic©y  kh«ng  thuéc nhãm         IA,IIAtrong danh    môc kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng1  17    n¨m  1992. ­C¸c        lo¹ tinhdÇu, tïngh¬ng,nhùa  i       c©y  rõng. ­ C¸c    l©m s¶n:tre,nøa, giang,vÇu, luång,tróc,lå«, l¸c©y                     rõng,m¨ng    rõng    i c¸clo¹ .
  3. 3 §iÒu    4. ViÖc xuÊt khÈu    s¶n phÈm   cña    gç  XÝ nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    t nícngoµiph¶ithùc hiÖn          theo ®óng    quy  ®Þnh  cña  giÊy phÐp    ®Çu    cÊp. t®∙  §iÒu 5.  C¸c quy ®Þnh  qu¶n    nguyªn  vÒ  lýgç  liÖu,l©m    s¶n    ®Ó s¶n  xuÊts¶n    phÈm   xuÊtkhÈu:1.Gç        rõng    tùnhiªn a) Gç    rõng   tù nhiªnvµ    i     c¸clo¹  nh©n    v¸n t¹ochÕ  biÕn    rõng    tõ gç  tù nhiªn  trong níc chØ   îc phÐp  dông        ®   sö  ®Ó s¶n xuÊt s¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊt  khÈu theo ®óng    quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  cña  i 1  2  QuyÕt  ®Þnh  nµy. b) Hµng    n¨m, c¨n cø      chØ    ho¹ch khaith¸cgç  tiªukÕ        rõng    tùnhiªndo    Thñ  t   íng ChÝnh  phñ giao,sau      khic©n    ®èi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ      tiªudïng  trong n­   íc,n¨ng      lùcchÕ  biÕn  hµng  mü   gç  nghÖ,  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ phª duyÖt  møc  rõng    h¹n  gç  tù nhiªntrong níc       cho  s¶n xuÊts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊtkhÈu.   C¨n  h¹n  cø  møc   rõng    gç  tù nhiªncho    s¶n xuÊt s¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ   xuÊt khÈu  îcduyÖt,Bé    ®     N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n ph©n      bæ h¹n møc  rõng    gç  tùnhiªncho        c¸cBé, ngµnh  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  s¶n  cã  xuÊts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊtkhÈu.Trªn       c¬  ®ã,  tr së  Bé  ëng, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung ¬ng  giao h¹n møc   cô  gç  thÓ  cho    c¸c doanh nghiÖp, ®¬n  trùctiÕp   vÞ      s¶n xuÊt kinh doanh      s¶n phÈm   mü   gç  nghÖ   thuéc ngµnh, ®Þa       ph¬ng  m×nh  qu¶n    c¶    lý,kÓ  c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi. c) H¶i quan      cöa khÈu    danh  c¨n cø  môc nªu  i t¹ §iÒu  cña  2  QuyÕt ®Þnh  nµy  h¹n  vµ  møc   ®∙  îcBé  ëng, Chñ  gç  ®   tr   tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh ph©n  bæ     ®Ó lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu    s¶n phÈm   mü   gç  nghÖ. 2.Gç    rõng  trång: a) Hµng    n¨m, Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n c«ng  c¸c khu  bè    vùc rõng  trång ® îc ®Çu        t b»ng nguån vèn Nhµ      níc lµ vïng nguyªn liÖu cho  nhu cÇu  s¶n xuÊtcña      c¸cngµnh  c«ng nghiÖp trong níc.   b) Trõ  rõng  gç  trång t¹      i khu  c¸c vùc nªu  môc  nãitrªn,gç  ë  a      rõng  trång  tËp  trung,gç    cao  thanh    vên  gç  su  lý,gç  vµ  c©y  trång ph©n      t¸n®Òu   îcphÐp  ®   s¶n xuÊt  s¶n phÈm  xuÊt khÈu  theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  2  QuyÕt  ®Þnh  nµy. c) H¶i quan      cöa khÈu  cø  c¨n  nguån  gèc  hîp  gç  ph¸p  theo Th«ng  t híng  dÉn cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n    ®Ó lµm      thñ tôc xuÊt khÈu    s¶n  phÈm   gç. 3.Gç    nguyªn liÖu nhËp      khÈu: a) KhuyÕn  khÝch    c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh  phÇn kinh tÕ    cã  giÊy phÐp  hµnh nghÒ  chÕ  biÕn  hoÆc   gç  giÊy phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  l©m s¶n  îcnhËp  ®   khÈu  nguyªn liÖu c¸c lo¹ ®Ó   gç        i   phôc  tiªudïng  vô    vµ  s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   Gç  trßn,gç      xÎnhËp  khÈu  c¸c s¶n  vµ    phÈm   xuÊt khÈu  gç    lµm    tõ nguyªn  liÖu gç    nhËp  khÈu  îc ¸p  ®   dông  theo møc  thuÕ thÊp nhÊt trong khung      thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu hiÖn  hµnh. Bé    Tµi chÝnh ®iÒu chØnh thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®Ó   gç  khuyÕn  khÝch  viÖc  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu. gç   
  4. 4 b)  nguyªn  Gç  liÖu ® îc nhËp      khÈu  ph¸p  hîp  vµo ViÖt Nam     sau ngµy 01  th¸ng01    n¨m  1996  îcphÐp  dông    ®   sö  ®Ó s¶n xuÊts¶n    phÈm  xuÊtkhÈu    theo  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  QuyÕt  i 2  ®Þnh  nµy. c) C¨n  nguån    cø  gèc  nhËp  gç  khÈu  H¶i quan  do    cöa khÈu  lµm    ®∙  thñ tôcnhËp    khÈu,x¸cnhËn      cña    Chi côc kiÓm l©m  sæ   vµ  nhËp  xëng    a  khi® vµo  s¶n  xuÊt cña    doanh nghiÖp, H¶i    quan cöa khÈu lµm thñ    tôc xuÊt khÈu      c¸c s¶n phÈm   s¶n  xuÊttõgç      nhËp  khÈu. d) S¶n phÈm  xuÊt khÈu theo hîp ®ång gia c«ng thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh. ®) C¸c nguån  nhËp  gç  khÈu  Campuchia  tõ  thùc hiÖn theo quy ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 4.C¸c    l©m s¶n:H¶i quan      cöa khÈu    vµo  c¨n cø  danh  môc s¶n phÈm  quy  ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  3  QuyÕt ®Þnh  nµy    ®Ó lµm  thñ tôc xuÊt khÈu c¸c s¶n  phÈm     nãitrªn. §iÒu    6. §iÒu  kho¶n    thihµnh. 1. Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n phèi hîp        víiUû ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng  c¸c  vµ  ngµnh  li   cã  ªnquan  kiÓm     traviÖc khaith¸cgç,ng¨n        chÆn     êng    c¸c tr hîp khaith¸ctr¸ phÐp, ®¶m         i   b¶o thùc hiÖn    ®óng    c¸c chØ    vïng  tiªuvµ  khaith¸c® îc duyÖt;kiÓm             traviÖc  s¶n xuÊt vµ    xuÊt khÈu      c¸cs¶n  phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n theo ®óng    c¸cquy ®Þnh  cña QuyÕt  ®Þnh  nµy; 2. Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  Bé  vµ  Th¬ng    m¹i,Tæng  côc  H¶i quan,theo chøc        n¨ng híng dÉn      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy; 3. ViÖc  nhËp      t¹m  t¸ xuÊt,chuyÓn  i   khÈu  qu¸ c¶nh  vµ  vµ    gç  s¶n  phÈm   gç  c¸c lo¹     ithùc hiÖn  ,   theo    c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh  cña  Nhµ    t¹m  nícvÒ  nhËp    t¸i xuÊt,chuyÓn    khÈu, qu¸ c¶nh, kh«ng        thuéc ph¹m    vi®iÒu chØnh cña QuyÕt  ®Þnh  nµy; 4. QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ    QuyÕt ®Þnh  664/TTg  sè  ngµy  th¸ng 10  18    n¨m 1995 cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ; C¸c  quy  ®Þnh  íc®©y        tr   tr¸víi quy  i c¸c ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙i bá. 5.    ëng, Thñ  ëng  quan  Bé tr   tr c¬  ngang Bé,  Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ    , Chñ  tÞch    Uû ban nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2