intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 113/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

53
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 113/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 2003 -2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 113/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  t¦íng  h Ý n h  p h ñ  S è  113/2003 Q §­T T g   c n g µ y  09 th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò   Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g   vi ¸n t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c T æ n g  c«n g  ty D Ö t  ­ M a y   Ö t N a m   Vi giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Õp tôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íiph¸ttr Ón  t  ph v vi ti     m s x   m    i vµ  ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  c«ng    Öt   tyD ­May  ÖtNam,    Õn    é: Tµi  Vi   ý ki c¸c B   chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Néi vô,Lao  ng    ¬ng    ho v§ t      ®é ­ Th binh vµ  héivµ    X∙    Ban   Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬  Q uy Õ t  Þ nh: ®   §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc cña  nh n   Tæng c«ng    Öt    tyD ­ May  Öt Nam     o¹n  Vi   giai® 2003  n   ®Õ 2005  ô  ôckÌm  (ph l   theo). §i Ò u 2. Héi  ng  ®å qu¶n  Þ tr  Tæng  c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh    tæ  th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íc nh n   trùc thuéc    theo  ng  éi dung  µ  Õn    ®ó n  v ti ®é nªu  trªn;chØ   o    ®¹ C«ng    ty May   ViÖt TiÕn,C«ng    Öt        tyD ­ May  µ   éi x©y  ùng      Ý  iÓ m   chøc  µ  HN  d ®Ò ¸n th ® tæ  v ho¹t®éng    theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     ty m ­ C«ng   ty con  n»m  trong  ¬  Êu  ña  cc c Tæng   c«ng    ty theo    nh   Ön  µnh. Trêng  îp  iÒu  qui ®Þ hi h   h® chØnh,    bæ sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph Héi  ng  ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam   ©y  ùng  Ò     Vi   xd § ¸n ph¸ttr ÓnTæng   i   c«ng    tytheo m«   ×nh  Ëp  oµn    Õ,tr×nhThñ íng ChÝnh   h T® kinht     t  phñ    Öt. phª duy §i Ò u 3. Bé  C«ng nghiÖp, Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé    T    K ho v§ t  Néi vô,Bé       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸c c quan  ªnquan  ã  li   c tr¸ch  nhiÖ m   èi hîp  íiTæng   ph   v  c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam   Vi   trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi ph¬ng    µy  ¸n n theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h  
  2. 2 Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.     §i Ò u 4.  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Héi ®ång    qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    Öt    tyD ­ May  Öt Nam   µ  ñ  ëng    Vi   v Th tr c¸c c¬  quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c  tr ù c thu é c T æ n g  c « n g  ty D Ö t ­ M a y  Vi Ö t N a m   th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 113/2003/Q§­TTg ngµy  th¸ng6  09    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. Nh÷ng     doanh  nghiÖp   µ   µ   íc  Õp  ôc  ¾ m   ÷  m Nh n ti t n gi 100%vèn   §iÒu  Ö  µ  ÷ nguyªn  l v gi   ph¸p  © n   n   nh ®Õ n¨m  2005,gå m   doanh      14  nghiÖp: ­C«ng    Öt  3,   tyD 8­ ­C«ng      tyMay  10, ­C«ng    µichÝnh  Öt    tyT   D may, ­C«ng    Öt    tyD may  ¾ ng  îi Th L, ­C«ng    Öt    tyD Nha Trang, ­C«ng    Öt  ÖtTh ¾ ng,   tyD Vi   ­C«ng    Öt    tyD Nam   Þnh, § ­C«ng    Öt    tyD may  µnh  Th C«ng, ­C«ng      tyB«ng  ÖtNam, Vi   ­C«ng    Öt    tyD Phong  ó, Ph ­C«ng      tyMay  µ   Ì, Nh B ­C«ng      tyMay  §øc  Giang, ­C«ng    Öt    tyD may  µ   ä, Ho Th ­C«ng      tyS¶n  Êtvµ  Þch  ô  Öt  xu   D v D may. II  .Doanh  nghiÖp  µ   íc chuy Ó n   æi  ×nh  nh n   ® h thøc qu¶n  ý  å m     l ,g 02 doanh nghiÖp: ­ C«ng    ty May   Öt  Õn, C«ng    Öt  May   µ   éi  Ý  iÓ m   ¹t Vi Ti   ty D ­  H N th ® ho   ®éng theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     tym ­ C«ng    tycon n»m  trong c¬  Êu  ña    c c Tæng   c«ng     ùc hiÖn  ty­th   n¨m  2003. II   ÷ng  INh . doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn   th hi cæ ph ho¸: 1. Doanh    nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    Çn  nh n   hi cæ ph ho¸  µ   µ   íc gi÷ cæ   m Nh n     phÇn    èigå m   doanh  chiph   19  nghiÖp: a) Thùc  Ön    hi n¨m  2003: ­C«ng    ¬   Ý    tyC kh may Gia  © m, L ­C«ng      tyMay  Th¨ng  Long, ­C«ng      tyMay  Nam   Þnh. § b) Thùc  Ön    hi n¨m  2004: ­C«ng    Öt    tyD kim §«ng  ©n, Xu
  4. 4 ­C«ng    Öt    tyD §«ng  Nam, ­C«ng      tyMay  Õn  ¾ ng, Chi Th ­C«ng      tyMay    Ç u, §¸p C ­C«ng      tyLen  ÖtNam, Vi   ­C«ng      tyMay  ng  H Yªn. c)Thùc  Ön    hi n¨m  2005: ­C«ng    Öt    tyD may §«ng  ¸, ­C«ng    Öt      tyD v¶ic«ng  nghiÖp  µ   éi, HN ­C«ng    Öt    tyD may  Õ, Hu ­C«ng    Öt  ôaNam   Þnh,   tyD l   § ­C«ng    Öt  Ünh  ó,   tyD V Ph ­C«ng    Öt  ícLong,   tyD Ph   ­C«ng      tyS¶n  Êtvµ  Êt nhËp  Èu  Öt  xu   Xu   kh d may  µ  ½ ng, §N ­C«ng      tyMay  ¬ng  Ph §«ng, ­C«ng      ty§ay  µ  ý, Tr L ­C«ng    Öt    tyD kim §«ng  ¬ng. Ph 2. Doanh    nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    Çn  nh n   hi cæ ph ho¸  µ   µ   íc gi÷ cæ   m Nh n     phÇn  íi d  50%   èn  iÒu  Ö,gå m   doanh  v® l  03  nghiÖp: a) Thùc  Ön    hi n¨m  2003: ­C«ng    ¬   Ý  Öt    tyC kh d may  ng  H Yªn. b) Thùc  Ön    hi n¨m  2005: ­C«ng      tyMay  ÊtkhÈu  xu   Ninh  ×nh, B ­C«ng    ¬   Ý  Öt    tyC kh d may  Nam   Þnh. § 3. Bé   Ën    ph doanh nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn    Çn    µ   µ   íc nh n     cæ ph ho¸ m Nh n   gi÷cæ   Çn    èi:   ph chiph ­Chi nh¸nh     C«ng    tyB«ng  ¹ Bu«n    ét­thùc hiÖn  t  i Ma Thu      n¨m  2003. 4. Bé   Ën    ph doanh  nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn    Çn    µ   µ   íc nh n     cæ ph ho¸ m Nh n   gi÷cæ   Çn  íi   ph d 50%   èn  Òu  Ö,gå m   bé  Ën: v §i l   08  ph a) Thùc  Ön    hi n¨m  2003: ­Nhµ     m¸y  Len  µ   H §«ng  éc C«ng    thu   tyLen  ÖtNam, Vi   ­XÝ     nghiÖp  May  thuéc C«ng    2    tyMay  µ   Ì, Nh B ­XÝ     nghiÖp  May  thuéc C«ng    10    tyMay  µ   Ì, Nh B ­XÝ     nghiÖp  May  ÖtHµ   éc C«ng    Vi   thu   tyMay  ÖtTiÕn. Vi   b) Thùc  Ön    hi n¨m  2004:
  5. 5 ­Nhµ     m¸y  Len    µ   éc C«ng    BiªnHo thu   tyLen  ÖtNam. Vi   c)Thùc  Ön    hi n¨m  2005: ­Nhµ     m¸y  ChØ   ©u  éc C«ng    Öt  kh thu   tyD Phong  ó, Ph ­Nhµ     m¸y  Len  Ünh  Þnh  éc C«ng    V Th thu   tyLen  ÖtNam, Vi   ­Nhµ     m¸y  Len  óc  Þnh  éc C«ng    Ph Th thu   tyLen  ÖtNam. Vi   IV.Doanh    nghiÖp  ùc  Ön  nhËp:  th hi s¸p  a)  ùc  Ön  Th hi n¨m  2003: s¸p  Ëp  µ     nh Nh m¸y  Öt  D ch¨n Nam   Þnh  éc § thu   C«ng    tyLen  ÖtNam   µo  Vi   v C«ng    Öt  tyD Nam   Þnh. § b) Thùc  Ön    hi n¨m 2004:s¸p nhËp     C«ng    ¬   Ý  Öt  tyC kh d may  ñ  Th §øc  µo  v C«ng    tyMay  ÖtTiÕn. Vi   c)Thùc  Ön    hi n¨m  2005: ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    Öt  ty D kim  µng  Þ   Ho Th Loan  µo  v C«ng    Öt    ty D ­ May   Hµ   éi. N
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2