Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
297
lượt xem
29
download

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi  B tr T s è  1152/2003/Q§­B L § T B X H  n g µ y18/9/2003 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   t¹ m th êi  da n h  m ô c  n g h Ò , c« n g  vi Ö c  Æ n g  n h ä c, ® é c  h ¹i, g u y  hi Ó m   n  n v µ   Æ c  bi Ö t  Æ n g  n h ä c, ® é c  h ¹i, g u y  hi Ó m ® n  n b é  tr ng B é  Lao ® é n g  ­  h ¬ ng  ë T binh  µ X∙ h éi v ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 29/2003/N§­   µy  CP ng 31/3/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h v c c tæ  cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  ­C¨n  Bé  ËtLao  ng  µy    cø  lu   ®é ng 23/6/1994;LuËt söa  æi,bæ       ®   sung  ét  m sè  iÒu  ña  é  ËtLao  ng  µy  th¸ng4  ® c B lu   ®é ng 02    n¨m  2002; ­ Sau    ã    Õn  ña  é  tÕ  ¹ C«ng    è    khic ý ki c B Y  t i   v¨n s 7263/YT­DP/AIDS  µy  ng 24/07/2003  Ò   Öc  û  Ö m   v vi u nhi cho  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiban    X∙    hµnh  danh  ôc  m nghÒ, c«ng  Öc  vi nÆng   äc, ®éc  ¹i  nh   h ,nguy  Ó m   µ  Æc   hi v® biÖtnÆng  äc,®éc  ¹i,   nh   h  nguy  Ó m, hi quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n b¶n  danh  ôc   ¹m  m t thêi "NghÒ, c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   äc, ®éc  ¹i, :   vi ® bi   nh   h  nguy  Ó m   µ  hi v nÆng   nhäc,®éc  ¹i    h, nguy  Ó m". hi §i Ò u    êilao ®éng  µm    Ò,  2. Ng     l c¸c ngh c«ng  Öc  ãië  Òu  ® îch­ vi n   §i 1    ëng  Õ     ch ®é b¶o  é    ng, tiÒn ¬ng  µ  h lao ®é   l v b¶o  Ó m     éiquy  nh  ¹  é  hi x∙h   ®Þ tiB luËtLao  ng, LuËt söa  æi, bæ     ®é     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  é   ËtLao  ng  m s® c B lu   ®é vµ      c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh. h  thih §i Ò u 3. Ng êi lao  ng      é,  µnh  µm     Ò,    ®é ë c¸c B ng l c¸c ngh c«ng  Öc  vi nh c¸cnghÒ,     c«ng  Öc  vi ban  µnh  ¹ Quy Õt  nh  µy  µ    h t  i ®Þ n v c¸cQuy Õt  nh  è  ®Þ s 1453/L§TBXH­Q§   µy  ng 13/10/1995, Quy Õt  nh   è    ®Þ s 915/L§TBXH­Q§   µy  ng 30/7/1996,Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1629/L§TBXH­Q§   µy  ng 26/12/1996,Quy Õt  nh     ®Þ sè 190/1999/Q§­ BL§TBXH   µy  ng 3/3/1999, Quy Õt  nh   è    ®Þ s 1580/2000/Q§­ BL§TBXH   µy  ng 26/12/2000 cña  é  ëng  é    B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙    th×  îc ¸p  ông  µ  îc hëng    Õ     Ò   ® d v®  c¸c ch ®é v b¶o  é    ng, tiÒn ¬ng  µ  h lao ®é   l v b¶o  Ó m     éinh    Ò,  hi x∙h   c¸cngh c«ng  Öc  ∙  vi ® ban  µnh. h
 2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng    i víi   Ò,  b¸o.®è     ngh c«ng  Öc  a  îcquy  nh  c¸c vi ch ®   ®Þ trong c¸c danh  ôc      m kÌm theo    c¸c Quy Õt  nh  Ó   ®Þ k trªn,c¸c Bé,  µnh  Çn    Ðt  µ  Ëp     ng c so¸tx v l danh  m ôc  öiBé   g   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  é   tÕ      X∙    B Y  ®Ó xem   Ðt vµ    x   ban hµnh    bæ sung. d a n h  m ô c  n g h Ò , c « n g  vi Ö c ® Æ c  bi Ö t n Æ n g  n h ä c,  ® é c  h ¹i, g u y  hi Ó m  (lo¹i  n  VI, V) v µ  n Æ n g  n h ä c,  ® é c  h ¹i, g u y  hi Ó m  (lo¹i  n  IV)   ( Ìm  K theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1152/2003/Q§­BL§TBXH   µy  ng 18/9/2003  cña  é  ëng  é  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi)   X∙ h 1. c « n g  n g hi Ö p a. khai th¸c á  m STT Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ña ® v® ki lao®é c nghÒ,  c«ng  Öc vi ® i Ò u  ki Ö n  lao  é n g  lo¹i ®  V 1 RÌn  óa  b m¸y  õ1  Ên  ëlªn. ChÞu     ng  ña  Öt ®é   t   t tr   t¸c ®é c nhi   cao, rung    ®éng  ín,vµ  Õng  n  îttiªuchuÈn    l   ti å v    cho phÐp. 2 ChØ   o  ®¹ s¶n  ÊttrùctiÕp Gi¶iquyÕt  Òu  xu         nhi c«ng  Öc  vi phøc  ¹p;n¬i t   tronghÇ m       lß(qu¶n  c, phã lµm  Öc  Ët hÑp, thiÕu  ìng khÝ, chÞu  ®è   vi ch     d    qu¶n  c,®éi tr ng      ­ t¸c®éng  ña  ôi, n,khÝ  2. ®è     ë lß,lßtr   cb   å CO ëng). ® i Ò u   Ö n  lao ® é n g  lo¹i ki  IV 1 VËn  µnh  Çu  ãc­ Ých, h c po t   Lµ m  viÖc trªn  cao, chÞu t¸c ®éng  cña    m¸y  èc  ãtthan nhµ    b r    m¸y n ¾ng,  ãng  µ  ôi;c¨ng  ¼ng  Çn  n vb   th th kinh   sµng  Ón  tuy than. t©m  ý. l 2 VËn  µnh    tùlËtnhµ  h toa xe      Lµ m   Öc  µi trêi  Þu    ng  ña  vi ngo   , ch t¸c ®é c m¸y  µng  Ón  s tuy than. n ¾ng,  ãng, bôi than  îttiªuchuÈn    n    v    cho phÐp. 3 Söa  ÷a  ¬  iÖn  ch c ® trong nhµ  C«ng  Öc    vi nÆng   äc,tthÕ    ng    nh    lao ®é gß m¸y  µng  Ón  s tuy than. bã; tiÕp  óc  êng    x th xuyªn  íidÇu  ì, bôi v  m   than,nhiÖt ®é       cao, rung  µ  Õng  n  ît   v ti å v  tiªuchuÈn    cho  Ðp. ph 4 Thay  ì,b¬ m   Çu    ôcc¸c C«ng  Öc  m  d æ tr     vi nÆng   äc, tiÕp  óc  íidÇu, nh   x v    thiÕtbÞ  µ    nh m¸y  µng  Ón mì; ¶nh hëng cña m«i tr ng nãng, ån, s tuy ê   than.  rung  µ  ôithan vît   Èn  vb      chu cho  Ðp. tiªu ph   5 BÈy    Ìnxe  xe,ch   tronggÇ m   C«ng  Öc    vi nÆng   äc,nguy  Ó m;  Þu  nh   hi ch nhµ  µng  Ón  s tuy than. t¸c®éng  ña    c m«i  êng  ãng,ån, rung  µ  tr n    v bôithan vîttiªuchuÈn         cho  Ðp. ph 6 Xóc  än  ñ c«ng  d th   than vµ  ¹p C«ng  viÖc nÆng  nhäc; Þu t¸c ®éng    t   ch  
 3. 3 chÊttrªntµu,xµ          lan,b¨ng  cña  m«i  êng  ãng, ån, rung  µ  ôi than tr n    vb    truyÒn    µ  t¶i trongnhµ    vîttiªuchuÈn  v   m¸y    cho  Ðp. ph sµng  Ón  tuy than. 7 Nh Æt  than,nhÆt  ¹pchÊttrªnC«ng  Öc  n  iÖu; chÞu    ng  ña    t     vi ®¬ ®   t¸c®é c b¨ng  chuyÒn  µ nh m¸y  µng  m«i  êng  ãng, ån, rung  µ  ôi than  ît s tr n    vb  v  tuyÓn  than.   tiªuchuÈn    cho  Ðp. ph 8 Dì    t¶i than (chäc than,® æ   ChÞu     ng  ña        t¸c ®é c m«i  êng  ãng, ån, tr n    than,m ë     m¸ng  than..   .trong rung  µ  ôithan  îttiªuchuÈn  )   vb  v    cho  Ðp; ph   nhµ  m¸y  µng  Ón  s tuy than. c«ng  Öc  ã  Õu  ènguy  Ó m.   vi c y t  hi 9 M ãc  ng¸o (mãc    ãc   C«ng   Öc    c¸p,m vi nÆng   äc, ®¬n   iÖu;  µm  nh   ® l xÝch)trongnhµ      m¸y  µng  viÖc  µitrêi chÞu    ng  ña  s ngo     , t¸c®é c m«i  ­ tr tuyÓn.   êng  ãng,l¹nh,giã..   µ  ôithan  îttiªu (n     .v b   ) v    chuÈn  cho  Ðp. ph 10 Söa  ÷a,b¶o  ìng c¸cthiÕt C«ng  Öc  ch   d      vi nÆng   äc,tthÕ    ng    nh    lao ®é gß bÞ   khaith¸cthan (khoan,xóc, bã;tiÕp xóc  íi ôibÈn  µ  Çu  ì.             v    b vd m g¹t, i. . .   .) ñ 11 ChØ   o  ®¹ s¶n  ÊttrùctiÕp ChÞu     ng  ña  xu       t¸c ®é c m«i  êng  ãng, ån, tr n    khaith¸cthan léthiªnvµ          trong rung  µ  ôithan vît   Èn    vb      chu cho  Ðp. tiªu ph   nhµ  m¸y  µng  Ón  s tuy (qu¶n  ®èc, phã    qu¶n  c,®éi tr ®è     ­ ëng). B. c ¬  kh Ý  ­ luy Ö n kim ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ña  ® v® ki lao®é c T nghÒ,  c«ng  Öc vi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i iv   1 TiÖn,phay,bµo,ca  Ýp, ChÞu  t¸c ®éng  cña  bôi gç  phÝp, bôi       ph     bakeli . t bakeli  ¬iPhenolnång    th   ,   ®é cao.   2 S¬n  Ünh  iÖn. t ® Thêng xuyªn tiÕp xóc  íi   Êt ®éc, n¬i     v   ch   ho¸    lµm  Öc  ãng,thiÕu kh«ng  Ý. vi n     kh 3 VËn  µnh  óa  h b m¸y. ChÞu  t¸c ®éng  cña nhiÖt ®é  cao, rung    ®éng  ín,vµ  Õng  n  îttiªu chuÈn    l   ti å v    cho phÐp. c. ® i Ö n   ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ® v® ki lao®é T cña nghÒ,  c«ng  Öc vi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i V   1 KiÓ m     trakim  ¹ b»ng  lo i   quang  phæ  Ch Þu  ¶nh  ëng  ña  Êt  ãng  ¹; h c ch ph x  vµ    m   siªu© trong c¸cnhµ    m«i  êng  ãng, ån, bôi,®«i    µm     m¸y tr n     khi l ®iÖn. viÖc    ¬ithiÕu kh«ng  Ý. ën     kh 2 V Ën  µnh  h bao  ¬inhµ  h  m¸y  Öt N¬i lµm  Öc  ã  Öt®é   nhi     vi c nhi   cao,rÊtbôi     ®iÖn. vµ nguy  Ó m. hi 3 Söa  ÷a  ÕtbÞ  ¬  Ý  û lùc C«ng  viÖc nÆng  nhäc, ch thi   c kh thu      nguy hiÓ m   cöa  Ën  íc,cöa  p  µn. (lµm  Öc      nh n   ®Ë tr vi ë ®é cao    m); kh«ng  trªn30   
 4. 4 gian lµm  viÖc chËt hÑp, tr¬n, Êt r   nguy  Ó m.  hi 4 Söa  ÷a  ch m¸y  ¬ m   ícnhµ    C«ng  viÖc nÆng  nhäc, b n  m¸y  kh«ng gian   thuû ®iÖn.     lµm  Öc  Ët hÑp,  ¬n,È m   t  Þu  vi ch   tr   í; ch t¸c®éng  ña  ãng,ån,h¬ix¨ng,dÇu.   cn         5 V Ën  µnh,söa  ÷a  Çu  ôctrongC«ng  Öc  h   ch c tr     vi nÆng   äc; th ng  nh   ê xuyªn   hÇ m  m¸y    iÖn. ph¸t® tiÕp xóc  íi ôibÈn, dÇu, mì  µ  Õng    v    b     v ti ån cao. 6 V Ën  µnh,söa  ÷a  Ö   èng  C«ng  Öc  h   ch h th vi nÆng   äc; tiÕp  óc  íi nh   x v  th«ng  ãtrong hÇ m   µ  gi     nh m¸y  û bôibÈn,dÇu, mì  µ    n  thu         v ®é å cao.   ®iÖn.   7 Qu¶n  ý, Ën  µnh  êng  ©y  µ  C«ng  Öc  l  vh ® dv vi nÆng   äc;th ng  nh   ê xuyªn l  ­ tr¹m biÕn      ¸p 500KV. u  ng  ®é theo  êng  ©y  ® d qua    ïng c¸c v   ®Þa  h×nh, khÝ  hËu  phøc t¹p; Õp  ti   xóc  íi iÖn  õtr ng  v  ® t   ê cao,nguy  Ó m.   hi 8 C«ng  ©n  öa  ÷a  êng  ©y  C«ng  viÖc nguy hiÓ m, th ng xuyªn nh s ch ® d ê   cao  Õ  ang  th ® mang  iÖn. ® lµm  Öc    vi trªn cao, c¨ng  ¼ng  Çn    th th kinh t©m  ý.   l §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g   ¹i lo  iV 1 HiÖu  chØnh    ¬inhµ  lßh   m¸y  Öt Lµ m   Öc  ¹nh    ÕtbÞ   ã  Öt nhi   vi c c¸c thi   c nhi   ®iÖn. ®é  cao  õ 1600C    ®Õ n   t    540 C,  Þu  ch 0 t¸c®éng  ña  Õng ån  µ bôi.   c ti   v   2 V Ën  µnh  h m¸y nghiÒn  than trong Ch Þu    ng  ña  ãng,tiÕng  n  µ      t¸c®é c n   åv nhµ m¸y  Öt®iÖn. nhi   bôithan cã  ång       n ®é cao. 3 V Ën  µnh  h b¨ng    óc  µ  t¶i x v gom   C«ng  viÖc thñ c«ng  nÆng  nhäc, ,   than trong nhµ      m¸y  Öt®iÖn. chÞu    ng  ña  ãng, ån  µ  ôi nhi   t¸c ®é c n   vb  than cã  ång     n ®é cao. 4 V Ën  µnh  h m¸y  ¬ m   Çu  t    Thêng  xuyªn tiÕp xóc víi Çu  mì, b d ®è lß  d   nhµ  m¸y  Öt®iÖn  Ën  µnh  tiÕng ån  µ  Öt®é   nhi   (V h   v nhi   cao. nhµ  Çu). d 5 V Ën  µnh  Ö   èng    nhµ  Thêng  h h th th¶ixØ  xuyªn tiÕp xóc  íi ãng,®é   n      v  n  å m¸y  Öt®iÖn  ¬m    nhi   (b th¶ixØ,  ö cao  µ  ång    ôivîttiªuchuÈn    kh vn ®é b       cho bôi, èng t i . )  t  í . . . phÐp. 6 KiÓ m   Öt(trùcchÝnh,trùcphô) Thêng  nhi          xuyªn  Õp  óc  íinãng, rung, ti x v       trong nhµ    m¸y  Öt®iÖn. nhi     ®é  ån cao vµ  nång ®é  bôi vît  tiªu   chuÈn  cho  Ðp. ph   7 Söa  ÷a    ÕtbÞ  iÖn  ch c¸cthi   ® trong T  Õ    ng  bã, ¶nh  ëng  ña    th lao ®é gß    h c nhµ  m¸y  iÖn. ® ån,rung  µ  ôi.   vb 8 L¸iquang  Ëttoa than.   l    Thêng xuyªn lµm viÖc ë  m«i tr ng  ê nãng,bôi, n  ît   Èn      v   chu cho  Ðp. å tiªu ph
 5. 5 9 M ãc  èitoa xe  n     than trong nhµ   Lµ m   Öc      m¸y vi ngoµi trêi  Þu    ng    ,ch t¸c ®é nhiÖt®iÖn.   cña  m«i tr ng  (nãng, l¹nh, ã.. ) ê  gi . , tiÕng ån  µ  ång    ôithan cao.   vn ®é b     10 C«ng  ©n  óc  ®u«ilßnhµ  C«ng  Öc  nh x xØ     vi nÆng   äc,®¬n  iÖu; th nh   ®  ­ m¸y  Öt®iÖn. nhi   êng xuyªn tiÕp xóc  íi ãng,bôi.     v n   11 VËn  µnh      Ý. h tua binkh Ch Þu  t¸c ®éng  cña rung, ãng vµ     n tiÕng ån  îttiªuchuÈn    v    cho  Ðp. ph 12 Hµn  µ  µi  v m c¸nh híng níc,c¸nh tua Lµ m   Öc          vi trong hÇ m   ©u, thiÕu  ìng   s   d  binnhµ    m¸y  û ®iÖn. thu   khÝ;  Õp  óc  êng  ti x th xuyªn víitiÕng    ån, nhiÖt®é       cao,h¬ikhÝ  c  µ  ôi    ®é v b   thÐp. 13 Qu¶n  ý, Ën  µnh  êng  ©y  õ Thêng  l  vh ® d t  xuyªn l ®éng   u  theo  êng  ©y, ® d  110KV  n   íi ®Õ d   500KV. qua  c¸c vïng ®Þa  h×nh, khÝ  hËu  phøc  ¹p;tiÕp  óc  íi®iÖn  õ  êng  t  x v  t tr cao,¶nh  ëng  n     h ®Õ søc  Î. kho 14 V Ö   sinh c«ng    nghiÖp  ¹m biÕn   C«ng  Öc  n  iÖu; tiÕp  óc  íibôi tr   ¸p vi ®¬ ®   x v    500 KVA. bÈn, ®iÖn  tõ tr ng  cao ¶nh  hëng  ê ®Õ n   søc  Îvµ  kho   nguy  Ó m. hi 15 S¶n  Êthßm   xu   c«ng  ¬ vËtliÖu  TiÕp xóc víi ãng, ho¸ chÊt ®éc  t       n Composit. nång    ®é cao,g©y  ã  ë,m Öt  ái.   kh th   m 16 Söa  ÷a,sÊy  ch   m¸y  Õn    ã  C«ng  Öc  bi ¸p c vi nÆng   äc, th ng  nh   ê xuyªn  c«ng  Êttõ200  su     KVA   ëlªn. tiÕp xóc víi Çu  mì, m«i tr ng cã  tr    d ê nhiÖt®é     cao. 17 V Ën  µnh  h m¸y  Ön    b c¸p nh«m. ¶nh  ëng  ùc tiÕp  ña  ôi nh«m   µ  h tr   c b  v tiÕng ån    cao.   18 VËn  µnh  h m¸y  c  ét®iÖn    Ch Þu    ng  ña  Õng  n, rung  µ  ®ó c   bª t¸c®é c ti å  v t«ng lyt©m.    bôi. 19 S¶n  ÊtvËtliÖu c¸ch ®iÖn. C«ng  Öc  xu         vi nÆng   äc; tiÕp  óc  íi nh   x v  nhiÖt ®é  cao vµ  ho¸ chÊt ®éc  h¹i   ( Phenol,Formalin,Amoniac..   ång      .n ) ®é   cao.
 6. 6 d. ho¸ ch Êt ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ® v® ki lao®é T cña nghÒ,  c«ng  Öc vi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g   ¹i lo  V 1 V Ën  µnh  ¹m b¬ m   ícth¶i(th¶i Thêng  h tr   n      xuyªn  µm  Öc      ©u  õ ­ l vi ë ®é s t    nhiÔ m  Çu, th¶ibÈn);tr¹m b¬ m   ­ 10m   n     d       n ®Õ ­ 20m;  Õp xóc  íi Õng  n, ti   v  ti å  íctuÇn  µn  µ  ö  ýnícth¶i. chÊt th¶i ®éc  h¹i,   ho v x l          vi sinh vËt g©y  b Önh  µ    Êtxö  ýníc. v ho¸ ch   l   2 Söa  ÷a,vËn  µnh    ÕtbÞ  Thêng  ch   h c¸cthi   xuyªn  Õp  óc  íic¸c ho¸  Êt ti x v     ch   ho¸   ö lýníc,khö  èi,tr ng  Ýp  c  ¹i  Õng  n  µ  ôi.  (x       mu   ë k ®é h , ti åvb   vËn  µnh). h 3 S¶n  ÊtCO 2  áng,r¾n. xu   l   Thêng  xuyªn tiÕp xóc  íi Õng  n, ho¸     v  ti å    chÊt (CO 2  láng, ¾n, nång ®é  cao;  r   thuèc  Ým;  Ý   2S)  µ  t kh H v m¸ynÐn  Ý  kh CO 2    Êtcao. ¸p su   4 Thu  åi, äcdÇu, t¸ sinh dÇu    C«ng  Öc  ñ  h   l    i   b«i vi th c«ng; lµm  Öc    vi trong   tr¬n. m«i  êng    Êt®éc  ¹ivµ  Õng ån  tr ho¸ ch   h   ti   cao; chÞu    ng  ùc tiÕp  ña  ¬i   t¸c®é tr   c h  dÇu  ãng  µ  ¬iníc.  n vh    5 Th¶ixØ  ãng    ¬inhiÖt.  n lßh     C«ng  Öc  ñ  vi th c«ng, nÆng   äc; th   nh   ­ êng  xuyªn tiÕp xóc  íi ån  Ötlín,     v  ngu nhi     bôixØ    than vµ  ¬ikhÝ  c.   h  ®é 6 Thñ  kho  ×nh  b (chai) Þu    ùc Thêng xuyªn tiÕp xóc víi  ch ¸p l    c¸c b×nh  (O2,N 2,CO 2  áng,NH 3 láng). chøa  Ý  ã    Êt cao,d Ô      l   kh c ¸p su     ch¸ynæ,    nguy  Ó m;  Þu   hi Ch ¶nh  ëng  ña  ¬i h c h  ho¸ chÊt®éc  ¹i.     h 7 Nh Æt  than thñ c«ng  ¹ b∙i th¶i Lµ m  viÖc ngoµi trêi c«ng viÖc thñ    t    i xØ    ,   cña    Ý    lßkh ho¸ than. c«ng  nÆng   äc;ChÞu    ng  ña  nh   t¸c®é c nãng, bôi xØ       than  µ  çn  îp  ¬i níc, vh h h    khÝ  CO,  2S.  H 8 Khaith¸c, Ën     v chuyÓn  than bïn. Lµ m   Öc  µi trêitrªn c¸c  å  ¾ng    vi ngo       hl than  ïn, c«ng  Öc thñ  b  vi c«ng  nÆng   nhäc; Ch Þu  t¸c ®éng  trùc tiÕp cña    nhiÖt®é,  ¬iÈ m,  ôixØ    h  b   than  µ  çn  vh hîp h¬iníc,khÝ      CO,  2,NH 3,H 2S. CO     9 VËn  µnh  Ö   èng    åinhiÖt Thêng  h h th thu h     xuyªn lµm  Öc    vi trong m«i  êng    tr tõkhÝ      ho¸ than. cã  Öt®é   nhi   cao,tiÕng ån  ín; Õp xóc      l  ti   víithiÕtbÞ   ã  suÊt      c ¸p  cao, ph¸tsinh       h¬ikhÝ  c    ®é CO,  2,NH 3,H 2S. CO    
 7. 7 §. s¶n xu Êt b¸nh k Ñ o ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc  ®iÓ m  vÒ  ®iÒu  kiÖn lao ®éng  T cña nghÒ, c«ng  Öc vi ® i Ò u   Ö n  lao ® é n g  lo¹i ki  iV 1 SÊy  étkÑo  b  Jelly. C«ng  Öc  ñ  vi th c«ng  nÆng   äc, ®¬n   nh   ®iÖu; m«i  êng  µm  Öc  ãng, bôi vît   tr l vi n      tiªuchuÈn    cho  Ðp. ph 2 S¶n  ÊtgiÊy tinhbét(xö lý,   C«ng  Öc  ñ  xu            li vi th c«ng  nÆng   äc; m«i  nh   t©m,  å  h ho¸). tr ng  µm  Öc  m   t µ  ãng. ê l vi È í  n v e. d Ö t m a y ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc  ®iÓ m  vÒ  ®iÒu  kiÖn lao ®éng  T cña  Ò,  ngh c«ng  Öcvi §iÒu  Ön  ®éng  ¹i ki lao  lo  iV 1 VËn  µnh,cÊp  h   nguyªn liÖu cho  T  Õ    ng  bã; chÞu    ng     th lao ®é gß    t¸c®é m¸y    ¹t, t¸chh   m¸y    c¸n b«ng. cña tiÕng ån  vµ  bôi b«ng vît   tiªu   chuÈn  cho  Ðp. ph   2 §ãng  ¹tthñ c«ng. h    C«ng  Öc  vi nÆng   äc;chÞu    ng  nh   t¸c®é cña  ôib«ng,nãng  µ  n. b    vå  3 V Ën  µnh  h m¸y  p  ng  Ön  §øng  µ  i  ¹ suèt ca  µm  Öc; chÞu  Ð ®ã ki v ® li     l vi   b«ng. t¸c®éng  ña  ôi b«ng  µ  Õng  n  ît   c b  v ti å v  tiªuchuÈn    cho  Ðp. ph   4 Bèc  b«ng  åil¹trongd©y  h    i   chuyÒn C«ng  Öc  vi nÆng   äc;chÞu    ng  nh   t¸c®é sîi d Öt.   , cña  ôib«ng  µ  Õng  n  îttiªuchuÈn  b  v ti å v    cho  Ðp. ph 5 V Ën  µnh  h m¸y  èt,bèc  èt,bá  §øng  µ  i  ¹  èt ca  µm  Öc, c«ng  su   su   v ® li su   l vi   suèt(t Õpsuèt).  i   viÖc  n   iÖu,  Þp  iÖu  ®¬ ® nh ® lao  ng  ®é cao;chÞu    ng  ña  ôib«ng,nãng    t¸c®é c b     vµ  n  îtqu¸ tiªuchuÈn  å v      cho  Ðp. ph 6 VËn  µnh  h m¸y  öi, ¾ c   îi c  m s . C«ng  viÖc ®¬n  ®iÖu, tËp trung thÞ  gi¸ccao; chÞu    ng  ña  ôi b«ng,     t¸c®é c b    nãng  µ  n. vå  7 Xe  îi s  len. ChÞu    ng  ña  ôi b«ng  µ  Õng  t¸c®é c b  v ti ån. 8 TØa,  öa  s th¶m  len. C«ng  Öc  mØ,  Ëp  vi tØ  t trung  Þ    th gi¸c cao;chÞu    ng  ña  ôi.   t¸c®é c b 9 VËn  µnh  h m¸y  ¶o  îi xe  ® s   con  îi §øng  µ  ®i  ¹ nhiÒu; chÞu t¸c ®éng  , s  . v li     cña  ôib«ng  µ  Õng  n. b  v ti å 10 §æ   îi s  cho  m¸y  th«. Ph¶i ®i l¹ suèt ca, c«ng viÖc ®¬n   i ®iÖu, nhÞp      ng    ®é lao ®é cao,chÞu      t¸c ®éng  ña  ôi b«ng, nãng  µ  Õng  n  c b    v ti å cao. 11 Bèc  îi s  m¸y  ng. è §øng  µ  i  ¹  èt ca, chÞu    ng  v ® li su     t¸c®é cña  ôib«ng,nãng  µ  n  b    v å cao.   12 VËn  µnh  h m¸y  Öt  Ý,d Öt  íc. §øng  µ  i  ¹ nhiÒu;tthÕ    ng    d kh   n v ® l  i    lao ®é gß
 8. 8 bã; chÞu t¸c ®éng cña bôi b«ng vµ    nãng. 13 V Ën  µnh  h m¸y  Öt  d kim  trßn. T  thÕ    ng  bã; chÞu    ng    lao ®é gß    t¸c®é cña  ôib«ng  µ  ãng. b  vn 14 Nèi gì,nèitrôcm¸y  Öt.       d §øng  µ  i  ¹  èt ca  µm  Öc; Þu  v ® li su   l vi  ch t¸c ®éng  cña bôi b«ng, nãng vµ  ån    cao. 15 V Ën  µnh  h m¸y  ¾ c,  m m¸y  å    îi h v¶i,   s C«ng  Öc  vi nÆng   äc,chÞu    ng  nh   t¸c®é trong d©y    chuyÒn  Öt.d cña  ôib«ng,nãng  µ  n  b    v å cao. 16 X ©u  trongd©y  go    chuyÒn  Öt. C«ng  viÖc thñ c«ng, ®¬n  ®iÖu, tËp  d trung  Þ    th gi¸ccao; chÞu    ng  ña    t¸c®é c bôib«ng  µ  ãng.   vn   17 Ch © m   Çu  d m¸y  Öt,m¸y      C«ng  Öc  ñ c«ng,tthÕ    ng    d  se,m¸y vi th      lao ®é gß hå. bã, tiÕp xóc víi Çu, mì;  chÞu  t¸c  d   ®éng  ña  ôib«ng,nãng,ån. c b       18 N Êu  å  h trong d©y   chuyÒn  Öt, C«ng  Öc  d  vi nÆng   äc;chÞu    ng  nh   t¸c®é nhué m. cña  ãng,ån,È m   µ  ¬ihãa  Êt. n     vh  ch 19 V Ën  µnh  h m¸y  phßng  v¶i co    ChÞu     ng  ña  Öt ®é   t¸c ®é c nhi   cao  µ  v (Sanfor)  trongd©y    chuyÒn  é m. h¬iho¸ chÊt. nhu    20 VËn  µnh  h m¸y  µm  ãng    lb v¶itrong C«ng  Öc    vi nÆng   äc,t  Õ    ng  nh   th lao ®é d©y  chuyÒn  é m.nhu gß  ã,  Þu    ng   ña  Öt ®é,  b ch t¸c ®é c nhi   ho¸ chÊtthuèc nhué m.        21 Lµ m   ôchoa íi tr   l  trong c«ng  o¹n  T  Õ    ng  bã, chÞu    ng    ® th lao ®é gß    t¸c®é nhué m. cña  ¬iho¸ chÊtvµ  ôi. h     b 22 May  khuyÕt,cóc   (khuy nót)trong C«ng  Öc  n  iÖu, c¨ng  ¼ng  Þ       vi ®¬ ®   th th may  c«ng  nghiÖp. gi¸c vµ  m Öt  m ái thÇn kinh; Þu       ch t¸c ®éng  ña  ãng  µ  ôi. cn vb   23 VËn  µnh  h m¸y  thæiform    trong d©y  §øng  µ  i  ¹ suèt ca  µm  Öc,chÞu      v ® li     l vi   chuyÒn  may. t¸c®éng  ña  ¬inãng,È m.   c h    24 C ¾t    v¶itrong c«ng  Ö     ngh may. §øng  ètca  µm  Öc,c¨ng  ¼ng  Þ  su   l vi   th th gi¸c vµ  m Öt  m ái thÇn kinh; Þu       ch t¸c ®éng  ña  ¬inãng  µ  ôib«ng. c h  vb  25 V Ën  chuyÓn    îiv¶i,  s trong kho  C«ng  viÖc  thñ  c«ng  nÆng  nhäc,     nguyªn liÖu,kho      s¶n  È m   µ  ÷a® øng, ®i  ¹ suètca  µm  Öc;chÞu    ph v gi     l  i   l vi   t¸c c¸cc«ng  o¹n  ña  ©y    ® c d chuyÒn  îi ®éng  ña  ôi b«ng, nãng  µ  Õng  n  s , c b    v ti å d Öt,nhué m,    may. cao. 26 KiÓ m   Êp  g trongd©y    chuyÒn  Öt, C«ng  Öc  n  iÖu, c¨ng  ¼ng  Þ  d  vi ®¬ ®   th th may. gi¸c,® øng  èt ca  µm  Öc; chÞu      su   l vi   t¸c ®éng  ña  ãng,bôivµ  ïiho¸ chÊt. cn     m    27 §ãng  Ön  ki trong d©y    chuyÒn  Öt, C«ng  Öc  d  vi nÆng   äc,tthÕ    ng  nh    lao ®é may. gß   ã; chÞu    ng   ña  ôi b«ng, b t¸c ®é c b    nãng  µ  n  v å cao. 28 VÖ   sinh c«ng    nghiÖp  trong c¸c C«ng  Öc  ñ c«ng,tthÕ    ng       vi th      lao ®é gß nhµ  m¸y  îi d Öt,nhué m,  s  ,   may. V Ö  bã, ¶nh  ëng  ña  Õng  n, nãng, bôi     h c ti å     sinhn Òn  ëng  é m,      x nhu inhoa. b«ng, dÇu  mì, ho¸ chÊt tÈy röa  vµ  chÊtth¶ic«ng     nghiÖp. 29 M µi,b¶o  ìng suètda    d    (cao su); Thêng     xuyªn tiÕp xóc  íibôicao  vµ      v    su  thay,th¸o,     d©y  d¸n  da. dung  m«i,ho¸ chÊt®éc.      30 Söa  ÷a  iÖn  ch ® trongd©y    chuyÒn T  Õ    ng  bã, lµm  Öc  th lao ®é gß    vi trong   nhué m. m«i  êng  m   t  ãng;tiÕp xóc  íi 3, tr È í, n     v  NH   ho¸ chÊttÈy,nhué m.     
 9. 9 31   öa  ÷a,chÕ   ¹ol cm¸y  Öt. ChÞu    ng  ña  ôirØ,h¬inhùa  ­ S ch   t  î   d t¸c®é c b       ® êng  ãng,keo  µ    Êt. n   v ho¸ ch 32 ThÝ   nghiÖ m,  ©n  Ých    Êt, Thêng  ph t ho¸ ch   xuyªn tiÕp  óc  íiho¸ chÊt ®éc    x v      thuèc nhué m.   h¹i; Öt®é,    m     nhi   ®é È cao.   f.  s¶n xu Êt thu è c l¸ ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ® v® ki lao®é T cña  Ò,  ngh c«ng  Öc vi ® i Ò u  ki Ö n  lao  é n g  lo¹i ®  V 1 VËn  chuyÓn, bèc  Õp  ñ c«ng  C«ng  Öc  ñ    x th   vi th c«ng, rÊtnÆng   äc, t    nh    nguyªn liÖu thuèc l¸     . thÕ    ng  bã, th ng  lao ®é gß    ê xuyªn  Õp ti   xóc víi  nicot  bôi, Ê m  m èc  g©y  ine,  n b Önh. 2 Ph ©n  Ých    Êtvµ  ¸nh    Thêng  t ho¸ ch   ® gi¸ xuyªn  Õp  óc  íic¸c  ¹    ti x v   lo iho¸ chÊtl ng nguyªn liÖu vµ   î       s¶n  È m   Êt, nicot     ãi thuèc  ph ch   ine,tar,kh   qua  ­ ® thuèc l¸  . êng  hÊp. h«  3 V Ën  µnh      h lßlªnmen,    Êy  iÕu. Thêng  lßs ®   xuyªn tiÕp xóc  íichÊt nicot       v    ine, h¬i vµ  bôi thuèc l¸ nÊ m  g©y  b Önh. ,   ChÞu    ng  ña  Öt®é   t¸c®é c nhi   cao. ® i Ò u   Ö n  lao ® é n g  lo¹i ki  IV 1 C Êp    Ëtt  ph¸tv  ,nguyªn liÖu ë  ©n    ¹  Òu; chÞu    ng  ña  Õng     ph §i l inhi   t¸c ®é c ti   xëng  s¶n  Êtsîi ®ãng  xu     , bao,cuèn ån,bôi,      nicotine. ®iÕu  èc l¸ thu   . 2 Söa  ÷a  ÕtbÞ  ch thi   trongc¸cph©n C«ng  Öc     vi nÆng   äc,t thÕ  µm  Öc  nh    l vi xëng  s¶n  Êtsîi ®ãng  xu     , bao,cuèn gß  bã; chÞu t¸c ®éng  cña tiÕng  n,     å  ®iÕu  èc l¸ thu   . bôi,  nicot ine. 3 Pha  Õ   ¬ng  Öu s¶n  Êtthuèc Thêng  ch h li   xu     xuyªn  Õp  óc  íic¸c  ¹    ti x v   lo iho¸ l¸. chÊt, nicot  c¸c chÊt g©y  kÝch  ine, thÝch  niªm  ¹c,m ¾t, tai m òi,häng. m   ,     4 KiÓ m     Êtl ng thuèc l¸ iÕu  Thêng  trach  î     ® xuyªn tiÕp xóc  íi     v  nicot   Ê m,  ine,n trªnd©y    chuyÒn  c«ng  Ö. tar,   Èn  ©y  Önh; tthÕ    ng  ngh   khu g b vi    lao®é gß  ã. b 2. giao th«ng ­ v Ë n  t¶i ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ® v® ki lao®é T cña nghÒ,  c«ng  Öc vi ® i Ò u   Ö n  lao ® é n g  lo¹i ki  iV 1 So¸tvÐ, ®iÒu  µnh  t¹ c¸ctr¹m ChÞu     ng  ña  ôi,tiÕng  n, h¬i    h xe        i t¸c ®é c b  å   thu phÝ  Çu,® êng,b Õn  µ. x¨ng  Çu, khÝ  c    c    ph d   ®é (CO 2,CO...) µ  êi     th   v tiÕtthay ® æi      theo mïa.   2 Dõng    íng dÉn  lªnbµn  ©n Lµ m   Öc  µitrêichÞu    ng  ña  xe,h   xe    c vi ngo     , t¸c®é c t¹ c¸ctr¹m kiÓm      äng xe. bôi,tiÕng  n, h¬i x¨ng  Çu,  Ý   c       i trat¶itr       å    d kh ®é
 10. 10 (CO 2,CO...)     . 3 Söa  ÷a  Çn  Èu,m¸y,thiÕtbÞ  Lµ m   Öc  µitrêi trªncao; chÞu    ch c c       vi ngo       ,   t¸c thi  c«ng  ¹ c¸cc«ng  ×nh giao ®éng  ña  êitiÕtthay ® æi; t thÕ  µm  t    i tr     c th          l th«ng. viÖc  bã,nguy  Ó m. gß    hi 4 Nh ©n    ôc  ô  Êu    ôc  Ph¶i kiªm nhiÖ m  nhiÒu viÖc, c«ng  viªnph v (n ¨n,ph vô    èng,dän  Ñp, vÖ   ¨n u   d   sinhtoa, viÖc  Êt v¶, th ng     v     ê xuyªn u  ng l ®é theo  gi ng  ê n»m)      oµn  Çu   tÇu  ètngµy  ªm.  Þu    ng  ña  trªnc¸c® t ho¶ su   ® Ch t¸c®é c chë  kh¸ch. bôi,ån, rung  µ  Ý  Ëu     v kh h thay ® æi  ña    c c¸cmiÒn    trongm ét  êigian ng ¾n.   th     3. x © y  d ù n g  giao th«ng v µ  k h o  t µ ng, b Õ n  b∙i STT Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ña  ® v® ki lao®é c nghÒ,  c«ng  Öc vi ® i Ò u  ki Ö n  lao  é n g  lo¹i ®  V 1 Thî s ¾t,thîhµn  ¾t           s trªnc¸cc«ng  µ m   Öc  µi trêi  L vi ngo   , c«ng  Öc  vi nÆng   tr×nh x©y  ùng  µ  öa  ÷a  Çu nhäc, nguy  Ó m,  Þu    ng  ña    d v s ch c   hi ch t¸c ®é c bôi, n,rung,khÝ  2,CO...    å   CO     4. d ù  tr÷ q u è c gia ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ® v® ki lao®é T cña  Ò,  ngh c«ng  Öc vi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i iV   1 Thñ  kho,b¶o    qu¶n  Ëtt  ÕtbÞ  ­ C«ng  viÖc nÆng  nhäc, t Õ  lao v  ,thi    th   cøu  é,cøu  ¹n. h  n ®éng  bã, n¬i lµm  Öc  Ð m   gß      vi k th«ng  tho¸ng, thiÕu    ¸nh s¸ng, ¶nh  ëng  ña    h c bôi (bét  tale) tiÕp xóc víi Çu  mì, ,  d   x¨ng..  . 5. b u  c h Ý n h  ­ vi Ô n th«ng ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ña  ® v® ki lao®é c T nghÒ,  c«ng  Öc vi
 11. 11 §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i  Vi   1 L ¾p  Æt,  öa  ÷a,b¶o  ìng c¸c C«ng  Öc  ® s ch   d    vi nÆng   äc;th ng  nh   ê xuyªn ph¶i    thiÕtbÞ    th«ng      étcao    lµm  Öc    tintrªnc   ¨ng vi trªncao  Êt nguy  Ó m;   thÕ  r  hi t ten (tõ50    ëlªn)     m tr   . lµm  Öc  bã  µ    öa  ÷a, b¶o  ­ vi gß  v khis ch   d ìng chÞu t¸c ®éng  cña ®iÖn  tõ tr ng    ê cao  Çn  µ    t v siªucao  Çn. t §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i  iV   1 L ¾p  Æt,  Ën  µnh,söa  ÷a, Thêng  ® vh   ch   xuyªn l ®éng      a   ×nh   u  trªnc¸c ®Þ h b¶o  ìng thiÕtbÞ  d    th«ng    ¹ c¸c ®åi nói,tiÕp xóc  íivikhÝ  Ëu, ®iÖn  õ tint     i      v   h  t  tr¹m th«ng    è  Ýdäc    tinb tr   theo tr ng  ît   Èn    ê v   chu cho  Ðp. tiªu ph tuyÕn  êng  ©y  ® d 500  KV. 2 KiÓ m   so¸t,   o  Çn  è,m¸y    êng    ® t s  thu ph¸tTh xuyªn l ®éng, lµm viÖc ngoµi u    v«  Õn  iÖn. tuy ® trêi trªncao,tthÕ    ng  bã; c¨ng     ,    lao ®é gß    th¼ng  Çn  th kinh. 3 V Ën  µnh,söa  ÷a,b¶o  ìng Thêng  h   ch   d  xuyªn l ®éng, lµm viÖc ngoµi u    thiÕtbÞ      c¸p quang  µ  v m¸y  µn  èi trêi tiÕp xóc  íi   h n     ,   v   laze. tia c¸p quang.   4 V Ën  µnh,söa  ÷a,b¶o  ìng Lµ m   Öc  ¬i nói cao, h¶i ®¶o...  Õp h   ch   d  vi n        ,ti   thiÕtbÞ    VSAT,  ÕtbÞ    thi   thuªkªnh xóc  íi   Ý  Ëu  Êu,®iÖn  õtr ng. v   kh h x   vi t ê riªng. 5 NhËp  µ  i so¸tsè  Öu chuyÓn  C«ng  Öc  n  iÖu,cêng      ng  v ®è     li   vi ®¬ ®   ®é lao®é tiÒn b»ng    m¸y    Ýnh. vit cao,c¨ng th¼ng  Þ  ùc,t©m  ý.     th l   l 6 V Ën  chuyÓn  u  iÖn  u    ¹ Lµ m   Öc  µi trêi  êng  b® (b t¸)   ti vi ngo   ,th xuyªn  i  ¹ ® l  i thµnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å    ® êng  ã m Ët   giao th«ng  ph H N   th ph H trªn c ®é cao,   Ch Ý  Minh. nguy  Ó m;  Þu  hi ch ¶nh  ëng  ña    Ý  h c vi kh hËu, tiÕng  n  µ  ôi.   åvb   7 Pha  Õ   xÝt,phãng  ¹p ¾ c  ch a    n   quy. Thêng  xuyªn tiÕp xóc  íi ¬i,bôich×;      v      h  a­ xÝt(H2SO 4)nång        ®é cao. 6. k h o a  h ä c ­ c « n g  n g h Ö ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ña ® v® ki lao®é c T nghÒ,  c«ng  Öc vi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g   ¹i lo  iV 1 Thö  nghiÖm  rung,søc  Òn    Thêng    b va xuyªn tiÕp xóc  íi ôicã  µ m  îng     v    h b l  ®Ëp  ña  ËtliÖu x©y  ùng  µ  SiO2  rÊt cao, tiÕng ån, rung, chÊn  c v    d v c«ng  ×nh x©y  ùng,giao th«ng. ®éng  ¹nh  µ  ªntôc. tr   d       m v li     2 Thö  nghiÖm  Êp  c b¶o  Ö   èng  TiÕp  óc  íi®iÖn  õ  êng, bôi khÝ   µ  v ch x v  t tr    v x© m   Ëp  ôicña    ÕtbÞ  tiÕng  n  nh b   c¸cthi   å cao. ®iÖn. 3 KiÓ m   nh, hiÖu  Èn    é  Lµ m   Öc  µi trêi t thÕ    ng    ®Þ   chu c¸cb vi ngo   ,     lao ®é gß chuyÓn  æi  Öt®é,  ông  ô  o   ã; th ng  ® nhi   d c® b  ê xuyªn  Õp  óc  íix¨ng  Çu, ti x v   d   ¸p suÊtt¹ c¸cbån  Ó,    Ðc         i b xit chøa d Ô   ch¸ynæ.   x¨ng dÇu  µ    µ    v trªnx lan. 4 Thö  nghiÖm  søc  Òn, l∙oho¸,®é   Lµ m   Öc  b      vi trong m«i  êng  Ýn; tiÕp  óc    tr k  x ch¸y  ña  ËtliÖu ®iÖn.  c v       th ng  ê xuyªn  íinhiÖt ®é   v    cao, bôi ch¸y,      h¬i khÝ  c  ña  ùa  µ    ®é c nh v dung  m«i  Þ  b ch¸y.   
 12. 12 5 Thö nghiÖ m  ãng  iÖn  Ò   Æt. C«ng  Öc  ph ® bm vi nguy  Ó m,  c  ¹i  Õp xóc  hi ®é h , ti   víi iÖn      ® ¸p cao  µ  ôikhÝ  nhùa,cao  vb  do    su,dung    m«i  Þ  b ch¸y. 6 LÊy  É u     Êt,dung  m ho¸ ch   m«i,x¨ng Lµ m   Öc ngoµi trêi  êng      vi   ,th xuyªn tiÕp  dÇu    Óm    ö nghiÖ m  xóc  íiho¸ chÊt ®éc; cã  Ó  ®Ó ki tra,   th v        th nguy  Ó m   hi khilÊym É u   ¹ hiÖn  êng.    t i tr 7 LÊy  É u   ©n  ãn,thuèc b¶o  Ö  Thêng  m ph b    v xuyªn  Õp  óc  íithuèc  õs©u, ti x v   tr     thùc vËt®Ó   Óm    ö nghiÖ m. ho¸ chÊt®éc.     ki tra,   th     8 Thö  nghiÖ m    ho¸ m«i  êng,ho¸ TiÕp  óc  íibôi,c¸c  tr    x v    ho¸  Êt  µ  ch v dung  thùc phÈ m,  µng    ïng.   h tiªud m«i  ÷u  ¬  c  ¹i  ång    h c ®é h ,n ®é cao  : nh   H 2SO 4, HNO 3, ASen, Axeton, Toluen,   Benzen,Clo,Foomal®hyt.      .. 7. n « n g  n g hi Ö p   ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc  ®iÓ m  vÒ  ®iÒu  kiÖn lao ®éng  T cña  Ò,  ngh c«ng  Öcvi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i iv   1 Thanh    trachuyªn ngµnh  èc b¶o    thu   ­ C«ng  viÖc th ng xuyªn ph¶i ®i l   ê u vÖ   ùc vËt. th   ®éng, tiÕp xóc víi c¸c ho¸ chÊt ®éc  nguy  Ó m     hi nh Wofatox,        Bi 58, Bassa,   Axeton,Ether.   8. y t Õ ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ña  ® v® ki lao ®é c T nghÒ,  c«ng  Öc vi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i V   1 §iÒu  Þ,ch¨m  ãc  Önh  ©n  C«ng  Öc  tr   sb nh vi nguy  Ó m,  hi c¨ng  ¼ng  Çn  th th cainghiÖn.   kinh t©m  lý; Õp xóc th ng xuyªn víi  ti ê   b Önh  ©n  ã  nh c nguy  ¬  ©y  Ô m     c l nhi HIV cao. 2 VËn  µnh  ö  ýh Ö   èng  Êt C«ng  Öc  ñ c«ng,nÆng   äc;th ng  h x l   th ch   vi th     nh   ê th¶ivµ  ¹o vÐt cèng     n    r∙nhtrong xuyªn  Õp  óc  íiníc bÈn,    èivµ    ti x v     h«i th   b Önh  Ön. vi nguån  ©y nhiÔm  l  cao. 3 GiÆt  Çn    Önh  ©n  qu ¸o b nh b»ng  C«ng  viÖc nÆng  nhäc, È m   t th ng  í; ê tay. xuyªn  Õp  óc  íiho¸  Êt  Èy  öa  µ  ti x v   ch t r v c¸c chÊt bÈn  cã  nguy c¬  l©y nhiÔ m   b Önh cao. 4 S¶n  Êtbétth¹chcao  ®Ëp  ¸, C«ng  Öc  ñ  xu       ( ®  vi th c«ng  nÆng   äc; chÞu  nh   s ¾p  ¸  µo    t        ® v lß,®è lß,ra lß,xay, ¶nh  ëng  ña  Öt ®é     h c nhi   cao, bôi si lÝc,        ®ãng  ép). h khÝ CO,  2  îttiªuchuÈn  CO v     cho  Ðp. ph
 13. 13 §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i iV   1 Xóc,röa,thanh  ïngdông  ô, N¬i  µm  Öc  m   t  êng     tr   c  l vi È í ,th xuyªn tiÕp  chailädïng trong nghiªncøu,s¶n  óc  íi   Êt tÈy röa             x v   ch     (NaOH),c¸c ho¸ ho¸     xuÊt,kiÓm  nh    ¹ vaccin, chÊt®éc    ®Þ c¸clo i      kh¸cvµ    ån  ©y nhiÔ m.   c¸cngu l   huyÕt thanh,chÕ   È m       ph sinh häc.   2 Trùc tiÕp kh¸m,®iÒu  Þ,phôc  ô  µ m   Öc        tr   vL vi trong  m«i  êng  ã  tr c nguy  ¬  c b Önh  ©n      nh ë c¸ckhoa  (phßng) l©y  Ô m     nhi cao; c¨ng  ¼ng  Çn    th th kinh   kh¸m  Önh, cÊp  b   cøu tæng  îp t©m  ý. h  l cña  Önh  Ön. b vi 3 Söa  ÷a  ch m¸y  ãc, thiÕtbÞ  tÕ C«ng  Öc  Êtv¶,t  Õ    ng  bã; m     y  vi v     th lao®é gß    t¹ buång  Önh  µ    i b v trongphßng  th ng    ê xuyªn tiÕp xóc  íi Çu  ì,ho¸ chÊt     v  d m      thÝ nghiÖ m. vµ m«i  êng  µm  Öc  ã  tr l vi c nguy  ¬  ©y  cl nhiÔm  cao. 4 Pha  énho¸ chÊtvíi ñ   tr         cao  n­Thêng  m su  xuyªn  Õp  óc  íiho¸  Êt ®éc, ti x v   ch     íc.  nãng,mïivÞ  ã  Þu.     kh ch 5 Ly  ©m  t cao  su.  ¶nh  ëng  h ho¸  Êt  c,   ïi vÞ   ã  ch ®é m   kh chÞu. 9. thu û  s ¶ n ST Tªn  Ò   ngh hoÆc   c«ng  Öc vi §Æc   iÓ m   Ò   iÒu  Ön    ng  ña  ® v® ki lao®é c T nghÒ,  c«ng  Öc vi §i Ò u  ki Ö n  lao ® é n g  lo¹i  V   1 C¸n  é,thuyÒn    µm  Öc    b  viªnl vi trªnC«ng  viÖc nÆng  nhäc, nguy  hiÓ m,  tµu thu mua,  Ën   thuû s¶n  chÞu    ng  ña  ãng, giã,ån, rung;    v t¶i     t¸c®é cs       trªnbiÓn.     tiÕp xóc  íi û s¶n    v  thu   tanh,h«i.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản