Quyết định 1152/2005/QĐ-HĐQG của Hội đồng Quốc gia

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định 1152/2005/QĐ-HĐQG của Hội đồng Quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1152/2005/QĐ-HĐQG của Hội đồng Quốc gia về Bảo hộ lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1152/2005/QĐ-HĐQG của Hội đồng Quốc gia

  1. QuyÕt ®Þnh Cña héi ®ång quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng sè 1152/2005/Q§-H§QG ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2005 Ban hµnh Quy chÕ lµm viÖc vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng héi ®ång quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2003/N§-CP ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 40/2005/Q§-TTg ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng; - Sau khi lÊy ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ lµm viÖc vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. C¸c ¤ng, Bµ lµ thµnh viªn cña Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng, Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô trëng Vô KÕ ho¹ch-Tµi chÝnh, Côc trëng Côc An toµn lao ®éng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Quy chÕ lµm viÖc Vµ MèI QUAN HÖ C¤NG T¸C cña Héi ®ång quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1152/2005/Q§-H§QG ngµy 07/7/2005 cña Héi ®ång Quèc gia vÒ B¶o hé lao ®éng) Ch¬ng I Tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång, nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn héi ®ång §iÒu 1. Héi ®ång Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ Héi ®ång) cã nhiÖm vô t vÊn, gióp Thñ tíng ChÝnh phñ trong c¸c vÊn ®Ò sau:
  2. 1. X¸c ®Þnh ph¬ng híng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn lÜnh vùc b¶o hé lao ®éng; 2. Nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c chñ tr ¬ng, chÝnh s¸ch vµ Ch¬ng tr×nh Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng; 3. Lµm ®Çu mèi phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc ®oµn thÓ vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, ®Ó b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. §iÒu 2. C¨n cø nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 Quy chÕ nµy, Héi ®ång triÓn khai c¸c c«ng viÖc sau: 1. Chñ ®éng nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, cã ý kiÕn t vÊn cho Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ nh÷ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ®Ò ¸n lín vµ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng; 2. Tæ chøc th¶o luËn, lÊy ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc vÒ Ch¬ng tr×nh Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng, c¸c ®Ò ¸n lín, quan träng trong c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng; 3. Tham gia ý kiÕn vµo c¸c b¸o c¸o, ®Ò ¸n lín, quan träng vÒ b¶o hé lao ®éng theo ®Ò nghÞ cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng hoÆc theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ. §iÒu 3. Chñ tÞch Héi ®ång cã tr¸ch nhiÖm: 1. L·nh ®¹o Héi ®ång ho¹t ®éng theo c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 vµ §iÒu 2 cña Quy chÕ nµy; 2. TriÖu tËp vµ chñ tr× c¸c cuéc häp ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt cña Héi ®ång; mêi ®¹i diÖn cña c¸c c¬ quan liªn quan tham gia häp, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt; quyÕt ®Þnh néi dung c¸c vÊn ®Ò ®a ra th¶o luËn t¹i mçi kú häp; 3. B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ b»ng v¨n b¶n vÒ néi dung, ch¬ng tr×nh vµ c¸c kiÕn nghÞ cña Héi ®ång; 4. Phª duyÖt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, tµi chÝnh vµ sö dông kinh phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng cña Héi ®ång; 5. Trùc tiÕp gi¶i quyÕt hoÆc ®Ò nghÞ Thñ t íng ChÝnh phñ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña Héi ®ång; 6. §«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c uû viªn Héi ®ång; 7. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng cña Héi ®ång. §iÒu 4. Phã Chñ tÞch Héi ®ång gióp Chñ tÞch Héi ®ång gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña Héi ®ång vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®îc Chñ tÞch Héi ®ång ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. §iÒu 5. C¸c Uû viªn Héi ®ång cã nhiÖm vô: 1. Tham mu cho Héi ®ång vÒ viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng do Bé, Ngµnh qu¶n lý; 2. Tham gia ®Çy ®ñ c¸c kú häp cña Héi ®ång vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®îc Héi ®ång giao;
  3. 3. B¸o c¸o Héi ®ång viÖc triÓn khai c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng thuéc Bé, Ngµnh cña m×nh qu¶n lý vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®a ra th¶o luËn lÊy ý kiÕn cña Héi ®ång; 4. §ãng gãp ý kiÕn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®a ra th¶o luËn trong c¸c kú häp cña Héi ®ång hoÆc c¸c v¨n b¶n do Héi ®ång göi ®Õn; 5. §Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p trong tæ chøc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ Ch¬ng tr×nh Quèc gia vÒ b¶o hé lao ®éng; 6. KiÓm tra, ®«n ®èc, chØ ®¹o c¸c c¬ quan thuéc Bé, Ngµnh qu¶n lý thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p liªn ngµnh ®· ®îc thèng nhÊt trong Héi ®ång. §iÒu 6. Trëng Ban Th ký cã nhiÖm vô gióp Chñ tÞch Héi ®ång: 1. Cung cÊp th«ng tin, chuÈn bÞ tµi liÖu, ch ¬ng tr×nh vµ néi dung c¸c cuéc häp, héi nghÞ s¬ kÕt vµ tæng kÕt, héi th¶o phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång; ghi chÐp biªn b¶n vµ b¸o c¸o tæng hîp c¸c ho¹t ®éng trªn; 2. Dù th¶o ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch lµm viÖc cña Héi ®ång; chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o, kiÕn nghÞ cña Héi ®ång tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ; theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nhiÖm vô; 3. Qu¶n lý tµi s¶n vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II ChÕ ®é lµm viÖc vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña Héi ®ång §iÒu 7. ChÕ ®é lµm viÖc cña Héi ®ång lµ th¶o luËn, gãp ý kiÕn vµ biÓu quyÕt t¹i c¸c kú häp cña Héi ®ång. §iÒu 8. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña Héi ®ång lµ d©n chñ, th¶o luËn c«ng khai. C¸c thµnh viªn cña Héi ®ång lµm viÖc theo chÕ ®é kiªm nhiÖm, ®îc quyÒn tham kh¶o vµ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, ®îc quyÒn th¶o luËn, gãp ý kiÕn, biÓu quyÕt trong c¸c phiªn häp cña Héi ®ång. C¸c ®¹i biÓu cña c¸c c¬ quan liªn quan do Chñ tÞch Héi ®ång mêi häp cã quyÒn tham gia ý kiÕn trong phiªn häp. ý kiÕn ®îc ®a sè thµnh viªn t¸n thµnh hoÆc ý kiÕn tuy chØ cã mét nöa sè thµnh viªn ®ång ý mµ ®îc Chñ tÞch Héi ®ång t¸n thµnh lµ khuyÕn nghÞ chung cña Héi ®ång. C¸c khuyÕn nghÞ kú häp cña Héi ®ång ®îc b¸o c¸o ®Çy ®ñ lªn Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 9. Héi ®ång häp ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn, trêng hîp häp ®ét xuÊt do Ban thêng trùc Héi ®ång ®Ò nghÞ Chñ tÞch Héi ®ång triÖu tËp häp. Néi dung cuéc häp ®îc th«ng b¸o tríc vµ kÕt luËn cuéc häp ®îc th«ng b¸o kÞp thêi b»ng v¨n b¶n vµ ghi biªn b¶n lu tr÷ t¹i Ban Th ký. Gi÷a hai phiªn häp thêng kú cña Héi ®ång, Ban thêng trùc Héi ®ång tæ chøc häp Ýt nhÊt 01 lÇn ®Ó xem xÐt c¸c ho¹t ®éng vµ chuÈn bÞ néi dung cho phiªn häp tiÕp theo cña Héi ®ång. §iÒu 10. Chñ tr× cuéc häp cña Héi ®ång lµ Chñ tÞch Héi ®ång hoÆc Phã Chñ tÞch Héi ®ång, tham gia cuéc häp cã c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång vµ Trëng Ban Th ký. Trëng Ban Th ký Héi ®ång lµ th ký c¸c kú häp cña Héi ®ång.
  4. Thµnh viªn cña Héi ®ång nÕu v¾ng mÆt ph¶i th«ng b¸o vµ cã v¨n b¶n cö ngêi ®i häp thay. Ngêi ®i häp thay cã quyÒn biÓu quyÕt c¸c néi dung trong phiªn häp cña Héi ®ång. §iÒu 11. Thµnh lËp c¸c ®oµn kiÓm tra cña Héi ®ång do Chñ tÞch Héi ®ång quyÕt ®Þnh, khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. §oµn kiÓm tra cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ghi trong quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Héi ®ång. Ch¬ng III C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña Héi §ång §iÒu 12. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång (kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng) do ng©n s¸ch Nhµ níc b¶o ®¶m vµ ®îc tæng hîp trong Dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. §iÒu 13. §Þa ®iÓm lµm viÖc cña Héi ®ång do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi bè trÝ. §iÒu 14. Héi ®ång ®îc sö dông con dÊu cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi trong c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô cña Héi ®ång. Ch¬ng IV Tæ Chøc thùc hiÖn §iÒu 15. C¸c thµnh viªn cña Héi ®ång c¨n cø vµo Qui chÕ nµy ®Ó tæ chøc thùc hiÖn, ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản