Quyết định 117/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 117/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 117/2000/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2000 V M T S CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CH TÀI CHÍNH CHO CÁC D ÁN ÓNG TÀU BI N C A NGÀNH ÓNG TÀU BI N VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 2157/GTVT-KH T ngày 07 tháng 7 năm 2000); khuy n khích và t o i u ki n phát tri n ngành công nghi p óng tàu bi n trong nư c, QUY T NNH: i u 1. Các d án sau ây (g i chung là d án óng tàu bi n) ư c áp d ng m t s chính sách và cơ ch tài chính ưu ãi theo quy nh c a Quy t nh này: 1. Các d án u tư óng m i tàu bi n do các cơ s óng tàu trong nư c th c hi n g m các lo i c th như sau: - Tàu ch hàng i bi n có tr ng t i t 3.000 t n tr lên; - Tàu hút bùn công su t 1.000 m3/gi tr lên; - Tàu ch d u có tr ng t i t 1.000 t n tr lên; - Tàu ch khí hóa l ng có dung tích 1.200 m3 tr lên; - Tàu ánh cá có công su t t 300 CV tr lên; - Tàu ch khách i bi n có 100 ch ng i tr lên. 2. Các d án u tư chi u sâu, nâng c p, m r ng, xây d ng m i cơ s óng tàu.
  2. 3. Các d án mua tàu bi n óng m i nêu t i kho n 1 trên ây. i u 2. Chính sách và cơ ch tài chính ưu ãi 1. i v i các cơ s óng tàu: a) i v i các cơ s óng tàu thu c m i thành ph n kinh t : - ư c mi n thu xu t khNu i v i các s n phNm tàu bi n c a cơ s và mi n thu nh p khNu i v i các lo i máy móc, trang thi t b , phương ti n v n t i (n m trong dây chuy n công ngh ) t o tài s n c nh và nguyên v t li u, bán thành phNm ph c v cho vi c óng tàu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t tiêu chuNn quy nh. - ư c mi n, gi m ti n thuê t theo i u 18 Ngh nh c a Chính ph s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v Quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). - ư c mi n thu thu nh p trong 2 năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu ph i n p trong hai năm ti p theo. - ư c mua ngo i t t i các ngân hàng nh p máy móc, thi t b , v t tư ph c v cho vi c óng m i tàu bi n theo các quy nh hi n hành. b) i v i các cơ s óng tàu là doanh nghi p nhà nư c, ngoài các ưu ãi t i m c a trên ây, còn ư c: - C p b sung m t l n cho 50% v n lưu ng nh m c cho t ng doanh nghi p theo kh năng c a ngân sách nhà nư c. - Nhà nư c h tr v n ngân sách cho các h ng m c cơ s h t ng: c u tàu, tri n, à, n i, chìm khi th c hi n các d án xây d ng và nâng c p các nhà máy óng, s a ch a tàu. Ph n còn l i (nhà xư ng, thi t b ) ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n t Qũy h tr phát tri n v i lãi su t b ng 3,5%/năm, th i gian vay t i a là 12 năm trong ó có 2 năm ân h n. 2. i v i doanh nghi p khi mua s n phNm là tàu bi n óng m i nêu t i kho n 1 i u 1 c a Quy t nh này, ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n t Qũy h tr phát tri n v i các ưu ãi sau: - M c v n vay c a m t d án b ng 85% t ng v n u tư (15% v n t có c a doanh nghi p). - Th i gian vay t i a là 12 năm trong ó có 2 năm ân h n. - Lãi su t vay b ng 5%/năm. i u 3. Chính sách h tr v khoa h c và công ngh
  3. Ưu tiên s d ng v n ngân sách nhà nư c dành cho khoa h c i v i các tài nghiên c u ng d ng ph c v tr c ti p cho vi c óng m i các s n phNm tàu bi n. i u 4. Các chính sách b o h và khuy n khích khác 1. Không cho phép u tư óng m i tàu bi n t i nư c ngoài mà các doanh nghi p óng tàu trong nư c có năng l c th c hi n. 2. H n ch vi c mua tàu bi n ã qua s d ng. 3. Trong trư ng h p ph i u th u qu c t th c hi n d án u tư óng m i tàu bi n thì ph i ư c th c hi n b i các liên doanh ho c liên danh gi a nhà th u nư c ngoài và nhà th u Vi t Nam. 4. Cho phép ch nh th u i v i nh ng d án óng tàu thí nghi m l n u ho c óng các lo i tàu có c tính k thu t c bi t ph i s d ng thi t b công ngh chuyên dùng. i u 5. Th t c xét ưu ãi Th t c xét ưu ãi i v i các d án óng tàu bi n quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ư c th c hi n theo các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). i u 6. Trách nhi m c a ngư i vay v n - L p và trình duy t d án u tư theo quy nh hi n hành. - S d ng v n vay úng m c ích. - Doanh nghi p mua tàu ph i mua b o hi m thân tàu. - Th c hi n tr n g c và lãi vay cho các t ch c cho vay theo úng cam k t trong h p ng tín d ng. - Th c hi n y các i u ki n vay v n theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N - CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi không th c hi n úng các cam k t trong h p ng tín d ng. i u 7. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan - B Giao thông v n t i: th ng nh t v i các B , ngành liên quan, căn c vào nhu c u c a th trư ng và năng l c th c t c a ngành óng tàu bi n Vi t Nam, công b danh m c tàu bi n óng m i ư c phép nh p khNu hàng năm. H n ch c p phép mua tàu bi n ã qua s d ng.
  4. - B K ho ch và u tư và B Tài chính: b trí v n u tư cơ s h t ng cho các d án óng tàu bi n theo k ho ch u tư hàng năm và c p b sung v n lưu ng như quy nh t i m c b Kho n 1 i u 2 c a Quy t nh này. - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c b sung b th mô hình tàu th y thu c Vi n Khoa h c công ngh tàu th y (T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam) vào danh m c các phòng thí nghi m tr ng i m ư c u tư giai o n I (2000 - 2005) theo Quy t nh s 850/Q -TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Giao thông v n t i xác nh các tài nghiên c u khoa h c, ng d ng công ngh m i ph c v tr c ti p cho vi c óng m i tàu bi n ư c h tr t ngu n v n dành cho khoa h c. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n các ngân hàng thương m i áp ng nhu c u ngo i t cho các cơ s óng tàu nh p máy móc, thi t b , v t tư ph c v cho vi c óng m i tàu bi n. - Qu h tr phát tri n b o m v n và cho vay phù h p v i ti n c a t ng d án óng tàu bi n ã ư c thNm nh theo quy nh. - T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam huy ng các ngu n l c ph n u m b o nhu c u phát tri n i tàu c a ngành hàng h i; ch ng ph i h p v i các B , ngành, a phương áp ng các chương trình có liên quan n óng m i tàu bi n. i u 8. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c các T ng công ty 91 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản