Quyết định 1172-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
246
lượt xem
44
download

Quyết định 1172-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1172-TM/XNK của Bộ Thương mại ban hành Quy chế Xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1172-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  B é  T R ë N G   é   H ¬ N G  M¹I S è  1172­T M/ X N K  N G µ Y  22­9­1994 B T B A N  H µ N H   U Y  C H Õ  X U Ê T  N H Ë P   H È U   û  T H¸ C Q K U GI÷ A  C¸ C  P H¸ P   H © N  T R O N G  N íC N Bé  ëNG   TH ¬NG   TR Bé  M¹I C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  95­   sè  CP ngµy  12­ 4­ 1993  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  33­   sè  CP ngµy  4­ 19­ 1994  cña ChÝnh phñ  qu¶n  vÒ  lýNhµ            níc®èi víiho¹t®éng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu, QUYÕT   ®ÞNH: §iÒu 1 Nay  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ xuÊt nhËp    khÈu uû  th¸cgi÷a c¸cph¸p nh©n          trongníc.   §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy    kÓ    ký.C¸c  quy  ®Þnh  íc tr   ®©y      tr¸víi i quy ®Þnh  trongQuyÕt    ®Þnh nµy ®Òu     b∙ibá. §iÒu 3 Vô  ëng    cã  ªnquan, Trëng    tr c¸c Vô  li     c¸c Phßng giÊy phÐp xuÊt nhËp  khÈu  chÞu  tr¸chnhiÖm    híng dÉn    thùc hiÖn    Quy  chÕ  nµy. Q U Y  C H Õ X U Ê T   H Ë P  K H È U  U û  T H¸ C  GI÷ A  C¸ C  P H¸ P  N H © N  T R O N G  N íC N (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1172­ sè  TM/XNK  ngµy  9­ 22­ 1994 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) 1­ §Þnh    nghÜa: XuÊt nhËp  khÈu  th¸clµ ho¹t®éng  uû        dÞch  th vô  ¬ng      m¹i díih×nh  thøc  thuªvµ    nhËp  lµm dÞch  xuÊt khÈu  vô    hoÆc  nhËp khÈu. Ho¹t®éng      nµy  îc ®   thùc hiÖn    së  ®ång  th¸cxuÊt khÈu    trªnc¬  hîp  uû      hoÆc  nhËp  khÈu  gi÷a    c¸c doanh  nghiÖp,phïhîp víi         nh÷ng quy  ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh Hîp ®ång  kinh tÕ.   2­ Chñ    thÓ: 2.1­Chñ    thÓ  th¸cxuÊtkhÈu,nhËp  uû        khÈu:
  2. 2 TÊt  c¸c doanh  c¶    nghiÖp  giÊy  cã  phÐp kinh doanh    trong níc vµ/hoÆc      giÊy phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Òu   îc uû  ®   th¸c xuÊt    khÈu, nhËp  khÈu. 2.2­Chñ    thÓ  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu,nhËp  uû        khÈu: TÊt  c¸c  c¶  doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu  ®Òu   îcphÐp  ®   nhËn  thøc xuÊtkhÈu,nhËp  uû        khÈu. 3­ §iÒu    kiÖn: 3.1­§èivíi       uû  bªn  th¸c: ­ Cã    giÊy phÐp    kinh doanh    trong nícvµ/hoÆc  giÊy phÐp      cã    kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu. ­ Cã     h¹n  ng¹ch hoÆc       chitiªuxuÊt khÈu, nhËp      khÈu, nÕu  th¸cxuÊt   uû      nhËp  khÈu  nh÷ng  hµng    ho¸ thuéc h¹n ng¹ch hoÆc   ho¹ch ®Þnh        kÕ    híng. ­    quan  §îc c¬  chuyªn ngµnh ®ång  b»ng  ý  v¨n b¶n ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng  xuÊtnhËp    khÈu chuyªn ngµnh.   ­Cã    kh¶  n¨ng  thanh    to¸nhµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  th¸c. uû  3.2­§èivíi       nhËn  th¸c: bªn  uû  ­Cã    giÊy phÐp    kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu. ­Cã    ngµnh  hµng        phïhîp víihµng    ho¸ nhËn  xuÊtnhËp    khÈu  th¸c. uû  4­ Ph¹m    vi: 4.1­Uû     nhËn  th¸cxuÊt khÈu, nhËp    th¸cvµ  uû        khÈu nh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  thuéc diÖn    Nhµ    níccÊm   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 4.2­ Bªn  th¸c chØ   îc uû    uû    ®   th¸c xuÊt    khÈu, nhËp khÈu  nh÷ng  Æt   m hµng n»m  trong ph¹m      vikinh doanh  ® îc quy    ®∙    ®Þnh  trong giÊy    phÐp kinh  doanh trong níc,hoÆc       trong giÊy phÐp      kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu. 4.3­Bªn  th¸ccã    uû    quyÒn   lùa chän bªn nhËn  th¸ctheo  uû    quy ®Þnh    t¹i ®iÒu          kÕt    3.2 nãitrªn®Ó ký  hîp ®ång  th¸c. uû  5­ NghÜa  vµ    vô  tr¸chnhiÖm:   Bªn  nhËn  th¸cph¶icung  uû      cÊp  cho bªn  th¸cc¸c th«ng    thÞ  ­ uû      tinvÒ  tr êng,gi¸c¶,kh¸ch hµng,cã  ªnquan            li   ®Õn  ®¬n hµng  th¸cxuÊt khÈu, nhËp  uû        khÈu. Bªn  th¸c vµ    uû    bªn nhËn  th¸c th uû    ¬ng îng  ký  l vµ  hîp  ®ång  th¸c. uû    QuyÒn  inghÜa  vµ  lî , vô  tr¸chnhiÖm    cña  bªn  2  tho¶ thuËn  ® îcghi 2  do  bªn    vµ      tronghîp ®ång.     Bªn  th¸cthanh  uû    to¸n cho    bªn nhËn  th¸cphÝ  th¸cvµ    uû    uû    c¸c kho¶n  phÝ  tæn    ph¸tsinh khithùc hiÖn  th¸c.       uû  6­ Tr¸chnhiÖm      ph¸p luËt:   C¸c bªn  tham      gia ho¹t®éng xuÊt nhËp    khÈu  th¸cph¶inghiªm  uû      chØnh  thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh  cña Quy chÕ  nµy  nh÷ng  vµ  quy ®Þnh cña    hîp ®ång  th¸cxuÊtkhÈu,nhËp  uû        khÈu  c¸cbªn  do    tham    ký  gia®∙  kÕt. Vi ph¹m    nh÷ng quy ®Þnh    nãitrªn,     theo møc  sÏbÞ  lýtheo ph¸p  tuú   ®é    xö      luËtvµ      c¸cquy  ®Þnh hiÖn hµnh. Mäi tranh chÊp gi÷a    c¸c bªn  kÕt  ký  hîp ®ång    c¸c bªn  ¬ng îng sÏ do    th l   hoµ        gi¶i®Ó gi¶iquyÕt,nÕu  ¬ng îng kh«ng  ®Õn     th l   ®i  kÕt qu¶, th×    a      sÏ ® ra
  3. 3 Toµ kinh tÕ.Ph¸n      quyÕt cña Toµ  kinh tÕ      lµkÕt luËn cuèicïng b¾t      buéc    c¸c bªn  ph¶ithi     hµnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản