Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 118/1999/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 5 n¨m 1999 vÒ viÖc cho vay b»ng ngo¹i tÖ ®èi víi mét sè dù ¸n träng ®iÓm Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997; XÐt ®Ò nghÞ cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (c«ng v¨n sè 212/CV- NHNN1 ngµy 16 th¸ng 03 n¨m 1999 vµ sè 307/CV-NHNN1 ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 1999), ý kiÕn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (c«ng v¨n sè 2183 BKH/TC-TT ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 1999), Bé Tµi chÝnh (c«ng v¨n sè 1673 TC/TCNH ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 1999), QuyÕt ®Þnh § iÒu 1. Cho phÐp c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ®îc sö dông 400 triÖu §« la Mü (Bèn tr¨m triÖu USD) tõ nguån vèn huy ®éng b»ng ngoaÞ tÖ ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n ®èi víi mét sè dù ¸n träng ®iÓm cña Nhµ n íc trong n¨m 1999. §iÒu 2. §èi tîng cho vay b»ng ngo¹i tÖ lµ nh÷ng dù ¸n träng ®iÓm do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. §iÒu 3. Thêi h¹n cho vay, l·i suÊt cho vay vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c kh«ng quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh nµy, th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. §iÒu 4. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc trùc tiÕp cho vay b»ng ngo¹i tÖ hoÆc tham gia cho vay hîp vèn b»ng ngo¹i tÖ ®èi víi 1 dù ¸n, nÕu møc cho vay cña mét ng©n hµng vît 15% vèn tù cã cña ng©n hµng th× b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cho tõng trêng hîp cô thÓ. §iÒu 5. Doanh nghiÖp cã dù ¸n vay vèn b»ng ngo¹i tÖ ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ tr¸ch nhiÖm tr¶ nî ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ tõ nguån thu ngo¹i tÖ cña dù ¸n; kh«ng ph¶i b¶o ®¶m nî vay b»ng tµi s¶n thÕ chÊp.
  2. 2 § iÒu 6. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chØ ®¹o c¸c ng©n hµng th- ¬ng m¹i ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vèn ngo¹i tÖ cho doanh nghiÖp ®Ó ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n vµ hç trî ngo¹i tÖ cho viÖc tr¶ nî ®èi víi nh÷ng dù ¸n kh«ng cã nguån thu b»ng ngo¹i tÖ. §iÒu 7. Bé Tµi chÝnh b¶o l·nh cho doanh nghiÖp vay vèn b»ng ngo¹i tÖ cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ®Ó ®Çu t cho c¸c dù ¸n theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ; thÓ thøc b¶o l·nh cña Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh b¶o l·nh vay vèn níc ngoµi. §iÒu 8. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lùa chän c¸c dù ¸n vay vèn b»ng ngo¹i tÖ, thùc hiÖn thñ tôc thÈm ®Þnh dù ¸n theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t. §iÒu 9. C¸c dù ¸n ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh vay vèn ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc nh: §u«i h¬i Phó Mü 2.1, KhÝ Nam C«n S¬n, Nhµ ga T1 s©n bay Néi Bµi vµ Dù ¸n thuû ®iÖn CÇn §¬n còng ®îc ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 10. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 11. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản