Quyết định 118/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 118/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  118/2003/Q§­T T g   n g µ y 11  th¸ng   n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c th µ nh l Ë p  a n  C h Ø  ®¹ o  6  B q u y  h o ¹ ch v µ   Ç u  t x © y  d ù n g  vï ng T h ñ  ® «  H µ  N é i  ® thñ tíng ch Ý nh ph ñ ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; ­ X Ðt    Þ   ña  é   ëng  é   ©y  ùng  ¹  ê tr×nh  è    ®Ò ngh c B tr BX d ti   t s 04/TTr­ BXD   ngµy  th¸ng3  25    n¨m  2003,    quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1. Th l Ban  ChØ   o  ®¹ quy  ¹ch vµ  u    ©y  ùng  ïng ho   ®Ç tx d v  Thñ  «  µ   éi víi ® H N    chøc  n¨ng  µ  Òn  ¹n nh  v quy h   sau: 1.ChØ   o    ®¹ c«ng    t¸cquy  ¹ch vµ  u    ©y  ùng  ho   ®Ç tx d trong vïng Thñ  «  µ       ®H Néi. 2. ChØ   o  Öc  Èm  nh  µ    Êt c¸c c¬  Õ,      ®¹ vi th ®Þ v ®Ò xu     ch gi¶iph¸p  Æc   ï ® th   trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    tr th hi quy  ¹ch  µ  ho v qu¶n  ý ®Ç u    ©y  ùng  l  tx d trong  ïng v  Thñ  «   µ   éi,tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  ®HN    t Ch ph xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ hoÆc   îc ®  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  y  Òn  Õt ®Þnh. t  ph ñ quy quy   3. KiÓ m     «n  c    é, ngµnh  ªnquan, ñy    tra,® ®è c¸c B   li     ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè  µ   éi vµ    H N   c¸ctØnh:Hµ   ©y, Hoµ   ×nh,V Ünh  óc,B ¾ c   T   B   Ph   Ninh,H ng    Yªn,  H¶i  ¬ng, Hµ   D   Nam   ùc  Ön  th hi quy  ¹ch  µ  ho v qu¶n  ý ®Ç u    x©y  ùng  l  t d trong  vïng  ñ   «   µ   éi;quyÕt  nh     Ön  Th ® H N   ®Þ c¸c bi ph¸p  ö  ý víng  ¾ c   x l  m trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn.     4. ChØ   o  Öc  îp t¸cvíic¸c tæ    ®¹ vi h         chøc,c¸c chuyªn gia trong nícvµ  íc           n  ngoµi®Ó     nghiªncøu, thùc hiÖn        quy  ¹ch  µ  ho v qu¶n  ý®Ç u     ©y  ùng  l  tx d trong  vïng Thñ  «  µ   éi.   ®HN §i Ò u    µnh    2. Th viªnBan  ChØ   o  å m   ã: ®¹ g c ­Trëng  :Phã  ñ íng ChÝnh  ñ.   Ban   Th t   ph ­Phã  ëng    tr Ban  êng  ùc: é  ëng  é  ©y  ùng. th tr   tr B BX d ­Phã  ëng    tr Ban:Bé  ëng  é    tr B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i ­C¸c  û    u viªn: 1.Thø  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   tr B K ho   § t 2.Thø  ëng  é  µichÝnh,   tr BT    3.Thø  ëng  é  èc    tr B Qu phßng, 4.Thø  ëng  é    tr B C«ng  nghiÖp,
  2. 2 5.Thø  ëng  é    tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, 6.Thø  ëng  é  µinguyªn vµ    tr BT    M«i  êng, tr 7.Phã  ñ  Öm    Ch nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph 8.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi, nh d th ph H n 9.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ©y, HT 10.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ×nh, Ho B 11.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ünh  óc, V Ph 12.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¾ c  B Ninh, 13.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ng  H Yªn, 14.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ¬ng, H¶i D 15.Phã  ñ  Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   H Nam. §i Ò u    èivíi ÷ng    thuéc thÈm  Òn  ña  ñ íng ChÝnh  3. §    nh v¨n b¶n    quy c Th t   phñ,Trëng    Ban ChØ   o  ö  ông  ®¹ s d con  Êu  ña  Ýnh  ñ. d c Ch ph §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. Trëng Ban  ChØ   o; c¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  ®¹   B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc Ch Ýnh  ñ; Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi;Chñ  nh d th ph H N   tÞch  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh:Hµ   ©y, Hoµ   ×nh, V Ünh  óc,B ¾c    T   B   Ph   Ninh,  H ng  Yªn,H¶i D ¬ng  µ  µ      v H Nam   Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản