Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
106
lượt xem
14
download

Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 118/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 144/2006/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006 C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUY NNH ÁP D NG H TH NG QU N LÝ CH T LƯ NG THEO TIÊU CHU N TCVN ISO 9001:2000 VÀO HO T NG C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ; QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph quy nh áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c, c th như sau: 1. S a i chung: Thay th tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 trong Quy t nh s 144/2006/Q -TTg b ng tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2008. Trư ng h p tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2008 ư c soát xét, thay i và ư c cơ quan có thNm quy n công b thì áp d ng theo phiên b n m i. 2. S a i i u 2 như sau: “ i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này áp d ng i v i các cơ quan hành chính nhà nư c sau ây: a) B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . b) y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây vi t t t là y ban nhân dân c p t nh), y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (dư i ây vi t t t là y ban nhân dân c p huy n). c) Cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n.
  2. 2. Các cơ quan hành chính nhà nư c quy nh t i kho n 1 i u này ph i th c hi n vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng i v i toàn b ho t ng liên quan n gi i quy t th t c hành chính cho cá nhân, t ch c. i v i các cơ quan hành chính nhà nư c thu c lĩnh v c qu c phòng và an ninh có ho t ng liên quan n gi i quy t th t c hành chính cho công dân, t ch c dân s ph i th c hi n vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng i v i toàn b ho t ng này. 3. Khuy n khích y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng. Trư ng h p y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n xây d ng, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng thì ph i th c hi n theo mô hình khung do B Khoa h c và Công ngh xây d ng và công b ”. 3. S a i i u 4 như sau: “ i u 4. K ho ch và ti n th c hi n 1. K ho ch th c hi n: a) i v i các cơ quan hành chính nhà nư c ã xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng thì ti p t c áp d ng và duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng ã xây d ng. b) i v i cơ quan hành chính nhà nư c ã ư c phê duy t k ho ch và ang tri n khai xây d ng, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng trư c ngày 30 tháng 9 năm 2009 thì ti p t c th c hi n. c) i v i các trư ng h p còn l i Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng cho cá nhân, t ch c. Danh m c các th t c hành chính ph i áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng căn c vào k t qu c a án ơn gi n hóa th t c hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph (dư i ây vi t t t là án 30). Các cơ quan ngành d c óng t i a phương tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph xây d ng và công b . y ban nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p huy n và các cơ quan chuyên môn tr c thu c th c hi n vi c xây d ng, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo mô hình khung do B Khoa h c và Công ngh xây d ng và công b . d) Xây d ng và công b mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng: Mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng bao g m h th ng văn b n, danh m c các th t c hành chính, quy trình x lý công vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c.
  3. Trên cơ s k t qu c a án 30, B Khoa h c và Công ngh xây d ng mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng cho t ng lo i hình cơ quan hành chính t i a phương, hoàn thành và công b trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010. Trên cơ s k t qu c a án 30, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có h th ng cơ quan ngành d c óng t i a phương ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng cho t ng lo i hình cơ quan ngành d c óng t i a phương, hoàn thành và công b trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010. ) Căn c mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng ư c quy nh t i i m d kho n này, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh ti n hành vi c rà soát tình hình th c hi n, l p và phê duy t k ho ch tri n khai i v i các cơ quan chưa tri n khai áp d ng; m r ng lĩnh v c áp d ng i v i cơ quan quy nh t i các i m a, b kho n này, nh m b o m t t c các cơ quan, ơn v tr c thu c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng i v i toàn b ho t ng liên quan n gi i quy t th t c hành chính cho cá nhân, t ch c. K ho ch ph i ư c phê duy t trư c ngày 31 tháng 03 năm 2011 và g i v B Khoa h c và Công ngh t ng h p chung, theo dõi và ph i h p th c hi n. 2. Ti n th c hi n: a) Căn c k t qu c a án 30, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , n ngày 31 tháng 12 năm 2012, ph i hoàn thành vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng i v i toàn b ho t ng liên quan n gi i quy t th t c hành chính cho cá nhân, t ch c. b) Các cơ quan ngành d c óng t i a phương tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , n ngày 31 tháng 12 năm 2012, ph i hoàn thành vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo mô hình khung do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph xây d ng và công b . c) y ban nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p huy n và các cơ quan chuyên môn tr c thu c; n ngày 31 tháng 12 năm 2013, ph i hoàn thành vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo mô hình khung do B Khoa h c và Công ngh xây d ng và công b ”. 4. S a i i u 10 như sau: “ i u 10. Nhi m v c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh 1. Xác nh vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng là m t n i dung b t bu c c a công tác c i cách hành chính và là tiêu chí xem xét, quy t nh vi c thi ua, khen thư ng hàng năm i v i các cơ quan hành chính; ch u trách nhi m v toàn b ho t ng xây d ng, áp d ng, duy trì hi u l c, hi u qu c a h th ng qu n lý ch t lư ng t i các cơ quan, ơn v tr c thu c. 2. Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n các nhi m v sau:
  4. a) T ch c tri n khai vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo quy nh t i Quy t nh này. b) Th c hi n vi c ki m tra, giám sát ho t ng xây d ng, áp d ng, duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng t i cơ quan, ơn v tr c thu c; ho t ng tư v n, ánh giá c a các t ch c tư v n, t ch c ch ng nh n, chuyên gia tư v n, chuyên gia ánh giá khi th c hi n vi c tư v n, ánh giá t i cơ quan, ơn v tr c thu c. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , giao m t ơn v tr c thu c ch trì giúp vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này. ơn v ch trì th c hi n các nhi m v sau: a) L p k ho ch tri n khai xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c, trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph phê duy t và g i v B Khoa h c và Công ngh t ng h p chung, theo dõi và ph i h p th c hi n. b) Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng cho t ng lo i hình cơ quan ngành d c óng t i a phương, trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph công b (trư ng h p B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có h th ng cơ quan ngành d c óng t i a phương). c) Trên cơ s hư ng d n c a B Tài chính, d trù kinh phí tri n khai th c hi n Quy t nh này, trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph phê duy t. d) Xây d ng k ho ch và t ch c các l p ào t o, nâng cao nh n th c v h th ng qu n lý ch t lư ng cho Lãnh o B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Lãnh o cơ quan, ơn v tr c thu c. ) Theo dõi, ôn c, ki m tra ti n tri n khai xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng c a các cơ quan, ơn v tr c thu c theo k ho ch ã ư c phê duy t. e) Báo cáo cơ quan c p trên và B Khoa h c và Công ngh x lý theo thNm quy n i v i các vi ph m c a cơ quan, ơn v tr c thu c, t ch c tư v n, t ch c ch ng nh n, chuyên gia tư v n, chuyên gia ánh giá trong quá trình tri n khai th c hi n. 4. y ban nhân dân c p t nh giao m t ơn v tr c thu c ch trì giúp vi c tri n khai th c hi n Quy t nh này. ơn v ch trì là S Khoa h c và Công ngh , Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng là ơn v tham mưu, th c hi n các nhi m v sau: a) Nhi m v c a S Khoa h c và Công ngh : Căn c tình hình th c t xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng c a các cơ quan, ơn v trên a bàn t nh, thành ph , căn c mô hình khung do B Khoa h c và Công ngh công b , l p k ho ch tri n khai xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng i v i các cơ quan, ơn v trên a bàn t nh, thành ph , trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t và g i v B Khoa h c và Công ngh t ng h p chung, theo dõi và ph i h p th c hi n.
  5. Trên cơ s hư ng d n c a B Tài chính, ph i h p v i S Tài chính các t nh, thành ph hư ng d n cơ quan, ơn v d trù kinh phí th c hi n xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng; t ng h p và d trù kinh phí cho các ho t ng liên quan m b o th c hi n k ho ch, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t. Theo dõi, ôn c, ki m tra ti n tri n khai xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng trong các cơ quan, ơn v trên a bàn t nh, thành ph theo k ho ch ã ư c phê duy t. b) Nhi m v c a Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng: Căn c mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng, ph bi n, hư ng d n y ban nhân dân các c p, các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n áp d ng. Xây d ng k ho ch và t ch c các l p ào t o, nâng cao nh n th c v h th ng qu n lý ch t lư ng cho Lãnh o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Lãnh o các cơ quan, ơn v trên a bàn t nh, thành ph . Giúp y ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n nhi m v quy nh t i i m b kho n 2 i u này. Báo cáo cơ quan c p trên và B Khoa h c và Công ngh x lý theo thNm quy n i v i các vi ph m c a cơ quan, ơn v trên a bàn t nh, thành ph , t ch c tư v n, t ch c ch ng nh n, chuyên gia tư v n, chuyên gia ánh giá trong quá trình tri n khai th c hi n. 5. Tri n khai công tác tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v các ho t ng liên quan n Quy t nh này, nâng cao nh n th c v áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng vào ho t ng c a các cơ quan, ơn v trong ph m vi B , ngành, a phương. 6. nh kỳ tháng 6, tháng 12 hàng năm và t xu t khi có yêu c u, t ng h p báo cáo tình hình xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng c a các cơ quan, ơn v trong ph m vi B , ngành, a phương, g i B Khoa h c và Công ngh t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph .” 5. S a i i u 11 như sau: “ i u 11. Nhi m v c a B Tài chính Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh nghiên c u, s a i n i dung hư ng d n công tác qu n lý tài chính i v i vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng t i cơ quan hành chính nhà nư c phù h p v i tình hình th c t và các quy nh t i Quy t nh này.” 6. S a i i u 12 như sau: “ i u 12. Nhi m v c a B Khoa h c và Công ngh
  6. 1. Ban hành và tri n khai th c hi n các quy nh, văn b n hư ng d n th c hi n Quy t nh này. 2. Quy nh các n i dung ào t o ki n th c v qu n lý hành chính nhà nư c cho chuyên gia tư v n, chuyên gia ánh giá và qu n lý ho t ng này. 3. Quy nh chi ti t các i u ki n ho t ng i v i t ch c tư v n, chuyên gia tư v n, t ch c ch ng nh n, chuyên gia ánh giá quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 6 và kho n 3 i u 7 c a Quy t nh s 144/2006/Q -TTg và quy nh vi c c p th cho các chuyên gia tư v n, chuyên gia ánh giá i u ki n. 4. Ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh l p k ho ch tri n khai xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo quy nh t i Quy t nh này; t ng h p chung, theo dõi, ôn c và ki m tra tình hình th c hi n theo k ho ch t i các B , ngành, a phương. 5. Trên cơ s k t qu c a án 30, ti n hành kh o sát vi c xây d ng, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng i v i cơ quan hành chính nhà nư c t i 05 a phương nghiên c u, xây d ng mô hình khung h th ng qu n lý ch t lư ng i v i t ng lo i hình cơ quan hành chính a phương và quy nh n i dung công vi c c n thuê tư v n, n i dung công vi c cơ quan hành chính nhà nư c t th c hi n. 6. Ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, các B , ngành, a phương có liên quan tri n khai công tác tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v các ho t ng liên quan n Quy t nh này, nâng cao nh n th c v áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c trong c nư c. 7. Hư ng d n các ơn v ch trì, Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t nh, thành ph t ào t o cán b , công ch c và s d ng cán b , công ch c năng l c ti n hành ho t ng ki m tra, giám sát ho t ng tư v n, ánh giá c a các t ch c tư v n, t ch c ch ng nh n, chuyên gia tư v n, chuyên gia ánh giá; ho t ng xây d ng, áp d ng, duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng trong cơ quan hành chính nhà nư c. 8. Ki m tra, giám sát ho t ng xây d ng, áp d ng, duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng t i cơ quan hành chính nhà nư c; ho t ng tư v n, ánh giá h th ng qu n lý ch t lư ng, k p th i ch n ch nh, x lý các vi ph m theo thNm quy n. 9. nh kỳ tháng 6, tháng 12 hàng năm, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình xây d ng, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng, ki n ngh ch trương, bi n pháp c n thi t nâng cao hi u qu c a h th ng qu n lý ch t lư ng trong các cơ quan hành chính nhà nư c; t ch c h i ngh sơ k t, h i ngh t ng k t tình hình tri n khai th c hi n”. 7. S a i i u 13 như sau: “ i u 13. Nhi m v c a Th trư ng các cơ quan, ơn v là i tư ng th c hi n vi c xây d ng, áp d ng, duy trì và c i thi n h th ng qu n lý ch t lư ng 1. Xác nh vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng trong ho t ng c a cơ quan, ơn v là m t n i dung b t bu c c a chương trình c i cách hành chính.
  7. Nghiên c u, áp d ng công ngh thông tin vào ho t ng xây d ng và duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng nh m áp ng yêu c u c i cách th t c hành chính. 2. B o m toàn b ho t ng liên quan n gi i quy t th t c hành chính cho cá nhân, t ch c ư c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng; tri n khai áp d ng i v i các ho t ng n i b , ho t ng khác c a cơ quan, ơn v n u xét th y c n thi t. 3. Ki m soát quá trình xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng; ch u trách nhi m v hi u l c, hi u qu c a vi c xây d ng, áp d ng, duy trì, c i ti n h th ng qu n lý ch t lư ng trong ho t ng c a cơ quan, ơn v . 4. Trên cơ s hư ng d n c a B Tài chính, d trù kinh phí i v i ho t ng xây d ng, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng t i cơ quan, ơn v . 5. T ch c ào t o nâng cao nh n th c v h th ng qu n lý ch t lư ng cho i ngũ cán b , công ch c”. 8. Bãi b các i u 14, 15. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 11 năm 2009. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản