Quyết định 1191/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
89
lượt xem
5
download

Quyết định 1191/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1191/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1191/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® cña  é  th¬ n g   ¹i  b m sè 1191/2002/q®­bt m   n g µy  4 th¸ng 10 n¨ m  2002 v Ò   viÖc ba n   µ n h  q u y  ch Õ   h ® Ê u  thÇ u  h¹n n g¹ch h µ n g   Öt, m a y  x u Êt  h È u   d k vµo  thÞ tr n g  cã q u y  ® Þ n h  h¹n  g¹ch ê n bé tr ëng bé th¬ng m ¹i C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  4/12/1993 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh   chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    chøc  m¸y  h¹n,tæ  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  C«ng    1126/CP­ cø  v¨n sè  KTTH  ngµy 21/9/1998 cña    ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  giao h¹n ng¹ch hµng        dÖt,may    xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  h¹n ng¹ch; cã    C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1188/2002/Q§­ sè  BTM  ngµy 4/10/2002 cña  tr Bé  ­ ëng  Th¬ng      Bé  m¹i vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång  ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch xuÊt  khÈu hµng  dÖt,may;   Theo    ®Ò nghÞ cña «ng Chñ tÞch Héi ®ång ®Êu  thÇu h¹n ng¹ch xuÊt  khÈu  hµng dÖt,may;   quy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh nµy  Quy chÕ ®Êu  thÇu  h¹n  ng¹ch hµng    dÖt,may    xuÊtkhÈu    vµo  tr thÞ  êng  quy  cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh  0035/2001/Q§­ sè  BTM   ngµy  11/1/2001 vµ  hiÖu        cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. §iÒu 3. ¤ng  Chñ tÞch Héi ®ång ®Êu  thÇu, c¸c «ng/bµ  viªn Héi     uû      ®ång  ®Êu  thÇu,«ng    Ch¸nh    v¨n phßng,«ng  tr   Vô  ëng  tæ  Vô  chøc      c¸n bé,«ng  Vô  ëng  xuÊt nhËp  tr Vô    khÈu  c¸c doanh  vµ    nghiÖp tham    gia ®Êu  thÇu chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q uy   Õ   ch ® Ê u  thÇ u  h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt m a y  xu Êt k h È u   n vµo  thÞ tr n g  cã q u y  ® Þ n h  h¹n  g¹ch ê n (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh   cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i sè  1191/2002/Q§­BTM   ngµy  th¸ng  n¨m  4  10  2002) P h Ç n  1. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu     îng tham    1. §èit   gia®Êu  thÇu 1.1.Doanh    nghiÖp  giÊy  cã  chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ®¨ng  ký    ®∙  ký  m∙  doanh  sè  nghiÖp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu hoÆc   giÊy  cã  phÐp ®Çu    t theo LuËt ®Çu        tnícngoµit¹    iViÖt Nam   ngµnh    cã  nghÒ      îctham    phï hîp ®   gia ®Êu thÇu. §iÒu    2. Nguyªn  ®Êu  t¾c  thÇu 2.1.Tæ     chøc  ®Êu  thÇu  më   vµ  thÇu  c«ng  khai 2.2.Héi ®ång      ®Êu thÇu quy  ®Þnh  Æt   m hµng (Category­ Cat.)  l      , îng sè  cña tõng  Æt   m hµng  møc     vµ  gi¸chµo thÇu cho mçi  Æt   m hµng cña tõng    ®ît ®Êu thÇu. 2.3.Doanh    nghiÖp thuéc    c¸c ®èi îng  t quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  ® îc ®¨ng  1    ký  dù thÇu    Æt   c¸cm hµng (Cat.) a      ra ®Êu  ® thÇu  mçi Cat.® îc®¨ng  víi l vµ        ký    ­ sè  îng tèi nh      ®a  quy ®Þnh  tronghå  mêi    s¬  thÇu. §iÒu      3. Héi ®ång  ®Êu  thÇu Héi ®ång ®Êu  thÇu  gåm  mét    l∙nh®¹o  Th¬ng    Bé  m¹i lµm Chñ  tÞch vµ  c¸c ®¹idiÖn      cña  Th¬ng    C«ng  Bé  m¹i,Bé  nghiÖp, Bé      KÕ ho¹ch  §Çu    vµ  t vµ  Bé    TµichÝnh    lµthµnh viªn. Sau    ý  khicã  kiÕn  cña    h÷u  c¸c Bé  quan, Bé  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i quyÕt  ®Þnh thµnh      lËp Héi ®ång ®Êu thÇu. Héi ®ång    ®Êu  thÇu  tr¸chnhiÖm:  cã    chuÈn    chøc  bÞ, tæ  ®Êu thÇu,c«ng    bè kÕt qu¶ ®Êu  thÇu, kiÓm       tra viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch cña c¸c doanh  nghiÖp  ®Êu  thÇu P h Ç n  II.  Tr×n h tù thùc hi Ö n  ® Ê u  thÇ u §iÒu    4. ChuÈn  ®Êu  bÞ  thÇu 4.1.Héi ®ång      ®Êu  thÇu quy ®Þnh  chñng  i Æt   lo¹ m hµng (cat.   l   ) sè îng , h¹n ng¹ch ®Êu  thÇu, c¸ch    thøc  chøc  tæ  ®Êu  thÇu  th«ng  vµ  b¸o  mêi  thÇu  (®¨ng      trªnc¸c b¸o Th¬ng    m¹i,§Çu  , C«ng  t  nghiÖp, Tµi chÝnh  ®Þa       vµ  chØ  Websitecña  Th¬ng       Bé  m¹i­www.mot.gov.vn).
  3. 3 4.2.Hå  dù    s¬  thÇu  bao  gåm: 1.B¶n    ®¨ng  tham    thÇu  ký  giadù  (theo mÉu   01).   sè  2. B¶n sao  giÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh  ®¨ng  m∙  vµ  ký  sè  doanh nghiÖp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu hoÆc  giÊy phÐp §Çu   t theo    luËt §Çu     tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   3. B¶n    cam  kÕt thanh to¸n tiÒn      ®Ó thùc hiÖn  l h¹n  sè îng  ng¹ch tróng  thÇu  (theomÉu   02).   sè  Mçi doanh nghiÖp chØ     göi mét  s¬  thÇu  hå  dù  d¸n kÝn, cã    dÊu niªm  phong  ghirâ “Hå  tham  ®Êu  vµ      s¬  dù  thÇu    h¹n ng¹ch hµng    dÖt may”. §iÒu    5. Quy  tr×nh thùc hiÖn      ®Êu  thÇu 5.1.§¨ng  ®Êu    ký  thÇu C¸c doanh  nghiÖp  tham    thÇu  ®ñ  gia dù  cã  ®iÒu  kiÖn  theo  quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  göi hå  dù  1    s¬  thÇu    Th¬ng    vÒ Bé  m¹i.H¹n  cuèi cïng    nhËn  s¬  hå  dù  thÇu    lµcuèigiêlµm      viÖc cña ngµy lµm  viÖc  ícngµy    tr   më thÇu. 5.2.Thêi gian,®Þa         ®iÓm     më thÇu  îc quy  ®   ®Þnh trong th«ng    b¸o mêi  thÇu. 5.3.C«ng  kÕt    bè  qu¶ ®Êu  thÇu:chËm     nhÊt lµ07      ngµy  lµm viÖc  tõ kÓ    ngµy    më thÇu, Héi    ®ång  ®Êu  thÇu c«ng  kÕt  bè  qu¶ ®Êu  thÇu      trªnc¸c b¸o  ngµnh  th«ng    vµ  b¸o b»ng    v¨n b¶n ®Õn     c¸cdoanh  nghiÖp  tróng thÇu.   §iÒu      6. TiªuchuÈn    xÐt thÇu Doanh  nghiÖp tróng thÇu      lµ doanh nghiÖp  møc     cã  gi¸cao  theo thø    tù ®Õn   hÕt  l     sè îng gäithÇu cho    mçi chñng  i lo¹ hµng  kh«ng    vµ  thÊp  h¬n  møc    gi¸ chµo thÇu. ­ Trêng    nhiÒu    hîp cã  ®¬n  thÇu  dù  cïng ®¹t® îcgi¸tróng thÇu            thÊp  nhÊt  th×  l   gi¸tróng thÇu  sè îng cã      thÊp nhÊt sÏ® îcchiatheo    sè îng ®¨ng          tû lÖ  l   ký  cña    c¸c®¬n  thÇu  Æt   dù  m hµng ®ã. ­ Trêng  doanh    hîp  nghiÖp  tróng thÇu    nhng    tõ chèikÕt    qu¶  tróng thÇu    th× ph¶ith«ng  b»ng        b¸o  v¨n b¶n cho    Héi ®ång  ®Êu thÇu trong vßng  ngµy    10  lµm viÖc  tõ ngµy  kÓ    c«ng  kÕt  bè  qu¶. Héi ®ång      ®Êu  thÇu    sÏ giao  cho  ®¬n  vÞ  gi¸dù  cã    thÇu  tiÕp  kÕ  thùc hiÖn    nÕu    c¸c doanh nghiÖp  nµy  chÊp  nhËn.  Trong  êng    nhiÒu  tr hîp cã  doanh  nghiÖp  tiÕp cã    kÕ    gi¸tróng thÇu    b»ng  nhau  th×  l h¹n  sè îng  ng¹ch      îc chia theo    sè îng  trªnsÏ ®     tû lÖ  l ®¨ng  cña    ký  c¸c ®¬n  dù thÇu  Æt   m hµng  ®ã. §iÒu    7. Tr¸chnhiÖm  quyÒn    doanh    vµ  lîcña  i nghiÖp  tróng thÇu   7.1.Trong    vßng  ngµy  14  lµm  viÖc  tõ ngµy  kÓ    nhËn  îcth«ng  tróng ®   b¸o    thÇu, doanh    nghiÖp tróng thÇu  nép 30%  tæng  tiÒn  sè  ph¶i thanh    to¸n h¹n    ng¹ch tróng thÇu    vµo    tµikho¶n  cña  Th¬ng    945­ 475  i Bé  m¹i sè  01­ t¹ Kho    b¹c Nhµ    nícthµnh  phè  Néi;3  Hµ    th¸ngsau   nép tiÕp 30%     tæng  tiÒn vµ  sè    nép   nèt 40%   tæng  tiÒn cßn    sè    l¹trong th¸ng7  i     n¨m thùc hiÖn      h¹n ng¹ch.
  4. 4 Trong    thêigian quy    ®Þnh nªu    trªndoanh  nghiÖp kh«ng  nép  tiÒn th× sè      l h¹n  îng  ng¹ch tróng thÇu ¬ng    t øng      sÏ tù ®éng hÕt hiÖu    lùc.Nh÷ng    l« hµng  nµy    îcHéi ®ång  sÏ®     ®Êu  thÇu  lýtheo §iÒu    xö      6,Quy chÕ  nµy. 7.2.Sau    nép    khi®∙  30%  tæng  tiÒn  sè  thanh    to¸nh¹n  ng¹ch tróng thÇu    theo quy  ®Þnh  it¹ kho¶n      7.1,c¸c doanh  nghiÖp tróng thÇu    göi chøng    tõ ®∙  nép tiÒn  ®Õn   Th¬ng    Bé  m¹i (Vô xuÊt nhËp    khÈu)    îc nhËn  ®Ó ®   th«ng b¸o  giao h¹n  ng¹ch tróng thÇu. Trong  êng      tr hîp doanh nghiÖp  tróng thÇu    kh«ng  thùc hiÖn    hoÆc  kh«ng thùc hiÖn    hÕt  h¹n ng¹ch doanh  nghiÖp    sÏ kh«ng  îc ®   hoµn    tiÒn ®∙  l¹sè  i   nép. 7.3. H¹n    ng¹ch tróng thÇu  chØ   îc chuyÓn  ®   nhîng sau  th¸ng      3  kÓ tõ ngµy  th«ng  ký  b¸o tróng thÇu. Doanh      nghiÖp chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch tróng  thÇu  ph¶icã      v¨n b¶n    göicho  Th¬ng      îcx¸cnhËn. Bé  m¹i®Ó ®     §iÒu  §iÒu  8.  kho¶n    thihµnh Quy  chÕ  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy    ngµy  15  kÓ tõ  QuyÕt  ®Þnh   ban  hµnh  ® îcgöi®Õn     vµ      c¸c Bé,  quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    níc.Trong    qu¸ tr×nh thùc     hiÖn nÕu   víng  ¾c,  cã  m c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  c¸c ®¬n   cã  ªn vµ    vÞ  li   quan cÇn  kÞp    thêiph¶n  ¸nh    vÒ Héi  ®ång ®Êu  thÇu    ®Ó xem   xÐt, ®iÒu    chØnh cho      phïhîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản