Quyết định 12/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 12/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  12/1998/Q§­T T g   n g µy  23 th¸ng  01 n¨ m  1998 v Ò   Ò u  h µ n h  xu Êt kh È u  g¹o vµ n h Ë p  ®i kh È u  p h © n  b ã n  n¨ m  1998 Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  thµng  n¨m  30  9  1992; XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  ëng  N«ng  Bé  m¹ivµ  tr Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng th«n, Q uy Õt  Þ nh: ® I. u Êt k h È u  g¹o:  x §iÒu 1. H¹n ng¹ch xuÊt khÈu    g¹o 4,0  iÖu tÊn  tr   trong n¨m    1998  îc ®   giao nh    sau: ­ C¸c ®Þa  ph¬ng: 2,8  iÖu tÊn    tr   (bao gåm     c¸c doanh nghiÖp  nhµ    níc, doanh  nghiÖp ngoµi quèc    doanh  doanh  vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi   trªn®Þa    bµn  tØnh,thµnh    phè). ­ C¸c    C«ng    tycña  Trung  ¬ng:1,2 tr   (kÓ  doanh      iÖutÊn  c¶  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi).   C¨n    cø  s¶n îng lóa hµng  l     hãa cÇn      tiªuthô,kÕt qu¶ xuÊt khÈu    g¹o n¨m  1997  sau    vµ  khithèng  nhÊt víiBé      N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,tr     íc m ¾t,  tr Bé  ëng  Th¬ng    quyÕt  Bé  m¹i ra  ®Þnh  ph©n  mét lÇn 90%  h¹n ng¹ch  xuÊt khÈu    g¹o      nãi trªncho    c¸c tØnh, c¸c doanh      nghiÖp Trung ¬ng  doanh  vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµingay    trongth¸ng1      n¨m 1998    chøc  ®Ó tæ  thùc  hiÖn. §Õn   th¸ng  n¨m   9  1998, nÕu     t×nh  h×nh s¶n xuÊt thuËn  i Bé   lî   N«ng  , nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n b¸o c¸o Thñ íng  t ChÝnh  phñ xem  xÐt viÖc  giao tiÕp h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu  cßn              g¹o  l¹cña  i n¨m 1998. ViÖc xuÊt khÈu  cña      g¹o  c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµithùc     hiÖn  theo giÊy phÐp      ®Çu    îccÊp. t®   §iÒu        s¶n  2. §èivíig¹o  xuÊt ë    miÒn B¾c   miÒn  vµ  Trung:Cho    phÐp  c¸c doanh    nghiÖp thuéc c¸c thµnh      phÇn kinh tÕ    tham    gia xuÊt khÈu. Bé      Th­ ¬ng    híng dÉn  thÓ    m¹icã    cô  ®Ó thùc hiÖn.   §iÒu 3. §èi víig¹o      s¶n xuÊt ë    miÒn  Nam: ngoµi c¸c doanh      nghiÖp  xuÊtkhÈu        g¹o trùctiÕp n¨m    1997,nay      më réng  thªm:
  2. 2 +  C¸c  tØnh  s¶n îng lóatrªn1  iÖutÊn,nÕu  cã  l       tr     cha  02  cã  doanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu        g¹o trùctiÕp,® îcbæ       sung  doanh  01  nghiÖp. + Cho phÐp Tæng  c«ng    ¬ng    ty th m¹i tæng  Sµi gßn, Tæng   hîp      c«ng    ty vËt tn«ng     nghiÖp,C«ng      ty xuÊt nhËp    khÈu ngò cèc thuéc  N«ng  Bé  nghiÖp  vµ Ph¸t tr     iÓn n«ng th«n  N«ng  êng    CÇn   vµ  tr Cê §á  Th¬  îc xuÊt khÈu    ®     g¹o trùctiÕp.   + Ngoµi sè    doanh  nghiÖp Nhµ    îc ñy  níc ®   ban  nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè quyÕt ®Þnh  theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  nµy, Bé    Th¬ng   m¹i cho phÐp  thÝ  ®iÓm  mét  doanh  sè  nghiÖp  ngoµiquèc    doanh  chÕ biÕn xay      x¸tlóa g¹o  îc ®   xuÊtkhÈu        g¹o trùctiÕp nÕu  ®ñ    cã  ®iÒu  kiÖn. §iÒu  4. ViÖc ph©n    bæ h¹n ng¹ch  ®iÒu  vµ  chØnh h¹n ng¹ch xuÊt  khÈu  g¹o (trong tæng    h¹n  ng¹ch xuÊt khÈu  g¹o  giao  ®∙  cho tØnh) cho      c¸c doanh  nghiÖp    trªn®Þa  bµn tØnh,bao    gåm   doanh  c¶  nghiÖp xuÊt khÈu    g¹o  lµ thµnh      viªn cña Tæng   c«ng   ¬ng  ty l thùc miÒn  Nam,  Chñ  do  tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n tØnh  xem     xÐt,quyÕt ®Þnh  thÓ.   cô  §iÒu 5.  C¨n  t×nh  cø  h×nh  cung cÇu ¬ng  l thùc trong c¶    diÔn      níc vµ  biÕn thÞ  êng  tr g¹o thÕ  iBé    gií   Tµi chÝnh  , ®iÒu  chØnh  thuÕ  suÊt thuÕ    xuÊt  khÈu g¹o    t×nh  phï hîp  h×nh  thùc tÕ. Tríc m ¾t  dông        ¸p  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    xuÊt khÈu  g¹o        lµ 0% ®Ó khuyÕn  khÝch  viÖc    tiªuthô  g¹o  lóa  ngay    tõ ®Çu   n¨m 1998. II. h Ë p  k h È u  p h © n  b ã n:  n §iÒu  6. C¨n  chØ     cø  tiªu nhËp khÈu ph©n  bãn c¸c  in¨m   lo¹  1998  (Ph©n  ure 1.600.000  tÊn: Ph©n     DAP  300.000  tÊn; Ph©n       SA 250.000  tÊn;  Ph©n  NPK  350.000  tÊn;Ph©n    KCL  240.000  tÊn),Bé    Th¬ng   m¹i phèihîp      víi Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n ph©n   bæ mét lÇn  chØ     tiªunhËp  ph©n bãn    i c¸c lo¹  cho    c¸c tØnh  c¸c doanh  vµ    nghiÖp Trung ¬ng  trong th¸ng 1      n¨m 1998    ®Ó c¸c  tØnh  doanh  vµ  nghiÖp  chñ  ®éng trong    kÕ ho¹ch  nhËp  khÈu  tiªuthô ph©n  vµ      bãn. §iÒu      7. §Ó b¶o ®¶m  nhu cÇu ph©n bãn cho s¶n xuÊt trong c¶        níc, ngoµic¸c doanh      nghiÖp nhËp khÈu ph©n bãn trong n¨m    1997, bæ     sung    c¸c doanh  nghiÖp  sau  ®©y  îcnhËp  ®   khÈu ph©n bãn: ­C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu  Kho¸ng  s¶n  (Minexport) Th¬ng     Bé  m¹i ­Tæng    c«ng      tyho¸ chÊt­Bé     C«ng  nghiÖp  ­01    doanh  nghiÖp  nhµ    níccña  tØnh  Gia  Lai ­01    doanh  nghiÖp  nhµ    níccña  tØnh  Nam   §Þnh ­    Bé Th¬ng m¹i tr×nh Thñ  íng  t ChÝnh  phñ cho phÐp  mét  doanh  sè  nghiÖp  ngoµiquèc    doanh  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  îcnhËp  ®   khÈu  kinh doanh  vµ    ph©n  bãn.
  3. 3 §iÒu    8. Giao  chØ    tiªunhËp  khÈu  kho¶ng  300.000  tÊn  ph©n  bãn    c¸c lo¹  icho  C«ng    ¬ng    dÞch  Hachimex    ty th m¹i vµ  vô  H¶i Phßng  (ngoµichØ      tiªu nªu    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy),®Ó     thùc hiÖn    ph¬ng    ¸n kinh doanh    theo ph¬ng    thøc   lËp kho  tr÷th   dù    êng  xuyªn ®∙  îcThñ íng ChÝnh    ®   t   phñ  ®ång  vÒ  ý  nguyªn t¾c    t¹ v¨n b¶n  5271/KTTH      i sè  ngµy  th¸ng10 n¨m  20      1997. C¨n  c¸c quy  cø    ®Þnh  hiÖn hµnh,giao Bé      Th¬ng    Bé    m¹ivµ  KÕ ho¹ch vµ    §Çu   t xem  xÐt viÖc  cho phÐp C«ng      ty Liªn doanh HYDRO   AGRI ViÖt Nam     (HAV)  chøc    tæ  t¹o nguån, ®¸p    øng  nhu  cÇu  ph©n  bãn    æn ®Þnh  cho    c¸c doanh nghiÖp  ViÖtNam     theo ph¬ng    thøc lËp kho        nãitrªn. §iÒu          i 9. §èivíic¸c lo¹ ph©n  bãn  Æc   ® chñng kh¸c trong níc cha        s¶n  xuÊt (ph©n      visinh,ph©n    bãn  qua    ® îc phÐp  dông  i l¸)®∙    sö  t¹ ViÖt nam,      c¸c doanh  nghiÖp  GiÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  ngµnh  hµng      phïhîp ® îcnhËp    khÈu  theo nhu    cÇu  s¶n xuÊtvµ    kinh doanh.   §èivíi   i     lo¹ ph©n    c¸c   ho¸ häc    lµnguyªn liÖu s¶n      xuÊt ph©n    bãn  tæng    hîp, giao  Th¬ng    Bé  m¹i thèng nhÊt    N«ng  víiBé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,  Bé C«ng  nghiÖp  cho phÐp  mét  doanh  sè  nghiÖp quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  7  QuyÕt  ®Þnh  nµy b¶o ®¶m  nhËp  nguån  ®ñ  nguyªn liÖu,cung      øng  cho    c¸cc¬  së s¶n  xuÊt ph©n    bãn trong níc ®∙  îcBé      ®   C«ng  nghiÖp  cÊp giÊy phÐp  s¶n  xuÊt vµ  Khoa    Bé  häc C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr cÊp giÊy chøng  nhËn chÊt l  ­ îng hµng    ho¸; Bé C«ng nghiÖp cÇn    rµ so¸t,  chÊn chØnh      l¹c¸cdoanh  i nghiÖp  s¶n xuÊt  ph©n  bãn tæng    hîp,nh»m  môc  ®Ých  b¶o ®¶m  chÊt l hµng   îng  ho¸  c©n  vµ  ®èi cung    cÇu  ph©n  vÒ  bãn tæng  hîp. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n:   §iÒu    10. C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh nµy  QuyÕt  vµ  ®Þnh cña  tr Bé  ëng Bé  Th¬ng    m¹i giao h¹n  ng¹ch xuÊt khÈu  g¹o  chØ     vµ  tiªunhËp  ph©n  bãn n¨m  1998 cho    c¸c tØnh,trong ®Çu       th¸ng 2    n¨m  1998,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n  tØnh th«ng  b¸o    tªn doanh  nghiÖp  h¹n  vµ  møc  xuÊt khÈu  g¹o    , nhËp khÈu  ph©n bãn  theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  3  §iÒu  cña  7  QuyÕt  ®Þnh  nµy cho Bé  Th¬ng    m¹i,Tæng   côc    H¶i quan, Ng©n     hµng Nhµ    Tµi chÝnh, Bé    níc,Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu     t®Ó phèihîp trongchØ        ®¹o thùc hiÖn.   §iÒu    cø  11. C¨n  QuyÕt  ®Þnh  giao h¹n    ng¹ch xuÊt khÈu    nhËp      g¹o vµ  khÈu  ph©n  bãn cña    Bé Th¬ng  m¹i (cho c¸c  tØnh, c¸c    doanh  nghiÖp  cña  Trung  ¬ng, doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi),QuyÕt  t     ®Þnh   cña  Chñ  tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c tØnh (giao h¹n    ng¹ch  xuÊt khÈu    g¹o  chØ     vµ  tiªu nhËp  khÈu ph©n bãn cho    c¸cdoanh  nghiÖp  thuéc tØnh),Tæng      côc    H¶i quan  híng dÉn      h¶iquan cöa khÈu  lµm      thñ tôc xuÊt ­ nhËp     hµng    ho¸ cho    c¸c doanh  nghiÖp.B∙ibá      viÖc  cÊp giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu ph©n  bãn.
  4. 4 §iÒu  12. §èi víih¹n      ng¹ch xuÊt khÈu g¹o  chØ     vµ  tiªunhËp khÈu  ph©n  bãn  n¨m 1997,c¸cdoanh      nghiÖp  îcphÐp  ®   thùc hiÖn    ®Õn   hÕt  ngµy  31  th¸ng3    n¨m 1998. §èivíinh÷ng      thÞ  êng  tr g¹o  íc ®©y   giao  tr   ®∙  cho  mét  doanh  sè  nghiÖp,  nÕu    c¸c doanh nghiÖp  kh¸c ký  îc hîp    ®   ®ång  c¸c ®iÒu  cã    kiÖn  ¬ng    th m¹i vµ  gi¸cã      lî theo  i chØ ®¹o cña  Th¬ng    Bé  m¹i,th×  còng  îc phÐp    ®   trùctiÕp xuÊt  khÈu hoÆc  xuÊtkhÈu    qua  kh¸ch hµng  ba    thø  vµo    tr c¸cthÞ  êng nµy. Ngoµi c¸c doanh  nghiÖp  îc kinh  ®   doanh  xuÊt khÈu  g¹o  êng  th xuyªn,   doanh  nghiÖp nhµ    níc kh¸c t×m  îc thÞ  êng    xÐt    ®   tr míi vµ  thÊy  nÕu  hiÖu  cã  qu¶ th×  Bé  ëng      tr c¸c Bé, Chñ tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng kiÕn nghÞ    Th¬ng    ®Ó Bé  m¹i xem  xÐt,gi¶iquyÕt      cho xuÊt  khÈu. §iÒu 13. ñy    ban nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ­ ¬ng  êng  th xuyªn phèi hîp    Th¬ng    N«ng    víiBé  m¹i,Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n,chØ    ®¹o chÆt      chÏ c¸c doanh nghiÖp  chøc  tæ  mua  hÕt    lóa hµng  ho¸ cho    n«ng d©n; xuÊtkhÈu  hiÖu      cã  qu¶  b¶o  vµ  ®¶m  cung øng kÞp      thêivËt t     hîp     víigi¸c¶  lý cho s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp; kÕt    hîp viÖc kinh doanh ¬ng  l thùc    víiviÖc cung  øng  ph©n  bãn  c¸c  vµ  dÞch  kh¸c cho  vô    s¶n  xuÊt n«ng  nghiÖp. ñy ban nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  ph¶ikiÓm       tra, gi¸m    chÞu  s¸tvµ  tr¸ch nhiÖm       vÒ viÖc thùc hiÖn    c¸c chØ     tiªuxuÊt  nhËp  ­  khÈu  îcgiao;kh«ng  ®     cho phÐp  mua     b¸n,chuyÓn  nhîng h¹n    ng¹ch      díibÊt kú  h×nh thøc nµo.   §iÒu 14. Ng©n  hµng Nhµ     níc chØ  ®¹o    c¸c ng©n hµng  ¬ng    th m¹i, b¶o ®¶m  cho    c¸c doanh nghiÖp vay  vèn  kÞp      ®ñ  vµ  thêi®Ó mua     vµ  lóa,g¹o  nhËp khÈu ph©n  bãn theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu 15. Thµnh lËp Ban chØ  ®¹o    ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t®éng    xuÊt  khÈu  vµ  g¹o  nhËp  khÈu ph©n  bãn  mét  do  Thø  ëng  Th¬ng    tr Bé  m¹ilµm Trëng  Ban, bao    gåm     ®¹idiÖn cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Bé      Tµi chÝnh,Ng©n    hµng Nhµ    níc,Tæng côc    H¶i quan  mét  tØnh  s¶n îng lóa sè  cã  l     hµng hãa    HiÖp    línvµ  héixuÊtnhËp    khÈu ¬ng  l thùc ViÖtNam.     §iÒu    16. QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  ®Õn   ký  hÕt  ngµy  th¸ng 3  31    n¨m  1999. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  tr ëng  quan  c¬  thuéc  ChÝnh phñ  Chñ  vµ  tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh,  thµnh  phè    trùcthuéc Trung    ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản