intTypePromotion=1

Quyết định 123/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
102
lượt xem
3
download

Quyết định 123/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 123/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 123/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 123/2005/Q§­TTG  ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc chuyÓn C«ng ty  XuÊt nhËp khÈu Kiªn Giang thuéc Tæng c«ng ty  L¬ng thùc miÒn Nam thµnh C«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn   Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2001/N§­CP ngµy 14 th¸ng 9 n¨m   2001; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty L¬ng   thùc miÒn Nam, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  ChuyÓn C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Kiªn Giang ­  doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng   ty L¬ng thùc miÒn Nam thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  XuÊt nhËp khÈu Kiªn Giang. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n XuÊt nhËp khÈu Kiªn Giang   cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng trong vµ  ngoµi   níc   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   ho¹t   ®éng   theo  §iÒu lÖ cña C«ng ty vµ LuËt Doanh nghiÖp. ­ Tªn gäi  ®Çy  ®ñ  : C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n XuÊt  nhËp khÈu Kiªn Giang. ­   Tªn   giao   dÞch   quèc   tÕ   :   Kien   giang   import&export   Co., Ltd. ­ Tªn viÕt t¾t : kigimex ­   Vèn   ®iÒu   lÖ   :   20.000.000.000   ®ång   (hai   m¬i   tû  ®ång). ­ Trô  së  chÝnh : sè  174 Ng« QuyÒn, thÞ  x∙ R¹ch Gi¸,   tØnh Kiªn Giang.
  2. 2 § i Ò u   2.   Ngµnh, nghÒ  kinh doanh chÝnh cña c«ng ty:  kinh doanh l¬ng thùc, n«ng s¶n, thuû  h¶i s¶n, vËt t, x¨ng  dÇu, dÞch vô vµ c¸c ngµnh, nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt. §i Ò u  3.  Tæ chøc vµ ho¹t ®éng: 1. C¬  cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo m« h×nh Chñ  tÞch   c«ng ty vµ Gi¸m ®èc. 2. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c«ng ty  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.  §i Ò u   4.   Tæ chøc  ®îc Nhµ  níc  ñy quyÒn lµ   ®¹i diÖn  chñ së h÷u: Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty L¬ng thùc miÒn Nam. §Þa chØ : 42 Chu M¹nh Trinh, phêng BÕn NghÐ, quËn 1,  thµnh phè Hå ChÝ Minh. Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty L¬ng thùc miÒn Nam cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ C«ng ty. §i Ò u   5.  C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n XuÊt nhËp khÈu  Kiªn Giang  cã  tr¸ch  nhiÖm  tiÕp  nhËn vµ  sö  dông  cã  hiÖu  qu¶ vèn, tµi s¶n do Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty L¬ng  thùc miÒn Nam giao  ®Ó  thùc hiÖn nhiÖm vô  ph¸t triÓn s¶n  xuÊt, kinh doanh; kÕ  thõa mäi quyÒn vµ  nghÜa vô  cña C«ng  ty XuÊt nhËp khÈu Kiªn Giang. §i Ò u   6.   Chñ  tÞch C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n XuÊt   nhËp khÈu Kiªn Giang cã  tr¸ch nhiÖm x©y dùng §iÒu lÖ  tæ  chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   C«ng   ty   tr×nh   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ  Tæng c«ng ty L¬ng thùc miÒn Nam phª duyÖt; bæ nhiÖm Gi¸m  ®èc, c¸c Phã  gi¸m  ®èc vµ  KÕ  to¸n trëng c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §i Ò u   7.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   L¬ng   thùc   miÒn   Nam,  Gi¸m  ®èc C«ng  ty XuÊt  nhËp  khÈu Kiªn Giang  vµ  Chñ  tÞch  C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   XuÊt   nhËp   khÈu   Kiªn   Giang  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2