Quyết định 124/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
94
lượt xem
8
download

Quyết định 124/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 124/2009/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 124/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 124/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C TUY T M T VÀ T I M T C A NGÀNH TÀI CHÍNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính và B trư ng B Công an, QUY T NNH i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t c a ngành Tài chính g m nh ng tài li u, s li u trong ph m vi sau: 1. Tài li u, s li u trình B Chính tr , Ban Bí thư, Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph và Th tư ng Chính ph báo cáo ho c xin ch o v ch trương xây d ng d toán ngân sách nhà nư c i v i lĩnh v c qu c phòng, an ninh, d tr nhà nư c. 2. Tài li u, s li u v quân s , tài s n chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh; các s li u chi ti t v d toán, c p phát và quy t toán chi ngân sách cho vi c phòng th t nư c và qu c phòng, an ninh qu c gia. 3. Ch trương và ch th c bi t quan tr ng c a ng và Nhà nư c v lĩnh v c tài chính chưa công b ho c không công b . 4. Thông tin v d tr tài chính qu c gia (vàng, b c, á quý, kim lo i quý hi m, ngo i t ) chưa công b ho c không công b . 5. Ý ki n ch o c a lãnh o ng, Nhà nư c v ngân sách c bi t cho phòng th t nư c (chi n lư c b o v T qu c) và an ninh qu c gia. 6. Các báo cáo, văn b n khác có s d ng tin, tài li u thu c danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t c a các cơ quan, t ch c khác. i u 2. Danh m c bí m t nhà nư c T i m t c a ngành Tài chính g m nh ng tài li u, s li u trong ph m vi sau:
  2. 1. Tài li u, s li u v vi c vay, vi n tr nư c ngoài cho Vi t Nam thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng. 2. K ho ch dài h n v d tr nhà nư c, s li u tuy t i v t n kho các lo i hàng d tr nhà nư c. 3. Thông tin c a nư c ngoài ho c t ch c qu c t chuy n giao cho Vi t Nam có liên quan n vi c ch ng phá các ư ng dây buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa, vũ khí qua biên gi i; mua bán, v n chuy n ma túy qua biên gi i; r a ti n có ngu n g c t mua bán, v n chuy n ma túy, vũ khí xuyên qu c gia mà theo yêu c u c a bên giao không công b . 4. T ch c ho t ng nghi p v u tranh ch ng buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hóa, ngo i h i, ti n Vi t Nam qua biên gi i; ch ng các hành vi gian l n thương m i và r a ti n thông qua buôn l u ho c gian l n. 5. H th ng m ng lư i, cơ s bí m t; h sơ, tài li u liên quan n m ng lư i, cơ s bí m t c a l c lư ng H i quan. 6. Tin t c, tài li u, k ho ch ph i h p gi a l c lư ng H i quan, Thu v i các ngành liên quan v lĩnh v c H i quan, Thu chưa công b ho c không công b . 7. Thông tin v xu t khNu, nh p khNu vũ khí, khí tài nh m b o v l i ích, ch quy n và an ninh qu c gia. 8. Các báo cáo, văn b n khác có s d ng tin, tài li u thu c danh m c bí m t Nhà nư c T i m t c a các cơ quan, t ch c khác. i u 3. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 12 năm 2009 và thay th Quy t nh s 237/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t và T i m t c a ngành Tài chính. i u 4. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Tài chính và B trư ng B Công an ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  3. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát Tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản