intTypePromotion=1

Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i  è  1251/1999/Q§­B T M   B tr m S n g µ y 02  th¸ng 11 n¨ m   1999 U û  q u y Ò n  B a n  Q u ¶ n  lý  c¸c k h u  c«n g  n g hi Ö p  Q u ¶ n g  N g∙i q u ¶ n  lý  o¹t ® é n g     h xu Êt n h Ë p  k h È u  vµ h o¹t ® é n g  th¬ n g   ¹i  m c ña c¸c d o a n h  n g hi Ö p  kh u   n g   g hi Ö p c« n B é   ëng B é   h ¬ng m ¹i tr T   ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  95/CP  sè  ngµy  th¸ng 12  04    n¨m 1993 cña ChÝnh   phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  Th¬ng  bé  Bé  m¹i. ­C¨n  Quy    cø  chÕ Khu  c«ng  nghiÖp,Khu    chÕ xuÊt,Khu    c«ng  nghÖ  cao  ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh   36/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m  24  4  1997 cña  ChÝnh  phñ; ­ C¨n  ®Ò     cø  nghÞ cña  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  Qu¶ng    i Ng∙it¹  C«ng  v¨n  sè  1868/UB ngµy  25/10/1999. Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    quyÒn  Ban  1: Uû  cho  qu¶n      lýc¸ckhu c«ng nghiÖp Qu¶ng    Ng∙i (sau ®©y         gäit¾t lµ Ban qu¶n    lý)qu¶n      lýho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu  ho¹t vµ    ®éng  ¬ng    th m¹icña    c¸cdoanh nghiÖp  trong khu    c«ng nghiÖp Qu¶ng ng∙i. §iÒu    2: Ban  qu¶n      lýxÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp khÈu  qu¶n      vµ  lýho¹t ®éng  ¬ng    th m¹icña    c¸cdoanh nghiÖp theo néidung      sau: 1.VÒ       ho¹t®éng  xuÊtnhËp    khÈu: a) §èivíi       doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi: 1.1.Ban    qu¶n      lýxÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp  khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  cã vèn ®Çu      tnícngoµivµ      c¸c bªn    hîp doanh    së    trªnc¬  hîp ®ång      hîp t¸ckinh  doanh  b¶o  ®¶m  thùc hiÖn  ®óng  LuËt §Çu    níc ngoµi t¹  t     iViÖt  Nam  ngµy  12/11/1996  c¸c v¨n  vµ    b¶n  quy ph¹m  ph¸p    li   luËtcã  ªnquan   phï hîp    víiGiÊy  phÐp  ®Çu  ,GiÊy  t  phÐp  kinh doanh,Gi¶itr×nh Kinh  kü          tÕ  thuËt,thiÕtkÕ      kü  thuËtvµ        c¸c v¨n b¶n  quy ph¹m  ph¸p    li   luËtcã  ªnquan  ®Õn  qu¶n    lý®iÒu  hµnh  xuÊtnhËp    khÈu. 1.2.Ban    qu¶n    lý kh«ng duyÖt    kÕ ho¹ch xuÊt khÈu ®èi      víic¸c doanh  nghiÖp theo  QuyÕt ®Þnh  1021/1999/Q§­ sè  BTM  ngµy 01/9/1999 cña  Th­   Bé  ¬ng    b∙i viÖc  m¹ivÒ    bá  duyÖt kÕ    ho¹ch xuÊtkhÈu.     1.3.ViÖc    xuÊt nhËp    khÈu cña doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt ® îc thùc      hiÖn  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  Qui  38  39  chÕ  khu c«ng nghiÖp, khu    chÕ  xuÊt,  khu c«ng nghÖ  cao ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh 36/CP  ngµy  24/4/1997  cña ChÝnh phñ.
  2. 2 1.4.ViÖc    mua  b¸n hµng ho¸ gi÷a doanh    nghiÖp  chÕ xuÊt víithÞ  êng      tr néi®Þa:    thùc hiÖn    theo Th«ng   tcña  Th¬ng    23/1999/TT­ Bé  m¹isè  BTM  ngµy  26/7/1999 vÒ    híng dÉn    viÖc  mua  hµng      b¸n  ho¸ víidoanh nghiÖp  chÕ  xuÊt. b) §èivíi       doanh  nghiÖp  ViÖtNam:   1.5.Ho¹t®éng      xuÊt nhËp    khÈu  cña doanh nghiÖp ViÖt Nam     trong Khu    c«ng nghiÖp  thùc hiÖn    theo NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy 28/7/1998   cña ChÝnh  phñ, Th«ng   18/1998/TT­   tsè  BTM  ngµy 28/8/1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹i híng    dÉn  thùc  hiÖn NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   c¸c v¨n  sè  CP vµ    b¶n quy  ph¹m ph¸p luËtvÒ      ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp    khÈu hµng    ho¸ hµng n¨m cña  Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ. 1.6.ViÖc    nhËp khÈu  m¸y mãc, thiÕtbÞ      b»ng  nguån  vèn ng©n  s¸ch cña    c¸c doanh    nghiÖp ViÖt Nam     thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh tÕ    ho¹t®éng    trong  c¸ckhu    c«ng  nghiÖp  thùc hiÖn    theo QuyÕt    ®Þnh cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  sè  91/TTg  ngµy  13/12/1992  vµ NghÞ   ®Þnh   cña ChÝnh  phñ  43/CP  sè  ngµy  16/7/1996 vÒ  viÖc ban  hµnh  Quy  chÕ  ®Êu  thÇu vµ sè 93/CP  ngµy  23/8/1997    vÒ viÖc söa  ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  Quy chÕ  ®Êu  thÇu,   sè 52/1999/N§­   CP ngµy  8/7/1999 ban  hµnh Qui chÕ  qu¶n    lý ®Çu     x©y  t vµ  dùng  c¸c v¨n  vµ    b¶n  quy ph¹m  ph¸p  luËt cã  ªnquan. Bé    li     Th¬ng    m¹i thÈm  ®Þnh  cho  vµ  phÐp  thùc hiÖn        c¸chîp ®ång  nhËp khÈu nµy. 2.VÒ       giac«ng  hµng  xuÊtkhÈu:   2.1.ViÖc      gia c«ng hµng    ho¸ gi÷a doanh    nghiÖp KCN       víinícngoµithùc     hiÖn theo NghÞ   ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998  Qui ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  ¬ng      th m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, gia c«ng  ®¹i lý mua   vµ      b¸n  hµng  ho¸      víiníc ngoµi vµ    Th«ng   sè  t 18/1998/TT­BTM  ngµy 28/8/1998 cña Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­ CP. Riªng ®èi    víidoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµi cßn  thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh  t¹  Kho¶n  9.1 QuyÕt  ®Þnh  i 0321/1998/Q§­ BTM   ngµy 14/3/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Doanh nghiÖp    trùctiÕp lµm  tôc t¹  quan    thñ    i c¬  h¶iquan    ®Ó thùc hiÖn    hîp ®ång      gia c«ng      víi ngoµi.Ban  níc   qu¶n    lýkh«ng  duyÖt    hîp ®ång    gia c«ng  víi     ngoµicña    níc   c¸cdoanh nghiÖp. 2.2.ViÖc      gia c«ng hµng    ho¸ gi÷a doanh    nghiÖp KCN   doanh  vµ  nghiÖp  chÕ  xuÊt ® îccoilµgia c«ng    ¬ng            víith nh©n    nícngoµivµ    ph¶ithùc hiÖn      theo  c¸cquy    ®Þnh  nµy. 2.3.Doanh    nghiÖp  ViÖt Nam   doanh    vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi  chØ  îcký    ®   hîp ®ång    gia c«ng hµng    ho¸ thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊt  khÈu,cÊm     nhËp  khÈu hoÆc   ngõng  t¹m  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu sau    v¨n  khicã  b¶n  chÊp  thuËn  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 3.VÒ     kinhdoanh    theo ph¬ng    thøc t¹m    nhËp    t¸ xuÊt: i a) §èivíi       doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi: 3.1.C¸c    doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi kh«ng  îc phÐp  t     ®   kinh  doanh  theo h×nh    thøc t¹m    nhËp   t¸ xuÊt. i 3.2.ViÖc    t¹m nhËp  khÈu  thiÕtbÞ      thic«ng  t¸  vµ  ixuÊt khÈu    sau    khikÕt  thóc c«ng    viÖc kh«ng tÝnh vµo  vèn ®Çu    tcña doanh nghiÖp,do    Ban qu¶n    lý duyÖt danh  môc    ®Ó ®¶m   b¶o thiÕtbÞ    t¹m  nhËp khÈu thùc hiÖn    ®óng môc  ®Ých, kh«ng    nhîng b¸n      t¹ ViÖtNam. i  
  3. 3 3.3.ViÖc    t¹m xuÊt khÈu    thiÕtbÞ    söa  ch÷a  t¸  vµ  i nhËp  khÈu; viÖc    t¹m  nhËp, t¸    i xuÊt hoÆc     t¹m xuÊt t¸    i nhËp  bao  thïng chøa  tÝnh  b×    cã  chÊt lu©n    chuyÓn  hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu; viÖc  inhËp    t¸  khÈu   hµng xuÊt  khÈu  hoÆc   i t¸ xuÊt khÈu    hµng  nhËp  khÈu  kh«ng  ®óng  quy ®Þnh  cña Hîp  ®ång,  doanh  nghiÖp    trùctiÕp  lµm        quan    thñ tôc víic¬  h¶iquan  theo quy ®Þnh  cña  Th«ng   ªntÞch  23/1998/TTLT­ tli   sè  BTM­TCHQ   ngµy  31/12/1998 gi÷a Bé    Th­ ¬ng    Tæng  m¹ivµ  côc    H¶i quan. b) §èivíi       doanh  nghiÖp  ViÖtNam:   3.5.    ViÖc kinh doanh    hµng    ho¸ theo ph¬ng thøc  nhËp  i t¹m  t¸ xuÊt thùc     hiÖn theo Quy chÕ  kinh doanh    theo ph¬ng thøc t¹m nhËp  i t¸ xuÊt ban    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   1311/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy 31/10/1998  cña  Th­ Bé  ¬ng m¹i. 4.VÒ     cÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø:   Ban qu¶n    lýcÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊt xø    hµng   ho¸ FOR M           D víi níc c¸c ASEAN  cho    c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam   doanh    vµ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµitrong Khu      c«ng  nghiÖp  theo híng dÉn      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu 3: Hµng  quý Ban qu¶n        Th¬ng    lý göi vÒ Bé  m¹i b¸o  c¸o thùc  hiÖn xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi  theo híng dÉn      cña  Th¬ng      Bé  m¹it¹ QuyÕt  i ®Þnh  0321/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy  14/3/1998 vµ      c¸ckiÕn nghÞ nÕu cã. §iÒu 4: Bé  Th¬ng    m¹i ®Þnh   tæ  kú  chøc kiÓm     tra viÖc thùc hiÖn  nh÷ng quy ®Þnh trong quyÕt    ®Þnh  quyÒn  uû  nµy theo quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt. §iÒu    5: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2