Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện dự án và phê duyệt kế hoạch tổng thể của dự án hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1258/Q -L TBXH Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH N I DUNG VĂN KI N D ÁN VÀ PHÊ DUY T K HO CH T NG TH C A D ÁN H TR TR EM LANG THANG (PHA 2) B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 74/2008/Q -BL TBXH ngày 31/12/2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n vi n tr nư c ngoài thu c B ; Căn c Quy t nh s 815/Q -L TBXH ngày 23/6/2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t n i dung văn ki n d án H tr tr em lang thang (pha 2); Quy t nh s 58/Q -L TBXH ngày 13/01/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c chuy n giao nhi m v Ch d án H tr tr em lang thang (pha 2); Căn c Công văn s 7909/BTC-QLN ngày 03/6/2009 c a B Tài chính v nh m c chi c a d án H tr tr em thang thang do EC tài tr ; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v , chăm sóc tr em, V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH i u 1. Phê duy t i u ch nh n i dung văn ki n d án H tr tr em lang thang giai o n 2008-2010 (pha 2). (Chi ti t theo ph l c 01 ính kèm) i u 2. Phê duy t k ho ch t ng th th c hi n d án H tr tr em lang thang (pha 2). Giao C c B o v , chăm sóc tr em phê duy t k ho ch chi ti t th c hi n d án và ph i h p v i các ơn v có liên quan tri n khai th c hi n k ho ch t ng th theo úng cam k t v i nhà tài tr và các quy nh hi n hành c a Vi t Nam (chi ti t theo ph l c 02 ính kèm).
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. C c trư ng C c B o v , chăm sóc tr em, Giám c d án, Chánh Văn phòng B , V trư ng V H p tác qu c t , V trư ng V K ho ch – Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - Lưu VT, V KHTC. àm H u c PH L C 01 K HO CH T NG TH VÀ NGÂN SÁCH D ÁN H TR TR EM LANG THANG (PHA 2) (Ph l c kèm theo Quy t nh s 1258/Q -L TBXH ngày 06/10/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i) VT: 1000 ng TT Ho t ng chi ti t T ng i u T ng Ngân sách ch nh ngân sách t i văn Ngân sách d án sau ki n d d án i u ch nh án I H p ph n 1: Nâng cao năng l c trong công 2.450.000 1.311.000 3.761.000 tác k ho ch, qu n lý, i u ph i và th c hi n các ho t ng II H p ph n 2: H tr cho tr em lang thang 19.015.000 -1.676.000 17.339.000 và có nguy cơ lang thang hòa nh p xã h i III H p ph n 3: Thông tin – Giáo d c – Truy n 3.110.000 1.073.000 4.183.000 thông ngăn ng a tr em lang thang IV Trang thi t b 1.540.000 210.000 1.750.000 V V n hành 16.255.000 -918.000 15.337.000 VI D phòng 300.000 0 300.000 T NG S 42.670.000 42.670.000 B ng ch : B n mươi hai t , sáu trăm b y mươi tri u ng ch n.
  3. PH L C 02 K HO CH T NG TH VÀ NGÂN SÁCH D ÁN H TR TR EM LANG THANG (PHA 2) (Ph l c kèm theo Quy t nh s 1258/Q -L TBXH ngày 06/10/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i) VT: 1000 ng TT Ho t ng chi ti t T ng Trong ó Ngân sách Trung a d án ương phương I H p ph n 1: Nâng cao năng l c trong công 3.761.000 2.240.000 1.521.000 tác k ho ch, qu n lý, i u ph i và th c hi n các ho t ng 1 Phát tri n h th ng thông tin qu n lý i tư ng 400.000 400.000 tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn trên ph m vi toàn qu c. T ch c s d ng thông tin như m t công c ph c v cho công tác qu n lý, l p k ho ch, giám sát t ó thúc Ny vi c t ch c th c hi n các chính sách c a Nhà nư c có liên quan. 2 T ch c các h i ngh , l p t p hu n, h i th o 1.019.000 455.000 564.000 trong ngành, liên quan c p Trung ương, c p t nh, c p xã nh m nâng cao s ph i h p c a các bên liên quan trong vi c tri n khai k ho ch ngăn ng a tr em i lang thang và xây d ng h th ng chính sách phù h p. 3 Thi t k chương trình, t ch c t p hu n cho 1.142.000 535.000 607.000 nhân viên xã h i làm vi c trong các cơ s xã h i và c ng ng, t p hu n các bên liên quan t i Trung ương và a phương v can thi p xã h i t i c ng ng, v qu n lý các chương trình, d án làm vi c v i nhóm tr em c bi t khó khăn. 4 T ch c các chuyên tham quan chia s và h c 1.200.000 850.000 350.000 h i kinh nghi m trong và ngoài nư c nh m phát tri n các chính sách b o tr cho tr em lang thang, tr em có nguy cơ lang thang k t h p nhân r ng nh ng mô hình t t c p Trung ương và a phương. II H p ph n 2: H tr cho tr em lang thang và 17.339.000 0 17.339.000 có nguy cơ lang thang hòa nh p xã h i 1 H tr giáo d c (5.500 em): Cung c p các nhu 2.750.000 2.750.000 c u thi t y u v giáo d c cho tr như h tr sách v và dùng h c t p. Tăng cư ng s tham gia
  4. c a chính quy n a phương th c hi n thôn qua vi c mi n gi m các kho n phí óng góp xây d ng trư ng cho tr em lang thang h i gia và tr em có nguy cơ lang thang. 2 H tr y t (5.500 em): chăm sóc s c kh e ban 1.375.000 1.375.000 u/ chăm sóc y t khi m au, b nh t t. 3 H tr h c ngh (1.500 em): i v i tr em ho c 4.500.000 4.500.000 thành viên gia ình các em có kh năng h c ngh s ư c h tr h c ngh t i các cơ s d y ngh ho c t i c ng ng. Vi c h c ngh ư c g n k t ch t ch v i các cơ s s n xu t, nơi ti p nh n và t o vi c làm cho các em sau khi h c ngh . 4 Chăm sóc thay th (500 em): H tr cho các tr 1.584.000 1.584.000 em có nhu c u chăm sóc thay th m i và ti p t c h tr cho các em thu c di n chăm sóc thay th giai o n 2004-2007 nhưng chưa ư c hư ng ch c a Nhà nư c. 5 H tr gia ình v n s n xu t kinh doanh. M c 3.000.000 3.000.000 h tr s linh ho t và d a trên ánh giá nhu c u th c t c a gia ình có tr em lang thang và có nguy cơ lang thang. 6 H tr các h gia ình t p hu n k thu t tr ng 1.000.000 1.000.000 tr t, chăn nuôi, mua b o hi m cho các ho t ng h gia ình (2.000 gia ình) 7 H tr các ho t ng c ng ng như h i tr i, 2.110.000 2.110.000 t t trung thu và các ho t ng c ng ng khác tr hòa nh p gia ình và c ng ng (500 em) 8 H tr c i thi n i u ki n v t ch t và thúc Ny 520.000 520.000 các ho t ng văn hóa th thao cho tr t i các cơ s B o tr xã h i và nhà xã h i 9 H tr t xu t: áp d ng i v i gia ình không 500.000 500.000 may g p ph i thiên tai, r i ro b t kh kháng … giúp h vư t qua khó khăn trư c m t, n nh cu c s ng III H p ph n 3: Thông tin – Giáo d c – Truy n 4.183.000 1.255.000 2.928.000 thông ngăn ng a tr em lang thang 1 Xây d ng tài li u truy n thông v tr em lang 1.117.600 540.000 577.600 thang và tr em có nguy cơ lang thang. 2 T ch c các ho t ng truy n thông 2.484.900 615.000 1.869.900 3 T ch c các h i th o, h i ngh và trao i chia 580.500 100.000 480.500 s kinh nghi m trong lĩnh v c truy n thông IV Trang thi t b 1.750.000 540.000 1.210.000
  5. 1 Trang thi t b 1.473.000 420.000 1.053.000 2 S a ch a b o dư ng các trang thi t b 157.000 50.000 107.000 3 Nâng c p h th ng k toán 120.000 70.000 50.000 V V n hành 15.337.000 6.006.250 9.330.750 1 Ti n lương, ph c p lương 8.353.000 1.350.000 7.003.000 2 Thuê, s a ch a Văn phòng 546.750 482.000 64.750 3 Văn phòng phNm 606.400 116.800 489.600 4 Thông tin liên l c 410.400 120.000 290.400 5 Chi phí i n, nư c 244.000 84.000 160.000 6 Chi phí ngân hàng 72.000 40.000 32.000 7 Công tác phí 2.000.000 1.350.000 650.000 8 Sơ k t, t ng k t 1.450.000 900.000 550.000 9 ánh giá gi a kỳ và cu i kỳ 600.000 600.000 0 10 Ki m toán hàng năm 650.000 650.000 0 11 Chi phí kh i ng d án (Xây d ng cương và 50.000 50.000 Văn ki n d án) 12 Chi khác 354.450 263.450 91.000 VI D phòng 300.000 300.000 T NG S 42.670.000 10.341.250 32.328.750 B ng ch : B n mươi hai t , sáu trăm b y mươi tri u ng ch n.
Đồng bộ tài khoản