Quyết định 126-TCHQ/QĐ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
5
download

Quyết định 126-TCHQ/QĐ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 126-TCHQ/QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành v đối với hàng gia công xuất nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 126-TCHQ/QĐ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T æ n g  C ô c  tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   ë H sè 126­T C H §/ Q §   g µy  3 th¸ng  n 4 n¨ m  1995  Ò  viÖc ba n  h µ n h  q u y  c h Õ  v Ò V h ¶i  u a n  ® èi víi h µ n g  gia c« n g  x u Êt  h Ë p  kh È u  vµ q   n n g u yªn liÖu n h Ë p   h È u   Ó  s¶n  u Êt h µ n g  x u Êt  h È u k ® x k T æ n g  C ôc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  LuËt thuÕ    cø    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  2­ 20­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  16/CP ngµy  3­ 7­ 1994 cña ChÝnh phñ    vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm  vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña Tæng  côc    H¶iquan; ­ §Ó     ®¶m   b¶o chøc n¨ng qu¶n    lýNhµ        níc vÒ h¶iquan, ®ång      thêigãp  phÇn khuyÕn  khÝch  thóc  vµ  ®Èy  ho¹t®éng    s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu nhËp  vµ      khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu;   ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸t,qu¶n    H¶i quan. lývÒ    Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  b¶n Quy chÕ     vÒ chÕ  ®é  gi¸m    qu¶n        s¸tvµ  lývÒ h¶iquan  ®èi    víihµng    gia c«ng cho    níc ngoµi (kÓ    c¶  hµng    gia c«ng cña  nghiÖp  vèn  xÝ  cã  ®Çu      t níc ngoµi)vµ    nguyªn  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh  nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh   90  sè  /TCHQ­Q§   ngµy  8­ 2­ 1994  cña  Tæng  côc    H¶i quan. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. §iÒu    «ng    ëng    4. C¸c  thñ tr c¸c ®¬n  thuéc C¬  vÞ    quan  Tæng  côc    H¶i quan;HiÖu  ëng    tr Trêng    H¶i quan  ViÖtNam;    «ng  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  ªnquan  li   chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản