intTypePromotion=1

Quyết định 1276/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 1276/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1276/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1276/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  1276/1998/Q§/BT C   ë n g µ y  24 th¸ng 9 n¨ m  1998 V Ò   Ö c ba n   µ n h   vi h C h Õ  ® é  k Õ  to¸n K h o  b ¹ c N h µ  n íc B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ   íc vµ  Ët  öa  æi, bæ   Nh n   Lu s ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  Ët Ng ©n  c Lu   s¸ch Nhµ   ícsè    n   06/1998/QH10; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ   cø  l k to¸n vµ  èng  ® îc c«ng  è     th kª    b theo  Önh   è  L s 06/LCT/H§NN   µy  05­ ng 20­ 1998  ña  éi  ng  µ   íc vµ  Òu  Ö  chøc  c H ®å Nh n   §i l tæ  kÕ     µ   íc; to¸nNh n ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  03­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ    v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  l  n  c¸cBé, c¬      quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  10­ ng 28­ 1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 25/CP  µy  04­ ng 05­ 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v  h v tæ  b m¸y Kho  ¹c Nhµ   íctrùcthuéc Bé   µi  b  n     T chÝnh; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  12­ ng 19­ 1996  µ v NghÞ   nh   è  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  07­ CP ng 18­ 1998  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    µnh  Öc  c Ch ph h d thih vi ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nNg ©n  l    l h v quy     s¸ch Nhµ   íc.   n § Ó   ¸p  ® øng  yªu  Çu  c qu¶n  ý,n©ng  l  cao  Êt l ng  ¹ch    Õ       ch  î h to¸nk to¸nc¸c lo¹ vèn,tµis¶n  ña  µ   ícvµ    ¹t®éng    i    c Nh n   c¸cho   nghiÖp  ô    v ë Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n Theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc vµ  ô   ëng  ô   b Nh n   V tr V Ch Õ     Õ   ®é k to¸n. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Õ     Õ     ®Þ n "Ch ®é k to¸n Kho  ¹c Nhµ   íc", Õ     Õ     b  n  Ch ®é k to¸nKho  ¹c Nhµ   ícbao  å m: b  n  g 1.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung  Ò   Õ     v k to¸nKho  ¹c Nhµ   íc. b  n 2.Tæ     chøc  c«ng    Õ     µ  chøc  é  t¸ck to¸nv tæ  b m¸y  Õ   k to¸n. 3.Ch Õ       ®é chøng  õkÕ   t   to¸n. 4.H Ö   èng  µi   th t  kho¶n  Õ     µ  ¬ng  k to¸nv ph ph¸p ghichÐp.    5.Ch Õ       Õ     ®é sæ k to¸n. 6.Ch Õ     iÖn    µ        ®é ® b¸o v b¸o c¸o nhanh. 7.Ch Õ         Õ     ®é b¸o c¸o k to¸n. 8.Ch Õ     Õt to¸nho¹t®éng    ®é quy       nghiÖp  ô  v Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n
  2. 2 9.Ch Õ     Óm    Õ     ®é ki trak to¸n. §i Ò u  2.  Õ     Õ     Ch ®é k to¸n Kho  ¹c  µ   íc ban  µnh  b Nh n   h theo Quy Õt  ®Þnh  µy  îc thihµnh  èng  Êt trong H Ö   èng  n ®   th nh     th Kho  ¹c Nhµ   íc tõ ngµy  b  n    01­ 1999  µ  01­ v thay thÕ        c¸cv¨n b¶n  ph¸p quy  íi y:   d  ®© ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 478 TC/KBNN   µy  11­ ng 19­ 1992  ña  é   ëng  é   µi c B tr BT  chÝnh ban  µnh  Õ     Õ     h Ch ®é k to¸nKho  ¹c Nhµ   íc, b  n ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1287  TC/Q§/KBNN   µy  12­ ng 31­ 1996  ña  é   ëng  é  c B tr B TµichÝnh    ban  µnh  Ö   èng  µikho¶n  Õ     h h th t  k to¸nKho  ¹c Nhµ   íc, b  n ­ Quy Õt  nh  è    ®Þ s 576 TC/KBNN   µy  06­ ng 26­ 1996  ña  é   ëng  é   µi c B tr BT  chÝnh  Ò   Öc  v vi ban  µnh  É u   Óu  chøng  õmíi. h m bi 06  t  Ngoµi ra,c¸c néi dung  µ       v quy  nh  ®Þ ban  µnh      h ë c¸c v¨n b¶n  íng  Én  h d kh¸cvÒ   Õ       k to¸nKho  ¹c Nhµ   íctr¸víi Õ     Õ     b  n   i Ch ®é k to¸nKho  ¹c Nhµ   ícban  b  n  hµnh theo Quy Õt  nh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh.   ®Þ n ®Ò h hi l     h §i Ò u  3. Thñ   ëng  ®¬n   Þ   éc  µ  ùc thuéc  é   µi  Ýnh  tr c¸c  v thu v tr   B T ch chÞu tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy.Tæng  ®Þ n  Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n íc chÞu    tr¸chnhiÖm   chøc, híng  Én    µnh    tæ    d thih Quy Õt  nh  µy  ®Þ n trong h Ö     thèng Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2