Quyết định 1281/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định 1281/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1281/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp nhà triển lãm – hành chính, nhà tư vấn giới thiệu việc làm, san nền, điện – nước ngoài nhà, sân – đường, trạm biến áp thuộc dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1281/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1281/Q -L TBXH Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K T QU U TH U GÓI TH U XÂY L P NHÀ TRI N LÃM – HÀNH CHÍNH, NHÀ TƯ V N GI I THI U VI C LÀM, SAN N N, I N – NƯ C NGOÀI NHÀ, SÂN – Ư NG, TR M BI N ÁP THU C D ÁN TRUNG TÂM GI I THI U VI C LÀM KHU V C MI N B C B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 235/Q -BL TBXH ngày 08/02/2007 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t d án u tư xây d ng Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Căn c Quy t nh s 1780/Q -L TBXH ngày 12/12/2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c i u ch nh t ng m c u tư d án Trung tâm gi i thi u vi c làm khu m c Mi n B c; Căn c Quy t nh s 572/Q -L TBXH ngày 06/05/2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t k ho ch u th u d án Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Căn c Quy t nh s 173/L TBXH-KHTC ngày 30/10/2007 c a Ch u tư d án v vi c phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán công trình Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Căn c Quy t nh s 08/Q -L TBXH ngày 12/01/2009 c a Ch u tư d án v v c phê duy t i u ch nh, b sung t ng d toán công trình Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Căn c Quy t nh s 164/Q -L TBXH ngày 29/06/2009 c a Ch u tư d án v vi c phê duy t i u ch nh d toán gói th u xây l p s 2 “Xây l p nhà tri n lãm – hành chính; nhà tư v n gi i thi u vi c làm; san n n; i n – nư c ngoài nhà; sân ư ng; tr m bi n áp” d án Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Căn c Văn b n s 2782/L TBXH-KHTC ngày 05/08/2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t h sơ m i th u gói th u xây l p nhà tri n lãm – hành chính, nhà tư v n gi i thi u vi c làm, san n n, i n – nư c ngoài nhà, sân – ư ng, tr m bi n áp và gói th u xây l p c ng – hàng rào, nhà thư ng tr c thu c d án Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Căn c Quy t nh s 238/Q -L TBXH ngày 30/06/2009 c a Ch u tư d án v vi c phê duy t i u ch nh, b sung t ng d toán công trình Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Xét T trình s 1209/TTr-L TBXH ngày 14/09/2009 c a Ch u tư d án ngh phê duy t k t qu u th u gói th u xây l p nhà tri n lãm – hành chính, nhà tư v n
  2. gi i thi u vi c làm, san n n, i n – nư c ngoài nhà, sân – ư ng, tr m bi n áp thu c d án Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c; Xét ngh c a V trư ng V k ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k t qu u th u gói th u xây l p nhà tri n lãm – hành chính, nhà tư v n gi i thi u vi c làm, san n n, i n – nư c ngoài nhà, sân – ư ng, tr m bi n áp thu c d án Trung tâm gi i thi u vi c làm khu v c Mi n B c v i nh ng n i dung như sau: - ơn v trúng th u: Công ty c ph n u tư và xây d ng s 4. - Giá tr trúng th u: 85.743.320.000 ng (Tám mươi năm t , b y trăm b n mươi ba tri u, ba trăm hai mươi nghìn ng). - Th i gian th c hi n h p ng: 515 ngày k t ngày h p ng có hi u l c. - Lo i h p ng: Theo ơn giá. i u 2. Ch u tư d án căn c vào n i dung ư c phê duy t t i i u 1, h sơ m i th u ư c duy t, các cam k t c a nhà th u trong h sơ d th u thương th o, ký k t h p ng kinh t và qu n lý th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Kho b c NN - t nh H i Dương; - Lưu: V KHTC, VT Nguy n Thanh Hòa
Đồng bộ tài khoản