intTypePromotion=1

Quyết định 129/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 129/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 129/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 129/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  s è  129/2003/Q§­T T g   n g µ y 26  th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t p h ¬ n g   ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c ® µ i  truy Ò n   × n h   Ö t n a m  ® Õ n  n¨ m  2005 h vi Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n X Ðt    Þ   ña  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,    Õn  ña    é:  Õ   ®Ò ngh c §   h Vi   ý ki c c¸c B K ho¹ch  µ  Çu  , Tµi chÝnh, Lao  ng  Th¬ng  v§ t      ®é ­  binh  µ  héi,Néi  ô, B u   v X∙    v  chÝnh  Ôn  vi th«ng Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó   ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam   n   nh n   §  h Vi   ®Õ 2005    nh sau: 1. ChuyÓn    C«ng    Çu   ty § t ph¸ttr Ón c«ng  Ö    i   ngh truyÒn  ×nh  Öt Nam   h Vi   (VTC)  doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh doanh    100%   èn  µ   íc tõ §µi truyÒn  v Nh n       h×nh  Öt  Vi Nam   sang  doanh nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp  ùc thuéc  é   u    l tr   BB chÝnh, viÔn    th«ng.§µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   µ  é   u  Ýnh, ViÔn     h Vi   v B B ch   th«ng  thùc hiÖn  Öc    vi giao  Ën  nh nguyªn  ¹ngC«ng    tr   ty VTC  (bao  å m   nhiÖm   ô  g c¶  v thö nghiÖ m, øng  ông  ü  Ët truyÒn  ×nh  è  Æt   t) theo  d k thu   h sm ®Ê   quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h Bé   ëng  é   tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinxem   Ðt    Õt  x gi¶iquy cho C«ng    ty VTC   thùc  Ön  hi kinh doanh c¸c  Þch  ô  d v truyÒn  ×nh    ¹ng  Ôn  h trªn m vi th«ng  µ  v Internettheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Bé   ëng  é   u  Ýnh, viÔn  tr B B ch   th«ng  chØ  o  ®¹ C«ng    tyVTC   ©y  ùng  ­ xd ph ¬ng    Ý  iÓ m   ¸n th ® chuyÓn sang  ¹t®éng  ho   theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ     tym ­ C«ng  tycon,tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.       t  ph 2. ChuyÓn    H∙ng  phim  truyÒn  ×nh  Öt Nam   h Vi   (VFC),doanh    nghiÖp  ¹t ho   ®éng c«ng  ch  µnh  Ý th Trung  ©m   t s¶n  Êt phim  xu   truyÒn  ×nh  µ ®¬n  Þ  ù  h l  vs nghiÖp  ã  c thu. §i Ò u    2. Tæng Gi¸m  c  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   ã  ®è §   h Vi   c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph
  2. 2 §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ    éi,Bé   u  Ýnh, ViÔn  v x∙ h   B ch   th«ng  µ    ¬  v c¸c c quan  ªn li   quan  ã  c tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íi§µi truyÒn  ×nh  Öt Nam     ph   v     h Vi   trong viÖc  ùc   th   hiÖn  ¬ng    µy. Ph ¸n n Ban  chØ  o  æi  íivµ    iÓndoanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖm    chØ   ®¹o,®«n  c, híng dÉn  µ    ®è     v theo dâiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy.    th   ph ¸n n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Tæng  Gi¸m  c  µi TruyÒn  ×nh  Öt  ®è §   h Vi Nam,  é   ëng  é   u  Ýnh  B tr B B ch ViÔn th«ng  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸c c quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2