Quyết định 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 337: 2005 "Vữa và bêtông chịu axít"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé X©y dùng Sè 13/2005/Q§-BXD NGµY 22 TH¸NG 4 N¡M 2005 VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 337: 2005 “v÷a vµ bª t«ng chÞu axit” bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 337: 2005 “÷a vµ bª t«ng chÞu axit”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam XuÊt b¶n lÇn 1 v÷a vµ Bª t«ng chÞu axit Mortars and Acid resistant concretes 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho v÷a vµ bªt«ng chÞu axit trªn c¬ së thuû tinh láng, phô gia ®ãng r¾n vµ cèt liÖu tr¬. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn TCVN 3121-2:2003: V÷a x©y dùng - Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 2: LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö. TCVN 2230 - 77: Sµng vµ r©y - Líi ®an vµ líi ®ôc lç - KÝch thíc lç. TCXD 86 - 1981: G¹ch chÞu axit - Ph¬ng ph¸p thö.
 2. TCVN 3121 - 12: 2003: V÷a x©y dùng - Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 12: X¸c ®Þnh cêng ®é b¸m dÝnh cña v÷a ®· ®ãng r¾n trªn nÒn. TCVN 3121 - 18: 2003: V÷a x©y dùng - Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 18: X¸c ®Þnh ®é hót níc cña v÷a ®· ®ãng r¾n. TCVN 3121 - 11: 2003: V÷a x©y dùng - Ph¬ng ph¸p thö. PhÇn 11: X¸c ®Þnh cêng ®é uèn vµ nÐn cña v÷a ®· ®ãng r¾n. TCXDVN 317: 2004: Block bªt«ng nhÑ - Ph¬ng ph¸p thö. TCVN 3113 - 1993: Bªt«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót níc. TCVN 3118 – 1993: Bªt«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é chÞu nÐn. 3. Yªu cÇu kü thuËt 3.1. V÷a chÞu axit C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a chÞu axit ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 1. B¶ng 1: C¸c chØ tiªu kü thuËt cña v÷a chÞu axit TT Tªn chØ tiªu Møc cho phÐp 1 Cì h¹t tÝnh b»ng % lîng cßn l¹i trªn sµng, kÝch thݬc Kh«ng cã lç 1mm 2 §é chÞu axit, %, kh«ng nhá h¬n 92 3 Thêi gian c«ng t¸c, phót, kh«ng nhá h¬n 15 §é b¸m dÝnh, N/mm2, kh«ng nhá h¬n 4 0,2 5 §é hót níc, %, kh«ng lín h¬n 13 Cêng ®é chÞu nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n 6 15 3.2. Bªt«ng chÞu axit 3.2.1. Theo cêng ®é, bªt«ng chÞu axit ®îc chia ra c¸c m¸c M20, M25, M30 vµ M35. 3.2.2. C¸c chØ tiªu kü thuËt cña bªt«ng chÞu axit ph¶i tho¶ m·n c¸c møc quy ®Þnh t¹i b¶ng 2. B¶ng 2: C¸c chØ tiªu kü thuËt cña bªt«ng chÞu axit M¸c bªt«ng chÞu axit TT Tªn chØ tiªu M20 M25 M30 M35 1 Cêng ®é chÞu nÐn sau 7 ngµy cña mÉu 20 25 30 35 ®ãng r¾n trong kh«ng khÝ, N/mm2, kh«ng nhá h¬n 2 §é chÞu axit, %, kh«ng nhá h¬n 95 HÖ sè bÒn axit (1) , kh«ng nhá h¬n 3 0,7
 3. 4 §é co, %, kh«ng lín h¬n 0,15 5 §é hót níc, %, kh«ng lín h¬n 6 Ghi chó: (1) ChØ x¸c ®Þnh khi cã yªu cÇu 4. LÊy mÉu LÊy mÉu v÷a vµ bªt«ng chÞu axit kh« trén s½n theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121 - 2: 2003. ChÊt liªn kÕt ®îc lÊy tõ c¸c dông cô chøa. 5. Ph¬ng ph¸p thö 5.1. X¸c ®Þnh cì h¹t 5.1.1. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g; - Khay ®ùng mÉu; - Sµng 1mm (theo TCVN 2230: 1977); - Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ë 1100C; - Chæi quÐt mÉu; - B×nh hót Èm; 5.1.2. C¸ch tiÕn hµnh LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121 - 2: 2003. Lµm s¹ch khay ®ùng mÉu vµ sÊy khay ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi. MÉu ®îc sÊy kh« ë nhiÖt ®é 105°C ± 5°C. Lµm s¹ch sµng, ®Ó kh«; ChuÈn bÞ song song 3 mÉu, mçi mÉu c©n 50g hoÆc 100g víi ®é chÝnh x¸c 1g. MÉu ®· sÊy kh« ®îc sµng liªn tôc cho ®Õn khi kh«ng cßn h¹t v÷a lät qua sµng sµng. 5.1.3. BiÓu thÞ kÕt qu¶ Lîng cßn l¹i trªn sµng, tÝnh b»ng % ,theo c«ng thøc: m1 % cßn l¹i trªn sµng = ----------- x 100 m trong ®ã: m1 lµ khèi lîng cßn l¹i trªn sµng, tÝnh b»ng g. m lµ khèi lîng mÉu ban ®Çu, tÝnh b»ng g. KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö. 5.2. X¸c ®Þnh ®é chÞu axit cña v÷a,bª t«ng ®· ®ãng r¾n LÊy mÉu ®· ®ãng r¾n 28 ngµy ®em x¸c ®Þnh ®é chÞu axit theo môc 4.6 TCXD 86 - 1981. 5.3. X¸c ®Þnh thêi gian c«ng t¸c
 4. 5.3.1. Nguyªn t¾c X¸c ®Þnh thêi gian tõ lóc b¾t ®Çu trén hçn hîp kh« víi chÊt liªn kÕt ®Õn khi v÷a kh«ng cßn kh¶ n¨ng thao t¸c. 5.3.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g. - Ch¶o , bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml. - GiÊy kh«ng thÊm níc ph¼ng, s¹ch. 5.3.3. C¸ch tiÕn hµnh - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121 - 2: 2003. - C©n 500g mÉu, mÉu ®îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vµ trén trong 3 phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. - LÊy 150g mÉu hçn hîp v÷a dÎo, tr¶i ®Òu lªn bÒ mÆt tê giÊy ph¼ng kh«ng thÊm níc, dïng bay miÕt vµo khèi v÷a, lµm ®i lµm l¹i nhiÒu lÇn ®Õn khi v÷a bÞ cuèn theo bay th× th«i. 5.3.4. BiÓu thÞ kÕt qu¶ Ghi thêi gian c«ng t¸c tÝnh b»ng phót kÓ tõ khi b¾t ®Çu trén hçn hîp kh« víi chÊt liªn kÕt cho ®Õn lóc v÷a bÞ cuèn theo bay khi miÕt trªn bÒ mÆt. 5.4. X¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh cña v÷a ®· ®ãng r¾n 5.4.1. Nguyªn t¾c X¸c ®Þnh lùc kÐo ®øt mÉu lín nhÊt vu«ng gãc víi bÒ mÆt b¸m dÝnh cña mÉu v÷a trªn nÒn thö. §é b¸m dÝnh ®îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a lùc kÐo ®øt vµ diÖn tÝch b¸m dÝnh cña mÉu thö. 5.4.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml. - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ. - M¸y trén hµnh tinh cã dung tÝch 5l: c¸nh trén cã tèc ®é quay (140 ± 5) vßng/phót hoÆc (285 ± 10) vßng /phót. - Ch¶o , bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - Kh©u h×nh nãn côt b»ng ®ång hoÆc thÐp kh«ng rØ, cã h×nh d¸ng vµ kÝch thíc nh h×nh 1.
 5. H×nh 1. CÊu t¹o vµ kÝch thíc kh©u h×nh nãn côt - §Çu kÐo b¸m dÝnh h×nh trßn b»ng thÐp kh«ng rØ, ®êng kÝnh (50+0,1)mm, chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 10 mm. T©m cña ®Çu kÐo cã mãc ®Ó mãc trùc tiÕp vµo bé phËn kÐo cña m¸y thö cêng ®é b¸m dÝnh. - Keo g¾n tõ nhùa epoxy. - M¸y thö ®é b¸m dÝnh cã kh¶ n¨ng t¹o lùc kÐo tíi 5KN, sai sè kh«ng lín h¬n 2%, cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é, t¨ng lùc kÐo tõ 5 N/s ®Õn 10 N/s. M¸y cã bé phËn gi÷ tÊm nÒn liªn kÕt. 5.4.3. ChuÈn bÞ mÉu thö - TÊm nÒn liªn kÕt ®îc chuÈn bÞ tõ g¹ch khèi chÞu axit, tÊm chÞu axit, bªt«ng chÞu axit, bªt«ng thêng. KÝch thíc tÊm nÒn kh«ng nhá h¬n: dµi 230mm, réng: 150mm, cao tõ 10mm ®Õn 50mm. TÊm nÒn b»ng bªt«ng ®îc ®Ó kh« ngoµi kh«ng khÝ kh«ng Ýt h¬n 28 ngµy. - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 TCVN 3121 - 2: 2003. - C©n 500g mÉu, mÉu ®îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vµ trén 3phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. Tríc khi l¸ng v÷a, tÊm nÒn liªn kÕt ph¶i ®îc lµm kh«, nh¸m bÒ mÆt. L¸ng mét líp v÷a thö trªn tÊm nÒn liªn kÕt víi ®é dµy 10mm ± 1mm. Sau khi mÉu thö b¾t ®Çu ®«ng kÕt võa xoay nhÑ võa Ên kh©u h×nh nãn côt ( ®· ®îc lau líp dÇu máng) xuèng líp v÷a cho tíi khi tiÕp xóc hoµn toµn víi nÒn liªn kÕt. Xoay nhÑ vµ nhÊc tõ tõ kh©u h×nh nãn côt lªn khái líp v÷a. Lóc nµy ®· t¹o ®îc mÉu ®Ó thö lùc b¸m dÝnh trong diÖn tÝch cña kh©u h×nh nãn côt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÉu thö trªn tÊm nÒn vµ kho¶ng c¸ch tõ mÉu tíi mÐp tÊm nÒn kh«ng nhá h¬n 50 mm. C¸c mÉu thö bÞ bong hoÆc søt sÏ bÞ lo¹i bá. MÉu thö ®îc ®Ó kh« trong kh«ng khÝ.
 6. 5.4.4. C¸ch tiÕn hµnh Sau 7 ngµy mÉu thö ®îc x¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh theo TCVN 3121 - 12: 2003. 5.4.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ - §é b¸m dÝnh ( Rbd ) tÝnh b»ng N/mm2, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pbd Rbd = ----------- S trong ®ã : Pbd lµ lùc b¸m dÝnh khi kÐo ®øt, tÝnh b»ng N. S lµ diÖn tÝch b¸m dÝnh chÞu kÐo cña mÉu, tÝnh b»ng mm2. S = 1962 mm2. - KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu cã kÕt qu¶ nµo sai lÖch qu¸ 10% gi¸ trÞ trung b×nh th× lo¹i bá, kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c mÉu cßn l¹i. 5.5. X¸c ®Þnh ®é hót níc cña v÷a, bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.5.1. Nguyªn t¾c Ng©m mÉu thö ®· sÊy kh« vµ biÕt tríc khèi lîng cho tíi khi b·o hßa chÊt láng. §é hót níc lµ tû lÖ phÇn tr¨m khèi lîng chÊt láng hót vµo so víi khèi lîng mÉu kh«. 5.5.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g. - Ch¶o bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml. - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ. - Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é. - TÊm v¶i cotton máng, kÝch thíc 150mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, kÝch thíc 200mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh lËp ph¬ng. - Bµn rung cã tÇn sè rung trung b×nh: 2920 vßng/phót, biªn ®é 0,35mm ÷ 0,5mm. - DÇu ho¶. - Thïng ng©m mÉu ®êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 350mm. - Trén v÷a: dïng m¸y trén hµnh tinh cã dung tÝch 5l: c¸nh trén cã tèc ®é quay (140 ± 5) vßng/phót hoÆc (285 ± 10) vßng /phót. - Trén bªt«ng: dïng m¸y trén cìng bøc cã dung tÝch 100l, sè vßng quay 40 vßng/phót. - Khu«n t¹o mÉu b»ng kim lo¹i hay hîp kim cã ®é cøng cao, cã thÓ th¸o l¾p rêi tõng thanh. §Ó t¹o mÉu v÷a dïng khu«n kÝch thíc chiÒu dµi L = 160mm ± 0,8 mm, chiÒu réng B = 40mm ± 0,2 mm, chiÒu cao H = 40mm ± 0,1 mm (h×nh 2a). §Ó t¹o mÉu bªt«ng, dïng khu«n kÝch thíc (100,1 x 100,1 x 100,1) mm ± 0,4mm hoÆc (150,1 x 150,1 x 150,1) mm ± 0,4mm (h×nh 2b).
 7. H×nh 2.a : CÊu t¹o khu«n h×nh l¨ng trô H×nh 2.b : CÊu t¹o khu«n h×nh lËp ph¬ng 5.5.3. ChuÈn bÞ mÉu thö - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121 - 2: 2003. - §èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, c©n 2000g mÉu hçn hîp kh«. - §èi víi khu«n h×nh lËp ph¬ng ( tuú thuéc vµo kÝch thíc khu«n), c©n 8000g ÷ 12000g. - MÉu ®îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vµ trén 3phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. §Æt khu«n vµ cè ®Þnh khu«n trªn bµn rung, cho hçn hîp dÎo vµo khu«n, rung mÉu trong 1 phót ®èi víi hçn hîp v÷a dÎo, 3 phót ®èi víi hçn h ợp bªt«ng dÎo. LÊy khu«n ra khái bµn rung dïng dao g¹t cho b»ng miÖng khu«n vµ xoa ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toµn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ®îc ®Ó r¾n trong khu«n vµ ®îc phñ b»ng tÊm v¶i c«tton máng, sau 2 ngµy th¸o khu«n, ®Ó mÉu ngoµi kh«ng khÝ. 5.5.4. C¸ch tiÕn hµnh - Sau 7 ngµy lÊy mÉu ®em sÊy kh« ë nhiÖt ®é 105oC ± 5oC ®Õn khèi l- îng kh«ng ®æi, sau ®ã c©n vµ ®Æt mÉu vµo trong b×nh ®¸y cã tÊm l íi kim lo¹i hoÆc tÊm v¶i ®Ó mÉu ngÊm ®Òu chÊt láng. §æ dÇu ngËp 1/3 chiÒu cao mÉu vµ ng©m trong 1 giê. TiÕp ®ã ®æ thªm dÇu ngËp ®Õn 2/3 chiÒu cao mÉu vµ ng©m thªm 1 giê n÷a. Cuèi cïng ®æ dÇu ngËp mÉu thö. Mùc dÇu ph¶i ngËp mÉu thö kho¶ng 20-30 mm. - Cø sau 24 giê lÊy mÉu ra khái b×nh, dïng kh¨n Èm dÇu thÊm nhÑ bÒ mÆt mÉu vµ c©n cho ®Õn khèi lîng kh«ng thay ®æi. 5.5.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ §é hót níc (W), tÝnh b»ng %, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: m 2 – m1
 8. W = -------------- . 100 m1 . 0,8 Trong ®ã: m1 lµ khèi lîng mÉu kh«, tÝnh b»ng g. m2 lµ khèi lîng mÉu b·o hoµ dÇu, tÝnh b»ng g. 0,8 lµ tØ sè gi÷a khèi lîng riªng cña dÇu háa vµ níc. KÕt qu¶ ®é hót níc cña v÷a lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, tÝnh chÝnh x¸c tíi 0, 1%. 5.6. X¸c ®Þnh cêng ®é chÞu nÐn cña v÷a, bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.6.1. Nguyªn t¾c Cêng ®é chÞu nÐn ®îc tÝnh tõ lùc ph¸ hñy lín nhÊt vµ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn bÞ ph¸ hñy. 5.6.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1g. - Ch¶o, bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml. - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ. - Thíc kÑp cã ®é chÝnh x¸c 0,1mm vµ thíc kim lo¹i cã v¹ch chia ®Õn 1mm. - TÊm v¶i cotton máng, kÝch thíc 150mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, kÝch thíc 200mm x 200mm ®èi víi khu«n h×nh lËp ph¬ng. - Bµn rung cã tÇn sè rung trung b×nh: 2920 vßng/phót, biªn ®é 0,35mm ÷ 0,5mm. - Trén v÷a: dïng m¸y trén hµnh tinh cã dung tÝch 5l: c¸nh trén cã tèc ®é quay (140 ± 5) vßng/phót hoÆc (285 ± 10) vßng/phót. - Trén bªt«ng: dïng m¸y trén cìng bøc cã dung tÝch 100l, sè vßng quay 40 vßng/phót. - Khu«n t¹o mÉu v÷a (h×nh 2a), khu«n t¹o mÉu bªt«ng (h×nh 2b). - M¸y nÐn ®Ó thö ®é bÒn nÐn cña v÷a cã kh¨ n¨ng t¹o lực nÐn tíi 100kN, cã kh¶ năng ®iÒu chØnh tèc ®é, t¨ng lùc từ 100N/s ®Õn 900N/s. - M¸y nÐn ®Ó thö ®é bÒn nÐn cña bªt«ng cã thang lùc thÝch hîp ®Ó khi nÐn lùc ph¸ huû n»m trong kho¶ng từ 20% ®Õn 80% lùc nÐn cùc ®¹i cña thang lùc nÐn ®· chän. Kh«ng ®îc nÐn mÉu ngoµi thang lùc trªn. 5.6.3. ChuÈn bÞ mÉu thö - LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 cña TCVN 3121 - 2: 2003. - §èi víi khu«n h×nh l¨ng trô, c©n 2000g mÉu hçn hîp kh«. - §èi víi khu«n h×nh lËp ph¬ng (tuú thuéc vµo kÝch thíc khu«n), c©n 8000g ÷ 12000g. - MÉu ®îc trén kh« b»ng tay hoÆc b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vµ trén 3phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. §Æt khu«n vµ cè ®Þnh khu«n trªn bµn rung, cho hçn hîp dÎo vµo khu«n,
 9. rung mÉu trong 1 phót ®èi víi hçn hîp v÷a dÎo, 3 phót ®èi víi hçn h ợp bªt«ng dÎo. LÊy khu«n ra khái bµn rung dïng dao g¹t cho b»ng miÖng khu«n vµ xoa ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toµn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ®îc ®Ó r¾n trong khu«n vµ ®îc phñ b»ng tÊm v¶i c«tton máng, sau 2 ngµy th¸o khu«n, ®Ó mÉu ngoµi kh«ng khÝ. 5.6.4. C¸ch tiÕn hµnh - Sau 7 ngµy lÊy 3 mÉu v÷a ®em thö c êng ®é chÞu nÐn. §o chÝnh x¸c tíi 1mm c¸c cÆp c¹nh song song cña 2 mÆt chÞu nÐn. Thö c êng ®é chÞu nÐn cña v÷a theo TCVN 3121 - 11: 2003. - Sau 7 ngµy lÊy 3 mÉu bªt«ng ®em thö cêng ®é chÞu nÐn. §o chÝnh x¸c tíi 1mm c¸c cÆp c¹nh song song cña 2 mÆt chÞu nÐn. Thö cêng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng theo TCVN 3118 - 1993. 5.6.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ - Cêng ®é chÞu nÐn cña v÷a (Rn), tÝnh b»ng N/mm2, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pn Rn = --------- S trong ®ã: Pn lµ lùc nÐn ph¸ huû mÉu, tÝnh b»ng N. S lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn cña mÉu, tÝnh b»ng mm2. KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu kÕt qu¶ cña viªn mÉu nµo sai lÖch qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu th× lo¹i bá kÕt qu¶ cña viªn mÉu ®ã, kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu cßn l¹i. - Cêng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng (Rn), tÝnh b»ng N/mm2 , ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pn Rn = --------- . K S trong ®ã: Pn lµ lùc nÐn ph¸ huû mÉu, tÝnh b»ng N. S lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn cña mÉu, tÝnh b»ng mm2. K lµ hÖ sè quy ®æi theo kÝch thíc mÉu. MÉu lËp ph¬ng (mm) 100× 100× 100mm K= 0,91 150× 150× 150mm K= 1,00 KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu kÕt qu¶ cña viªn mÉu nµo sai lÖch qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu th× lo¹i bá kÕt qu¶ cña viªn mÉu ®ã, kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu cßn l¹i. 5.7. X¸c ®Þnh ®é co cña mÉu bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.7.1. Nguyªn t¾c §o sù thay ®æi vÒ ®é dµi cña mÉu thö sau 7 ngµy so víi mÉu sau khi ® îc th¸o khái khu«n. 5.7.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö
 10. - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 1g. - Ch¶o, bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong cã dung tÝch 1000ml, 50ml. - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ. - TÊm v¶i coton máng, kÝch thíc 150mm x 500mm. - Khu«n t¹o mÉu b»ng kim lo¹i hay hîp kim cã ®é cøng cao cã thÓ th¸o l¾p rêi tõng thanh, kÝch thíc cña khu«n lµ (100,1 x 100,1 x 400,1)mm ± 0,5mm (H×nh3). Hai ®Çu khu«n cã ®ôc lç ®êng kÝnh 6mm. - §inh t¸n ®êng kÝnh 5mm, dµi 20mm ®Ó l¾p vµo hai ®Çu khu«n, ®îc chÕ t¹o b»ng ®ång hoÆc thÐp kh«ng rØ. Trªn ®Çu ®inh t¸n cã vÕt lâm s©u 1mm, ®êng kÝnh 1mm. - VÝt ®iÒu chØnh ®inh t¸n ®êng kÝnh 6mm, dµi 10mm. - Dông cô ®o chiÒu dµi (H×nh 4). - §ång hå micromet cã ®é chÝnh x¸c 0,001mm. - Thanh chuÈn ®îc lµm bằng thạch anh, hîp kim hoÆc c¸c vËt liÖu cã ®é në nhiÖt nhá h¬n 0,001mm/m. - M¸y trén cìng bøc dung tÝch 100 l, sè vßng quay 40 vßng/phót. - Bµn rung cã tÇn sè rung trung b×nh 2920 vßng/phót , biªn ®é rung 0.35 ÷ 0.5 mm. H×nh 3 - Khu«n t¹o mÉu
 11. H×nh 4 - Dông cô ®o 5.7.3. ChuÈn bÞ mÉu thö LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 TCVN 3121 - 2: 2003. C©n 33000g mÉu, mÉu ®îc trén kh« b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vµ trén 3 phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. §Æt khu«n vµ cè ®Þnh khu«n trªn bµn rung, cho mÉu thö vµo khu«n, rung mÉu trong 1 phót cho tho¸t hÕt bät khÝ, sau ®ã vÆn vÝt ®Ó ®inh t¸n c¾m vµo hai ®Çu cña thanh mÉu, vÆn cho ®Õn khi ngËp hÕt chiÒu dµi cña vÝt, cho tiÕp mÉu thö vµo khu«n vµ rung thªm 1 phót. LÊy khu«n ra khái bµn rung, dïng bay g¹t cho b»ng miÖng khu«n vµ xoa ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toµn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ®îc ®Ó r¾n trong khu«n vµ ®îc phñ b»ng tÊm v¶i máng, sau 2 ngµy th¸o ra khái khu«n ®Ó ngoµi kh«ng khÝ. 5.7.4. C¸ch tiÕn hµnh Sau khi th¸o khu«n vµ sau 7 ngµy, ®o chªnh lÖch chiÒu dµi ∆ l0 vµ ∆ l7 cña mÉu thö b»ng dông cô ®o (h×nh 4). Tríc khi ®o mÉu , dïng thanh chuÈn kiÓm tra vµ chØnh kim ®ång hå vÒ vÞ trÝ sè “kh«ng”. Sau ®ã bá thanh chuÈn ra, ®Æt viªn mÉu cÇn ®o vµo, chiÒu ®øng cña mÉu híng vÒ phÝa ngêi ®o ®Ó x¸c ®Þnh. C¸c ®Çu trªn vµ díi cña dông cô ®o ph¶i tú ®óng vµo vÕt lâm trªn ®Çu c¸c ®inh t¸n ®· c¾m ë hai ®Çu cña viªn mÉu. Xoay nhÑ viªn mÉu xung quanh trôc th¼ng ®øng mét lÇn, ®äc vµ ghi kÕt qu¶ theo sè chØ cña kim ®ång hå. 5.7.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ §é co tõng viªn mÉu thö (ε 7), tÝnh b»ng %, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ∆ l0 - ∆ l7
 12. ε7 = --------- . 100 370 trong ®ã: ∆ l0 lµ chªnh lÖch chiÒu dµi mÉu sau khi th¸o khu«n, tÝnh b»ng mm. ∆ l7 lµ chªnh lÖch chiÒu dµi mÉu sau 7 ngµy, tÝnh b»ng mm. 370 lµ chiÒu dµi danh nghÜa cña mÉu thö, tÝnh b»ng mm. KÕt qu¶ ®o ®é co dµi cña bªt«ng lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, chÝnh x¸c tíi 0,01%. 5.8. X¸c ®Þnh hÖ sè bÒn axit cña bªt«ng ®· ®ãng r¾n 5.8.1. Nguyªn t¾c X¸c ®Þnh tû sè gi÷a cêng ®é chÞu nÐn cña mÉu thö ®· ®ãng r¾n 28 ngµy ng©m trong m«i trêng axit 360 ngµy vµ cêng ®é chÞu nÐn mÉu thö ®· ®ãng r¾n 28 ngµy ®Ó trong kh«ng khÝ. 5.8.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö - C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 1g. - Ch¶o , bay trén mÉu b»ng vËt liÖu kh«ng rØ. - èng ®ong dung tÝch1000ml, 50ml. - Dao b»ng thÐp kh«ng rØ. - Thíc kÑp cã ®é chÝnh x¸c 0,1 mm vµ thíc kim lo¹i v¹ch chia ®Õn 1mm. - TÊm v¶i cotton máng, kÝch thíc 150mm x 400mm ®èi víi khu«n h×nh lËp ph¬ng. - Bµn rung cã tÇn sè trung b×nh 2920 vßng/phót, biªn ®é rung 0,35mm ÷ 0,5mm. - Thïng ng©m mÉu: b»ng nhùa cã n¾p ®Ëy, ®êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 350mm. - M¸y trén cìng bøc dung tÝch 100l, sè vßng quay 25 vßng/phót. - Tuú theo yªu cÇu sö dông mµ lùa chän m«i tr êng vµ nång ®é thö cho phï hîp, cã thÓ lµ: axit v« c¬: H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4 (trõ HF) axit h÷u c¬: axit axetic, axit cytric, axit lactic. - Khu«n t¹o mÉu b»ng kim lo¹i hay hîp kim cã ®é cøng cao (h×nh 2b), cã thÓ th¸o l¾p rêi tõng thanh, kÝch thíc cña khu«n lµ (100,1× 100,1 x 100,1) mm ± 0,4mm. - M¸y nÐn cã thang lùc thÝch hîp ®Ó khi nÐn lùc ph¸ huû n»m trong kho¶ng tõ 20% ®Õn 80 % lùc nÐn cùc ®¹i cña thang nÐn ®· chän. Sai sè lùc ®o kh«ng lín h¬n 2%. 5.8.3. ChuÈn bÞ mÉu thö LÊy mÉu kiÓm tra theo môc 1; 2; 3; 4 TCVN 3121 - 2: 2003. C©n 8000g ÷ 12000g mÉu, mÉu ®îc trén kh« b»ng m¸y trong thêi gian 30 gi©y, sau ®ã cho
 13. chÊt liªn kÕt theo tû lÖ ®· quy ®Þnh vµ trén 3 phót ®Õn ®é dÎo ®ång nhÊt. §Æt khu«n vµ cè ®Þnh khu«n trªn bµn rung , cho mÉu thö vµo khu«n rung mÉu trong 1 phót cho tho¸t hÕt bät khÝ, sau ®ã cho tiÕp mÉu thö vµo khu«n vµ rung thªm 1 phót. LÊy khu«n ra khái bµn rung, dïng bay g¹t cho b»ng miÖng khu«n vµ xoa ph¼ng bÒ mÆt mÉu. Toµn bé thêi gian t¹o mÉu kh«ng qu¸ 15 phót. MÉu ® îc ®Ó r¾n trong khu«n vµ ®îc phñ b»ng tÊm v¶i máng, sau 2 ngµy th¸o ra khái khu«n ®Ó ngoµi kh«ng khÝ. 5.8.4. C¸ch tiÕn hµnh Sau 28 ngµy lÊy 3 mÉu thö cêng ®é chÞu nÐn, 3 mÉu ng©m trong m«i tr- êng thö axit thêi gian 360 ngµy sau ®ã thö cêng ®é chÞu nÐn. Thö cêng ®é chÞu nÐn theo TCVN 3118 - 1993. 5.8.5. BiÓu thÞ kÕt qu¶ - Cêng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng (Rn), tÝnh b»ng N/mm2, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pn Rn = --------- . K S trong ®ã: Pn lµ lùc nÐn ph¸ huû mÉu, tÝnh b»ng N. S lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu nÐn cña mÉu, tÝnh b»ng mm2. K lµ hÖ sè quy ®æi theo kÝch thíc mÉu thö. MÉu lËp ph¬ng (mm) 100× 100 × 100 K=0,91 150× 150× 150 K=1 KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 mÉu thö, chÝnh x¸c ®Õn 0,1N/mm2. NÕu kÕt qu¶ cña viªn mÉu nµo sai lÖch qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu th× lo¹i bá kÕt qu¶ cña viªn mÉu ®ã, kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c viªn mÉu cßn l¹i. - HÖ sè bền axit ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Rnmt Kax = ---------- Rn28ng mt trong ®ã: Rn lµ cêng ®é chÞu nÐn cña mÉu thö khi ng©m trong m«i tr - êng thö axit, tÝnh b»ng N/mm2. Rn28ng lµ cêng ®é chÞu nÐn cña mÉu thö sau 28 ngµy ë ngoµi kh«ng khÝ, tÝnh b»ngN/mm2. 6. Ghi nh·n, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 6.1. Ghi nh·n - Trªn vá bao cÇn ghi. - Tªn c¬ së s¶n xuÊt. - Tªn s¶n phÈm. - Ngµy s¶n xuÊt. - Thêi h¹n sö dông
 14. - Khèi lîng tÞnh. - Ký hiÖu ®éc h¹i. 6.2. Bao gãi V÷a vµ bªt«ng chÞu axit ®îc ®ãng trong bao cã líp chèng Èm, khèi lîng 50kg ± 1kg. ChÊt liªn kÕt thñy tinh láng ®îc ®ùng trong thïng phuy m¹ kÏm hoÆc thïng, can nhùa. 6.3. VËn chuyÓn V÷a vµ bªt«ng chÞu axÝt ®îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph¬ng tiÖn cã m¸i che, nhng ph¶i ®¶m b¶o kh« r¸o. 6.4. B¶o qu¶n V÷a vµ bªt«ng chÞu axit ®Ó trong kho cã têng bao vµ m¸i che; nÒn kho ph¶i kh«, ®îc kª cao trªn c¸c kÖ tr¸nh ngËp n íc vµ Èm ít. Kh«ng xÕp qu¸ 10 bao theo chiÒu cao. C¸c d·y ph¶i c¸ch têng kh«ng nhá h¬n 20cm vµ xÕp theo tõng l«. V÷a vµ bªt«ng chÞu axit trén s½n ®îc b¶o ®¶m chÊt lîng ®Õn 60 ngµy kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt.
Đồng bộ tài khoản