Quyết định 131/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 131/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 131/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 131/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 131/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 131/2004/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2004 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH B O V VÀ PHÁT TRI N NGU N L I THU S N N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001, Căn c Lu t Thu s n ngày 26 tháng 11 năm 2003, Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n, Xét ngh c a B trư ng B Thu s n, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình B o v và Phát tri n ngu n l i thu s n n năm 2010 v i các n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU: - B o v , b o t n a d ng thu sinh v t, c bi t là các loài thu s n quý, hi m, có giá tr khoa h c và kinh t ; gi gìn tính a d ng, c áo c a h sinh thái thu sinh v t Vi t Nam cho hi n t i và tương lai. - Ph c h i ngu n l i thu s n vùng bi n ven b , các sông, h ch a và các vùng t ng p nư c nh m phát tri n th y s n b n v ng. - Nâng cao nh n th c v t m quan tr ng, giá tr các ngu n tài nguyên thiên nhiên và a d ng sinh h c, ng th i xác nh rõ vai trò, trách nhi m c a ngư dân trong vi c tham gia b o v ngu n l i thu s n. - Tăng cư ng năng l c qu n lý nhà nư c v b o v và phát tri n ngu n l i thu s n c a các cơ quan ch c năng và chính quy n các c p. II. NGUYÊN T C CH O: - B o v và phát tri n ngu n l i th y s n ph i k t h p cân i gi a phát tri n kinh t v i b o v tài nguyên, môi trư ng, hài hoà l i ích c a các ngành, các a phương, ng th i ph i có tr ng tâm, tr ng i m.
  2. - B o v và phát tri n ngu n l i thu s n i ôi v i tăng cư ng ki m soát khai thác ngu n l i th y s n t nhiên và ki m soát môi trư ng nh m m b o s cân b ng sinh thái t nhiên c a các thu v c. - B o v ngu n l i thu s n là yêu c u c p thi t trư c m t và lâu dài, là trách nhi m c a toàn xã h i, trong ó trách nhi m c a c ng ng ngư dân là r t quan tr ng. Do v y, ph i th c hi n t t chính sách xã h i hoá b o v và phát tri n ngu n l i thu s n. III. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Ph c h i, tái t o và phát tri n ngu n l i thu s n K t h p gi a i u ch nh cư ng l c khai thác v i s n xu t gi ng nhân t o th b sung vào môi trư ng t nhiên, c i thi n môi trư ng s ng c a các loài thu s n nh m khôi ph c kh năng tái t o, tăng m t qu n th c a các gi ng loài thu s n ã b khai thác c n ki t, l y l i cân b ng sinh thái, n nh qu n xã sinh v t trong các thu v c. Các i tư ng ưu tiên ph c h i tái t o trong giai o n này bao g m: - Ngu n l i tôm bi n, t p trung vào các loài thu c h tôm he, c bi t là tôm sú và tôm hùm. - Ngu n l i nhuy n th ( i p, sò, nghêu, trai ng c...) vùng bi n Nam Trung B và ông, Tây Nam B . - Ngu n l i cá n i nh (cá trích, n c, l m, cơm...) vùng bi n t Thanh Hoá n Kiên Giang và quanh m t s o ngoài khơi. - Ngu n l i cá nư c ng t, trư c h t các sông, h ch a l n, vùng thư ng b lũ l t hàng năm thu c các t nh ng b ng Nam B và m t s khu v c t ng p nư c thu c ng b ng B c B . 2. B o v , b o t n a d ng thu sinh v t T p trung vào các ho t ng ưu tiên sau: - Ki m soát ho t ng khai thác các loài thu s n quý hi m, có giá tr v khoa h c và kinh t cao ang có nguy cơ b tuy t ch ng. - Ny m nh công tác b o t n n i vi thông qua thi t l p h th ng khu b o t n bi n, khu b o t n n i a và công tác b o t n ngo i vi. - Khôi ph c sinh c nh, môi trư ng s ng c a các loài thu sinh v t, c bi t là các bãi sinh s n, nơi t p trung các loài thu sinh v t còn non ho c các khu v c cư trú c a các loài thu sinh v t quý hi m, có giá tr khoa h c và kinh t cao. Tái t o, khôi ph c h sinh thái r n san hô, th m c bi n, m phá và các c a sông, ng th i th r n nhân t o, t o sinh c nh, nơi cư trú c a các loài th y sinh v t m t s khu v c có i u ki n ho c ưu tiên cao.
  3. - Giám sát a d ng thu sinh v t bao g m các ho t ng: giám sát môi trư ng, s bi n ng c a các h sinh thái, ch t lư ng môi trư ng nư c; giám sát các loài ch th môi trư ng; xây d ng báo cáo hàng năm v bi n ng ngư trư ng, ngu n l i thu s n. - ánh giá tác ng c a vi c s d ng phân bón, thu c b o v th c v t, thu c thú y thu s n, các ch t x lý môi trư ng nư c... n s s ng c a các loài thu sinh v t trong môi trư ng t nhiên. Xây d ng các tiêu chuNn v s d ng an toàn các lo i thu c b o v th c v t, ch t x lý môi trư ng nư c, phân bón, các hoá ch t trong công nghi p... i v i môi trư ng t nhiên c a các th y v c. 3. T ch c qu n lý khai thác ngu n l i thu s n vùng bi n ven b T p trung vào các ho t ng sau: - i u ch nh cơ c u các ngh khai thác th y s n t nhiên phù h p v i kh năng cho phép khai thác c a ngu n l i th y s n. Ki m soát ch t ch các phương th c khai thác mang tính hu di t, ng th i không phát tri n và gi m d n các ngh khai thác thi u l a ch n, khai thác c thu s n còn non, ph c h i và phát tri n các ngành ngh thay th ngh khai thác ngu n l i th y s n t nhiên vùng bi n ven b , t o i u ki n n nh i s ng cho ngư dân, gi m s c ép khai thác i v i ngu n l i th y s n vùng bi n ven b . - Xây d ng h th ng d báo ngư trư ng, hư ng d n khai thác thu s n, trư c h t t i các ngư trư ng tr ng i m, nơi t p trung tàu thuy n ho t ng. - Tăng cư ng năng l c cho t ch c b o v ngu n l i thu s n nh m ki m soát ho t ng khai thác thu s n, c bi t là các vùng bi n tr ng i m (v nh B c B , vùng bi n ông và Tây Nam B ), các khu v c c m, h n ch khai thác các bãi , vùng t p trung thu s n còn non v i m t cao. - Xây d ng các mô hình t ch c qu n lý vùng bi n ven b phù h p v i t p quán, truy n th ng c a ngư dân a phương. ng th i phát huy và nâng cao vai trò c a c ng ng ngư dân trong ho t ng qu n lý, b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài th y s n. 4. Xây d ng h th ng cơ s d li u ngu n l i thu s n Xây d ng h th ng thông tin d li u thu sinh v t áp ng nhu c u thông tin cho công tác qu n lý, l a ch n phương án u tư..., bao g m: - Xây d ng Trung tâm d li u qu c gia v thu sinh v t nh m qu n lý, lưu gi d li u: a d ng thu sinh v t, các loài và phân b , t p tính sinh lý c a các gi ng loài thu s n, các h sinh thái tiêu bi u, môi trư ng s ng c a các loài thu sinh v t g n v i vi c l p b n và ng d ng h th ng thông tin a lý (GIS). - Xây d ng 1 ho c 2 b o tàng lưu gi , trưng bày các loài thu sinh v t Vi t Nam ph c v cho công tác nghiên c u khoa h c, h c t p, tham quan và giáo d c nâng cao nh n th c v b o v và phát tri n ngu n l i thu s n.
  4. - Xây d ng m ng thông tin, k t n i Trung tâm d li u qu c gia v i các cơ quan nghiên c u, qu n lý và các a phương. 5. Giáo d c nâng cao nh n th c v b o v ngu n l i thu s n Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch hành ng qu c gia truy n thông nh m tuyên truy n giáo d c, nâng cao nh n th c v b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu s n, bao g m các ho t ng sau: - T ch c các l p t p hu n nâng cao nh n th c cho cán b c p huy n, xã và ngư dân v pháp lu t trong lĩnh v c thu s n, l i ích c a vi c b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu s n i v i chính c ng ng ngư dân cũng như toàn xã h i. - Xây d ng các chương trình truy n thông v b o v và phát tri n ngu n l i th y s n trên các phương ti n thông tin i chúng. - In n, phát hành tranh nh và áp phích c ng tuyên truy n v b o v ngu n l i th y s n. - Xây d ng n i dung giáo d c v b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu s n các b c h c thích h p. 6. Các d án ưu tiên thu c Chương trình B o v và Phát tri n ngu n l i thu s n n năm 2010 Trong giai o n t nay n năm 2010, t p trung xây d ng và tri n khai các d án ưu tiên, bao g m: - Ph c h i, tái t o và phát tri n ngu n l i thu s n; b o t n các loài thu s n quý, hi m có giá tr kinh t và khoa h c cao ang b e d a, có nguy cơ tuy t ch ng. - Xây d ng mô hình chuy n i ngh nghi p khai thác ngu n l i th y s n vùng bi n ven b sang các ngành ngh thích h p khác m t s vùng ven bi n. - Quy ho ch và t ch c th c hi n vi c qu n lý các khu b o t n bi n, b o t n thu s n n i a, các vùng c m và h n ch khai thác thu s n. - Xây d ng các mô hình qu n lý ngu n l i thu s n v i s tham gia c a c ng ng. - Xây d ng và qu n lý h th ng thông tin d li u v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu s n. - Xây d ng và tri n khai k ho ch hành ng qu c gia truy n thông v công tác b o v và phát tri n ngu n l i thu s n. IV. M T S GI I PHÁP CH Y U: 1. Khuy n khích u tư vào các ho t ng b o v và phát tri n ngu n l i thu s n
  5. - T ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c u tư nghiên c u khoa h c, chuy n giao ng d ng công ngh tiên ti n vào các ho t ng b o v và phát tri n ngu n l i thu s n như: nghiên c u, lai t o, s n xu t các lo i gi ng thu s n m i có giá tr kinh t phát tri n nuôi tr ng thu s n ho c th vào các vùng nư c t nhiên tái t o, phát tri n ngu n l i thu s n ư c hư ng cơ ch chính sách ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và các quy nh hi n hành. - T ch c, cá nhân tham gia u tư thi t l p và qu n lý các khu b o t n bi n, b o t n thu s n n i a, ngoài các ưu ãi quy nh trong Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ư c tham gia khai thác các giá tr c a khu b o t n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Gi m d n và chuy n i các ngh khai thác ngu n l i th y s n t nhiên vùng bi n ven b - H tr ngư dân chuy n i t ngh khai thác thu s n t nhiên vùng bi n ven b ra các vùng bi n xa b ho c các ngành ngh thay th khác: cho vay tín d ng v i lãi su t ưu ãi; t ch c hư ng d n, ào t o k thu t; giao t, m t nư c cho các h ngư dân; h tr v tài chính trong các trư ng h p thiên tai, d ch b nh... - Nghiên c u có chính sách thu tài nguyên phù h p v i lo i ngh và lo i ngư c , mùa v khai thác c n h n ch ho c khuy n khích. 3. Tăng cư ng phân c p qu n lý, huy ng s tham gia c a nhân dân trong vi c b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu s n - Phân vùng và phân c p qu n lý cho các c p chính quy n a phương ven bi n; t ch c qu n lý ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu sinh v t g n v i phát tri n nuôi tr ng th y s n và các ngành ngh d ch v khác, trư c h t i v i vùng bi n ven b . - Huy ng các t ch c: oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, i Thi u niên ti n phong H Chí Minh, H i Ph n , H i C u chi n binh, H i Nông dân, H i Ngư i cao tu i... tham gia các ho t ng tuyên truy n b o v và phát tri n ngu n l i thu s n. 4. ng d ng công ngh tiên ti n vào các ho t ng b o v và phát tri n ngu n l i thu s n - Nghiên c u, du nh p và ng d ng các gi i pháp công ngh khai thác ngu n l i thu s n có ch n l a, nuôi tr ng thu s n v i môi trư ng s ch, gi m thi u hao h t sau khai thác, thu ho ch; tăng các m t hàng thu s n giá tr gia tăng, s d ng các ch phNm sinh h c, gi m s d ng hóa ch t... - ng d ng các công ngh tiên ti n trong s n xu t gi ng thu s n nhân t o áp ng yêu c u tái t o, ph c h i m t qu n th c a các gi ng loài thu s n ã ho c ang b t p trung khai thác, các loài th y s n quý hi m... - ng d ng công ngh v t li u m i trong vi c th chà, r n nhân t o; ph c h i r n san hô, th m c bi n...
  6. 5. V tài chính - Ngân sách trung ương t p trung h tr cho các ho t ng: thi t l p và qu n lý các khu b o t n bi n có ý nghĩa qu c gia, qu c t ; chuy n giao công ngh ti n b s n xu t gi ng thu s n có ch t lư ng cao; b o t n, b o qu n ngu n gen thu s n hoang dã và thu s n nuôi (gi ng g c ông bà và b m ...); i u tra, nghiên c u, ánh giá ngu n l i thu s n; ào t o ngu n nhân l c th c hi n Chương trình. - Ngân sách a phương t p trung cho các ho t ng: thi t l p và qu n lý các khu b o t n bi n, b o t n thu s n n i a ã ư c phân c p cho a phương qu n lý; tái t o, ph c h i và phát tri n ngu n l i thu s n; kh c ph c các s c v môi trư ng, ph c h i các h sinh thái; xây d ng và tri n khai các mô hình qu n lý, b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu s n có s tham gia c a c ng ng; m b o cho các ho t ng ki m tra, ki m soát, giám sát vi c th c hi n Chương trình. - Các ngu n v n huy ng khác: thi t l p và qu n lý các khu b o t n bi n, b o t n thu s n n i a; chuy n giao công ngh s n xu t gi ng thu s n; tái t o, ph c h i ngu n l i thu s n và các h sinh thái, môi trư ng s ng c a các loài thu sinh v t; i u tra, ánh giá ngu n l i thu s n; ào t o ngu n nhân l c ph c v Chương trình và tăng cư ng năng l c cho các cơ quan qu n lý, b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu sinh v t (theo các d án ư c c p có thNm quy n phê duy t). V. T CH C TH C HI N: 1. B Th y s n có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: hư ng d n các a phương xây d ng chương trình c th c a t ng a phương; xây d ng mô hình b o v và phát tri n ngu n l i thu s n theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm; t p hu n, ào t o c ng tác viên truy n thông b o v ngu n l i thu s n và môi trư ng s ng c a các loài thu s n; t ch c tri n khai các d án ưu tiên c a Chương trình; sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m hàng năm, k p th i nhân r ng các mô hình t t; c ng c và tăng cư ng năng l c ho t ng c a các cơ quan nghiên c u, các t ch c liên quan n b o v và phát tri n ngu n l i thu s n. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m cân i, phân b ngu n v n t ngân sách nhà nư c, ngu n tài tr qu c t , m b o kinh phí hàng năm th c hi n Chương trình. 3. Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Thu s n t ch c qu n lý khu b o t n qu c gia, các vùng t ng p nư c có liên quan; biên so n các n i dung ưa vào gi ng d y các trư ng h c v b o v và phát tri n ngu n l i thu s n; xây d ng các chương trình và n i dung tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c c a nhân dân v b o v ngu n l i và môi trư ng s ng c a các loài thu s n trên các phương ti n thông tin i chúng. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các c p chính quy n, các cơ quan ch c năng c a a phương xây d ng, l p k ho ch c th a phương mình, xây d ng và t ch c th c hi n các d án c th ; ph i h p v i các B , ngành Trung ương và các nhà tài tr thu hút ngu n v n và s h tr k thu t nh m Ny m nh ho t ng c a Chương trình.
  7. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản