Quyết định 1330/QĐ-BNV

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 1330/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1330/QĐ-BNV về cho phép đổi tên Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1330/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1330/Q -BNV Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH CHO PHÉP I TÊN HI P H I S N XU T, KINH DOANH C A NGƯ I TÀN T T VI T NAM THÀNH HI P H I DOANH NGHI P C A THƯƠNG BINH VÀ NGƯ I KHUY T T T VI T NAM VÀ PHÊ DUY T I U L (S A I, B SUNG) C A HI P H I B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102-SL/L-004 ngày 20/5/1957 ban hành Lu t quy nh v quy n l p h i; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i S n xu t, kinh doanh c a ngư i tàn t t Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Cho phép i tên Hi p h i S n xu t, kinh doanh c a ngư i tàn t t Vi t Nam thành Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam. Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam ch u s qu n lý nhà nư c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v ph m vi, lĩnh v c ho t ng chuyên môn c a Hi p h i. i u 2. Phê duy t b n i u l (s a i, b sung) c a Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ II (2008 – 2013) c a Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i tàn t t thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2008 t i thành ph Hà N i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch t ch Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B N i v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - B Lao ng – Thương binh và Xã h i; - C13 B Công an; - Lưu: VT, TCPCP. Nguy n Ti n Dĩnh I U L (S A I, B SUNG) C A HI P H I DOANH NGHI P C A THƯƠNG BINH VÀ NGƯ I KHUY T T T VI T NAM (Phê duy t kèm theo Quy t nh s 1330/Q -BNV ngày 24 tháng 9 năm 2009 c a B N iv ) Chương 1. TÊN G I – M C ÍCH – PH M VI HO T NG i u 1. Tên g i Tên ti ng Vi t c a Hi p h i: Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam. Tên ti ng Anh: Vietnam Association for Invalids and Disabilities Enterprises. Tên vi t t t ti ng Anh: VAIDE. i u 2. Tôn ch , m c ích Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam (sau ây g i t t là Hi p h i) là t ch c xã h i – ngh nghi p c a các cá nhân, t ch c c a Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam (sau ây g i t t là h i viên) t nguy n thành l p, không v l i, nh m m c ích: ph i h p các ho t ng c a các h i viên nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t – kinh doanh, qu ng bá, d ch v , h p tác qu c t và phát tri n kinh t trong ph m vi c nư c nói chung; m b o quy n và l i ích h p pháp c a các h i viên; phát tri n nhanh và b n v ng các lo i hình s n xu t – kinh doanh – d ch v , nghiên c u các s n phNm d ch v khác có liên quan cũng như áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào quá trình s n xu t – kinh doanh – d ch v nh m góp ph n xây d ng và phát tri n b n v ng ơn v , t ch c c a h i viên, qua ó góp ph n thúc Ny s phát tri n c a n n kinh t - xã h i c a t nư c. i u 3. Ph m vi ho t ng c a Hi p h i
 3. Hi p h i ho t ng trong ph m vi c nư c, theo pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, theo i u l Hi p h i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và tuân th theo lu t pháp qu c t mà Nhà nư c Vi t Nam tham gia là thành viên. Hi p h i ch u s qu n lý nhà nư c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v ph m vi, lĩnh v c ho t ng c a Hi p h i. i u 4. a v pháp lý c a Hi p h i Hi p h i có tư cách pháp nhân, có bi u tư ng (logo), có con d u và tài kho n riêng t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Tr s chính c a Hi p h i t t i thành ph Hà N i – nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i ư c thành l p các t ch c, ơn v tr c thu c các chi h i, chi nhánh, văn phòng i di n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGHĨA V VÀ PHƯƠNG TH C HO T NG C A HI P H I i u 5. Ch c năng c a Hi p h i 1. Tuyên truy n, v n ng, t p h p h i viên cũng như các t ng l p nhân dân tham gia góp ph n tích c c vào công tác phát tri n b n v ng c a ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. i di n và b o v quy n l i h p pháp c a h i viên trong các ho t ng thu c ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Tư v n, ph n bi n v ngành, lĩnh v c liên quan n các công vi c thu c v công tác phát tri n b n v ng c a ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; làm c u n i gi a các h i viên, thành viên c a Hi p h i v i các cơ quan h u quan nh m gi i quy t các v n có liên quan n s phát tri n b n v ng v ngành, lĩnh v c liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4. H tr h i viên trong vi c n nh, m r ng và phát tri n các lo i hình kinh doanh – d ch v liên quan n các công vi c thu c v ngành, lĩnh v c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
 4. 5. Xúc ti n công tác u tư – thương m i – d ch v - h p tác qu c t , cung c p thông tin, tư v n, t ch c, h p tác t ch c h i ngh , h i th o v ngành, lĩnh v c liên quan n s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 6. Nhi m v c a Hi p h i 1. T p h p, oàn k t các thành viên trong Hi p h i xây d ng, phát tri n Hi p h i v ng m nh, th c hi n úng tôn ch , m c ích c a Hi p h i nh m phát tri n ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; ng th i tích c c tham gia vào các ho t ng công tác khác theo quy nh c a pháp lu t góp ph n xây d ng và phát tri n t nư c. 2. i di n, làm u m i liên h cho h i viên trong vi c nghiên c u, t ng h p ý ki n c a các h i viên tham gia, ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c v các ch trương, chính sách, các bi n pháp liên quan n ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; h tr h i viên v các v n liên quan n lĩnh v c này nh m t o i u ki n phát tri n b n v ng ơn v , t ch c c a h i viên. 3. B o v quy n l i h p pháp và t ch c giúp cho h i viên theo kh năng các ngu n l c c a Hi p h i trong khuôn kh lu t pháp c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; t o i u ki n các ơn v , t ch c là h i viên ti p c n v i các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t góp ph n thúc Ny cho s phát tri n c a ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. ng viên s giúp , tương tr l n nhau gi a các h i viên trong công tác phát tri n b n v ng ơn v , t ch c c a h i viên trên ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t; 5. Tư v n pháp lu t và nghi p v chuyên môn; hư ng d n, ào t o b i dư ng nghi p v chuyên môn, các k năng ngh nghi p và ki n th c v lu t pháp, v kinh t th trư ng, v môi trư ng, v h i nh p qu c t và u tư, v s h u trí tu ,… cho h i viên theo quy nh c a pháp lu t. 6. C p nh t và cung c p cho các h i viên v chính sách, pháp lu t và các ch trương c a nhà nư c liên quan n lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; t o i u ki n cho các h i viên ch ng trong công tác qu n lý, phát tri n ngh nghi p cũng như giúp các h i viên phòng tránh ư c các r i ro trong quá trình th c hi n công tác t ch c, ho t ng và phát tri n ơn v , t ch c c a h i viên theo quy nh c a pháp lu t. 7. Hư ng d n, giám sát các h i viên tuân th pháp lu t, ch , chính sách c a nhà nư c và i u l , quy ch , quy nh ho c nh ng n i quy khác c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 8. Gi i thi u thành t u và năng l c c a các h i viên. 9. T ch c các l p t p hu n, ào t o b i dư ng, tư v n v nghi p v , khoa h c – công ngh , cách th c qu n lý m i, k năng, k x o ngh nghi p cho h i viên trong ph m vi, lĩnh v c ho t ng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 10. T ch c các ho t ng d ch v liên quan n lĩnh v c, ph m vi, ch c năng, nhi m v c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n thu cho Hi p h i. 11. M r ng quan h h p tác v i các t ch c trong nư c và các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t nh m tranh th các i u ki n phát tri n lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 12. Qu n lý và s d ng các ngu n kinh phí c a Hi p h i theo úng quy nh c a pháp lu t. 13. Xu t b n các b n tin, n phNm (n u có) liên quan n ch c năng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 14. Th c hi n các công vi c khác khi ư c cơ quan nhà nư c Vi t Nam yêu c u. i u 7. Quy n h n c a Hi p h i 1. i di n cho h i viên trong các quan h i n i, i ngo i có liên quan n ch c năng, nhi m v c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. B o v quy n, l i ích h p pháp c a Hi p h i và h i viên; t ch c ph i h p ho t ng gi a các h i viên vì l i ích chung c a Hi p h i, hòa gi i tranh ch p trong n i b Hi p h i. 3. Tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n ho t ng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t: 4. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i các v n liên quan t i s phát tri n Hi p h i và lĩnh v c Hi p h i ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ph i h p v i cơ quan, t ch c trong nư c và ngoài nư c có liên quan th c hi n nhi m v c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c l p và gây qu c a Hi p h i trên cơ s h i phí c a h i viên và các ngu n thu t ho t ng phát tri n ngành, lĩnh v c liên quan n lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam m b o kinh phí ho t ng; ư c nh n các ngu n tài tr , vi n tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
 6. 7. ư c tham gia ký k t và th c hi n các th a thu n v i các t ch c qu c t , các ho t ng qu c t trong ph m vi, lĩnh v c, ch c năng, nhi m v ho t ng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ch trì ph i h p gi a các h i viên trong vi c ch ng tìm ki m ngu n l c xây d ng và phát tri n ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 9. Thành l p và gi i th các t ch c tr c thu c c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 10. Khen thư ng theo quy nh c a i u l Hi p h i i v i các h i viên c a Hi p h i có thành tích trong các ho t ng v công tác xây d ng và phát tri n ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và th c hi n t t i u l c a Hi p h i. i u 8. Nghĩa v ho t ng c a Hi p h i 1. Ho t ng c a Hi p h i tuân th và th c hi n theo i u l Hi p h i ã ư c i h i thông qua và ư c B N i v phê duy t. 2. Trư c khi t ch c i h i nhi m kỳ, Hi p h i có báo cáo b ng văn b n g i B N i v và B Lao ng – Thương binh và Xã h i theo quy nh c a pháp lu t v h i ư c s ch p thu n b ng văn b n v vi c cho phép t ch c i h i nhi m kỳ theo quy nh c a pháp lu t (tr khi pháp lu t có quy nh khác v vi c này). 3. Khi l p văn phòng i di n, chi nhánh c a Hi p h i t i các a phương khác trên ph m vi toàn qu c, Hi p h i ph i làm th t c báo cáo xin phép theo quy nh c a pháp lu t g i n y ban nhân dân (vi t t t là UBND) c p t nh nơi Hi p h i d ki n t văn phòng i di n, chi nhánh nh n ư c s ch p thu n b ng văn b n c a UBND c p t nh nơi Hi p h i d ki n t văn phòng i di n, chi nhánh và sau khi có gi y phép ho t ng do y ban nhân dân các t nh c p ph i báo cáo B N i v và B Lao ng – Thương binh và Xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 4. Báo cáo v vi c thay i tr s Hi p h i (n u có) trong ó ph i nêu rõ nơi t tr s ( a i m, i n tho i, fax). 5. Báo cáo B N i v , B Lao ng – Thương binh và Xã h i theo quy nh c a pháp lu t v vi c thay i Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng Thư ký ho c ch c danh tương ương (n u có), g i kèm theo ngh quy t v vi c b u các ch c danh trên và lý l ch c a ngư i lãnh o m i (n u có). 6. Vi c l p các t ch c, pháp nhân tr c thu c Hi p h i th c hi n và báo cáo theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n vi c báo cáo tình hình t ch c, ho t ng c a Hi p h i v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t.
 7. 8. Ch p hành s hư ng d n, giám sát, ki m tra, thanh tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong t ch c, ho t ng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 9. Danh sách các h i viên, t ch c tr c thu c, chi h i, các văn ki n i h i, biên b n h p Ban Ch p hành Hi p h i và Ban Thư ng tr c Hi p h i và các ch ng t v tài chính ư c l p thành h sơ và lưu gi t i a ch tr s chính c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 10. Kinh phí thu ư c dành cho ho t ng c a Hi p h i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 11. Hàng năm th c hi n báo cáo quy t toán tài chính và g i báo cáo quy t toán tài chính t i cơ quan qu n lý tài chính nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Phương th c ho t ng c a Hi p h i 1. Thông qua cơ c u t ch c b máy tr c thu c c a Hi p h i và th c hi n s ph i h p v i các a phương, s h p tác v i các t ch c trong nư c và qu c t theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i góp ph n t m c tiêu, hi u qu trong vi c th c hi n ho t ng xây d ng và phát tri n ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. T ch c các h i ngh , h i th o, xu t b n các b n tin, n phNm theo quy nh c a pháp lu t ki n ngh v i nhà nư c trong vi c ban hành chính sách phù h p v i th c ti n phát tri n c a ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 3. H I VIÊN i u 10. H i viên c a Hi p h i 1. T t c các t ch c, ơn v , doanh nghi p c a Vi t Nam ho t ng trong ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các nhà khoa h c, các nhà qu n lý có kinh nghi m, các công dân Vi t Nam tán thành i u l Hi p h i và t nguy n làm ơn xin gia nh p Hi p h i, ư c xét tr thành h i viên c a Hi p h i. 2. H i viên c a Hi p h i g m có: H i viên chính th c, h i viên liên k t và h i viên danh d : a) H i viên chính th c c a Hi p h i g m có: h i viên t p th và h i viên cá nhân:
 8. - H i viên t p th : là các t ch c có tư cách pháp nhân c a Vi t Nam ho t ng trong ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, t nguy n và tán thành i u l c a Hi p h i u có th tr thành h i viên t p th chính th c c a Hi p h i; - H i viên cá nhân: là công dân Vi t Nam ho t ng trong ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, t nguy n và tán thành i u l c a Hi p h i u có th tr thành h i viên cá nhân c a Hi p h i. b) H i viên liên k t c a Hi p h i: - Các doanh nghi p, t ch c c a Vi t Nam chưa có i u ki n gia nh p Hi p h i, có nguy n v ng t ch c và ho t ng trong ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, t nguy n và tán thành i u l c a Hi p h i, ư c Hi p h i xem xét công nh n h i viên liên k t c a Hi p h i. - Các t ch c, doanh nghi p liên doanh và có 100% v n u tư nư c ngoài ang ho t ng h p pháp t i Vi t Nam có s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, có óng góp cho s phát tri n c a Hi p h i, t nguy n và tán thành i u l c a Hi p h i, ư c Hi p h i xem xét công nh n h i viên liên k t c a Hi p h i. c) H i viên danh d c a Hi p h i: công dân và t ch c pháp nhân c a Vi t Nam không có i u ki n tr thành h i viên chính th c ho c h i viên liên k t c a Hi p h i nhưng có uy tín, có kinh nghi m và có công lao i v i s phát tri n c a Hi p h i cũng như c a các ho t ng trong ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, tán thành i u l Hi p h i u có th ư c Ban Ch p hành Hi p h i nh t trí m i làm h i viên danh d c a Hi p h i. 3. i u ki n tr thành h i viên c a Hi p h i (áp d ng cho h i viên chính th c và h i viên liên k t c a Hi p h i): a) Tán thành i u l Hi p h i; b) T nguy n vi t ơn xin gia nh p Hi p h i; c) óng h i phí theo quy nh c a Hi p h i; d) ư c Ban Ch p hành Hi p h i công nh n là h i viên c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i;
 9. ) Các ơn v , t ch c pháp nhân ho c các cá nhân ch chính th c tr thành h i viên Hi p h i sau khi ã hoàn thành th t c óng h i phí gia nh p Hi p h i và nh n ư c Gi y công nh n h i viên ho c Th H i viên c a Hi p h i; e) Các h i viên là pháp nhân (t ch c có tư cách pháp nhân) c ngư i i di n c a mình t i Hi p h i; ngư i i di n ph i có thNm quy n quy t nh, ư c ghi rõ h tên, ch c v trong ơn xin gia nh p Hi p h i; trư ng h p y nhi m, ngư i ư c y nhi m làm i di n ph i thNm quy n quy t nh các v n do ơn v , cá nhân h i viên y quy n và ngư i y nhi m ph i ch u trách nhi m v s y nhi m ó trư c Hi p h i và trư c pháp lu t; khi thay i ngư i i di n, h i viên ph i thông báo b ng văn b n ngay sau khi thay i cho Ban Thư ng tr c Hi p h i bi t (ch m nh t trong vòng 15 (mư i lăm ngày) ngày k t ngày có s thay i này). i u 11. Quy n l i c a H i viên 1. ư c Hi p h i b o v quy n, l i ích h p pháp trong ho t ng c a mình phù h p v i nhi m v , quy n h n c a Hi p h i. 2. ư c cung c p nh ng thông tin ph c v cho vi c t ch c, ho t ng xây d ng và phát tri n ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Tham gia các h i ngh , h i th o, t p hu n, ào t o b i dư ng k năng, k x o ngh nghi p trong vi c xây d ng và phát tri n ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam do Hi p h i t ch c ho c ư c Hi p h i m i tham gia. 4. Tham gia các công vi c c a Hi p h i; ư c yêu c u Hi p h i làm trung gian ho c tư v n trong các v n giao d ch ho c nghiên c u. 5. ư c d i h i, ư c ng c , c , b u c vào các ch c danh thu c các cơ quan Lãnh o c a Hi p h i cũng như c a chi h i cơ s ; th o lu n, bi u quy t các ngh quy t c a Hi p h i; phê bình, ch t v n Ban Ch p hành Hi p h i v m i ch trương và ho t ng c a Hi p h i. 6. Có quy n xin ra kh i Hi p h i khi xét th y không th ti p t c là h i viên; trong trư ng h p này, h i viên c n thông báo chính th c b ng văn b n cho Ban Thư ng tr c Hi p h i và s nh n ư c s ng ý b ng văn b n c a Ban Thư ng tr c Hi p h i trong vòng 30 (ba mươi) ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a h i viên. 7. Trong trư ng h p có lý do riêng chính áng, h i viên c a Hi p h i có th xin t m d ng các ho t ng c a mình v i tư cách là h i viên c a Hi p h i trong m t kho ng th i gian nh t nh nhưng c ng l i không ư c quá th i gian c a 02 (hai) năm c a 01 (m t) nhi m kỳ c a Hi p h i và trong trư ng h p này h i viên ph i có ơn chính th c g i t i Ban Ch p hành Hi p h i và Ch t ch Hi p h i, trong ó có nêu rõ lý do chính áng và th i gian xin t m d ng ho t ng trong tư cách h i viên c a mình i v i Hi p h i; và trong th i gian h i viên ngh t m d ng ho t ng trong tư cách h i viên c a mình i v i Hi p h i thì h i viên không ph i tham gia óng góp các ngu n
 10. l c cho Hi p h i ngoài vi c v n ph i tuân th úng, y các quy nh v vi c óng h i phí c a h i viên cho Hi p h i (ti n h i phí, th i gian óng h i phí theo quy nh c a Hi p h i). 8. H i viên liên k t và h i viên danh d ư c hư ng các quy n như h i viên chính th c, tr quy n ng c , b u c các ch c danh lãnh o c a Hi p h i và quy n bi u quy t các v n c a Hi p h i (tr khi có các quy nh khác v vi c này theo quy nh c a pháp lu t). 9. ư c khen thư ng v thành tích ho t ng trong công tác thu c v ngành, lĩnh v c s n xu t – kinh doanh – d ch v ho c trong các lĩnh v c khác c a n n kinh t có liên quan n vi c s d ng ngu n nhân l c là thương binh và ngư i khuy t t t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam cũng như nh ng óng góp trong vi c xây d ng và phát tri n Hi p h i. 10. ư c s d ng hình nh và thông tin thu c quy n s d ng h p pháp theo quy nh c a pháp lu t c a Hi p h i trên cơ s có s ch p thu n, cho phép c a Hi p h i b ng văn b n v vi c s d ng nh ng hình nh và thông tin ó th c hi n công vi c qu ng bá và tuyên truy n cho các ho t ng c a t ch c c a mình theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 11. ư c gi i thi u thành viên m i h tham gia vào làm h i viên c a Hi p h i. 12. ư c c p Gi y công nh n h i viên c a Hi p h i ( i v i h i viên là t ch c) ho c Th H i viên c a Hi p h i ( i v i h i viên là cá nhân). i u 12. Nghĩa v c a H i viên 1. Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh t i i u l này. 2. Nghiêm ch nh th c hi n i u l c a Hi p h i và ngh quy t c a i h i, c a Ban Ch p hành Hi p h i. 3. Cung c p cho Ban Ch p hành Hi p h i (khi có yêu c u) nh ng thông tin có liên quan n lĩnh v c ho t ng c a mình Hi p h i có thông tin ph c v nh ng v n h i viên có yêu c u. 4. Tham gia các ho t ng và sinh ho t c a Hi p h i: oàn k t, h p tác v i các h i viên khác cùng nhau góp ph n xây d ng Hi p h i ngày càng v ng m nh, phát tri n. 5. D các bu i h p thư ng kỳ và b t thư ng c a Hi p h i khi ư c m i. 6. óng h i phí y và úng kỳ h n theo quy nh trên cơ s các nguyên t c do i h i c a Hi p h i ho c Ban Ch p hành Hi p h i ra. 7. B o v uy tín c a Hi p h i, không ư c nhân danh Hi p h i trong các quan h giao d ch, tr khi ư c Ch t ch Hi p h i phân công b ng văn b n.
 11. 8. Th c hi n ch báo cáo lên cơ quan Hi p h i theo quy nh c a Hi p h i. i u 13. Ch m d t tư cách h i viên và th t c ch m d t quy n h i viên 1. Tư cách h i viên Hi p h i s không còn giá tr n u x y ra m t trong nh ng trư ng h p sau: a) T ch c, ơn v , cá nhân t ng ng ho t ng, b ình ch ho t ng, b gi i th ho c b tuyên b phá s n theo quy nh c a pháp lu t; b) Theo quy t nh c a Ban Ch p hành Hi p h i v i s nh t trí c a trên 50% (năm mươi ph n trăm) s y viên Ban Ch p hành Hi p h i khi h i viên vi ph m m t trong các i u sau: - Ho t ng trái v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; - Ho t ng trái v i m c ích c a Hi p h i, gây t n h i n uy tín c a Hi p h i; - Không th c hi n y các nghĩa v c a h i viên; không th c hi n úng ho c vi ph m nghiêm tr ng nh ng quy nh, i u l ho c ngh quy t c a Hi p h i. c) T t c các h i viên (chính th c, liên k t, danh d ) khi b tư c quy n công dân theo quy nh c a pháp lu t thì ương nhiên b xóa tên trong danh sách h i viên c a Hi p h i. 2. H i viên t nguy n xin rút ra kh i Hi p h i, c n g i ơn cho Ban Thư ng tr c Hi p h i ư c xem xét, quy t nh vi c rút tên ra kh i danh sách h i viên theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; 3. Quy n và nghĩa v c a h i viên ch m d t sau khi Ban Thư ng tr c Hi p h i thay m t Hi p h i ra thông báo ch m d t quy n và nghĩa v h i viên theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 4. Ban Thư ng tr c Hi p h i thông báo b ng văn b n v danh sách h i viên xin rút ra kh i Hi p h i, h i viên b khai tr và h i viên b xóa tên cho t t c các h i viên khác bi t (th i gian ch m nh t ph i thông báo cho các h i viên c a Hi p h i bi t là không quá 60 (sáu mươi) ngày tính t ngày có các quy t nh chính th c có hi u l c thi hành v vi c các h i viên xin rút ra kh i Hi p h i, h i viên b khai tr và h i viên b xóa tên). Chương 4. T CH C VÀ QU N LÝ HI P H I i u 14. Nguyên t c t ch c c a Hi p h i 1. Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính, bình ng gi a các h i viên, th c hi n ch bàn b c dân ch , lãnh o t p th , cá nhân
 12. ph trách, thi u s ph c tùng a s và ư c c th hóa b ng các quy ch , quy nh do Ban Ch p hành Hi p h i phê duy t. 2. Ngh quy t i h i, các ngh quy t c a Ban Ch p hành Hi p h i, các quy t nh quan tr ng khác c a Hi p h i (n u có) ch có giá tr và h p l khi ư c trên 50% (năm mươi ph n trăm) s ngư i tham d tán thành và theo quy nh c a i u l Hi p h i ng ý. i u 15. Cơ c u, t ch c c a Hi p h i 1. Hi p h i Doanh nghi p c a thương binh và ngư i khuy t t t Vi t Nam ư c t ch c ho t ng theo mô hình sau: a) i h i nhi m kỳ (tên g i khác là ih i i bi u) ho c i h i b t thư ng; b) H i ngh thư ng niên (tên g i khác là H i ngh hàng năm); c) Ban Ch p hành Hi p h i; d) Ban Thư ng tr c Hi p h i; ) Ban Ki m tra Hi p h i; e) Các Ban chuyên môn c a Hi p h i (n u có); g) Văn phòng Hi p h i; h) Cơ quan thông tin ngôn lu n c a Hi p h i (n u có) theo quy nh c a pháp lu t; i) Các Chi h i cơ s (n u có) theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; k) Văn phòng i di n, chi nhánh Hi p h i trong và ngoài nư c (n u có) theo quy nh c a pháp lu t; l) Các t ch c, ơn v chuyên môn tr c thu c Hi p h i, ph c v cho ho t ng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t; m) Các h i/hi p h i c a thương binh và ngư i khuy t t t các a phương ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t t nguy n tham gia làm thành viên c a Hi p h i (n u có). i u 16. i h i nhi m kỳ, H i ngh thư ng niên và i h i b t thư ng c a Hi p h i 1. i h i nhi m kỳ là cơ quan lãnh o cao nh t c a Hi p h i, do Ban Ch p hành Hi p h i tri u t p 05 (năm) năm m t l n v i s tham gia c a ít nh t 2/3 (hai ph n ba) s i bi u i di n cho s lư ng h i viên c a Hi p h i. 2. i h i có nhi m v :
 13. a) Thông qua báo cáo ho t ng c a Hi p h i trong nhi m kỳ trư c và chương trình, phương hư ng ho t ng c a Hi p h i trong nhi m kỳ t i; b) Quy t nh s lư ng y viên Ban Ch p hành Hi p h i, Ban Ki m tra Hi p h i; c) B u Ban Ch p hành Hi p h i, Ban Ki m tra Hi p h i và các ch c danh lãnh o c a Hi p h i (n u có); d) Thông qua báo cáo tài chính c a Hi p h i trong nhi m kỳ trư c và thông qua d toán, nh hư ng ho t ng tài chính c a Hi p h i trong nhi m kỳ t i; ) Quy t nh l phí gia nh p Hi p h i (n u có) và h i phí hàng năm c a h i viên; ho c quy t nh vi c y quy n cho Ban Ch p hành Hi p h i thay m t Hi p h i quy t nh m c h i phí hàng năm c a h i viên Hi p h i trong các năm gi a hai kỳ i h i mà không nh t thi t ph i ch n kỳ i h i ti p theo nhưng ph i d a trên cơ s tuân th nguyên t c t p trung dân ch , l y bi u quy t theo nguyên t c a s quá bán trong Ban Ch p hành Hi p h i v v n h i phí này và vi c quy t nh này c a Ban Ch p hành Hi p h i không ư c trái v i i u l Hi p h i cũng như quy n và nghĩa v c a h i viên Hi p h i; e) Ch có i h i nhi m kỳ c a Hi p h i ho c i h i b t thư ng c a Hi p h i m i có quy n quy t nh vi c i tên, chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th Hi p h i cũng như s a i ho c b sung i u l c a Hi p h i; g) Th o lu n và quy t nh nh ng v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ban Ch p hành Hi p h i; h) Quy t nh vi c cho phép Hi p h i th c hi n vi c b u và mi n nhi m các ch c danh lãnh o Hi p h i và các y viên Ban Ch p hành Hi p h i; i) i h i toàn th h i viên thông qua Ngh quy t gi i th Hi p h i (n u có), ch nh ban x lý gi i th (n u có) ti n hành các th t c gi i th (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. 4. H i ngh thư ng niên c a Hi p h i có th ư c t ch c 01 (m t) năm 01 (m t) l n t ng k t ánh giá ho t ng c a Hi p h i trong năm. 5. i h i b t thư ng c a Hi p h i có th ư c tri u t p theo quy t nh c a Ban Thư ng tr c Hi p h i khi có ít nh t 1/2 (m t ph n hai) s h i viên chính th c ho c 2/3 (hai ph n ba) s y viên Ban Ch p hành Hi p h i yêu c u. i u 17. Nguyên t c bi u quy t t i ih i 1. Khi tri u t p i h i, Ban Ch p hành Hi p h i ph i công b chương trình ngh s c a i h i và ph i g i thư m i h i viên ít nh t 10 (mư i) ngày trư c ngày d nh h p i h i c a Hi p h i. 2. Nh ng ngh quy t c a i h i ư c l y bi u quy t theo a s i bi u tham d có m t t i i h i c a Hi p h i.
 14. 3. Riêng i v i nh ng v n c bi t quan tr ng sau ây thì ph i ư c 2/3 (hai ph n ba) s h i viên c a Hi p h i có m t t i i h i c a Hi p h i tán thành: a) S a i, b sung i u l Hi p h i; b) Bãi mi n m t s thành viên trong Ban Ch p hành Hi p h i, Ban Thư ng tr c Hi p h i (n u có); c) Gi i th và thanh lý tài s n c a Hi p h i (n u có). i u 18. Hi p h i t gi i th Ngoài trư ng h p b cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh bu c gi i th theo quy nh c a pháp lu t, Hi p h i có th t gi i th theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Ban Ch p hành Hi p h i 1. Ban Ch p hành Hi p h i là cơ quan lãnh o cao nh t, i u hành m i ho t ng c a Hi p h i trong th i gian gi a hai kỳ i h i. 2. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Hi p h i là 05 (năm) năm. 3. Ban Ch p hành Hi p h i g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký và các y viên. 4. S lư ng thành viên c a Ban Ch p hành Hi p h i do i h i Hi p h i quy nh và ti n hành b u t i i h i Hi p h i; Ban Ch p hành Hi p h i do i h i nhi m kỳ b u tr c ti p b ng phi u kín ho c giơ tay; ngư i c c ph i t trên 50% (năm mươi ph n trăm) s phi u h p l ; trong trư ng h p c n thi t, có th b u b sung m t s y viên Ban Ch p hành Hi p h i theo quy nh c a i u l này nhưng không ư c quá 20% (hai mươi ph n trăm) s y viên Ban Ch p hành t i th i i m b sung. 5. Ban Ch p hành có th làm vi c theo ch kiêm nhi m ho c chuyên trách. 6. Ban Ch p hành Hi p h i quy t nh công vi c theo a s , trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy n quy t nh thu c v Ch t ch Hi p h i. 7. Ban Ch p hành Hi p h i có th 03 (ba) tháng ho c 06 (sáu) tháng h p 01 (m t) l n trong 01 (m t) năm ho c ch h p 01 (m t) l n trong năm và có th h p b t thư ng khi có yêu c u c a 2/3 (hai ph n ba) s y viên Ban Ch p hành Hi p h i ho c c a Ch t ch Hi p h i. 8. y viên Ban Ch p hành Hi p h i ph i là ngư i có tâm huy t v i Hi p h i, có trình và kh năng i u hành, có phNm ch t o c t t, có s c kh e gánh vác nhi m v ư c Hi p h i giao. 9. y viên Ban Ch p hành Hi p h i có th ư c b u l i t i i h i nhi m kỳ và không h n ch s nhi m kỳ tham gia; nhưng cũng có th b mi n nhi m ho c bãi nhi m trư c th i h n theo quy t nh c a i h i b t thư ng ho c theo ơn ngh
 15. c a hơn 1/2 (m t ph n hai) s h i viên chính th c c a Hi p h i ho c c a 2/3 (hai ph n ba) s y viên Ban Ch p hành Hi p h i. 10. y viên Ban Ch p hành Hi p h i s nh n ư c ph c p hàng tháng và ph c p công tác phí khi i công tác cho Hi p h i theo s phân công c a Hi p h i theo quy nh c a Hi p h i (n u có). 11. Vi c ch m d t tư cách y viên Ban Ch p hành Hi p h i trong các trư ng h p mi n nhi m, bãi nhi m và rút tên ra kh i danh sách Ban Ch p hành Hi p h i th c hi n theo quy nh t i i u 21 i u l này. 12. y viên Ban Ch p hành Hi p h i là i di n t ch c pháp nhân do v hưu ho c chuy n công tác khác s ư c thay th b ng m t ngư i khác cũng c a t ch c pháp nhân ó và v n là y viên c a Ban Ch p hành Hi p h i; trư ng h p này ph i báo cáo Ban Thư ng tr c Hi p h i trư c 30 (ba mươi) ngày và ngư i thay th ph i ư c trên 50% (năm mươi ph n trăm) s y viên Ban Ch p hành Hi p h i ng ý. i u 20. Nhi m v c a Ban Ch p hành Hi p h i 1. C th hóa các ngh quy t c a i h i Hi p h i và ra nh ng bi n pháp th c hi n Ngh quy t c a i h i Hi p h i. 2. Ra ngh quy t v chương trình công tác và d toán, quy t toán các kho n thu – chi hàng năm c a Hi p h i. 3. Quy t nh cơ c u t ch c và b máy c a Hi p h i; b u c và bãi mi n các ch c danh lãnh o c a Hi p h i sau ây (n u có): Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng Thư ký theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 4. B u b sung các y viên Ban Ch p hành (n u có) theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i nhưng không ư c quá 20% (hai mươi ph n trăm) s y viên Ban Ch p hành Hi p h i hi n có t i th i i m b sung; 5. Bãi mi n ch c danh y viên Ban Ch p hành Hi p h i (n u có) theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 6. Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ ho c i h i b t thư ng, H i ngh thư ng niên và chuNn b các v n liên quan cho i h i nhi m kỳ ho c i h i b t thư ng, H i ngh thư ng niên c a Hi p h i ho c các v n khác n u ư c i h i y quy n cho phép theo quy nh c a i u l Hi p h i và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 7. Xem xét, quy t nh vi c Hi p h i tham gia, gia nh p các t ch c qu c t và khu v c theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 8. Xem xét báo cáo c a Ban Thư ng tr c Hi p h i Quy t nh phê duy t v cơ c u t ch c và ho t ng cũng như b trí nhân s ph trách c a các ban chuyên môn, các b ph n thu c văn phòng Hi p h i, văn phòng i di n, chi nhánh và các t ch c tr c thu c Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i.
 16. 9. Xem xét, quy t nh vi c Hi p h i tham gia, gia nh p các t ch c qu c t và khu v c theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 10. Quy t nh phê duy t v cơ c u t ch c và ho t ng cũng như b trí nhân s ph trách c a các ban chuyên môn, các b ph n thu c văn phòng Hi p h i, văn phòng i di n, chi nhánh và các t ch c tr c thu c Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 11. Xét k t n p, khai tr , khen thư ng, k lu t h i viên theo quy nh c a pháp lu t và theo i u l Hi p h i. 12. T ch c ph i h p ho t ng gi a các cơ s , các t ch c, ơn v tr c thu c c a Hi p h i và gi a các h i viên c a Hi p h i. 13. Hòa gi i tranh ch p trong n i b Hi p h i. 14. i di n, b o v quy n và l i ích chính áng, h p pháp c a Hi p h i và h i viên. 15. nh kỳ ki m tra, nh n xét v nh ng quy t nh, ho t ng c a văn phòng Hi p h i, các t ch c tr c thu c Hi p h i, Ban Ki m tra Hi p h i gi a hai kỳ h p c a Ban Ch p hành Hi p h i. i u 21. Quy nh v vi c ch m d t tư cách y viên Ban Ch p hành Hi p h i 1. Tư cách y viên Ban Ch p hành Hi p h i s không còn giá tr n u x y ra m t trong nh ng trư ng h p sau: a) y viên Ban Ch p hành Hi p h i thư ng xuyên, liên t c không tham gia các ho t ng c a Ban Ch p hành Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i mà không có lý do h p lý, chính áng báo cáo v i Ban Ch p hành Hi p h i và ư c Ban Ch p hành Hi p h i ch p thu n b ng văn b n; b) Theo quy t nh c a Ban Ch p hành Hi p h i v i s nh t trí c a hơn 50% (năm mươi ph n trăm) s y viên Ban Ch p hành Hi p h i khi y viên Ban Ch p hành Hi p h i vi ph m m t trong các i u sau: - Ho t ng trái v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; - Ho t ng trái v i m c ích c a Hi p h i, gây t n h i n uy tín c a Hi p h i; - Không th c hi n úng ho c vi ph m nghiêm tr ng nh ng quy nh, i u l ho c ngh quy t c a Hi p h i ho c không th c hi n y các nghĩa v c a y viên Ban Ch p hành Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i (tr trư ng h p b t kh kháng và các trư ng h p có lý do chính áng, h p lý khác ư c Ban Ch p hành Hi p h i ch p thu n b ng văn b n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i); c) y viên Ban Ch p hành Hi p h i khi b tư c quy n công dân theo quy nh c a pháp lu t thì ương nhiên b xóa tên trong danh sách y viên Ban Ch p hành c a Hi p h i.
 17. 2. y viên Ban Ch p hành Hi p h i t nguy n xin rút ra kh i danh sách Ban Ch p hành Hi p h i, c n g i ơn cho Ban Ch p hành Hi p h i ư c xem xét, quy t nh vi c rút tên ra kh i danh sách y viên Ban Ch p hành Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 3. Quy n và nghĩa v c a y viên Ban Ch p hành Hi p h i ch m d t sau khi Ban Ch p hành Hi p h i thay m t Hi p h i ra thông báo ch m d t quy n và nghĩa v c a y viên Ban Ch p hành Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 4. Ban Ch p hành Hi p h i ra thông báo b ng văn b n v vi c mi n nhi m và bãi nhi m tư cách y viên Ban Ch p hành Hi p h i và danh sách y viên Ban Ch p hành Hi p h i xin rút tên ra kh i danh sách Ban Ch p hành Hi p h i theo Ngh quy t và các quy nh c a Ban Ch p hành Hi p h i ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i cho t t c các h i viên c a Hi p h i và các y viên Ban Ch p hành Hi p h i bi t (th i gian ch m nh t ph i thông báo cho các h i viên c a Hi p h i và các y viên Ban Ch p hành Hi p h i khác còn l i c a Hi p h i bi t không quá 60 (sáu mươi) ngày tính t ngày có các quy t nh chính th c có hi u l c thi hành v vi c mi n nhi m, bãi nhi m các y viên Ban Ch p hành Hi p h i và danh sách y viên Ban Ch p hành Hi p h i xin rút tên ra kh i danh sách Ban Ch p hành Hi p h i). i u 22. Ban thư ng tr c Hi p h i 1. Ban Thư ng tr c Hi p h i do Ban Ch p hành Hi p h i b u (b ng hình th c b u tr c ti p b ng b phi u kín ho c giơ tay bi u quy t), g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký và m t s y viên do Ban Ch p hành Hi p h i b u ho c ch nh trong s các y viên Ban Ch p hành Hi p h i. 2. Ban Thư ng tr c Hi p h i thay m t Ban Ch p hành Hi p h i ch o, i u hành ho t ng c a Hi p h i gi a hai kỳ h p và ph i báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p c a Ban Ch p hành Hi p h i. 3. Ban Thư ng tr c Hi p h i xem xét, ngh Ban Ch p hành Hi p h i quy t nh vi c b sung y viên Ban Ch p hành Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 4. Quy t nh vi c k t n p h i viên m i c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 5. Ban Thư ng tr c Hi p h i quy t nh thành l p các ban chuyên môn, các t ch c tr c thu c khác theo quy nh c a pháp lu t và theo i u l c a Hi p h i và b nhi m ngư i lãnh o các ban chuyên môn, các t ch c tr c thu c Hi p h i nhưng ph i báo cáo v i Ban Ch p hành Hi p h i t i cu c h p g n nh t Ban Ch p hành Hi p h i ra quy t nh phê duy t v các v n này. 6. Ban Thư ng tr c Hi p h i thay m t Hi p h i th c hi n các nghĩa v và các m i quan h c a Hi p h i trong lĩnh v c i n i, i ngo i, i v i các t ch c qu c t mà Hi p h i tham gia trên nh ng lĩnh v c có liên quan theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i.
 18. 7. Xét khen thư ng và ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n khen thư ng t ch c tr c thu c Hi p h i ho c h i viên c a Hi p h i có thành tích xu t s c nhưng ph i báo cáo v i Ban Ch p hành Hi p h i t i kỳ h p g n nh t Ban Ch p hành Hi p h i quy t nh. 8. Ban Thư ng tr c Hi p h i ho t ng theo quy ch ư c Ban Ch p hành Hi p h i thông qua. 9. Ban Thư ng tr c Hi p h i có th c ra b ph n thư ng tr c g m các ch c danh Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký và Chánh Văn phòng c a Hi p h i qu n lý ho t ng c a các ban chuyên môn, văn phòng, chi nhánh, văn phòng i di n c a Hi p h i; xem xét, quy t nh nh ng án, d án, k ho ch công tác và nh ng v n l n khác c a Hi p h i ư c quy nh t i i u l này c a Hi p h i; ki m tra, giám sát ho t ng i u hành và các b ph n th c thi nhi m v c a Hi p h i. 10. D th o v các n i dung như: báo cáo, ngh quy t c a i h i nhi m kỳ ho c i h i b t thư ng, H i ngh thư ng niên c a Hi p h i. 11. D th o v các chương trình ho t ng, ngh quy t các kỳ h p gi a hai kỳ h p c a Ban Ch p hành Hi p h i. i u 23. Ch t ch và Phó Ch t ch Hi p h i 1. Ch t ch Hi p h i: a) Ch t ch Hi p h i do Ban Ch p hành Hi p h i b u ra trong s các y viên Ban Ch p hành Hi p h i; b) Nhi m kỳ c a Ch t ch Hi p h i là 05 (năm) năm cùng v i nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Hi p h i; c) Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch Hi p h i: - i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t; - Là ch tài kho n c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; - Quy t nh các kho n thu, chi và s d ng tài s n c a Hi p h i trong khuôn kh các quy nh, quy ch v thu, chi và qu n lý tài s n ã ư c Ban Ch p hành Hi p h i nh t trí thông qua b ng văn b n phù h p v i các quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; - T ch c, tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, H i ngh thư ng niên và các Quy t nh c a Ban Ch p hành Hi p h i; - Ch trì các cu c h p c a Ban Ch p hành Hi p h i; - Tr c ti p i u hành Ban Thư ng tr c Hi p h i;
 19. - Tr c ti p ph trách công tác t ch c – nhân s c a Hi p h i theo quy nh c a i u l Hi p h i và Ban Ch p hành Hi p h i; - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành Hi p h i v các ho t ng c a Hi p h i; - Thay m t Hi p h i trong các công tác i n i, i ngo i c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; - Ký quy t nh thành l p các t ch c và ơn v tr c thu c Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; - Ch u trách nhi m phân công công tác i v i các Phó Ch t ch Hi p h i trong t ng lĩnh v c công vi c c a Hi p h i; - Ký quy t nh k t n p, khai tr h i viên, khen thư ng các ơn v , t ch c, các cá nhân tr c thu c Hi p h i ho c có óng góp cho s phát tri n c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; - Ký các quy t nh k lu t i v i các t ch c, cá nhân là h i viên c a Hi p h i thu c ph m vi lĩnh v c qu n lý c a Hi p h i trên cơ s văn b n báo cáo và trình c a H i ng k lu t c a Hi p h i, sau ó báo cáo v i Ban Ch p hành Hi p h i t i kỳ h p g n nh t. - Ký các h p ng v tuy n d ng nhân s vào làm vi c t i b ph n văn phòng Hi p h i, chi nhánh, văn phòng i di n theo quy nh c a B Lu t Lao ng và i u l Hi p h i. 2. Phó Ch t ch Hi p h i: a) Phó Ch t ch Hi p h i do Ban Ch p hành Hi p h i b u ho c c ra trong s các y viên Ban Ch p hành Hi p h i; b) Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch Hi p h i, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Ch t ch Hi p h i v lĩnh v c công tác mà Ch t ch Hi p h i phân công theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i; c) Trong s các Phó Ch t ch Hi p h i có m t Phó Ch t ch Hi p h i ư c phân công thư ng tr c thay Ch t ch Hi p h i i u hành công vi c c a Hi p h i khi Ch t ch Hi p h i v ng m t. i u 24. T ng Thư ký Hi p h i 1. T ng thư ký Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch Hi p h i i u hành công vi c hàng ngày c a Hi p h i theo ngh quy t, chương trình, k ho ch công tác và theo quy ch c a Hi p h i ã ư c i h i Hi p h i, Ban Ch p hành Hi p h i thông qua. 2. T ng Thư ký do Ban Ch p hành Hi p h i b u trên cơ s l a ch n t các y viên Ban Ch p hành Hi p h i.
 20. 3. T ng Thư ký có th b Ban Ch p hành Hi p h i bãi nhi m ho c mi n nhi m khi xét th y không còn tín nhi m theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 4. Ch làm vi c c a T ng Thư ký có th theo ch chuyên trách ho c kiêm nhi m. 5. T ng Thư ký là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a văn phòng Hi p h i và có nh ng nhi m v sau: a) Xây d ng quy ch ho t ng c a văn phòng Hi p h i, quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình Ban Ch p hành Hi p h i Ban Ch p hành Hi p h i quy t nh; b) nh kỳ xin ý ki n c a Ch t ch Hi p h i báo cáo Ban Ch p hành Hi p h i v các ho t ng c a Hi p h i; c) L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Hi p h i; d) Qu n lý tài li u c a Hi p h i; ) Thư ký các kỳ i h i Hi p h i, H i ngh thư ng niên c a Hi p h i (n u có) và các cu c h p c a Ban Ch p hành Hi p h i; e) Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t ng c a văn phòng Hi p h i; g) ôn c các t ch c cơ s tr c thu c, các y viên Ban Ch p hành Hi p h i th c hi n ngh quy t c a Ban Ch p hành Hi p h i, Ban Thư ng tr c Hi p h i. i u 25. Văn phòng Hi p h i, văn phòng i di n Hi p h i (n u có), chi nhánh Hi p h i (n u có) và các ban chuyên môn c a Hi p h i (n u có) 1. Văn phòng Hi p h i và các ban chuyên môn c a Hi p h i là các ơn v tr c ti p giúp vi c Ban Thư ng tr c Hi p h i và Ban Ch p hành Hi p h i, có nhi m v i u hành các ho t ng c th c a Hi p h i th c hi n theo Ngh quy t c a Ban Ch p hành Hi p h i và k ho ch công tác do Ban Thư ng tr c Hi p h i ra và phân công, g m: Chánh Văn phòng và các Trư ng Ban. 2. Văn phòng i di n Hi p h i, chi nhánh Hi p h i là cơ quan tr c thu c Hi p h i, giúp vi c cho Hi p h i, ư c thành l p các a phương theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 3. Văn phòng Hi p h i, chi nhánh Hi p h i ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch do Ban Ch p hành Hi p h i ban hành theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i. 4. Hi p h i có th ư c t văn phòng i di n, chi nhánh Hi p h i (là cơ quan giúp vi c cho Hi p h i) t i các t nh, thành ph trong c nư c theo quy nh c a pháp lu t và i u l Hi p h i thu n l i cho vi c tri n khai công tác c a Hi p h i; ch c năng,
Đồng bộ tài khoản