Quyết định 1341/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định 1341/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1341/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư và kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Nhà học thí nghiệm đa năng của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1341/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 1341/Q -L TBXH Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T U TƯ VÀ K HO CH U TH U M T S GÓI TH U D ÁN NHÀ H C THÍ NGHI M A NĂNG C A TRƯ NG IH C SƯ PH M K THU T NAM NNH B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/2/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 1106/Q -L TBXH ngày 28/8/2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t quy ho ch phát tri n Trư ng i h c Sư ph m K thu t Nam nh; Căn c văn b n s 82A/SXD-QLXD ngày 22/4/2009 c a S Xây d ng t nh Nam nh v k t qu th m nh thi t k cơ s công trình xây d ng thu c d án u tư xây d ng giai o n I Trư ng i h c sư ph m k thu t Nam nh; Xét T trình s 28/TTr- HSPKTN ngày 15/9/2009 c a Trư ng i h c sư ph m k thu t Nam nh v vi c phê duy t u tư xây d ng nhà h c thí nghi m a năng 5 t ng (kèm theo h sơ); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t u tư công trình Nhà h c thí nghi m a năng c a Trư ng ih c sư ph m k thu t Nam nh v i các n i dung như sau: 1. Tên d án: Nhà h c thí nghi m a năng 2. Ch u tư d án: Hi u trư ng Trư ng i h c sư ph m k thu t Nam nh 3. T ch c tư v n l p d án: Công ty Tư v n i h c Xây d ng. 4. Ch nhi m l p d án: Ki n trúc sư Nguy n Văn oàn. 5. a i m xây d ng: T i Trư ng i h c sư ph m k thu t Nam nh, ư ng Phù Nghĩa, Phư ng L c H , Thành ph Nam nh, t nh Nam nh 6. T ng di n tích s d ng t: 2.100 m2.
  2. 7. M c tiêu u tư: u tư cơ s v t ch t áp ng yêu c u v phòng h c thí nghi m, nghiên c u, chuy n giao công ngh nh m g n ào t o v i th c ti n và phát tri n nghiên c u khoa h c. 8. Quy mô u tư: áp ng yêu c u h c thí nghi m, nghiên c u và chuy n giao công ngh c a Trư ng i h c sư ph m k thu t Nam nh n năm 2015 v i quy mô kho ng 8.800 h c sinh, sinh viên/năm. 9. Thi t k cơ s và kh i lư ng u tư chính: 9.1. Phê duy t thi t k cơ s công trình Nhà h c thí nghi m a năng do Công ty Tư v n i h c Xây d ng l p kèm theo h sơ trình duy t c a Ch u tư. 9.2. Kh i lư ng u tư chính: - Nhà h c thí nghi m a năng: 2.660 m2 - M t s h ng m c k thu t h t ng (sân, vư n, ư ng n i b …) và trang thi t b ng b kèm theo. 10. Lo i và c p công trình: Công trình c p III, b c ch u l a b c II. 11. T ng m c u tư: 41.084.053.000 ng (B ng ch : B n mươi m t t không trăm tám mươi tư tri u không trăm năm mươi ba nghìn ng ch n). Trong ó: + Chi phí xây d ng: 16.340.457.000 ng + Chi phí thi t b : 14.829.000.000 ng + Chi phí tư v n xây d ng: 1.589.334.000 ng + Chi phí qu n lý xây d ng: 588.641.000 ng + Chi phí khác: 124.657.000 ng + Chi phí d phòng: 7.611.964.000 ng 12. Ngu n v n u tư: Ngân sách Nhà nư c. 13. Các bư c thi t k : Thi t k 2 bư c g m thi t k cơ s và thi t k b n v thi công. 14. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án 15. Th i gian th c hi n: Kh i công năm 2010, hoàn thành năm 2013.
  3. i u 2. Phê duy t k ho ch u th u m t s gói th u d án Nhà h c thí nghi m a năng theo chi ti t t i Ph l c kèm theo Quy t nh này. Ch u tư d án có trách nhi m rà soát, phê duy t d toán gói th u thu c thNm quy n làm căn c xét ch n nhà th u và qu n lý th c hi n gói th u theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 4; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - Lưu: THTC, VT. àm H u c PH L C K HO CH U TH U M T S GÓI TH U D ÁN NHÀ H C THÍ NGHI M A NĂNG (kèm theo Quy t nh s : 1341/Q -L TBXH ngày 26/10/2009 c a B ) Hình Th i th c Phương Hình Th i gian Tên gói Giá gói th u Ngu n l a th c th c gian th c TT th u ( ng) v n ch n u h p u hi n nhà th u ng th u h p th u ng A PH N 132.782.000 Ã TH C HI N 1 L pd 132.782.000 NSNN Ch Theo án u tư nh t l th u ph n trăm B PH N 650.958.000 KHÔNG U TH U 1 Chi phí 588.641.000 NSNN
  4. qu n lý d án 2 Chi phí 37.317.000 NSNN thNm tra, phê duy t quy t toán 3 L phí 25.000.000 NSNN thNm nh thi t k cơ s C K 36.283.246.000 HO CH U TH U 1 T ng 20.416.762.000 NSNN u 01 túi Theo Tháng 16 th u thi t th u h sơ ơn 11/2009 tháng k và thi r ng giá công rãi công trình Nhà h c thí nghi m a năng - Ph n 19.935.357.000 xây d ng: Bao g m toàn b các h ng m c xây d ng c a công trình Nhà h c thí nghi m a năng + Chi phí 16.340.457.000 xây d ng theo d toán: +D 3.594.900.000 phòng (d phòng
  5. kh i lư ng 5%, d phòng trư t giá 17%): - Ph n 481.405.000 thi t k : L p thi t k và d toán công trình Nhà h c thí nghi m a năng 2 L ph 59.752.000 NSNN Ch Theo Tháng 02 sơ m i nh t l 11/2009 tháng th u và th u ph n ánh giá trăm h sơ d th u gói th u T ng th u thi t k và thi công - Ph n 49.752.000 xây d ng: - Ph n 10.000.000 thi t k : 3 Tư v n 496.757.000 NSNN Ch Theo Tháng Theo giám sát nh t l 12/2009 ti n thi công th u ph n xây l p trăm thi và l p công t thi t b - Giám 401.978.000 sát thi công xây d ng - Giám 94.779.000 sát l p t thi t
  6. b 4 ThNm tra 62.216.000 NSNN Ch Theo Tháng 01 thi t k nh t l 12/2009 tháng b nv th u ph n thi công trăm và d toán công trình - ThNm 31.519.000 tra thi t k - ThNm 30.697.000 tra d toán 5 Ki m 124.739.000 NSNN Ch Theo Tháng 03 toán chi nh t l 6/2011 tháng phí quy t th u ph n toán trăm 6 B o 62.338.000 NSNN Ch Theo Tháng Theo hi m nh ơn 6/2009 ti n công th u giá trình thi công 7 Nén tĩnh, 200.000.000 NSNN Ch Theo Tháng 01 th t i nh ơn 12/2009 tháng c c th u giá
Đồng bộ tài khoản