intTypePromotion=1

Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
88
lượt xem
3
download

Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ña bé  tr n g  b é   ë giao th«ng v Ë n    S è  1378/2003/Q§­B G T V T  n g µy  15  t¶i th¸ng 5 n¨ m  2003 B a n  h µ n h  q u y  ® Þ n h  t¹m thêi Ò  viÖc kiÓ m  tra c h Êt   v lîng m «    xe g ¾ n  m ¸y  n h Ë p  k h È u  vµ  t«, ®éng   c¬  h Ë p  kh È u  sö  d ô n g   Ó  s¶n  u Êt, n ® x   l¾p  r¸p  «  t«, m  xe g ¾ n   ¸ y m B é   ëng bé  tr giao th«ng vËn t¶i ­ C¨n  §iÒu      cø  48, §iÒu  "LuËt giao  50    th«ng  êng  ® bé" ngµy  th¸ng 6  29    n¨m  2001. ­C¨n  Nghi®Þnh  22/CP    cø    sè  ngµy  th¸ng3    22    n¨n 1994  ChÝnh  cña  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    ¸chnhiÖm  h¹n,tr   qu¶n    lýnhµ    c¬  nícvµ  cÊu  chøc  m¸y  tæ  bé  cña  Bé Giao th«ng vËn  ;   t¶i ­ C¨n  Môc  §iÒu  vµ    cø  3  3  Môc  §iÒu  NghÞ  4  4  ®Þnh  86/CP  sè  ngµy 08  th¸ng 12    n¨m  1995 cña ChÝnh phñ    qui ®Þnh ph©n c«ng tr¸chnhiÖm     qu¶n    lý nhµ    chÊtl   nícvÒ   înghµng    ho¸. ­ C¨n  Th«ng   1192/KCM­GTVT     cø  tsè  ngµy  th¸ng 06  12    n¨m  1996 híng  dÉn thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  86/CP ngµy 8/12/1995  viÖc  vÒ  ph©n c«ng qu¶n  lýNhµ    chÊtl     nícvÒ   îng hµng hãa ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Vô  tr     ëng  Khoa  Vô  häc c«ng nghÖ,  tr Vô  ëng    Vô Ph¸p  chÕ  ­VËn    Côc  ëng  t¶ivµ  tr Côc  §¨ng kiÓm  ViÖtNam.   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Nay ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy "Quy ®Þnh  t¹m  thêivÒ     viÖc  kiÓm     tra chÊt l m«     g¾n    îng  t«,xe  m¸y nhËp khÈu  ®éng  vµ  c¬  nhËp khÈu  dông    sö  ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p        g¾n    r¸pm« t«,xe  m¸y". §iÒu 2:  QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ®¨ng c«ng    b¸o. §iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng Bé,  tr Vô  ëng  Khoa  Vô  häc c«ng  nghÖ,  tr Vô  ëng  Ph¸p  Vô  chÕ   VËn  , ­  t¶i Côc  ëng  tr Côc §êng  ViÖt Nam,  bé    Côc  ëng  tr Côc §¨ng kiÓm  ViÖt Nam,    Gi¸m ®èc  Giao  Së  th«ng vËn  , t¶i Giao  th«ng c«ng chÝnh tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng  Thñ  ëng  ®¬n  vµ  tr   vÞ  li   cã  ªnquan chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  t¹m thêi v Ò  viÖc kiÓ m  tra c h Êt lîng m «  t«, xe g ¾ n  m ¸ y    h Ë p  kh È u  vµ ® é n g     n c¬  n h Ë p  k h È u  s ö   ô n g  ® Ó  s¶n xu Êt, d   l¾p  r¸p  «  t«, m  xe g ¾ n   ¸ y m Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1378/2003/Q§­ sè  BGTVT   ngµy  th¸ng5  15    n¨m  2003  cña  tr Bé  ëng  Giao  Bé  th«ng  vËn  t¶i 1. Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.1.V¨n    b¶n nµy    qui®Þnh      c¸cnéidung  thñ tôckiÓm    vµ      trachÊtl      îng m« t«,xe    g¾n   m¸y (sau ®©y   îc gäi t¾t lµ xe) nhËp  ®           khÈu  ®éng  nguyªn vµ  c¬    chiÕc nhËp khÈu  dông    sö  ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p        g¾n    r¸pm« t«,xe  m¸y (sau ®©y     ® îcgäit¾tlµ®éng            c¬)cha  chøng  cã  chØ  chÊtl   îcViÖtNam    îng ®     thõa nhËn.   1.2.V¨n    b¶n nµy    ¸p dông      chøc,c¸ nh©n  ®èi víitæ      s¶n  xuÊt,kinh doanh      vµ dÞch      tæ  vô, kÓ c¶  chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi ho¹t®éng  i     t¹ ViÖt nam   íi   (d   ®©y           gäi t¾t lµ Tæ chøc  hoÆc     c¸ nh©n NK)  nhËp  khÈu  vµ  xe  ®éng  sö  c¬  dông    ®Ó s¶n  xuÊtl¾p        g¾n    r¸pm« t«,xe  m¸y. 1.3.Quy    ®Þnh  nµy  kh«ng    ¸p dông        vµ  ®èi víi xe  ®éng  nhËp  c¸c c¬  khÈu: ­ Sö    dông  vµo  môc ®Ých qu©n  cña  Quèc  sù  Bé  phßng  b¶o  vµ  ®¶m  an  ninh,trËttùan        toµn      x∙héicña  C«ng  Bé  an. ­T¹m    nhËp    t¸ xuÊt. i 1.3.ViÖc    kiÓm     tra chÊt îng  vµ  l xe  ®éng  nhËp  c¬  khÈu  Côc  do  §¨ng  kiÓm  ViÖtnam     quan    lµc¬  kiÓm    trachÊtl      îng (c¬ quan  KTCL) thuéc Bé    GTVT   tæ chøc thùc hiÖn.   2. H å  s ¬ ki Ó m  tra  2.1.Hå  ®¨ng  kiÓm      s¬  ký  traxe a­ B¶n ®¨ng  kiÓm     ký  trachÊt l xe   îng  nhËp khÈu trong ®ã   ghirâ    cã    sè  khung,sè    ®éng  vµ  c¬  n¨m s¶n xuÊt. b­ B¶n    khaic¸cth«ng        sè,tÝnh  n¨ng  thuËtcña  kü    xe. c­Ký    hiÖu  cña  khung,sè  sè    ®éng  c¬. d­ B¶n    sao  chøng    tõnhËp  khÈu e­ Tµi liÖu gií thiÖu          i tÝnh n¨ng  thuËt®èi víilo¹  nhËp  kü        i xe  khÈu, trong     ®ã thÓ  hiÖn  îcmét  th«ng  chñ  ®   sè  sè  yÕu    nh:Nh÷ng  th«ng  vÒ  sè  kÝch  íc th   träng l b¶n   îng  th©n; Sè    ngêi cho    phÐp chë, tèc ®é         línnhÊt vµ    nh÷ng  th«ng  sè  thuËtc¬  kü    b¶n  cña ®éng  nh:m«   c¬    men    línnhÊt,c«ng    xuÊt línnhÊt øng        víisè    vßng  quay  cña  ®éng    êng  c¬, ® kÝnh    xilanh,hµnh    tr×nh piston,dung    tÝch    xilanh,lo¹ nhiªnliÖu sö      i     dông,lo¹ lyhîp,tûsè    i       truyÒn    cña hép  sè. 2.2.Hå  ®¨ng  kiÓm      s¬  ký  tra®éng  c¬
  3. 3 a­ B¶n ®¨ng  kiÓm     ký  trachÊt l    îng ®éng  nhËp  c¬  khÈu trong ®ã   ghi   cã    râ sè    ®éng  vµ  c¬  n¨m  s¶n  xuÊt. b­ Ký    hiÖu  cña  ®éng  sè  c¬. c­B¶n    sao  chøng    tõnhËp  khÈu d­    Tµi liÖu  i gií thiÖu tÝnh n¨ng  thuËt ®èi    kü    víi®éng  nhËp  c¬  khÈu,  trong ®ã     thÓ  hiÖn  îc mét  th«ng  chñ  ®   sè  sè  yÕu      nh:m« men     línnhÊt,c«ng    xuÊt línnhÊt      øng    vßng  víisè  quay cña  ®éng    êng  c¬, ® kÝnh    xi lanh,hµnh    tr×nh piston,dung      tÝch    xilanh,lo¹ nhiªnliÖu sö    i      dông,lo¹ lyhîp,tûsè    i       truyÒn    cña hép  sè. 3. Ki Ó m  tra x e v µ ® é n g  c ¬ n h Ë p  k h È u 3.1.ChÊt îng vµ  toµn  thuËtxe  ®éng  nhËp    l   an  kü    vµ  c¬  khÈu  îc ®¸nh  ®   gi¸theo c¸ch¹ng        môc  îcqui®Þnh    ®     t¹ phô    vµ    i lôc1  tiªuchuÈn ¬ng  t øng  t¹ nªu    i qui ®Þnh  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  2557/2002/Q§­ BGTVT  ngµy  16/8/2002  cña  tr Bé  ëng  GTVT     Bé  qui ®Þnh    vÒ viÖc kiÓm     tra chÊt l    îng,an  toµn  thuËtvµ  kü    b¶o  m«i  êng  vÖ  tr trong s¶n    xuÊt l¾p      i     xe    r¸p c¸c lo¹  t«,  m« g¾n  m¸y.  3.2.    ViÖc kiÓm     îc thùc hiÖn  tra ®     theo ph¬ng  thøc kiÓm     tramÉu  cho  tõng    l« hµng nhËp  khÈu  cïng kiÓu  iPh¬ng  lo¹   . ph¸p    lÊy mÉu   sè îng mÉu   vµ  l   kiÓm    traphô thuéc vµo  l     sè îng hµng  trong mét    ® îcquy    l«vµ    ®Þnh    t¹ b¶ng  i 1. B¶ng    l   1:Sè îng mÉu   kiÓm        tra®èi víitõng l«hµng  thÓ  sau:     cô  nh  STT Sè îng xe  l   hoÆc   ®éng c¬  Sè îng xe  l   hoÆc   ®éng c¬ trongmét      l«hµng lÊymÉu     kiÓm  tra 1 Tõ  ®Õn   1  100 chiÕc   01  chiÕc 2 Tõ    trªn100 chiÕc ®Õn   500 chiÕc 02  chiÕc 3 Tõ    trªn500 chiÕc   03 chiÕc    MÉu  kiÓm         tralµ c¸c s¶n phÈm   C¬   do  quan  KTCL     lÊy ngÉu nhiªntrong     mét    l« hµng nhËp  khÈu  ® îc doanh  vµ    nghiÖp chuyÓn  i   thö  tí C¬ së  nghiÖm     ® îcchØ    ®Þnh      ®Ó thö nghiÖm  . 3.3.KiÓm     nhËp    traxe  khÈu §èivíi nhËp     xe  khÈu  theo    l«hµng,C¬    quan  KTCL    sÏtiÕn hµnh      lÊy mÉu   vµ kiÓm     tra theo    néi dung  ph¬ng  vµ  thøc nªu  i t¹ môc 3.1  3.2.Tæ   vµ    chøc  hoÆc     c¸ nh©n  nhËp  khÈu  tr¸chnhiÖm   cã    b¶o qu¶n  b¶o  vµ  ®¶m     gi÷ nguyªn  tr¹ng th¸icña    cßn  i     c¸c xe  l¹ theo    qui ®Þnh  cña    C¬ quan  H¶i quan, sau      thêi gian chê    kÕt qu¶ kiÓm    tramÉu  cña    l«hµng. Sau    khicÊp GiÊy chøng nhËn chÊt l nhËp   îng  khÈu, C¬     quan KTCL     sÏ hoµn      tr¶l¹mÉu   i kiÓm    tracho doanh  nghiÖp nhËp  khÈu. Trêng hîp  chøc  tæ  hoÆc     c¸ nh©n  nhËp khÈu  nhu  cã  cÇu nhËp khÈu  tiÕp c¸cxe  ®éng  cïng kiÓu  i   thÓ        vµ  c¬    lo¹ th× cã    ®Ò nghÞ kÐo      dµithêigian l  u 
  4. 4 mÉu.    C¬ quan KTCL   dông  sö  kÕt qu¶ cña mÉu   ®∙  îc kiÓm         xe  ®   tra®Ó ®èi chiÕu        (cïngkiÓu  i víi l«xe  c¸c   lo¹ nhËp    khÈu tiÕp theo).   3.4.KiÓm       tra®éng  nhËp  c¬  khÈu ViÖc  kiÓm     tra chÊt îng  an  l vµ  toµn  thuËt ®èi    kü    víi®éng  nguyªn  c¬  chiÕc nhËp  khÈu  thùc hiÖn    theo ph¬ng thøc  ®èi víixe  nh      nguyªn chiÕc    nªu  t¹ môc    trªn.   i 3.3 ë  3.5.C¸c  chøc    tæ  hoÆc     c¸ nh©n  nhËp khÈu  ph¶icã    tr¸chnhiÖm     thanh  to¸n c¸c    kho¶n phÝ  lÖ  vµ  phÝ   cho viÖc kiÓm     tra,thö nghiÖm, cÊp giÊy  chøng  nhËn chÊtl    îng theo qui®Þnh      hiÖn hµnh. 4. X ö  lý k Õt q u ¶  ki Ó m  tra 4.1.Trong    ph¹m    ngµy  tõ ngµy  vi05  kÓ    doanh  nghiÖp nép  hå  hîp ®ñ  s¬    lÖ  kÕt  vµ  qu¶    thö nghiÖm   theo    qui®Þnh, c¨n cø      vµo  s¬ hå  ®¨ng  kiÓm    ký  tra vµ kÕt qu¶    thö nghiÖm,  quan  C¬  KTCL    sÏxem    xÐt ®¸nh    gi¸th«ng    b¸o cho    c¸c tæ chøc hoÆc     c¸nh©n nhËp khÈu  kÕt  vÒ  qu¶ kiÓm  tra. 4.2.§èivíi cã        xe  kÕt qu¶ kiÓm        tra®¹tyªu cÇu  chÊtl     quan  vÒ   îng th× C¬  KTCL  cÊp GiÊy chøng nhËn chÊt l xe   îng  nhËp  khÈu theo mÉu   i t¹ phô    lôc 1  cho  tõng chiÕc  thuéc l«hµng    xe      nhËp khÈu. 4.3.        §èivíi®éng  kÕt  cã  qu¶ kiÓm       cÇu  chÊt l   C¬  tra®¹t yªu  vÒ   îng th×  quan KTCL  cÊp GiÊy  chøng nhËn ®éng  nhËp  c¬  khÈu  theo mÉu       t¹ phô    i lôc2  cho  tõng l«®éng  ®∙      c¬  ®¨ng  kiÓm  ký  tra. 4.4. §èi víic¸c xe          hoÆc     l« ®éng  kh«ng    c¬  ®¹t yªu cÇu th×    C¬ quan  KTCL   Th«ng  ra  b¸o  hoÆc   xe  ®éng  kh«ng    c¬  ®¹t chÊt l nhËp   îng  khÈu  theo  mÉu  ¬ng  t øng     qui ®Þnh   iphô    vµ  cho  chøc  t¹  lôc 3a  3b  tæ  hoÆc     c¸ nh©n  nhËp khÈu  biÕt®Ó   biÖn    cã  ph¸p xö      lýtheo qui®Þnh      hiÖn hµnh. 5. t æ  c h ø c  thùc hi Ö n 5.1.C¬    quan  KTCL  tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn    ®óng    c¸c ®iÒu  kho¶n  cña  Quy  ®Þnh  nµy  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm       vÒ kÕt  qu¶ kiÓm     tra cña m×nh;  ®ång  thêicã    tr¸chnhiÖm     khuyÕn  nghÞ, híng dÉn    chøc      c¸ctæ  hoÆc     c¸ nh©n nhËp  khÈu  vµ  xe  ®éng  trong viÖc  c¬    ®¶m   b¶o    c¸c yªu cÇu chÊt l   toµn   îng,an  kü  thuËtcña      c¸c ph¬ng tiÖn nhËp    khÈu    ®Ó tr¸nhnh÷ng    tæn    kinh tÕ  thÊtvÒ    cã  thÓ  ra. x¶y  5.2.Hå  kiÓm       s¬  trachÊt l   îcl tr÷t¹  quan   îng ®  u    i C¬  KTCL trong thêih¹n      03  n¨m. 5.3.Giao    cho Côc §¨ng kiÓm  ViÖt Nam   thèng      nhÊt ph¸thµnh, qu¶n          lý GiÊy chøng nhËn  CLNK,  Th«ng b¸o  xe  vÒ  hoÆc   ®éng  kh«ng    c¬  ®¹t chÊt l  ­ îng nhËp    khÈu    qui®Þnh    t¹ môc  nªu  trªn. i 4  ë  5.4.§Þnh  3    kú  th¸ng mét    lÇn,Côc    §¨ng kiÓm  ViÖt nam     tæng hîp kÕt  qu¶ kiÓm    trachÊt l   vµ   îng xe  ®éng  nhËp  c¬  khÈu    c¸o Bé  ®Ó b¸o    GTVT   (qua  Vô Khoa häc C«ng nghÖ).
  5. 5 P h ô  lôc 1 Bé  giao th«ng    vËn  t¶i Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   Côc  ®¨ng  kiÓm  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Minist     ry transport of Social   isrepubl     t ic vietnam of vietnam  register Independence   ­Freedom   ­Happiness Sè  o): (N Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  c h Êt lîng m « t«,  x e g ¾ n  m ¸ y  n h Ë p  k h È u (Certificateof    qualityconformitforimportted two          wheels  motor  vehicle) T×nh  tr¹ng ph¬ng    tiÖn  (vehiclestatic)   Tæ   chøc/C¸nh©n    nhËp  khÈu  (Importer): §Þa  chØ  (Address) Nh∙n  hiÖu  ph¬ng  tiÖn (Vehicle     ’smark): Sè  i lo¹ (ModelN o):     N ícs¶n    xuÊt(Countryoforigin)         N¨m  s¶n  xuÊt (Product   ion year) Lo¹iph¬ng    tiÖn (Vehicle     ’stype) Sè  khung  (ChassisN o )     Sè  ®éng  c¬  (Engine  N ): o Sè    têkhaihµng    nhËp  khÈu  (Customs  declarat   o): ionN Thêigian kiÓm        tra(Dateofinspect     ion): Sè        b¸o c¸o thö nghiÖm  (Inspect   ionrecordN o):   Sè  ®¨ng  kiÓm    ký  tra(RegisteredN o      forinspection): T h « n g  s è k ü  thu Ët (Technicalspecificat   ions) Träng îng b¶n  l   th©n  (Engineweight)   :   Kg Sè ngêi cho    phÐp chë, kÓ  ngêi l¸    c¶    i : (Seating capaccityincluding driver)         Ngêi
  6. 6 KÝch  íc bao  Dµi  Réng  Cao  th   x  x  x  (Overal  ldimensions ­ L  W   H):     x  x    mm ChiÒu    së  dµic¬  (Wheelbase):       mm KiÓu  ®éng  (Enginemodel) c¬    Lo¹i nhiªn liÖu (Kind of fuel) ThÓ  tÝch lµm  viÖc (Displacement): :   cm 3 C«ng  suÊt lín nhÊt cña ®éng  c¬/sè vßng quay (Max output/rpm):   kW/vong/phut Lihîp (Clutch):       DÉn  ®éng      li (Clutchcontrol     hîp   )   : Hép  (Gearbox): sè      §iÒu  khiÓn  hép  (Gearbox  sè    control : ) B¸nh  chñ  ®éng  (Driveaxle)TruyÒn    ®éng  (Transmission): KiÓu  i lo¹ phanh  íc(Frontbrake type)   tr       KiÓm   i lo¹ phanh    sau  (Rearbrake type)     Lèp  (Tyres): xe   Lèp  íc(Front) tr   : Lèp  sau  (Rear): M«     g¾n  t«,xe  m¸y  ® îckiÓm    ®¹tchÊt l   ®∙    travµ     îng nhËp  khÈu theo  Qui  ®Þnh  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh   1378/2003/Q§­ sè  BGTVT  ngµy  15  th¸ng5    n¨m 2003  cña  tr Bé  ëng  Giao  Bé  th«ng VËn  . t¶i The two­wheelsmotorvehiclehas        been  inspectedand    satis iedwiththe f       regulat   ionannexed    to the Decision No     1738/2003/Q§­ BGTVT  Stipulated by    MinistryofTransport       . GiÊy  chøng  nhËn  nµy  gi¸trÞ®Õn   cã      ngµy  th¸ng        n¨m Thiscertr i te     f ca   validunti is   l (Date)Hµ      Néi,ngµy  th¸ng      n¨m C¬  quan  kiÓm   tra (Inspect   ionbody)
  7. 7 P h ô  lôc 2 Bé  giao th«ng    vËn  t¶i Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   Côc  ®¨ng  kiÓm  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Minist     ry transport of Social   isrepubl     t ic vietnam of vietnam  register Independence   ­Freedom   ­Happiness Sè  ): (N o Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  c h Êt lîng  ® é n g  c ¬ m « t «, x e g ¾ n  m ¸ y  n h Ë p  k h È u (Certificateof    qualityconformitforimportted engine          two   ­wheels  motor  vehicle) T×nh  tr¹ng ®éng  (Engine'sstat   c¬    ics) Tæ   chøc/C¸nh©n    nhËp  khÈu  (Importer): §Þa  chØ  (Address) Nh∙n  hiÖu  ®éng  (Engine'smark):      lo¹ (ModelN o): c¬         Sè   i   N ícs¶n    xuÊt(Countryoforigin)       N¨m                    s¶n  xuÊt(Product     ionyear) Sè  ®éng    c¬ (EngineN o):   Sè    têkhaihµng    nhËp  khÈu  (Customs  declarat   o): ionN Thêigian kiÓm        tra(Dateofinspect     ion): Sè        b¸o c¸o thö nghiÖm  (Inspect   ionrecordN o):   Sè  ®¨ng  kiÓm    ký  tra(RegisteredN o      forinspection): T h « n g  s è k ü  thu Ët (Technicalspecificat   ions) Träng îng ®éng  (Engineweight)                       l   c¬      :                   Kg KiÓu  ®éng  (Enginemodel) c¬    Lo¹inhiªnliÖu (Kindoffuel)           C«ng  suÊt lín nhÊt cña ®éng  c¬/sè vßng quay (Max output/rpm):   kW/vong/phut Hµnh  tr×nh pÝt t«ng (Borex          Stroke)         m m            ThÓ   tÝch  lµm  viÖc  (Displacement)           cm 3              Tû  nÐn  sè  (Compressionrat   io)
  8. 8 Lihîp (Clutch):                              DÉn    ®éng      li (Clutchcontrol     hîp   )   : Hép  (Gearbox):          §iÒu  sè                khiÓn  hép  (Gearbox  sè    control : ) §éng  m«     g¾n  c¬  t«,xe  m¸y  ® îckiÓm    ®¹tchÊt l   ®∙    travµ     îng nhËp khÈu  theo Qui ®Þnh  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh   1378/2003/Q§­ sè  BGTVT   ngµy  th¸ng5  15    n¨m 2003 cña  tr Bé  ëng  Giao  Bé  th«ng VËn  . t¶i The  engine has been  inspected and  satis ied f  with the regulat   ion annexed    DecisionNo  to the    1738/2003/Q§­ BGTVT   Stipulatedby    Ministryof       Transport. GiÊy  chøng  nhËn  nµy  gi¸trÞ®Õn   cã      ngµy  th¸ng        n¨m Thiscertr i te     f ca   validunti is   l (Date)Hµ      néi,ngµy  th¸ng  n¨m        C¬  quan  kiÓm   tra (Inspect   ionbody)
  9. 9 P h ô  lôc 3 Bé  giao th«ng    vËn  t¶i Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   Côc  ®¨ng  kiÓm  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Minist     ry transport of Social   isrepubl     t ic vietnam of vietnam  register Independence   ­Freedom   ­Happiness Sè  ): (N o T h « n g  b¸o k h « n g  ®¹t c h Êt lîng  m «  t«, e g ¾ n  m ¸ y  n h Ë p  k h È u  x (Noticeof    non   ­conformityof    qualityforimported      two  wheels  motor  vehicle) T×nh  tr¹ng ph¬ng    tiÖn  (vehicle   'sstatics) Tæ   chøc/c¸nh©n    nhËp  khÈu  (Importer) §Þa  chØ  (Address) Nh∙n  hiÖu  ph¬ng  tiÖn (Vehicle     'smark)  lo¹ (ModelN o):  Sè    i   N ícs¶n    xuÊt(Countryoforigin)      N¨m                : s¶n  xuÊt(Product     ionyear) Lo¹iph¬ng    tiÖn (Vehicle     'stype): Sè  khung  (ChassisN o):               Sè                     ®éng    c¬ (EngineN o):   Sè    têkhaihµng    nhËp  khÈu  (Customs  declarat   o): ionN Thêigian kiÓm        tra(Dateofinspect     ion): Sè        b¸o c¸o thö nghiÖm  (Inspect   ionsRecord N o):   Sè  ®¨ng  kiÓm    ký  tra(RegisteredN o      forinspection): M«     g¾n   t«,xe  m¸y  ® îc kiÓm     kh«ng    ®∙    travµ  ®¹t chÊt l nhËp   îng  khÈu  theo Qui  ®Þnh  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh   1378/2003/Q§­ sè  BGTVT   ngµy  th¸ng5  15    n¨m 2003 cña  tr Bé  ëng  Giao  Bé  th«ng VËn  . t¶i The  engine has been inspected and not satisf   ied with the    regulat   ion annexed    DecisionNo  to the    1738/2003/Q§­ BGTVT   Stipulatedby    Ministryof       Transport. Lý  kh«ng    do  ®¹t(Reasons    ofnon   ­Conformity): (Date)Hµ      Néi,ngµy   th¸ng       n¨m C¬  quan  kiÓm   tra (Inspect   ionbody)
  10. 10 P h ô  lôc 4 Bé  giao th«ng    vËn  t¶i Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   Côc  ®¨ng  kiÓm  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Minist     ry transport of Social   isrepubl     t ic vietnam of vietnam  register Independence   ­Freedom   ­Happiness Sè  o): (N T h « n g  b¸o k h « n g  ®¹t c h Êt lîng  § é n g  c ¬ m «  t«, e g ¾ n  m ¸ y  n h Ë p  k h È u  x (Noticeof    non   ­conformityof    qualityforimported      engine  two   of  ­wheels motor vehicle) T×nh  tr¹ng ®éng  (engine’sstat   c¬    ics) Tæ   chøc/c¸nh©n    nhËp  khÈu  (Importer) §Þa  chØ  (Address) Nh∙n  hiÖu  ®éng  (engine'smark)  c¬      Sè  i lo¹ (ModelN o):     N ícs¶n    xuÊt(Countryoforigin) N¨m           : s¶n  xuÊt(Product     ionyear) Sè  ®éng    c¬ (EngineN o):   KiÓu  ®éng  (Engine'stype): c¬    Sè    têkhaihµng    nhËp  khÈu  (Customs  declarat   o): ionN Thêigian kiÓm        tra(Dateofinspect     ion): Sè        b¸o c¸o thö nghiÖm  (Inspect   ionsRecord N o):   Sè  ®¨ng  kiÓm    ký  tra(RegisteredN o      forinspection): §éng  m«     g¾n  c¬  t«,xe  m¸y  ® îckiÓm    kh«ng    ®∙    travµ  ®¹tchÊtl    îng nhËp  khÈu theo Qui ®Þnh  ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   1378/2003/Q§­ sè  BGTVT  ngµy  th¸ng5  15    n¨m  2003  cña  tr Bé  ëng  Giao  Bé  th«ng  VËn  . t¶i The  engine has been inspected and not satisf   ied with the    regulat   ion annexed    DecisionNo  to the    1738/2003/Q§­ BGTVT   Stipulatedby    Ministryof       Transport. Lý  kh«ng    do  ®¹t(Reasons    ofnon   ­Conformity): (Date)Hµ      Néi,ngµy   th¸ng             n¨m C¬  quan  kiÓm   tra (Inspect   ionbody) 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2