Quyết định 1394/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 1394/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1394/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ủy quyền ký giấy phép nhập khẩu tự động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1394/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1394/QĐ-BCT ----------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền ký giấy phép nhập khẩu tự động ----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương, Căn cứ Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu và Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền cho các ông : - Ông Vũ Xuân Mừng - Phó trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, - Ông Trịnh Văn Sơn - Phó trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, ký xác nhận đăng ký nhập khẩu tự động theo quy định tại Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo phân công cụ thể của ông Phan Thế hào, Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ CHí Minh, ông Vũ Xuân Mừng và ông Trịnh Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên
Đồng bộ tài khoản