intTypePromotion=1

Quyết định 14/2001/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định 14/2001/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2001/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc bãi bỏ phụ thu phân NPK nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2001/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B a n  v Ët gi¸  ch Ý n h  p h ñ  sè 14/2001/Q§­B V G C P   n g µ y 21  th¸ng 3 n¨ m  2001 v Ò  viÖc b∙i á    b p h ô  thu p h © n   P K   h Ë p  kh È u N n Trëng ban ban  Ët gi¸ h Ý n h   v  C phñ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   01/CP  sè  ngµy 05/01/1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy    27/9/1999 cña    Thñ íng  t ChÝnh phñ  viÖc    dông  qu¶n    vÒ  lËp,sö  vµ  lýQuü  trî hç   xuÊtkhÈu;   C¨n  ý  cø  kiÕn chØ  ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  223/ sè  Q§­TTg ngµy 6/3/2001  viÖc        ë  vÒ  tiªuthô lóa g¹o  ®ång b»ng s«ng  Cöu Long  vµ  phª ë  cµ    T©y  Nguyªn; Theo    ®Ò nghÞ cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ C«ng v¨n  2123  sè  TC/TCT ngµy  15/3/2001. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. B∙ibá    phô  thu (thu chªnh    lÖch      i gi¸)c¸c lo¹ ph©n bãn NPK   nhËp khÈu  i t¹  QuyÕt ®Þnh  62/1998/BVGCP   sè  ngµy  18/7/1998 cña Ban VËt  gi¸ChÝnh    phñ. §iÒu    2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh     îng ph©n  ®èi víi   l NPK   nhËp  khÈu  ®¨ng  tê khaiH¶i quan  cã  ký        hµng nhËp  khÈu sau  giê ngµy  0    15  th¸ng3    n¨m 2001.Nh÷ng      l«ph©n  bãn NPK  nhËp khÈu  ®¨ng  têkhaih¶i ®∙  ký        quan  íc 0  tr   giê ngµy 15/3/2001    c¸c doanh nghiÖp nhËp  khÈu  nép phô    thu theo QuyÕt    ®Þnh  62/1998/Q§­ sè  BVGCP  ngµy  th¸ng7  18    n¨m  1998 cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2